163

ZÁKON

z 5. apríla 2001

o chemických látkach a chemických prípravkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy zákona

(1) Tento zákon ustanovuje

a) podmienky výroby,1) dovozu a vývozu2) chemických látok3) (ďalej len „látka“), látok obsiahnutých v chemických prípravkoch4) (ďalej len „prípravok“) a látok obsiahnutých vo výrobkoch5) (ďalej len „výrobok“) a ich uvedenie na trh,6)

b) práva a povinnosti podnikateľa,7) ktorým je výrobca, dovozca, následný užívateľ, distribútor, výrobca výrobku, dodávateľ látky alebo prípravku, príjemca látky alebo prípravku, dodávateľ výrobku, príjemca výrobku a registrujúci,8)

c) požiadavky na klasifikáciu, balenie, označovanie, používanie z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia podľa osobitného predpisu,9)

d) podmienky uvádzania detergentov na trh podľa osobitného predpisu,10)

e) podmienky dovozu a vývozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov podľa osobitného predpisu,11)

f) pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly a dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,

g) ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.12)

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na látky a prípravky uvedené v osobitnom predpise.13)

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) existujúcou látkou látka uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),

b) novou látkou látka, ktorá nie je uvedená v EINECS,

c) testovacím pracoviskom prevádzková jednotka, v ktorej sa vykonávajú neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok (ďalej len „neklinické štúdie“), a ak ide o neklinické štúdie vykonávané na viacerých miestach, testovacím pracoviskom sa rozumie miesto, na ktorom pracuje vedúci neklinickej štúdie a všetky jednotlivé testovacie miesta, ktoré sa jednotlivo alebo ako celok považujú za testovacie pracoviská a vlastnia ich alebo majú ich v oprávnenej držbe fyzické osoby alebo právnické osoby,

d) neklinickou štúdiou skúška alebo súbor skúšok, ktorými sa za určených laboratórnych podmienok alebo v určenom prostredí testuje testovaná látka s cieľom získať údaje o jej vlastnostiach alebo jej bezpečnosti,

e) akreditujúcou osobou osoba monitorujúca dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami a plnenie ostatných úloh týkajúcich sa zásad správnej laboratórnej praxe,

f) inšpekciou testovacieho pracoviska kontrola postupov testovacieho pracoviska a praktických zvyklostí smerujúcich k dosiahnutiu stupňa zhody so zásadami správnej laboratórnej praxe, počas ktorej sa skontrolujú systémy riadenia a pracovné postupy testovacieho pracoviska,

g) inšpektorom osoba vykonávajúca inšpekciu testovacích pracovísk a audity neklinických štúdií v zastúpení akreditujúcej osoby,

h) auditom porovnanie prvotných údajov a pridružených záznamov počas testovania látok alebo ich porovnávanie so záverečnou správou na účely zistenia, či prvotné údaje boli presne zaznamenané a či testovanie sa vykonalo v súlade s plánom štúdie a štandardnými prevádzkovými postupmi.

§ 3

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky

(1) Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie sú

a) výbušné látky a prípravky,

b) oxidujúce látky a prípravky,

c) mimoriadne horľavé látky a prípravky,

d) veľmi horľavé látky a prípravky,

e) horľavé látky a prípravky,

f) veľmi jedovaté látky a prípravky,

g) jedovaté látky a prípravky,

h) škodlivé látky a prípravky,

i) žieravé látky a prípravky,

j) dráždivé látky a prípravky,

k) senzibilizujúce látky a prípravky,

l) karcinogénne látky a prípravky,

m) mutagénne látky a prípravky,

n) látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu,

o) látky a prípravky nebezpečné pre životné prostredie.

(2) Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky pre ľudí sú látky a prípravky uvedené v odseku 1 písm. f) až n), ktoré môžu spôsobiť smrť, krátkodobé, dlhotrvajúce alebo opakujúce sa poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité alebo absorbované pokožkou.

(3) Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky pre životné prostredie sú látky a prípravky uvedené v odseku 1 písm. o), ktoré môžu predstavovať okamžité alebo neskoršie nebezpečenstvo pre jednu zložku alebo viac zložiek životného prostredia, ak sa dostanú do životného prostredia.

(4) Zoznam nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).

(5) Testovanie látok sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami uvedenými v osobitnom predpise.9)

(6) Zoznam látok, ktoré sa pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu9) považovali za oznámené,13a) ale nespĺňali definíciu polyméru,13b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(7) Grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné látky a nebezpečné prípravky, zoznam označení špecifického rizika, ktoré upozorňujú na nebezpečné vlastnosti látky a zoznam označení na bezpečné používanie látky a prípravku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

DRUHÁ ČASŤ

OZNÁMENIE NOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK

ŠTVRTÁ ČASŤ

KLASIFIKÁCIA, OZNAČOVANIE, BALENIE CHEMICKÝCH LÁTOK A CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV A KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

§ 23

Klasifikácia chemických látok

(1) Podnikateľ, ktorý uvádza na trh chemickú látku, ktorá je v zozname existujúcich komerčných chemických látok a nie je v zozname nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov (ďalej len „zoznam nebezpečných látok“), je povinný získať všetky dostupné údaje týkajúce sa vlastností chemickej látky.

(2) Podnikateľ, ktorý uvádza na trh nebezpečnú chemickú látku (§ 3), ktorá nie je v zozname nebezpečných chemických látok, je povinný túto nebezpečnú chemickú látku na základe dostupných údajov

a) predbežne klasifikovať,

b) označiť výstražnými symbolmi,

c) označiť slovným textom príslušného označenia špecifického rizika,

d) označiť slovným textom príslušného označenia na bezpečné používanie.

(3) Podnikateľ, ktorý uvádza na trh chemickú látku uvedenú v zozname nebezpečných chemických látok, je povinný túto látku klasifikovať a označiť tak, ako je uvedená v tomto zozname.

(4) Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(5) Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

§ 24

Klasifikácia chemických prípravkov

(1) Podnikateľ je povinný pred uvedením chemického prípravku na trh zistiť, či chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností a podľa výsledku vyhodnotenia ho klasifikovať podľa § 3. Pri klasifikácii chemického prípravku sa postupuje

a) podľa konvenčnej kalkulačnej metódy za použitia špecifických koncentračných limitov uvedených v zozname nebezpečných látok s predpísanou klasifikáciou, alebo

b) podľa konvenčnej kalkulačnej metódy za použitia v nej uvedených všeobecných koncentračných limitov, alebo

c) testovaním za predpokladu, že sa určenými testovacími metódami získajú poznatky o jeho fyzikálno-chemických vlastnostiach.

(2) Ak sa preukáže, že

a) toxické účinky na život a zdravie ľudí sa odlišujú od toxikologických údajov z vedecky overených zdrojov alebo získaných konvenčnou kalkulačnou metódou, chemický prípravok sa klasifikuje podľa jeho účinkov na život a zdravie ľudí a na životné prostredie,

b) chemický prípravok má skutočný účinok na život a zdravie ľudí a na životné prostredie väčší a že konvenčné kalkulačné metódy by podcenili toxické nebezpečenstvo alebo ekotoxické nebezpečenstvo, pri klasifikácií sa berie do úvahy tento väčší účinok,

c) chemický prípravok má skutočný účinok na život a zdravie ľudí a na životné prostredie menší a konvenčné kalkulačné metódy by precenili toxické nebezpečenstvo alebo ekotoxické nebezpečenstvo, pri klasifikácií sa berie do úvahy tento menší účinok.

(3) Pri nebezpečných chemických prípravkoch známeho zloženia, ktoré sa klasifikujú metódou podľa odseku 1 písm. c), sa vykoná nové hodnotenie nebezpečenstva pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie metódou uvedenou v odseku 1 písm. a), ak

a) zmeny v zložení pôvodnej koncentrácie (v hmotnostných percentách) jednej nebezpečnej zložky alebo viacerých nebezpečných zložiek vykoná podnikateľ,

b) zmeny v zložení, a to nahradením alebo doplnením jednej zložky alebo viacerých zložiek, ktoré môžu, ale nemusia byť nebezpečné, vykoná podnikateľ.

(4) Hodnotenie nebezpečenstva chemických prípravkov pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie sa vykoná podľa odseku 1 písm. a) konvenčnou kalkulačnou metódou za použitia koncentračných limitov, ak

a) chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku sú zaradené v zozname nebezpečných chemických látok a označené koncentračnými limitmi, ktoré sú nevyhnutné pre aplikáciu uvedených hodnotiacich metód,

b) chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku nie sú zaradené do zoznamu nebezpečných chemických látok alebo sú v ňom zaradené, ale bez koncentračných limitov, ktoré sú nevyhnutné pre aplikáciu,

c) chemický prípravok obsahuje aspoň jednu chemickú látku, ktorá je označená upozornením „Pozor, chemická látka nie je úplne testovaná“; označenie chemického prípravku musí obsahovať upozornenie „Pozor, chemický prípravok obsahuje chemickú látku, ktorá nie je úplne testovaná“.

(5) Ak je v chemickom prípravku nebezpečná chemická látka v koncentrácii rovnajúcej sa 1 % alebo vyššej, musí sa s ním zaobchádzať rovnako ako s ostatnými nebezpečnými chemickými látkami [§ 3 písm. f) až o)] nachádzajúcimi sa v chemickom prípravku.

(6) Klasifikácii podliehajú všetky chemické prípravky, ktoré obsahujú aspoň jednu nebezpečnú chemickú látku (§ 3). Pri klasifikácii sa neprihliada na zložky, prímesi, prísady alebo nečistoty, ktoré sa v nich nachádzajú v nižšej objemovej alebo hmotnostnej koncentrácii, než je uvedené v zozname nebezpečných chemických látok.

(7) Podnikateľ, ktorý dodáva odberateľovi nebezpečný chemický prípravok, bezodkladne mu poskytne údaje slúžiace na klasifikáciu chemického prípravku alebo údaje o jednotlivej nebezpečnej chemickej látke, ktorá je obsiahnutá v chemickom prípravku. Odberateľ sa súčasne zaviaže, že získané údaje neposkytne ďalšiemu odberateľovi bez súhlasu prvého dodávateľa.

(8) Podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

§ 25

Označovanie

(1) Na obale nebezpečných chemických látok alebo na obale nebezpečných chemických prípravkov sa uvádzajú tieto údaje:

a) názov nebezpečnej chemickej látky, názov nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečných chemických látok, ktoré sú obsiahnuté v chemickom prípravku,

b) obchodné meno a sídlo, telefónne číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo fyzickej osoby, ktorá uvádza nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok na trh,

c) výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva,

d) slovné označenie špecifického rizika,

e) slovné označenie na bezpečné použitie,

f) EC číslo; EC číslo sa získa

1. z Európskeho zoznamu existujúcich komerčných chemických látok alebo

2. zo zoznamu nových chemických látok, alebo

3. zo zoznamu nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov,

g) hmotnosť alebo objem.

(2) Chemické látky alebo chemické prípravky uvedené v § 3 písm. f) a g) musí podnikateľ baliť a predbežne označovať podľa odseku 1, aj keď nepodliehajú oznámeniu.

(3) Označovanie na obale chemickej látky alebo chemického prípravku musí mať v pomere k veľkosti obalu také rozmery a musí byť tak umiestnené, zhotovené a upravené, aby po celý čas používania obalu bolo zreteľne viditeľné. Označenie na obale, ako aj návody na používanie, prospekty a iná dokumentácia týkajúca sa výrobkov musia byť uvedené v štátnom jazyku.16)

(4) Údaje „netoxický“, „nejedovatý“, „neškodný pre zdravie“, „neškodný pre životné prostredie“ alebo akékoľvek iné údaje o tom, že chemická látka alebo chemický prípravok nie sú nebezpečné, sa na obale alebo na nálepke (etikete, štítku) chemických látok alebo chemických prípravkov nesmú uvádzať.

(5) Označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov musí byť opatrené výstražnými symbolmi, ako „výbušný“, „oxidujúci“, „veľmi horľavý“, „mimoriadne horľavý“, „jedovatý“, „veľmi jedovatý“, „žieravý“, „škodlivý“, „dráždivý“ alebo „nebezpečný pre životné prostredie“.

(6) V reklame13c) nebezpečnej látky a v reklame nebezpečného prípravku, ktorá ponúka kúpu látky alebo prípravku bez toho, aby kupujúci mal možnosť vidieť označenie látky alebo prípravku pred uzavretím obchodu, musí podnikateľ uviesť, že látka alebo prípravok je nebezpečný.

(7) Podrobnosti o požiadavkách na označenie špecifického rizika a označenie pre bezpečné používanie chemických látok a chemických prípravkov, ktorých objem obalu neprevyšuje 125 ml, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(8) Na obaloch nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov určených na používanie ako laboratórne chemikálie musí byť uvedený názov nebezpečnej chemickej látky alebo názov nebezpečného chemického prípravku, výstražný symbol, údaje o hmotnosti alebo objeme, označenie špecifického rizika a označenie na bezpečné používanie.

(9) Podrobnosti o požiadavkách na označovanie nebezpečných chemických látok a označovanie nebezpečných chemických prípravkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

§ 26

Balenie

(1) Podnikateľ môže uviesť nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky na trh len vtedy, ak je ich obal prispôsobený tak, že pri ich používaní nemôže dôjsť k úniku nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku a k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.

(2) Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky sa skladujú, prepravujú a uvádzajú na trh len v dostatočne pevných a odolných obaloch vo vzťahu k hmotnosti a k fyzikálno-chemickým vlastnostiam ich obsahu zabraňujúcich ich samovoľnému unikaniu alebo rozkladaniu.

(3) Obaly, ktoré obsahujú nebezpečné chemické prípravky ponúkané alebo predávané spotrebiteľovi, nemôžu mať lákavý tvar alebo takú dekoráciu, ktorá by uvádzala spotrebiteľa do omylu alebo vzbudzovala zvedavosť detí.

(4) Na balenie nebezpečných prípravkov sa musia používať len také obaly, ktoré sa zreteľne odlišujú od obalov bežne používaných na potraviny,13d) krmivá,13e) pitnú vodu13d) a lieky.13f)

(5) Uzáver balenia nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sa používajú jednorazovo, musí sa zabezpečiť tak, aby po jeho prvom použití bolo zrejmé jeho porušenie.

(6) Uzáver balenia nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov určený na opakované použitie musí byť konštruovaný tak, aby po otvorení bolo možné uzáver opäť tesne uzavrieť, aby obsah neunikal.

(7) Obaly akéhokoľvek množstva mimoriadne horľavých látok a prípravkov, veľmi horľavých látok a prípravkov, veľmi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, žieravých látok a prípravkov a škodlivých látok a prípravkov určených na predaj v maloobchode alebo inak prístupných spotrebiteľovi musia byť vybavené uzáverom s tesnením tak, že pri prvom otvorení obalu sa časť uzáveru neopraviteľne poškodí. Uzávery veľmi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov a žieravých látok a prípravkov musia byť odolné proti otvoreniu deťmi a obaly musia mať hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých. Obaly mimoriadne horľavých látok a prípravkov, veľmi horľavých látok a prípravkov a škodlivých látok a prípravkov musia mať hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých.

(8) Obaly obsahujúce nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky [§ 3 písm. f) až i)] uvádzané na trh sa musia zabezpečiť spôsobom, ktorý neumožní prístup deťom, a musia mať hmatovo rozlišovateľné varovanie pred nebezpečenstvom pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých. Toto opatrenie sa netýka aerosólov, ktoré sú klasifikované a označené len ako mimoriadne horľavé alebo veľmi horľavé.

(9) Obaly nebezpečných látok a nebezpečných prípravkov pri tranzitnej preprave musia zodpovedať osobitným predpisom13g) pre medzinárodnú prepravu.

(10) Podnikateľ je povinný požiadať ministerstvo hospodárstva o povolenie na iné

a) označovanie obalov chemických látok a chemických prípravkov nálepkami (štítkami, etiketami), ak sú veľmi malé alebo inak nevhodné na označenie a ak nemožno použiť označovanie podľa § 25 ods. 3,

b) označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, ktoré nie sú výbušné, veľmi jedovaté alebo jedovaté, nálepkami (štítkami, etiketami) tak, že sa nebudú označovať príslušnými výstražnými symbolmi, ak obsahujú také malé množstvá nebezpečnej chemickej látky, že nie je obava z ohrozenia života a zdravia ľudí, ktorí s nimi budú nakladať, alebo z ohrozenia iných osôb alebo životného prostredia, ale len názvom nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku,

c) označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú výbušné, veľmi jedovaté alebo jedovaté, nálepkami (štítkami, etiketami) tak, že sa budú označovať len príslušnými výstražnými symbolmi, ak obsahujú také malé množstvá chemickej látky, že nie je obava z ohrozenia zdravia ľudí, ktorí s nimi nakladajú, alebo z ohrozenia iných osôb.

(11) Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie podľa odseku 10 po vyjadrení ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).

(12) Podrobnosti o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov a podrobnosti o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(13) Podrobnosti o požiadavkách na aerosólové rozprašovače ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

§ 27

Karta bezpečnostných údajov

Dodávateľ látky alebo prípravku je povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu13h) a poskytnúť ju každému príjemcovi látky alebo prípravku a Národnému toxikologickému informačnému centru zriadenému podľa osobitného predpisu13i) v štátnom jazyku.16)

(2) Kartu bezpečnostných údajov je povinný vyhotoviť podnikateľ pre každú nebezpečnú chemickú látku a každý nebezpečný chemický prípravok, ktorý uvádza na trh.

(3) Podnikateľ je povinný na požiadanie odberateľa dodať kartu bezpečnostných údajov aj pri chemickom prípravku, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ak obsahuje koncentráciu nebezpečnej chemickej látky rovnajúcu sa jednému hmotnostnému percentu alebo vyššiu pri tuhých a kvapalných prípravkoch a pri plynných prípravkoch koncentráciu vyššiu ako objemových 0,2 % aspoň jednej chemickej látky alebo aspoň jednej chemickej látky predstavujúcej nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie a pre ktorú sú v pracovnom prostredí určené expozičné limity.

(4) Karta bezpečnostných údajov obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá uvádza nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok na trh,

b) názov nebezpečnej chemickej látky alebo názov nebezpečného chemického prípravku a informáciu o jeho zložkách a komponentoch,

c) identifikáciu vlastností nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku,

d) pokyny pre prvú pomoc,

e) protipožiarne opatrenia, opatrenia pri zdolávaní požiaru,

f) opatrenia pri úniku, mimoriadnych situáciách a haváriách,

g) požiadavky na nakladanie a skladovanie,

h) požiadavky na ochranu osôb pred expozíciou,

i) informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach,

j) informácie o stabilite a reaktivite,

k) informácie o toxicite,

l) ekologické informácie,

m) podmienky zneškodňovania,

n) podmienky prepravy,

o) regulačné informácie pozostávajúce z povinnosti uviesť na nálepke (etikete, štítku) základné informácie o klasifikácii, balení a označovaní a či ich používanie je obmedzené,

p) ďalšie informácie, napríklad dátum vyhotovenia karty bezpečnostných údajov, požiadavky na odbornú spôsobilosť, školenie, odporučené použitie, obmedzenie.

(5) Podnikateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov Toxikologickému informačnému centru a každému príjemcovi nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku s výnimkou spotrebiteľa v primeranom časovom predstihu pred prvým dodaním, najneskôr však súčasne s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia týkajúce sa ochrany života a zdravia ľudí a ochrany životného prostredia.

(6) Podnikateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, písomne oznámiť každú zmenu údajov zapisovaných do karty bezpečnostných údajov tým, ktorým nebezpečná chemická látka alebo nebezpečný chemický prípravok za posledných 12 mesiacov boli dodané. Za správny obsah karty bezpečnostných údajov je zodpovedný každý podnikateľ, ktorý ju vyhotovil na účel uvedenia nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku na trh.

(7) Podrobnosti o obsahu karty bezpečnostných údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

PIATA ČASŤ

UVEDENIE LÁTOK, PRÍPRAVKOV A DETERGENTOV NA TRH

§ 28

Uvedenie nebezpečných látok a nebezpečných prípravkov na trh

(1) Výrobu, dovoz, vývoz a uvedenie na trh alebo použitie látky, prípravku alebo výrobku nemožno zakázať, obmedziť alebo zadržať, ak tieto spĺňajú požiadavky tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitného predpisu,9) okrem nebezpečnej látky, ktorej výroba, uvedenie na trh a použitie je obmedzené alebo zakázané podľa osobitného predpisu.23a)

(2) Látky okrem látok obsiahnutých v prípravkov podľa osobitných predpisov,23b) nemôžu byť uvádzané na trh samostatne ani v prípravkoch, ak nie sú klasifikované, označené a balené podľa § 23 až 26 a s požiadavkami ustanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na základe § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12, a v prípade registrovaných látok v súlade s informáciami získanými podľa osobitného predpisu.23c)

§ 29

Uvádzanie detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh

(1) Výrobcovia,23c) ktorí uvádzajú detergenty a povrchovo aktívne látky pre detergenty na trh, sú povinní

a) klasifikovať, baliť a označovať detergenty vrátane detergentov obsahujúcich nebezpečnú látku podľa § 23 až 26 a osobitného predpisu,23d)

b) poskytovať kartu údajov o zložkách detergentov23e) Toxikologickému informačnému centru.

(2) Ak výrobcovia požiadajú Centrum pre chemické látky a prípravky (ďalej len “centrum„) o udelenie výnimky na uvádzanie detergentov a povrchovo aktívnych látok na trh, sú povinní predložiť centru a Európskej komisii dokumentáciu odôvodňujúcu udelenie výnimky podľa osobitného predpisu.23f)

(3) Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje dodržiavanie povinností uložených podľa odsekov 1 a 2 a osobitným predpisom.23fa)

§ 29a

Hlásenie o používaní perfluóroktánsulfonátov umiestnených na trhu

Podnikatelia, Hasičský a záchranný zbor, závodné hasičské útvary a Banská záchranná služba23faa) do 1. decembra 2008 elektronicky oznámia centru

a) procesy, na ktoré sa vzťahuje výnimka na prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie šesťmocným chrómom a zvlhčovače používané v kontrolovaných systémoch elektrického pokovovania, v ktorých sa množstvo perfluóroktánsulfonátov uvoľňovaných do životného prostredia minimalizuje úplným uplatňovaním príslušných najlepších dostupných technológií vypracovaných podľa osobitného predpisu23fab) a množstvá perfluóroktánsulfonátov v nich používané a z nich uvoľňované,

b) zásoby hasiacich pien obsahujúcich perfluóroktánsulfonáty.

§ 30

Zásady správnej laboratórnej praxe

(1) Zásady správnej laboratórnej praxe tvorí systém kvality vzťahujúci sa na proces organizácie a podmienky, za ktorých sa neklinické štúdie plánujú, vykonávajú, overujú, zaznamenávajú, ukladajú a oznamujú. Neklinické štúdie sa vykonávajú na testovacích pracoviskách, ktorými sú laboratóriá, skleníky a polia.

(2) Účelom zásad správnej laboratórnej praxe je získať reprodukovateľné a hodnoverné výsledky neklinických štúdií prostredníctvom fyzikálno-chemických a biologických testovacích systémov a údaje o ich zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti.

(3) Zásady správnej laboratórnej praxe sa vzťahujú na testovanie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v humánnych liekoch, prípravkoch na ochranu rastlín, kozmetických výrobkoch, vo veterinárnych liekoch, v potravinových a krmovinových doplnkoch a v priemyselných chemických látkach a prípravkoch a v biocídnych výrobkoch. Zásady správnej laboratórnej praxe sa uplatňujú na všetky neklinické štúdie na účel vydania povolenia uviesť na trh humánne lieky, prípravky na ochranu rastlín, kozmetické výrobky, veterinárne lieky, potravinové a krmovinové doplnky a na reguláciu priemyselných chemických látok a prípravkov a biocídnych výrobkov.

(4) Za hodnoverné výsledky neklinických štúdií sa považujú len tie výsledky, ktoré vykonáva držiteľ osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len „držiteľ osvedčenia“) podľa § 30d ods. 9. Držiteľ osvedčenia je povinný pri odovzdávaní výsledkov neklinických štúdií potvrdiť, že tieto boli vykonané v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe. Ak akreditujúca osoba má pochybnosti o tom, že laboratórium v inom členskom štáte, ktoré uvádza, že dodržiava zásady správnej laboratórnej praxe, vykonalo neklinické štúdie v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe, požiada príslušný členský štát o ďalšie informácie, prípadne o novú kontrolu alebo audit takejto neklinickej štúdie; súčasne o tom bezodkladne informuje Európsku komisiu.

(5) Za rovnocenné osvedčenia sa považujú aj osvedčenia vydané akreditujúcou osobou v tretích krajinách.

(6) Podrobnosti o činnosti testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

§ 30a

Testovacie pracovisko

(1) Testovacie pracovisko podľa § 2 písm. c), ktoré chce požiadať o vydanie osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len „osvedčenie"), musí mať organizačnú štruktúru, v rámci ktorej zabezpečuje dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe, vrátane

a) prehľadu o osobách, ktoré zabezpečujú povinnosti vedenia testovacieho pracoviska a chod testovacieho pracoviska, vrátane prehľadu o vedúcich neklinických štúdií a hlavných výskumníkoch a opis ich pracovnej náplne,

b) kvalifikovaných zamestnancov s výcvikom, praxou a určenou pracovnou náplňou potrebných na vykonanie neklinickej štúdie,

c) priestorového, materiálového a určeného prístrojového vybavenia potrebného na vykonanie neklinickej štúdie,

d) náležitej identifikácie testovaných látok a referenčných látok,

e) vypracovania a dodržiavania štandardných pracovných postupov,

f) plánu neklinickej štúdie,

g) uplatňovania programu zabezpečenia kvality určenými zamestnancami,

h) ukladania platných aj neplatných verzií štandardných pracovných postupov, primárnych dokumentov, plánov neklinických štúdií, záverečných správ neklinických štúdií.

(2) Testovacie pracovisko musí mať písomne vypracovaný program zabezpečenia kvality vrátane pracovných náplní zamestnancov, ktorí zabezpečujú vykonávanie programu kvality. Títo zamestnanci sú priamo podriadení vedeniu testovacieho pracoviska, sú oboznámení s testovacími postupmi, nepodieľajú sa na vykonávaní neklinickej štúdie a

a) overujú plán neklinickej štúdie, ktorý obsahuje informácie o cieľoch a neklinických testoch a skúškach na vykonanie neklinickej štúdie,

b) overujú, či sú všetky neklinické štúdie v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe; overovanie pozostáva z vnútornej inšpekcie:

1. neklinických štúdií,

2. testovacieho pracoviska a

3. pracovných procesov,

c) uchovávajú zápisy z vnútorných inšpekcií podľa písmena b),

d) ukladajú kópie všetkých odsúhlasených plánov neklinických štúdií a štandardné pracovné postupy, ktoré sa v testovacom pracovisku používajú.

(3) Testovacie pracovisko musí počas platnosti osvedčenia spĺňať podmienky, za ktorých mu bolo vydané.

(4) Testovacie pracovisko bezodkladne oznamuje akreditujúcej osobe podstatné zmeny vzťahujúce sa na vydané osvedčenie; a to zmeny v predmete a rozsahu činnosti, organizačné zmeny, zmeny v personálnej oblasti v priamom vzťahu k predmetu vydaného osvedčenia, zmeny vlastníctva testovacieho pracoviska alebo inej oprávnenej držby testovacieho pracoviska.

(5) Testovacie pracovisko je povinné umožniť osobám povereným akreditujúcou osobou prístup do objektov a k zariadeniam, poskytnúť všetky údaje potrebné na preverenie plnenia pravidiel dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe a potrebnú súčinnosť pri výkone ich činnosti.

(6) Testovacie pracovisko okrem činností uvedených v predchádzajúcich odsekoch postupuje pri aplikovaní zásad správnej laboratórnej praxe podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 30 ods. 6.

§ 30b

Monitorovanie zásad správnej laboratórnej praxe

(1) Akreditujúca osoba pred vydaním osvedčenia monitoruje testovacie pracoviská, či tieto dodržiavajú zásady správnej laboratórnej praxe a plnia ostatné úlohy týkajúce sa zásad správnej laboratórnej praxe.23fac) Pri svojej monitorovacej činnosti postupuje podľa národného programu dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len „národný program“) prostredníctvom konkrétnej schémy na monitorovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami formou inšpekcií a auditov neklinických štúdií.

(2) Monitorovanie zásad správnej laboratórnej praxe vykonáva akreditujúca osoba prostredníctvom dostatočného počtu inšpektorov. Inšpektori musia mať potrebné odborné vedomosti a praktické skúsenosti v závislosti od počtu testovacích pracovísk zahrnutých do národného programu. Národný program obsahuje aj frekvenciu, s ktorou sa posudzuje stav dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe na testovacích pracoviskách, počty a komplexnosť neklinických štúdií, ktoré sa vykonali na testovacích pracoviskách, a počty druhov inšpekcií alebo auditov, ktoré požadujú kontrolné orgány uvedené v § 37c až 37i, a zabezpečuje

a) zachovanie utajenosti obchodného tajomstva, údajov, ktoré nie sú bežne dostupné a majú slúžiť k obchodnej, výrobnej alebo technickej ochrane a majú skutočnú alebo aspoň potencionálnu, materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a sú označené ako utajované23fad) inšpektormi a všetkými ostatnými osobami, ktoré získajú prístup k utajeným informáciám, ktoré sú výsledkom monitorovacích aktivít vo vzťahu k dodržiavaniu zásad správnej laboratórnej praxe,

b) inšpekčné správy tak, aby sa utajované údaje použité v správe sprístupnili iba kontrolným orgánom uvedeným v § 37c až 37i a aby boli, ak je to možné, sprístupnené aj testovaciemu pracovisku, v ktorom prebieha inšpekcia alebo objednávateľovi neklinickej štúdie,

c) overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe akýmkoľvek testovacím zaradením, ktoré tvrdí, že uplatňuje zásady správnej laboratórnej praxe pri testovaní látok podľa § 3 ods. 5,

d) ukladanie záznamov z inšpekcií testovacích pracovísk, záznamov o neklinických štúdiách, na ktorých sa vykonal audit pre vnútroštátne alebo medzinárodné účely.

(3) Inšpektori, ktorí majú odborné vedomosti a praktické skúsenosti, musia spĺňať požiadavky podľa odseku 2 a sú povinní

a) zúčastňovať sa školení; školenia pre inšpektorov je povinná zabezpečovať akreditujúca osoba,

b) zúčastňovať sa konzultácií vrátane spoločných školiacich aktivít, ak je to nutné, aj s inšpektormi národných orgánov monitorujúcich zásady správnej laboratórnej praxe v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na účel zosúlaďovania výkladu a uplatňovania a monitorovania zásad správnej laboratórnej praxe,

c) zabezpečiť, aby pri výkone inšpekcie nedošlo ku konfliktu záujmov na monitorovaných testovacích pracoviskách, na auditovaných neklinických štúdiách v spoločnostiach objednávajúcich si tieto štúdie,

d) preukázať sa pri vstupe do objektu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia alebo audit neklinickej štúdie, služobným preukazom alebo menovacím dekrétom vydaným akreditujúcou osobou,

e) postupovať pri výkone inšpekcie podľa tohto zákona a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 30 ods. 6.

§ 30c

Národný program

Národný program obsahuje

a) ustanovenia o všeobecnej inšpekcii testovacieho pracoviska a audite jednej alebo viacerých prebiehajúcich alebo ukončených neklinických štúdií,

b) ustanovenia pre mimoriadnu inšpekciu testovacieho pracoviska alebo auditov neklinických štúdií na požiadanie kontrolného orgánu uvedeného v § 37c až 37i,

c) vymedzenie právomoci inšpektorov na vstup do testovacích pracovísk a ich prístup k údajom vo vlastníctve testovacích pracovísk vrátane vzoriek, dokumentácie štandardných pracovných postupov a ďalšej dokumentácie, ktorá obsahuje postupy na preverenie organizačných procesov a podmienok plánovania, vykonávania, monitorovania a zaznamenávania neklinických štúdií, opis postupov, následných inšpekcií testovacieho pracoviska a auditov neklinických štúdií.

§ 30d

Konanie o vydaní osvedčenia

(1) Konanie o vydaní osvedčenia sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti žiadateľa o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadateľ") akreditujúcej osobe.23fb)

(2) Žiadateľom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

(3) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba; obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,

b) údaje o právnej forme žiadateľa,

c) druh požadovaného osvedčenia,

d) predmet a rozsah požadovaného osvedčenia s uvedením príslušných technických špecifikácií,

e) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov neklinických štúdií a auditov,

f) údaje o vzdelaní a praxi odborných zamestnancov žiadateľa,

g) údaje o priestorovom a určenom prístrojovom a materiálovom vybavení testovacieho pracoviska,

h) vyhlásenie žiadateľa, že

1. umožní akreditujúcej osobe overovanie formou inšpekcie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe,

2. jeho testovacie pracovisko spĺňa podmienky uvedené v § 30a,

3. má personálne zabezpečený program zabezpečovania kvality a vnútorný predpis zameraný na primerané zneškodňovanie odpadu vzniknutého v rámci uskutočňovania fyzikálno-chemických a biologických testovacích systémov,

4. má vypracovaný zoznam postupov, ktoré popisujú, ako a čím sa vykonávajú testy alebo činnosti, ktoré nie sú podrobne špecifikované v študijných plánoch alebo v testovacích metódach,

5. má zabezpečenú ochranu proti neoprávneným zmenám a doplneniam alebo proti strate údajov v počítačovom systéme používanom v rámci testovania a auditu neklinickej štúdie,

6. má vypracované postupy na zabezpečenie ukladania, uchovávania a uskladňovania záznamov a materiálov spracovaných počas testovania chemických látok, humánnych liekov a veterinárnych liekov, prípravkov na ochranu rastlín, kozmetických prípravkov, veterinárnych liekov, potravinových a krmovinových doplnkov.

(4) Žiadateľ priloží k žiadosti výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu testovacieho pracoviska nie starší ako tri mesiace a dokumentáciu opisujúcu metodiky a postupy, ktoré testovacie pracovisko používa.

(5) Ak žiadosť na začatie konania nemá náležitosti podľa odsekov 3 a 4, akreditujúca osoba písomne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo aby odstránil jej nedostatok, a zároveň ho upozorní, že inak konanie zastaví. Ak ju žiadateľ v tejto lehote nedoplní alebo nedostatok neodstráni, akreditujúca osoba zastaví konanie a žiadosť vráti žiadateľovi.

(6) Akreditujúca osoba na základe žiadosti doručí žiadateľovi do 15 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, návrh zmluvy o podmienkach vykonania akreditácie. Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23fb)

(7) Akreditujúca osoba zastaví konanie a žiadosť vráti žiadateľovi, ak žiadateľ odmietne návrh zmluvy podľa odseku 6, alebo nedôjde k uzavretiu zmluvy z iného dôvodu.

(8) Žiadateľ môže vziať žiadosť späť aj z iného dôvodu alebo bez udania dôvodu, ale len pred uzavretím zmluvy o podmienkach akreditácie.

(9) Ak žiadateľ splnil všetky podmienky na vydanie osvedčenia vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,23fc) akreditujúca osoba vydá žiadateľovi osvedčenie do 60 dní od skončenia inšpekcie a auditu neklinických štúdií a odpis osvedčenia elektronickou formou doručí ministerstvu hospodárstva a Európskej komisii. V opačnom prípade mu oznámi, že takéto osvedčenie nevydá, pretože nesplnil podmienky uvedené v § 30a. Oznámenie o tom sa žiadateľovi doručí písomne; oznámenie musí obsahovať dôvody nevydania osvedčenia.

(10) Osvedčenie obsahuje

a) názov akreditujúcej osoby, ktorá osvedčenie vydala, a jej sídlo,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa spolu s identifikačným číslom, ak mu bolo pridelené,

c) predmet a rozsah s uvedením príslušných neklinických štúdií vykonávaných žiadateľom,

d) meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene žiadateľa,

e) číslo osvedčenia a dátum nadobudnutia jeho platnosti,

f) údaje o podmienkach, za ktorých bolo vydané, a platnosť osvedčenia,

g) ďalšie údaje, ak je to potrebné.

(11) Osvedčenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti.

(12) Akreditujúca osoba vedie zoznam držiteľov osvedčení a zverejňuje ich na svojej internetovej stránke a vo Vestníku Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva Slovenskej republiky, a to každoročne k 30. júnu a 31. decembru.

§ 30e

Zrušenie osvedčenia

(1) Ak akreditujúca osoba zistí pri opakovanej inšpekcii dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe nezhodu s už vydaným osvedčením, ktorú nemožno odstrániť na mieste, vyzve držiteľa osvedčenia, aby ju odstránil v primeranej lehote, ktorá nesmie byť v prípade laboratórií dlhšia ako tri mesiace a v prípade skleníkov a na poliach nesmie byť dlhšia ako najbližšie vegetačné obdobie, a súčasne nariadi držiteľovi osvedčenia, aby ju informoval o odstránení nezhody. Akreditujúca osoba odstránenie nezhody overí následnou inšpekciou testovacieho pracoviska alebo následným auditom neklinickej štúdie. Súčasne o svojom postupe informuje orgány uvedené v § 30d ods. 9.

(2) Ak držiteľ osvedčenia neodstráni nezhody podľa odseku 1, akreditujúca osoba zašle písomne držiteľovi osvedčenia upovedomenie o začatí konania o zrušení osvedčenia.

(3) Konanie o zrušení osvedčenia sa začína odo dňa doručenia upovedomenia o jeho začatí držiteľovi osvedčenia.

(4) Akreditujúca osoba zruší osvedčenie, ak držiteľ osvedčenia

a) v určenej lehote podľa odseku 1 neodstránil nezhody a nespĺňa podmienky, za ktorých mu osvedčenie bolo vydané,

b) neoznámil akreditujúcej osobe skutočnosti uvedené v § 30a ods. 4 alebo ak

c) vstúpil do likvidácie.

(5) Akreditujúca osoba rozhodnutie o zrušení osvedčenia doručí držiteľovi osvedčenia, oznamuje ho vo Vestníku Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva Slovenskej republiky a odpis rozhodnutia o zrušení osvedčenia doručí elektronickou formou orgánom uvedeným v § 30d ods. 9.

(6) Akreditujúca osoba v rozhodnutí o zrušení osvedčenia uvedie podrobnosti o odchýlkach medzi údajmi vo vydanom osvedčení a výsledkami inšpekcie, ktoré môžu ovplyvniť platnosť neklinických štúdií vykonávaných na testovacom pracovisku.

§ 30f

Konanie o námietkach

(1) Proti postupu akreditujúcej osoby v konaní o vydaní osvedčenia a v konaní o zrušení osvedčenia, proti jej jednotlivým úkonom má testovacie pracovisko alebo držiteľ osvedčenia právo písomne podať námietky do 10 dní, ak nie je dohodnutá dlhšia lehota, odo dňa inšpektorom oznámených výhrad k jednotlivým úkonom a postupom. Námietky sa podávajú akreditujúcej osobe a nemajú odkladný účinok.

(2) Akreditujúca osoba je povinná neodkladne sa zaoberať námietkami a preskúmať napadnutý postup alebo úkon; najneskôr do 60 dní rozhodnúť o uplatnených námietkach.

(3) Ak akreditujúca osoba zistí opodstatnenosť námietok, zabezpečí na náklady toho, kto spôsobil tento nedostatok, jeho odstránenie. Odstránenie nedostatku do 3 dní písomne oznámi žiadateľovi alebo držiteľovi osvedčenia.

(4) Ak akreditujúca osoba zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi testovaciemu pracovisku do 3 dní od skončenia preskúmavania námietok.

§ 30g

Na konanie o vydaní osvedčenia, na konanie o zrušení osvedčenia a na konanie o námietkach podľa § 30f sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.23fca)

ŠIESTA ČASŤ

DOVOZ A VÝVOZ

§ 31

Dovoz a vývoz vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov a postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

(1) Na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov sa vzťahuje osobitný predpis.11)

(2) Podnikateľ, ktorý dováža alebo vyváža vybrané nebezpečné látky alebo vybrané nebezpečné prípravky, ktoré sú obmedzené na určité použitie pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie alebo sú predmetom postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (ďalej len “PIC postup„) a sú uvedené v osobitnom predpise11)

a) požiada ministerstvo hospodárstva o súhlas s ich uvedením na trh,

b) poskytne informácie podľa osobitného predpisu.23fcb)

(3) PIC postup je činnosť príslušných orgánov krajiny dovozu alebo krajiny vývozu pri posudzovaní možností dovozu a vývozu a uvedenia na trh vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných prípravkov.23fcc)

(4) Povolenia na dovoz vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných prípravkov23fcc) vydá ministerstvo hospodárstva po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“), ministerstva zdravotníctva; rovnako postupuje pri vybraných nebezpečných látkach alebo vybraných nebezpečných prípravkoch, ktoré sa použijú pri ochrane rastlín, po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).

(5) Ak sa dovoz alebo vývoz vybranej nebezpečnej látky alebo vybraného nebezpečného prípravku uskutočňuje v stave mimoriadnej situácie alebo havárie, keď oneskorenie dovozu alebo vývozu môže ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie v krajine určenia a príslušný orgán krajiny určenia o to požiada, ministerstvo hospodárstva vydá povolenie do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

(6) Dovoz alebo vývoz vybranej nebezpečnej látky alebo vybraného nebezpečného prípravku sa uskutoční po predložení dokladu o pridelení referenčného čísla a sprievodných dokladov colným orgánom.

SIEDMA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 32a

Orgány štátnej správy

Štátnu správu v oblasti uvádzania na trh látok, látok obsiahnutých v prípravkoch a látok obsiahnutých vo výrobkoch a ich používanie podľa tohto zákona vykonávajú

a) ministerstvo hospodárstva,

b) ministerstvo zdravotníctva,

c) ministerstvo životného prostredia,

d) ministerstvo pôdohospodárstva,

e) centrum.

§ 33

Ministerstvo hospodárstva

(1) Ministerstvo hospodárstva

a) je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu23h) zodpovedným za plnenie úloh a za spoluprácu s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou23ha) (ďalej len „agentúra“),

b) riadi výkon štátnej správy v oblasti výroby, dovozu, vývozu a uvádzania na trh látok, látok obsiahnutých v prípravkoch, látok obsiahnutých vo výrobkoch, detergentov a biocídnych výrobkov,

c) zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom pôdohospodárstva a centrom úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti výroby, používania, kontroly a voľného pohybu látok, látok obsiahnutých v prípravkoch a látok obsiahnutých vo výrobkoch,

d) zabezpečuje koordináciu kontrolnej činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,12)

e) vydáva po vyjadrení ministerstva zdravotníctva, ministerstva životného prostredia a ministerstva pôdohospodárstva predbežný súhlas na dovoz vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov a látok, ktoré sú predmetom PIC postupu,

f) vydáva podľa osobitného predpisu11) rozhodnutia k vývozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov, ktoré sú obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a látok, ktoré sú predmetom PIC postupu,

g) vedie evidenciu podnikateľov, ktorí dovážajú alebo vyvážajú vybrané nebezpečné látky alebo vybrané nebezpečné prípravky, ktoré sú predmetom PIC postupu, a zoznam vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov,

h) zabezpečuje plnenie úloh uvedených v osobitnom predpise10) prostredníctvom akreditujúcej osoby,23fac)

i) udeľuje súhlas s výnimkami v balení a označovaní látok a prípravkov podľa § 26 ods. 10 a 11,

j) môže povoliť na základe žiadosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) výnimky pre látky, látky obsiahnuté v prípravku alebo látky obsiahnuté vo výrobku, ak sú potrebné pre ozbrojené sily na zabezpečenie obrany štátu a sú vo všeobecnosti zakázané alebo ich použitie je obmedzené osobitným predpisom,23a)

k) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodlo v prvom stupni centrum.

(2) Okrem úloh uvedených v odseku 1 ministerstvo hospodárstva plní aj úlohy podľa osobitného predpisu.23hb)

§ 34

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva spolupracuje s ministerstvom hospodárstva na plnení úloh príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.23i)

§ 35

Ministerstvo životného prostredia

(1) Ministerstvo životného prostredia

a) spolupracuje s ministerstvom hospodárstva na plnení úloh príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,23i)

b) vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov podliehajúcich PIC postupu na základe stanoviska vypracovaného osobitnou odbornou organizáciou,23j)

c) vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov na základe stanoviska vypracovaného osobitnou odbornou organizáciou.

(2) Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Bratislave poskytuje na požiadanie centra, centru odborné stanoviská, informácie a expertízy,23k) ktoré má k dispozícii, spolupracuje s centrom v oblasti hodnotenia environmentálnych rizík, plní úlohy podľa osobitného predpisu23k) a ak zistí, že uvedenie na trh alebo používanie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku predstavuje bezprostredné riziko pre životné prostredie, ktoré nie je primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť, plní úlohy podľa osobitného predpisu,23k) túto skutočnosť centru oznamuje, vyjadruje sa k hodnoteniu látky a k návrhu na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a zaradenie látky medzi perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky; ak bol vymenovaný Európskou komisiou alebo agentúrou za spravodajcu alebo spoluspravodajcu zástupca Slovenskej republiky, poskytuje mu na jeho požiadanie potrebnú podporu, expertízy a dokumenty potrebné na splnenie úlohy spravodajcu alebo spoluspravodajcu.

§ 36

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa vyjadruje k dovozu

a) vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sa použijú pri ochrane rastlín, a určuje podmienky ich použitia,

b) vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov podliehajúcich PIC postupu.

§ 37

Centrum pre chemické látky a prípravky

(1) Centrum je orgán štátnej správy s postavením národného orgánu Slovenskej republiky na úseku uvádzania látok, prípravkov, detergentov a biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, označovania a evidencie látok, ako aj hodnotenia látok pri ich uvádzaní na trh.

(2) Centrum

a) je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu23h) zodpovedným za plnenie úloh a za spoluprácu s Európskou komisiou a agentúrou,23ha)

b) plní úlohy podľa osobitného predpisu,23l)

c) zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s národnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a spolupracuje s nimi pri hodnotení rizika látok a pri získavaní a poskytovaní relevantných údajov a zúčastňuje sa na zasadnutiach výborov Európskej komisie, pracovných stretnutiach organizovaných orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

d) spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri príprave správy pre Európsku komisiu o implementácii právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti látok, prípravkov a detergentov do právneho poriadku Slovenskej republiky a na príprave národnej legislatívy v oblasti uvádzania látok, prípravkov, biocídnych výrobkov a detergentov na trh,

e) získava odborné stanoviská Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad verejného zdravotníctva“), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Bratislave;23j) môže získavať odborné stanoviská aj od nezávislých domácich aj zahraničných expertov, odborných a vedeckých inštitúcií vo veciach súvisiacich s plnením jeho úloh,

f) spolupracuje pri plnení úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov12) s orgánmi štátnej správy, kontrolnými orgánmi a poskytuje im súčinnosť v rozsahu svojej kompetencie,

g) predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena vo výbore pre hodnotenie rizík, vo výbore pre sociálno-ekonomickú analýzu a vo výbore členských štátov,23la)

h) oznámi do 27. decembra 2008 Európskej komisii zoznam

1. procesov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 29a písm. a) a množstvá perfluóroktánsulfonátov v nich používané a z nich uvoľňované,

2. zásob hasiacich pien obsahujúcich perfluóroktánsulfonáty podľa § 29a písm. b).

(3) Centrum je rozpočtová organizácia,23l) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva hospodárstva. Centrum je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu,23m) a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme.23n)

(4) Na čele centra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky a ministrom životného prostredia Slovenskej republiky.

(5) Riaditeľom centra môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je spôsobilý na právne úkony, je bezúhonný a má vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru.

KONTROLNÉ ORGÁNY

§ 37a

Kontrolnými orgánmi podľa tohto zákona sú:

a) Slovenská obchodná inšpekcia a krajské inšpektoráty,

b) Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,

c) Slovenská inšpekcia životného prostredia,

d) Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,

e) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady,

f) colné orgány,

g) ministerstvo obrany.

§ 37b

Vykonávanie kontroly

(1) Kontrolné orgány uvedené v § 37c až 37i poverujú výkonom kontroly svojich zamestnancov (ďalej len „poverené osoby“). Kontrolné orgány si môžu na vykonanie kontroly prizvať fyzické osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou (ďalej len „prizvané osoby“).

(2) Podnikateľ, u ktorého sa kontrola vykonáva, je povinný povereným osobám

a) predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,

b) umožniť prehliadku objektov, v ktorých sa látky a prípravky vyrábajú, vyvíjajú, skladujú, predávajú alebo inak používajú,

c) umožniť odoberať kontrolné vzorky látok, prípravkov alebo výrobkov v potrebnom rozsahu a obsahu a byť prítomný pri analýze týchto vzoriek na mieste.

(3) Podnikateľ má právo

a) odoberať rovnaké kontrolné vzorky látok, prípravkov alebo výrobkov, aké odoberajú kontrolné orgány podľa odseku 2 písm. c),

b) dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu.

(4) Ak podnikateľ nesúhlasí s opatreniami uloženými podľa § 40a, môže proti nim podať námietky, ktoré sa uvedú v zázname alebo ich môže podať písomne do troch dní od uloženia opatrení. O námietkach rozhodne nadriadený kontrolný orgán kontrolnému orgánu, ktorý opatrenie uložil. Rozhodnutie o námietkach je konečné a nadriadený kontrolný orgán ho doručí podnikateľovi.

(5) Kontrolné orgány uvedené v § 37c až 37h vykonávajú kontrolu vo vzájomnej súčinnosti a pri výkone kontroly postupujú podľa osobitných predpisov.23m)

(6) Konanie o nápravných opatreniach, správnych deliktoch podľa § 40a až 40d začne ten kontrolný orgán, ktorý zistí porušenie povinností ako prvý. O začatí konania sa kontrolné orgány uvedené v odseku 5 navzájom informujú. Ak konanie o nápravných opatreniach alebo správnych deliktoch kontrolné orgány začnú pre jedno a to isté porušenie uvedenia látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku v rovnaký deň, konanie dokončí a pokutu uloží

a) na trhu Slovenská obchodná inšpekcia,

b) u výrobcu Slovenská inšpekcia životného prostredia.

§ 37c

Slovenská obchodná inšpekcia a krajské inšpektoráty

(1) Slovenská obchodná inšpekcia

a) spolupracuje s centrom, Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Národným inšpektorátom práce, Hlavným banským úradom a colnými orgánmi,

b) spolupracuje s kontrolnými orgánmi členských štátov Európskej únie a zúčastňuje sa na zasadnutiach fóra,23n)

c) predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,

d) predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena fóra,23n)

e) informuje Úrad verejného zdravotníctva, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Národný inšpektorát práce a Hlavný banský úrad o výsledkoch rokovania a úlohách z pracovných stretnutí organizovaných kontrolnými orgánmi členských štátov Európskej únie a fórom,

f) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni krajské inšpektoráty.

(2) Krajské inšpektoráty

a) kontrolujú v rozsahu osobitných predpisov23o) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,23p)

b) určujú podmienky a stanovujú lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia nedostatky pri uvádzaní látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh alebo pri ich používaní podľa tohto zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov,23p)

c) ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a v oblasti uvádzania látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo ich používaní, ak hrozí poškodenie zdravia alebo životného prostredia, alebo ak k nim už došlo, môžu nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladajú pokuty podľa § 40e až 40g,

d) udržiavajú systém kontrol a iných činností primerane k okolnostiam podľa osobitného predpisu,23r)

e) spolupracujú s centrom, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátmi práce, obvodnými banskými úradmi a colnými orgánmi.

§ 37d

Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

(1) Úrad verejného zdravotníctva

a) poskytuje centru informácie, ak pri výkone štátneho zdravotného dozoru a kontroly podľa osobitného predpisu23s) regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zistí možné riziko registrovaných látok na zdravie ľudí,

b) predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,

c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni regionálny úrad verejného zdravotníctva,

d) vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov podliehajúcich PIC postupu,11)

e) ak prijal alebo bol informovaný, že regionálny úrad verejného zdravotníctva prijal dočasné opatrenia na obmedzenie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku, aj keď látka spĺňa požiadavky osobitného predpisu.9) Úrad verejného zdravotníctva o tejto skutočnosti informuje Komisiu, agentúru a ďalšie členské štáty, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia a predloží vedecké alebo technické informácie, na ktorých sa dočasné opatrenie zakladá.23k)

(2) Regionálne úrady verejného zdravotníctva

a) kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu23s) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,12)

b) vykonávajú štátny zdravotný dozor nad ochranou zdravia ľudí vrátane ochrany zdravia pri práci, osobitne nad chemickými látkami klasifikovanými ako karcinogény a mutagény a chemickými látkami ovplyvňujúcimi reprodukciu a nariaďujú opatrenia podľa § 40a tohto zákona,

c) ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a, ak hrozí poškodenie zdravia alebo života ľudí, alebo ak k nemu už došlo, môžu nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladajú pokuty podľa § 40e až 40g,

e) spolupracujú s centrom v oblasti škodlivých účinkov na zdravie ľudí,

f) poskytujú Úradu verejného zdravotníctva informácie, ak zistia, že uvedenie na trh alebo používanie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku predstavuje bezprostredné riziko na zdravie ľudí, ktoré nie je primerane kontrolované.

(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici

a) poskytuje na požiadanie centra odborné stanoviská, informácie a expertízy,23t) ktoré má k dispozícii, spolupracuje s centrom v oblasti hodnotenia zdravotných rizík, látok a ak zistí, že uvedenie na trh alebo používanie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku predstavuje bezprostredné riziko pre zdravie ľudí, ktoré nie je primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť, túto skutočnosť centru oznamuje, vyjadruje sa k hodnoteniu látky a k návrhu na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a zaradenie látky medzi karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu a reprodukčnotoxické alebo respiračne senzibilizujúce alebo s inými podobnými účinkami,

b) poskytuje zástupcovi Slovenskej republiky, ktorý je vymenovaný Európskou komisiou alebo agentúrou za spravodajcu alebo spoluspravodajcu na požiadanie potrebnú podporu, expertízy a dokumenty potrebné na splnenie tejto úlohy.

§ 37e

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

a) kontroluje v rozsahu osobitného predpisu23u) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,23p)

b) určuje podmienky a stanovuje lehoty na vykonanie nápravy, ak zistí pri kontrole23v) nedostatky pri výrobe látok, látok obsiahnutých v prípravkoch a látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo pri ich používaní podľa tohto zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov,23p)

c) ukladá nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a v oblasti výroby látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo ich používaní; ak hrozí poškodenie životného prostredia alebo ak k nemu už došlo, môže nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladá pokuty podľa § 40e až 40g,

d) udržiava systém kontrol a iných činností primerane k okolnostiam podľa osobitného predpisu,23r)

e) spolupracuje s centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom verejného zdravotníctva, Národným inšpektorátom práce, Hlavným banským úradom a colnými orgánmi,

f) predkladá ministerstvu životného prostredia a v odpise ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,

g) zasiela centru informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu9) zistí možné riziko registrovaných látok na životné prostredie.23u)

§ 37f

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce

(1) Národný inšpektorát práce

a) spolupracuje s centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Hlavným banským úradom a colnými orgánmi,

b) predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,

c) zasiela centru informácie, ak pri výkone inšpekcie práce podľa osobitného predpisu23w) zistí možné riziko registrovaných látok pre zdravie.

(2) Inšpektoráty práce

a) kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu23w) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,23p)

b) spolupracujú s centrom, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, obvodnými banskými úradmi a colnými orgánmi.

§ 37g

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady

(1) Hlavný banský úrad

a) spolupracuje s centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Národným inšpektorátom práce a colnými orgánmi,

b) prostredníctvom Hlavného banského úradu obvodné banské úrady predkladajú ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,

c) prostredníctvom Hlavného banského úradu obvodné banské úrady zasielajú centru dostupné informácie, či sa prostredníctvom vynucovacích a monitorovacích činností nezistilo možné riziko registrovaných látok pre zdravie ľudí alebo životné prostredie,

d) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni obvodné banské úrady.

(2) Obvodné banské úrady

a) kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu23x) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitného predpisu,9)

b) určujú podmienky a lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia pri kontrole23y), nedostatky pri uvádzaní látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo ich používaní podľa tohto zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitného predpisu,9)

c) ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a v oblasti používania látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch; ak hrozí poškodenie zdravia alebo životného prostredia, alebo ak k nim už došlo, môže nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladajú pokuty podľa § 40e až 40g,

d) udržiavajú systém kontrol a iných činností primerane k okolnostiam podľa osobitného predpisu.23r)

§ 37h

Colné orgány

Colné orgány

a) kontrolujú dovoz a vývoz látok podľa osobitných predpisov23z) a kontrolujú plnenie povinností podľa tohto zákona,

b) kontrolujú, či balenie a označovanie látok a prípravkov pri dovoze a vývoze spĺňa požiadavky § 25 a 26 a osobitných predpisov,12)

c) neprepustia nebezpečné látky, nebezpečné látky obsiahnuté v prípravkoch alebo nebezpečné látky obsiahnuté vo výrobkoch, ktorých dovoz nespĺňa požiadavky uvedené v § 28 ods. 2 a požiadavky uvedené v osobitných predpisoch,23p) okrem látok dovážaných na vedecké a výskumné účely, na účely potreby pre obranu štátu alebo pre potreby orgánov dohľadu,

d) dávajú podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii na začatie konania pri zistení porušenia povinností podľa písmena b),

e) dávajú podnety ministerstvu hospodárstva k riadeniu výkonu štátnej správy pri dovoze vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov,

f) predkladajú ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predložia do 31. marca 2010.

§ 37i

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

a) kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorým bola udelená výnimka z tohto zákona,

b) poskytuje centru informácie, ak zistí, že používanie látky, prípravku alebo výrobku v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti predstavuje bezprostredné riziko na zdravie ľudí, ktoré nie je primerané kontrolované,

c) predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, uložených nápravných opatreniach a pokutách za kalendárny rok, a to vždy k 31. marcu nasledujúceho roku.

ÔSMA ČASŤ

NÁPRAVNÉ OPATRENIA A SPRÁVNE DELIKTY

§ 40a

Nápravné opatrenia

(1) Podnikateľ, ktorý poruší povinnosti klasifikácie, balenia alebo označovania ustanovené týmto zákonom, je povinný uviesť náležitosti klasifikácie, balenia alebo označovania do súladu s týmto zákonom v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.

(2) Podnikateľ, ktorý neposkytne kartu bezpečnostných údajov podľa § 27, je povinný tak vykonať v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.

(3) Podnikateľ, ktorý poruší zákaz alebo obmedzenie uvádzania na trh alebo používania nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku, je povinný nebezpečnú látku alebo nebezpečný prípravok, ktorého sa zákaz alebo obmedzenie týka, stiahnuť z trhu v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.

(4) Podnikateľ, ktorý poruší zákaz alebo obmedzenie uvádzania na trh alebo používania vybranej nebezpečnej látky alebo vybraného prípravku, je povinný vybranú nebezpečnú látku alebo vybraný nebezpečný prípravok, ktorého sa zákaz alebo obmedzenie týka, stiahnuť z trhu v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.

(5) Ak nedôjde k náprave v určenej lehote podľa odseku 1 až 4, začne príslušný kontrolný orgán konanie o stiahnutí látky alebo prípravku alebo výrobku z trhu. Odvolanie proti rozhodnutiu o stiahnutí látky alebo prípravku alebo výrobku z trhu nemá odkladný účinok.

(6) Kontrolné orgány uvedené v § 37c až 37i v rámci svojich kontrolných činností vykonávajú do 1. decembra 2008 kontrolu plnenia úloh uvedených v § 37b ods. 2 písm. a); zistené skutočnosti oznámi centru do 1. januára 2009. Ak podnikatelia alebo príslušné inštitúcie23faa) nesplnili oznamovaciu povinnosť, prikážu im vykonať opatrenie na splnenie oznamovacej povinnosti.

(7) Ak podnikatelia opatrenie uložené kontrolnými orgánmi podľa odseku 6 nesplnia, orgány postupujú podľa § 40h.

Správne delikty

§ 40b

(1) Podnikateľ, ktorý uvádza na trh látky alebo prípravky, sa dopustí správneho deliktu, ak

a) nezabezpečí, aby látky alebo prípravky boli opatrené obalom a uzáverom podľa § 26,

b) nezabezpečí, aby označenie látok alebo prípravkov bolo podľa § 25,

c) nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu9) v štátnom jazyku podľa § 27,

d) nezašle kartu bezpečnostných údajov vypracovanú podľa osobitného predpisu9) v štátnom jazyku podľa § 27 Národnému toxikologickému informačnému centru,

(2) Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak neklasifikuje látky alebo prípravky, alebo nedodrží postupy a podmienky podľa § 23 a 24 pred ich uvedením na trh.

§ 40c

(1) Výrobca alebo dovozca sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak

a) vyrobí alebo uvedie na trh látku, látku obsiahnutú v prípravku alebo látku obsiahnutú vo výrobku, pričom ju neregistroval,

b) nepodá žiadosť o registráciu látky alebo látky obsiahnutej v prípravku,

c) nepodá agentúre žiadosť o registráciu látky vo výrobkoch,

d) nepodá agentúre oznámenie o látke vo výrobkoch,

e) neposkytne agentúre informácie o látke vyrobenej alebo dovezenej na účely technologicky orientovaného výskumu a vývoja,

f) neoznámi agentúre dosiahnutie vyššej prahovej hodnoty výroby alebo dovozu registrovanej látky,

g) neposúdi chemickú bezpečnosť látky a nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,

h) nepodá žiadosť o registráciu izolovaného medziproduktu,

i) nepodá žiadosť o registráciu prepravovaného izolovaného medziproduktu,

j) začne výrobu alebo dovoz látky alebo výrobku v lehote kratšej ako tri týždne od dátumu predloženia žiadosti o registráciu,

k) nevykoná aktualizáciu registračných údajov,

l) neinformuje sa u agentúry v prípade registrácie zavedenej látky24) alebo v prípade registrácie nezavedenej látky, ktorá nebola predregistrovaná, či pre rovnakú látku už nebola podaná žiadosť o registráciu,

m) nezabezpečí, aby expozícia látkou, pre ktorú získal autorizáciu, bola minimalizovaná,

n) nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre uvedenie na trh alebo použitie látky v požadovanom termíne,

o) neuvedie na nálepke alebo etikete alebo štítku číslo autorizácie pred uvedením látky alebo prípravku obsahujúceho látku, pre ktorej použitie získal autorizáciu,

p) neoznámi agentúre informácie alebo ich neaktualizuje,

q) nesplní povinnosti v ustanovených termínoch,

r) vyrobí, uvedie na trh alebo použije látku, prípravok alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok.

(2) Dodávateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak

a) neposkytne príjemcovi látky alebo prípravku kartu bezpečnostných údajov zostavenú podľa § 27,

b) neposkytne príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov o prípravku, ktorý nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný,

c) nevykoná aktualizáciu karty bezpečnostných údajov,

d) neposkytne príjemcovi látky obsiahnutej v prípravku, pre ktorú nevznikla povinnosť poskytovať kartu bezpečnostných údajov, informácie alebo tieto informácie neaktualizuje,

e) neposkytne informácie príjemcovi výrobku, ktorý obsahuje látku splňujúcu kritériá na bezpečné použitie výrobku,

f) neposkytne na žiadosť spotrebiteľa výrobku informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku, alebo

g) nezhromažďuje a neuchováva informácie o testovaní, registrácii, o ďalších zisteniach látkach a prípravkoch a medziproduktoch izolovaných na mieste.

(3) Následný užívateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak

a) neplní povinnosti v ustanovených termínoch,

b) nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,

c) neoznámi agentúre informácie, ktoré jej má oznámiť ako následný užívateľ,

d) nesplní požiadavky v ustanovených termínoch,

e) neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,

f) nezabezpečí, aby expozícia látkou bola minimalizovaná,

g) nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre použitie látky v ustanovenom termíne,

h) neuvedie na nálepke alebo etikete alebo štítku číslo autorizácie pred uvedením látky alebo prípravku obsahujúceho látku, pre ktorej použitie získal autorizáciu,

i) neinformuje agentúru o použití látky,

j) uvedie na trh alebo použije látku, prípravok alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok.

(4) Registrujúci sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak

a) neurčí a neuplatňuje vhodné opatrenia k náležitej kontrole rizík zistených pri posúdení chemickej bezpečnosti,

b) neuchováva správu chemickej bezpečnosti alebo ju neaktualizuje,

c) neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,

d) neposkytne agentúre informácie o zastavení výroby alebo dovozu látky alebo výrobku alebo o ukončení ich používania následným užívateľom.

(5) Účastník dodávateľského reťazca sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak neposkytne najbližšiemu účastníkovi dodávateľského reťazca alebo distribútorovi proti smeru dodávateľského reťazca informácie, ktoré o látke alebo prípravku alebo výrobku získal.

(6) Distribútor sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak uvedie na trh látku, látku obsiahnutú v prípravku alebo látku obsiahnutú vo výrobku bez toho, aby splnil ustanovené obmedzenia.

(7) Účastník fóra pre výmenu informácií o látke sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak odmietne poskytnúť doklad o nákladoch na štúdiu alebo odmietne poskytnúť štúdiu samotnú.

(8) Zamestnávateľ sa na území Slovenskej republiky dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak neumožní zamestnancom a zástupcom zamestnancov prístup k informáciám o látkach, látkach obsiahnutých v prípravkoch alebo látkach obsiahnutých vo výrobkoch, ktoré zamestnanci používajú alebo ktorým účinkom sú počas svojej práce exponovaní.

§ 40d

Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov, ak

a) neoznámi ministerstvu hospodárstva včas vývoz látky uvedenej v osobitnom predpise,11)

b) neoznámi ministerstvu hospodárstva včas prvý vývoz látky podľa osobitného predpisu,11)

c) neinformuje ministerstvo hospodárstva včas o množstve vyvezenej látky počas kalendárneho roka,11)

d) neposkytne na žiadosť ministerstva hospodárstva informácie o látke podľa osobitného predpisu,11)

e) neposkytne na žiadosť Európskej komisie informácie podľa osobitného predpisu,23p)

f) poruší pri vývoze látky ustanovené podmienky,12)

g) vyvezie látku neskôr ako 6 mesiacov pred ukončením jej použiteľnosti,12)

h) nezabezpečí, aby pri vývoze prostriedku na ochranu rastlín nálepka alebo etiketa alebo štítok obsahovali špecifické informácie podľa osobitného predpisu,9)

i) nezabezpečí, aby vyvážaný prostriedok na ochranu rastlín spĺňal požiadavky na čistotu podľa osobitného predpisu,9)

j) vyvezie látku alebo výrobok v rozpore s osobitným predpisom,9)

k) neopatrí pri vývoze látku obalom a uzáverom podľa § 26, neoznačí látku podľa § 25, alebo neposkytne kartu bezpečnostných údajov v rozpore s osobitným predpisom,9)

l) uvedie na trh detergent alebo povrchovo aktívnu látku pre detergenty v rozpore s podmienkami, charakteristikami a medznými hodnotami uvedenými v osobitnom predpise,10)

m) neuchováva informácie podľa osobitného predpisu,10)

n) nezabezpečí správne vykonanie príslušných testov9) pri uvedení látky alebo prípravku na trh,10)

o) nemá k dispozícii dokumentáciu podľa osobitného predpisu,10)

p) nesprístupní Národnému toxikologickému informačnému centru kartu údajov o zložkách detergentov uvádzaných na trh,10)

q) neoznačí detergent,10)

r) vyrobí, uvedie na trh, alebo používa látku uvedenú v rozpore s osobitným predpisom.25)

§ 40e

Príslušný kontrolný orgán podľa § 37b ods. 6 uloží pokutu

a) od 300 000 Sk do 500 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40c ods. 4 písm. b), § 40d ods.1 písm. c), g) až i),

b) od 500 001 Sk do 900 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40b ods. 1 písm. c) a d), § 40c ods. 1 písm. g), § 40c ods. 2 písm. b) až d) a g), § 40c ods. 3 písm. a), c) až e), f), h) a j), § 40c ods. 4 písm. a), c) a d), § 40c ods. 5, § 40d písm. a), b), d) až f), k), m) až p),

c) od 900 001 Sk do 1 300 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40b ods. 1 písm. a) a b), § 40b ods. 2, § 40c ods. 1 písm. d) až f), k), l), n) a o), § 40c ods. 2 písm. a), e) a f), § 40c ods. 3 písm. b), § 40c ods. 7 a 8, § 40d písm. j), l) a q),

d) od 1 300 001 Sk do 3 000 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40b ods. 1 písm. e), § 40c ods. 1 písm. a) až c), h) až j), m) a p) až r), § 40c ods. 6, § 40d písm. r).

§ 40f

(1) Pri určení výšky pokuty sa prihliadne k závažnosti správneho deliktu, najmä k spôsobu jeho spáchania, jeho škodlivým následkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie a k okolnostiam, za ktorých bol spáchaný.

(2) Zodpovednosť osoby za správny delikt zaniká, ak kontrolný orgán o ňom nezačal konanie do dvoch rokov odo dňa, kedy sa o ňom dozvedel, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, kedy bol spáchaný.

(3) Pokuty uložené kontrolnými orgánmi podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu; výnos z pokuty uloženej Slovenskou inšpekciou životného prostredia je príjmom Environmentálneho fondu.26)

§ 40g

Poriadková pokuta

(1) Výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi, ktorý marí alebo sťažuje výkon kontrolnej činnosti kontrolného orgánu, môže tento uložiť poriadkovú pokutu do 100 000 Sk.

(2) Ak neumožní podnikateľ kontrolu dodržovania zásad správnej laboratórnej praxe alebo neumožní kontrolným orgánom vstup na pozemky, do objektu a na pracoviská používané k testovaniu, môže mu príslušný kontrolný orgán uložiť poriadkovú pokutu do 100 000 Sk.

(3) Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, ak od konania, ktorým bol marený alebo sťažovaný výkon kontrolnej alebo dozornej činnosti, sa neupustilo ani po výzve príslušného kontrolného orgánu, alebo ak neboli v lehote určené kontrolným orgánom odstránené zistené nedostatky. Úhrn opakovane uložených poriadkových pokút nesmie presiahnuť 500 000 Sk.

(4) Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa príslušný kontrolný orgán dozvedel o konaní podľa odsekov 1 a 2, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

(5) Poriadková pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 41

Spoločné ustanovenie

(1) Poverené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastňujú na výkone kontroly podľa tohto zákona, sú povinné zachovávať mlčanlivosť, nemôžu byť zamestnancami ani členmi riadiacich ani kontrolných orgánov u podnikateľa, ktorý chemické látky a chemické prípravky vyrába, dováža, vyváža alebo uvádza na trh, a to aj počas jedného roka od skončenia pracovného pomeru v štátnom orgáne.

(2) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23fca) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 41a

(1) V celom texte zákona sa slová „chemická látka“ a „chemický prípravok“ nahrádzajú slovami „látka“ a „prípravok“ v príslušnom gramatickom tvare okrem § 24 ods. 4 písm. c) a § 29 ods. 2.

(2) V celom texte zákona sa slová „veľmi jedovatý“ a „jedovatý“ nahrádzajú slovami „veľmi toxický“ a „toxický“ vo všetkých gramatických tvaroch.

(3) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem

a) „veľmi jedovatý“ rozumie sa tým „veľmi toxický“,

b) „jedovatý“ rozumie sa tým „toxický“.

§ 42

Prechodné ustanovenie

(1) Podnikateľ je povinný do 28. februára 2002 nahlásiť centru zoznam chemických látok, ktoré uviedol na trh v období troch rokov predo dňom účinnosti tohto zákona v jednotlivých množstvách nad 100 kg ročne alebo celkovo nad 1 000 kg. Pri každej chemickej látke uvedie

a) názov chemickej látky (IUPAC),

b) CAS číslo alebo akékoľvek iné číslo chemickej látky, ak je pridelené (EINECS číslo alebo EC číslo),

c) ročné množstvo vyrobenej alebo dovezenej chemickej látky,

d) informácie o použití alebo o predpokladanom použití chemickej látky.

(2) Podnikateľ, ktorý vyrobil alebo doviezol a uviedol na trh existujúcu chemickú látku alebo existujúcu chemickú látku obsiahnutú v prípravku v množstvách presahujúcich 1 000 ton ročne, do 28. februára 2002 predloží centru sumárne údaje o výrobe, dovoze a o uvedení na trh.

(3) Podnikateľ, ktorý vyrobil alebo doviezol a uviedol na trh existujúcu chemickú látku alebo existujúcu chemickú látku obsiahnutú v prípravku v množstvách presahujúcich 10 ton, ale nepresahujúcich 1 000 ton ročne, do 28. februára 2003 predloží centru sumárne údaje o výrobe, dovoze a uvedení na trh tejto chemickej látky.

(4) Podnikateľ pri uvádzaní na trh novej chemickej látky alebo existujúcej chemickej látky, alebo existujúceho chemického prípravku môže v odôvodnených prípadoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2003 na základe súhlasu ministerstva hospodárstva postupovať podľa doterajších predpisov.26)

(5) Opatrenia kontrolných orgánov smerujúce k odstráneniu nedostatkov v oblasti pracích prostriedkov a čistiacich prostriedkov (§ 29) sa do 31. decembra 2003 nevzťahujú na

a) málo penivé adičné produkty alkénoxidov s chemickými látkami, ako sú alkoholy, alkylfenoly, glykoly, polyoly, mastné kyseliny, amidy alebo amíny, používané vo výrobkoch určených na strojové umývanie riadu,

b) alkalické rezistentné terminálne blokované alkylpolyglykolétery alebo arylalkylpolyglykolétery a látky typu podľa písmena a) používané ako čistiace látky v potravinárskom a kovospracujúcom priemysle.

(6) Odsek 5 sa použije na neiónové povrchovo aktívne látky, ktoré sa uvedú na trh odo dňa účinnosti tohto zákona len vtedy, ak ich biologická odbúrateľnosť je väčšia než biologická odbúrateľnosť už existujúcich pracích prostriedkov a čistiacich prostriedkov na rovnaký účel použitia.

§ 42a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 42b

Osoba, ktorá podľa doterajších predpisov vykonáva funkciu riaditeľa centra, sa od účinnosti tohto zákona považuje za riaditeľa centra podľa tohto zákona.

§ 42c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2008

Centrom vykonávané hodnotenie rizík nových látok na život a zdravie ľudí a na životné prostredie podľa § 4 až 22 sa skončí 30. novembra 2008.


§ 43

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

§ 10, 11 a § 14 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.

§ 43a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 423/2001 Z. z. o podrobnostiach o metódach kontroly biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok v pracích prostriedkoch a v čistiacich prostriedkoch a o požiadavkách pri ich uvádzaní na trh.

§ 43b

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 401/2001 Z. z. o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení.

2. Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2001 Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (oznámenie č. 402/2001 Z. z.).

§ 43c

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 331/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)- ftalátu,

2. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 511/2001 Z. z. o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie,

3. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov,

4. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2002 z 11. decembra 2002, ktorým sa vydáva zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok (oznámenie č. 12/2003 Z. z.).

§ 44

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 163/2001 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1; Ú. v. ES 196, 16. 8. 1967) v znení smernice Rady 69/81/EHS z 13. 3. 1969 (Ú. v. ES L 68, 19. 3. 1969), smernice Rady 70/189/EHS zo 6. 3. 1970 (Ú. v. ES L 59, 14. 3. 1970), smernice rady 71/144/EHS z 22. 3. 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1; Ú. v. ES L 74, 29. 3. 1971), smernice Rady 73/146/EHS z 31. 5. 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2; Ú. v. ES L 197, 25. 6. 1973), smernice Rady 75/409/EHS z 24. 6. 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 183, 14. 7. 1975), smernice Komisie 76/907/EHS zo 14. 7. 1976 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 360, 30. 12. 1976), smernice Komisie 79/370/EHS z 30. 1. 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 88, 7. 4. 1979), smernice Rady 79/831/EHS z 18. 9. 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 259, 15. 10. 1979), smernice Rady 80/1189/EHS zo 4. 12. 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 366, 31. 12. 1980), smernice Komisie 81/957/EHS z 23. 10. 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 351, 7.12. 1981), smernice Komisie 82/232/EHS z 25. 3. 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 106, 21. 4. 1982), smernice Komisie 83/467/EHS z 29. 7. 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 257, 16. 9. 1983), smernice Komisie 84/449/EHS z 25. 4. 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 251, 19. 9. 1984), smernice Komisie 86/431/EHS z 24. 6. 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 247, 1. 9. 1986), smernice Rady 87/432/EHS z 3. 8. 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 239, 21. 8. 1987), smernice Komisie 88/302/EHS z 18. 11. 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 133, 30. 5. 1988), smernice Komisie 88/490/EHS z 22. 7. 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 259, 19. 9. 1988), smernice Rady 90/517/EHS z 9. 10. 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 287, 19. 10. 1990), smernice Komisie 91/325/EHS z 1. 3. 1991 (Ú. v. ES L 180, 8. 7. 1991), smernice Komisie 91/326/EHS z 5. 3. 1991 (Ú. v. ES L 180, 8. 7.1991), smernice Komisie 91/410/EHS z 22. 7. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 228, 17. 8. 1991), smernice Komisie 91/632/EHS z 28. 10. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 338, 10. 12. 1991), smernice Rady 92/32/EHS z 30. 4. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 154, 5. 6. 1992), smernice Komisie 92/37/EHS z 30. 4. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 154, 5. 6. 1992), smernice Komisie 93/21/EHS z 27. 4. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 110, 4. 5. 1993), smernice Komisie 93/72/EHS z 1. 9. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 258, 16.10. 1993), smernice Komisie 93/105/ES z 25. 11. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 294, 30. 11. 1993), smernice Komisie 93/101/ES z 11. 11. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 13, 15. 1. 1994), smernice Komisie 94/69/ES z 19. 12. 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 14; Ú. v. ES L 381, 31. 12. 1994), smernice Komisie 96/54/ES z 30. 7. 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú. v. ES L 248, 30. 9. 1996), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/56/ES z 3. 9.1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú. v. ES L 236, 18. 9. 1996), smernice Komisie 97/69/ES z 5. 12. 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú. v. ES L 343, 13.12. 1997), smernice Komisie 98/73/ES z 18. 9. 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21; Ú. v. ES L 305, 16. 11. 1998), smernice Komisie 98/98/ES z 15. 12. 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 22; Ú. v. ES L 355, 30. 12. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/33/ES z 10. 5. 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 199, 30. 7. 1999), smernice Komisie 2000/32/ES z 19. 5. 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 136, 8. 6. 2000), smernice Komisie 2000/33/ES z 25. 4. 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 136, 8. 6. 2000), smernice Komisie 2001/59/ES zo 6. 8. 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 225, 21. 8. 2001).

2. Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenie uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976) v znení smernice Rady 79/663/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 197, 3. 8. 1979), smernice Rady 82/806/EHS z 22. novembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 339, 1. 12. 1982), smernice Rady 82/828/EHS z 3. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 350, 10. 12. 1982), smernice Rady 83/264/EHS zo 16. mája 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 147, 6. 6. 1983), smernice Rady 83/478/EHS z 19. septembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 263, 24. 9. 1983), smernice Rady 85/467/EHS z 1. októbra 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 269, 11. 10. 1985), smernice Rady 85/610/EHS z 20. decembra 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1985), smernice Rady 89/677/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 398, 30. 12. 1989), smernice Rady 89/678/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 398, 30.12. 1989), smernice Rady 91/157/EHS z 18. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 78, 26. 3. 1991), smernice Komisie 98/101/ES z 22. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23; Ú. v. ES L 1, 5. 1. 1999), smernice Rady 91/173/EHS z 21. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 85, 5. 4. 1991), smernice Rady 91/338/EHS z 18. júna 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 186, 12. 7. 1991), smernice Rady 91/339/EHS z 18. júna 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 186, 12. 7. 1991), smernice Komisie 91/659/EHS z 3. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 363, 31. 12. 1991), smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/27/ES z 30. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 188, 22. 7. 1994), smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/48/ES zo 7. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 331, 21. 12. 1994), smernice Komisie 96/55/ES zo 4. septembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú. v. ES L 231, 12. 9. 1996), smernice Komisie 97/10/ES z 26. februára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 18; Ú. v. ES L 68, 8. 3. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/16/ES z 10. apríla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 18; Ú. v. ES L 116, 6. 5. 1997), smernice Komisie 97/64/ES z 10. novembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú. v. ES L 315, 19. 11. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/56/ES z 20. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú. v. ES L 333, 4. 12. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/43/ES z 25. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 166, 1. 7. 1999), smernice Komisie 1999/51/ES z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999), smernice Komisie 1999/77/ES z 26. júla 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 207, 6. 8. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/41/ES z 19. júna 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 194, 18. 7. 2001), smernice Komisie 2001/90/ES z 26. októbra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 283, 27.10. 2001), smernice Komisie 2001/91/ES z 29. októbra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 286, 30. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/45/ES z 25. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/61/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002), smernice Komisie 2002/62/ES z 9. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 183, 12. 7. 2002), smernice Komisie 2003/2/ES zo 6. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. ES L 4, 9. 1. 2003), smernice Komisie 2003/3/ES zo 6. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. ES L 4, 9. 1. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/11/ES zo 6. februára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/34/ES z 26. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/36/ES z 26. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/53/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003), smernice Komisie 2004/21/ES z 24. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 57, 25. 2. 2004), smernice Komisie 2004/96/EÚ z 27. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 301, 28. 9. 2004), smernice Komisie 2004/98/ES z 30. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1. 10. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/59/ES z 26. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/69/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/84/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/90/ES z 18. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006), smernice Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES z 25. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 257, 3. 10. 2007).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/9/ES z 11. februára 2004 o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 50, 20. 2. 2004).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES z 11. februára 2004 o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 50, 20. 2. 2004).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES z 18. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12. 2006).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa po 30. raz mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (perfluóroktánsulfonátov) (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).

2) Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

3) Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2008).

4) Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 648/2004.
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 689/2008.

4a) Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

6) Čl. 3 ods. 12 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

7) § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

8) Čl. 3 ods. 4, 7, 9, 11, 13, 14, 32 až 35 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 648/2004.

9) Nariadenie (ES) č. 1907/2006.

10) Nariadenie (ES) č. 648/2004.

11) Nariadenie (ES) č. 689/2008.

12) Nariadenie (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie (ES) č. 648/2004.
Nariadenie (ES) č. 689/2008.

13) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 689/2008.

13a) Čl. 3 ods. 21 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

13b) Čl. 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

13c) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

13e) Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).

13f) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.

13g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

13h) Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

13i) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

14a) Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

23) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23a) Čl. 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Príloha č. I a II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. ES L 33, 8. 2. 1979) v platnom znení.

23b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z., zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 271/2005 Z. z., zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23c) Čl. 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

23d) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 648/2004.

23e) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 648/2004.

23f) Čl. 4 ods. 2 a čl. 5 nariadenia (ES) č. 648/2004.

23fa) Nariadenie (ES) č. 648/2004.

23faa) Napríklad zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

23fab) § 5 ods. 1, 2 a 5 a príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23fac) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.

23fad) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

23fb) § 591 až 600 Obchodného zákonníka.

23fc) Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

23fca) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

23fcb) Čl. 9 nariadenia (ES) č. 689/2008.

23fcc) Príloha I časť 2 a 3 nariadenia (ES) č. 689/2008.

23g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií.
Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 063, 6. 3. 2003).

23h) Čl. 121 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 648/2004.

23ha) Čl. 3 ods. 18 a čl. 75 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 689/2008

23hb) Čl. 122 až 124 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

23i) Čl. 117 a čl. 121 nariadenia (ES) č. 1907/2006

23j) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

23k) Čl. 129 nariadenia (ES) 1907/2006.

23l) Čl. 9 ods. 3 a 8, čl. 16, čl. 20 ods. 4, čl. 22 ods. 1 a 2, čl. 36, čl. 41 až 45, čl. 46 ods. 1, 3 a 4, čl. 48 až 50, čl. 51 ods. 1 a 2, čl. 59 ods. 1 až 3 a 5, čl. 64 ods. 5, čl. 66 ods. 2, čl. 69 ods. 4 a 5, čl. 72 ods. 3, čl. 73 ods. 2, čl. 87 ods. 1, čl. 103 ods. 3, čl. 111, čl. 115, čl. 117 ods. 1, čl. 121 až 124 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

23la) Čl. 85 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

23m) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

23n) Čl. 86 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

23o) Zákon č. 128/2002 Z. z.

23p) Nariadenie (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie (ES) č. 648/2004.
Nariadenie (ES) č. 689/2008.
Príloha č. I nariadenia (ES) č. 850/2004.

23r) Čl. 125 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

23s) § 5, 6, 12, 30 a 54 zákona č. 355/2007 Z. z.

23t) Príloha XV nariadenia (ES) č. 1907/2006.

23u) Zákon č. 525/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23v) § 9 zákona č. 525/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23w) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23x) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

23y) § 40 a 41 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

23z) Nariadenie (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie (ES) č. 689/2008.

24) Čl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

25) Čl. 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Príloha XVII nariadenia č. 1907/2006.
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 850/2004.

26) § 3 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.