734

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (Poznámka redakcie: úplné znenie opatrenia vyšlo vo Finančnom spravodajcovi 7/2006 s poradovým číslom 42).

Podľa tohto opatrenia postupujú politické strany a hnutia, občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, verejné vysoké školy, spoločenstvá a ďalšie právnické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie. Podľa tohto opatrenia nepostupujú rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, a iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú iné postupy účtovania ustanovené Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. j. V/20 531/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (registrované v čiastke 123/1992 Zb.) v znení opatrenia z 18. augusta 1994 č. 65/393/1994 (oznámenie č. 232/1994 Z. z.), opatrenia z 5. januára 1995 č. 65/6/1995 (oznámenie č. 36/1995 Z. z.), opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 797/99-92 (oznámenie č. 379/1999 Z. z.) a opatrenia z 15. novembra 2000 č. 21 702/2000-92 (oznámenie č. 431/2000 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. októbra 1995 č. 65/435/1995, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami (oznámenie č. 227/1995 Z. z.) v znení opatrenia z 20. mája 1997 č. 190/1997/82 (oznámenie č. 172/1997 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 254/1997 Z. z.) v znení opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 798/99-92 (oznámenie č. 380/1999 Z. z.) a opatrenia z 15. novembra 2000 č. 21 703/2000-92 (oznámenie č. 432/2000 Z. z.),

4. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. februára 1998 č. 370/1998-sekr., ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami (oznámenie č. 42/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Úvodné ustanovenie

§ 1

Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania a účtová osnova pre politické strany, politické hnutia,1) občianske združenia,2) záujmové združenia právnických osôb,3) cirkvi a náboženské spoločnosti,4) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,5) nadácie,6) neinvestičné fondy7) a ďalšie právnické osoby8), ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, a ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (ďalej len „neziskové účtovné jednotky"). Podľa tohto opatrenia nepostupujú účtovné jednotky zriadené podľa osobitných predpisov9) a tie na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania podľa osobitných predpisov.10) Účtová osnova pre neziskové účtovné jednotky je prílohou k tomuto opatreniu.

§ 2

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet v stredisku cenných papierov, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností11) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom.

(3) Pre výpočet kurzových rozdielov je dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre účtovnú jednotku, ktorá je dodávateľom deň vystavenia účtovného dokladu, pre účtovnú jednotku, ktorá je odberateľom deň doručenia faktúry alebo obdobného dokladu.

(4) Účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom (spotové operácie) a derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.

(5) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad"); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

§ 3

Účtovanie nákladov a výnosov a ich časové rozlíšenie

(1) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(2) Náklady a výnosy účtujú účtovné jednotky podľa týchto zásad:

a) náklady a výnosy sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b) opravy významných chýb nákladov a opravy významných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov; za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúcich zo zmeny úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky k sporným pohľadávkam a pochybným pohľadávkam, úpravy doby používania alebo spôsobu opotrebovania dlhodobého majetku,

c) opravy nevýznamných chýb nákladov a nevýznamných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z činnosti účtovnej jednotky,

d) náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,

e) náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 381 -Náklady budúcich období a 383 - Výdavky budúcich období,

f) výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účte 384 - Výnosy budúcich období a 385 - Príjmy budúcich období.

§ 4

Použitie cudzích mien a kurzové rozdiely

(1) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu podľa § 24 ods. 2 zákona.

(2) Na účtoch pohľadávok a záväzkov, účtoch úverov a finančných výpomocí finančných investícií sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pri platbe záväzku, inkase pohľadávok a predaji finančných investícií súvzťažne s účtami nákladov alebo výnosov.

(3) Na účtoch fondov tvorených podľa osobitného predpisu11a) sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v prospech alebo na ťarchu príslušného fondu so súvzťažným zápisom na finančnom účte vedenom k tomuto fondu.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje na ťarchu účtu 545-Kurzové straty alebo v prospech účtu 645-Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 5 a 6. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.

(5) Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov, a to do výnosov alebo nákladov alebo na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(6) Kurzové rozdiely pri podielových cenných papieroch a vkladoch, oceňovaných metódou vlastného imania podľa § 27 ods. 9 zákona, sú súčasťou ocenenia metódou vlastného imania.

§ 5

Vnútroorganizačné účtovníctvo

(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 a 6,

b) prostredníctvom účtov v účtových skupinách 57 - Vnútroorganizačné prevody a 67 -Vnútroorganizačné prevody,

c) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa volia účty v rámci voľných účtových tried 7 a 8,

d) prostredníctvom účtu 395 - Vnútorné zúčtovanie,

e) kombináciou postupov podľa písmena a), b), c) a d).

(2) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

Postup pri otvorení a uzavieraní účtovných kníh

§ 6

Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvárajú účtovnými zápismi. Stavy jednotlivých súvahových položiek aktív a pasív na účte 962 - Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových položiek aktív a pasív účtu 961 - Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 961 -Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 961 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Zisk alebo strata účtované v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 -Začiatočný účet súvahový.

(4) Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých účtovných metód účtujú ako prvý účtovný prípad bežného účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtov účtovej skupiny 93 - Výsledok hospodárenia.

(5) Stav účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa vyrovná po schválení návrhu na rozdelenie zisku, prípadne vysporiadanie straty príslušným orgánom účtovnej jednotky

a) pri dosiahnutí zisku v prospech účtu 901 -Základné imanie, príslušných účtov účtovej skupiny 91 - Fondy účtovnej jednotky alebo účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov,

b) pri vzniknutej strate na ťarchu účtu 901 - Základné imanie, príslušných účtov účtovej skupiny 91 - Fondy účtovnej jednotky alebo účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov.

(6) Na spôsob rozdelenia zisku alebo vzniknutej straty sa vzťahuje vnútorný predpis účtovnej jednotky, ak spôsob rozdelenia zisku alebo vzniknutej straty nie je ustanovený osobitným predpisom,12) alebo predpismi vyšších orgánov účtovnej jednotky.

§ 7

Uzavretie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa uzatvárajú účtovnými zápismi.

(2) Konečné stavy účtov účtovej triedy 5 - Náklady (výdavky) na činnosť sa účtujú na ťarchu účtu 963 - Účet ziskov a strát a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 - Výnosy (príjmy) z činnosti sa účtujú v prospech účtu 963 - Účet ziskov a strát. Výsledný zostatok účtu 963 - Účet ziskov a strát sa podľa svojho charakteru účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový.

(3) Konečné zostatky účtov aktív sa účtujú na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový. Konečné zostatky účtov pasív sa účtujú v prospech účtu 962 - Konečný účet súvahový. Podľa toho, či sa dosiahol zisk alebo strata sa účtuje tiež zostatok účtu 963 - Účet ziskov a strát na ťarchu alebo v prospech účtu 962 - Konečný účet súvahový.

(4) Pri uzavieraní účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,

b) zisťujú konečné zostatky účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov,

c) zistí základ dane z príjmov za zdaňovanú činnosť za účtovné obdobie ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť, s výnimkou účtu 591 - Daň z príjmov,

d) zistí účtovný výsledok hospodárenia prevodom nákladových účtov na ťarchu účtu 963 -Účet ziskov a strát a prevodom výnosových účtov v prospech účtu 963 - Účet ziskov a strát,

e) uzavrie účtovníctvo účtovnej jednotky prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu 963 - Účet ziskov a strát na účet 962 -Konečný účet súvahový.

(5) Na základe údajov účtu 962 - Konečný účet súvahový, účtu 963 - Účet ziskov a strát a údajov analytickej evidencie sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovné zásady

§ 8

Zásady pre tvorbu a používanie rezerv

(1) V účtovnej jednotke sa tvoria rezervy za podnikateľskú činnosť podľa osobitného predpisu.13)

(2) Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.

(3) Rezerva sa účtuje v mene, v ktorej sa uskutoční plnenie. Ak sa účtuje rezerva v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú obdobne ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(4) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad.

(5) Rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Ak je použitie rezervy nižšie ako jej tvorba na určený účel, nepoužitá časť rezervy sa zruší v prospech výnosov.

§ 9

Zásady pre tvorbu a používanie opravných položiek

(1) V účtovnej jednotke sa vytvárajú opravné položky za podnikateľskú činnosť podľa osobitného predpisu.13)

(2) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalé. Ak ide o trvalé zníženie ocenenia majetku účtuje sa toto zníženie na ťarchu nákladov.

(3) Opravné položky sa tvoria k

a) pohľadávkam,

b) cenným papierom držaným do splatnosti,

c) podielovým cenným papierom a vkladom,

d) hmotnému majetku a nehmotného majetku,

e) zásobám.

(4) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria, ak ide o pochybné pohľadávky, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a pri sporných pohľadávkach voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo ich zaplatenie.

(5) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(6) Opravné položky pri dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebením, napríklad odpisovaný majetok, sa tvoria v prípadoch, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia, ako je jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nie je trvalé.

(7) Pri inventarizácii opravných položiek sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť, pričom na opravné položky sa vzťahuje dokladová inventúra.

(8) Opravné položky k účtom aktív v cudzej mene sa účtujú v cudzích menách. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia aktív v cudzej mene, ku ktorým sa vzťahujú.

(9) Opravné položky sa netvoria

a) na zvýšenie hodnoty aktív nad výšku ocenenia v účtovníctve,

b) k záväzkom,

c) k aktívom oceňovaným reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania.

(10) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

(11) Ak sa na niektorý dôvod zníženia hodnoty majetku vytvára rezerva, neúčtuje sa súčasne tvorba opravnej položky.

§ 10

Zásady pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie k syntetickým účtom

Pri vytváraní analytických účtov a analytickej evidencie k syntetickým účtom sa zohľadňujú potreby účtovnej jednotky najmä z hľadiska členenia

a) majetku podľa umiestnenia, vrátane jeho členenia podľa doby použiteľnosti na dlhodobý s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a krátkodobý s dobou použiteľnosti jeden rok alebo kratšou ako jeden rok,

b) cenných papierov podľa druhov a emitentov,

c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa doby splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu účtovnej závierky (ďalej len „zostatková doba splatnosti") do jedného roku a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

d) záväzkov podľa jednotlivých veriteľov a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roka a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

e) na slovenskú menu a cudziu menu pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, peňažných prostriedkov, cenín, cenných papierov a vkladov do základného imania, podielov,

f) podľa položiek účtovnej závierky,

g) podľa osobitných predpisov,14)

h) podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, ak tak ustanovuje osobitný predpis.15)

§ 11

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa majetok a záväzky členia na

a) krátkodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo zostatková doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Dlhodobý majetok sa člení na

a) hmotný,

b) nehmotný,

c) finančné investície.

(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenie je ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

e) základné stádo a ťažné zvieratá,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.

(4) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(5) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva a dobré meno obchodnej spoločnosti (ďalej len „goodwill”) a technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný nehmotný majetok, ktorých obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(6) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(7) Ako finančné investície sa účtujú

a) podielové cenné papiere a vklady,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere") držané do splatnosti, ako napríklad obligácie a dlhopisy, pokladničné poukážky, vkladové listy a dlhodobé termínované vklady,

d) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

e) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(8) Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú

a) zásoby, vrátane náhradných dielcov,

b) krátkodobé finančné investície účtované na účtoch účtovej triedy 2 - Finančné účty,

c) drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby,

d) drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom a ktorý sa účtuje ako zásoby a pri odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501 - Spotreba materiálu.

§ 12

Zásady pre členenie majetku, ktorým sú cenné papiere

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere sa člení podľa charakteru výnosov na

a) dlhové cenné papiere

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere a vklady, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielové cenné papiere") sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, v prípade ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, v prípade ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a vklady, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a vkladmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

(3) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.

(5) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti.

(6) Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, ani cenným papierom držaným do splatnosti. Na účtoch cenných papierov určených na predaj sa účtujú podiely v iných než akciových spoločnostiach.

§ 12a

Zásady pre členenie derivátov

(1) Derivát17) účtuje účtovná jednotka, v ktorej vzniká finančné aktívum a účtovná jednotka, v ktorej vzniká záväzok, ak spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu, úverového hodnotenia (ratingu), úverového indexu alebo podobnej premennej,

b) derivát nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie, ako by sa vyžadovali pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny úverových faktorov a trhových faktorov,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

(2) Zabezpečovací derivát účtuje účtovná jednotka, ak sa ním zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky alebo iné finančné aktívum alebo finančný záväzok splňujúci požiadavky derivátu.

(3) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(4) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu kupujúceho.

(5) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,

b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,

c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,

d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,

e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(6) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových komoditných nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(10) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úverových nástrojov, alebo z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo komoditných podkladových nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky, takto:

a) úverový derivát ako poskytnutá záruka, ak účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka, ak tento subjekt neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, uhradí ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(11) Ako derivát sa neúčtuje

a) repo obchod, ktorým je úver, pôžička so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžička cenných papierov zabezpečená prevodom hotovosti, predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,

b) zmluva o nákupe, predaji, nájme hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, napríklad poľnohospodárske produkty, ak jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvu o komoditách uzavretú na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c) poistná zmluva alebo iná zmluva, z ktorej vyplýva záväzok na úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.

Účtovné metódy

§ 13

Spôsoby oceňovania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do používania.

(2) Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok,

c) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady,

(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.16) Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom,16) môže sa účtovať ako

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

(4) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(5) O trvalom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 a 08; súčasne sa vykoná oprava odpisového plánu.

(6) O prechodnom znížení ocenenia dlhodobého majetku sa účtuje v rámci uzavierania účtovných kníh pomocou opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku; ide najmä o zníženie ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie v účtovníctve.

(7) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo vklade majetku podľa osobitného predpisu17a) sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

§ 14

Spôsoby oceňovania zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Vyskladnené zásoby oceňuje účtovná jednotka v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade.

(3) Nevyfakturované dodávky zásob sa ocenia podľa zmluvy alebo odhadu.

(4) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a nájdené prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty vrátené z výroby alebo inej činnosti sa oceňujú podľa odborného odhadu ich úžitkovej hodnoty.

(5) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, clo, poistné.

(6) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú priamymi nákladmi na ne vynaloženými alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa k tejto činnosti vzťahuje.

(7) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie účtujú sa úbytky zásob priamo do spotreby. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby, bez jeho zaúčtovania na sklad.

(8) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú skontá, rabaty, bonusy, dobropisy a ostatné zľavy z ceny, pričom pôvodná obstarávacia cena sa o tieto položky znižuje.

§ 15

Spôsoby oceňovania cenných papierov a derivátov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papierov určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o dosahované úrokové výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov ako sú prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia alebo diskont) medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera; a postupnedosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úroky sú súčasťou účtov, v ktorých sa aktíva a záväzky účtujú.

(5) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti je ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti, alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšované aj o dosahované úrokové výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ako sú prémie alebo diskont. Účtuje sa tu aj o cenných papieroch držaných do splatnosti so splatnosťou kratšou ako jeden rok.

(6) Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na emitované cenné papiere.

(7) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje ako trhová cena vyhlásená ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu je možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(8) Reálna hodnota cenného papieru určeného kvalifikovaným odhadom sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,

b) miere podielu účtovnej jednotky na čistej hodnote majetku v podielovom fonde, ak ide o podielové listy,

c) súčasnej hodnote cenného papieru, ak ide o dlhopisy a zmenky.

(9) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) emitent cenných papierov je vo vyrovnávacom konaní,

b) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(10) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti alebo čistej hodnote majetku podielového fondu, možno na účely výpočtu reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom sa použijú údaje z overenej účtovnej závierky.

(11) Podielové cenné papiere sa oceňujú obstarávacou cenou alebo upravením obstarávacej ceny podielového cenného papiera na hodnotu, ktorá zodpovedá miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka majetkovú účasť (ďalej len „Oceňovacie metóda vlastného imania"). Podielové cenné papiere sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona obstarávacou cenou. Hodnota goodwillu zahrnutá v obstarávacej cene sa prevedie na účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach podľa § 12 ods. 2 písm. a) a b) sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona oceňovacou metódou vlastného imania. Zmena reálnej hodnoty sa účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 905 -Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov so súvzťažným zápisom na účte účtovej skupiny 06 - Finančné investície. Ocenenie podielového cenného papiera sa zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate obchodnej spoločnosti; účtuje sa v prospech alebo na ťarchu účtov účtovej skupiny 06 - Finančné investície a v prospech alebo na ťarchu účtu 905 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

(12) Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, účtuje sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zmena reálnej hodnoty podľa údajov verejného trhu na účtoch 549 – Iné ostatné náklady a 649 – Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na účtoch 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií, 378 – Iné pohľadávky alebo 379 – Iné záväzky.

(13) Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje podľa povahy na ťarchu alebo v prospech účtu 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií, 378 – Iné pohľadávky alebo 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na účte 905 – Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(14) Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov so súvzťažným zápisom na príslušný účet derivátu. Zmena reálnej hodnoty zabezpečeného aktíva alebo záväzkov z dôvodu zabezpečeného rizika sa účtuje na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov so súvzťažným zápisom na príslušný účet aktív alebo záväzkov.

(15) Ku dňu ukončenia zabezpečenia sa precenenie na reálnu hodnotu zabezpečeného aktíva alebo záväzkov rozpustí na ťarchu alebo v prospech účtu aktív alebo záväzkového účtu so súvzťažným zápisom na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(16) Ak nie je možné preceniť derivát reálnou hodnotou, ktorou je trhová cena z verejného trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi, napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu a verejne dostupné ratingy ratingových agentúr. Ak sa nedá kvalifikovaný odhad vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerné jeho významu, o reálnej hodnote derivátu sa neúčtuje, ak nie je zrejmé, že prišlo k znehodnoteniu derivátu.

§ 16

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných odpisov.

(2) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve podľa § 13. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

(3) Sadzby účtovných odpisov si určí účtovná jednotka podľa

a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť účtovnej jednotky,

b) uskutočnených výkonov.

(4) Drobný nehmotný majetok a drobný hmotný majetok možno odpísať aj jednorázovo.

(5) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat sa odpisy vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní - čitateľ a predpokladaného počtu rokov chovu základného stáda - menovateľ.

(7) Odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny hore.

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania

§ 17

Účtovné jednotky účtujú v rámci týchto účtovných tried

a) Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok,

b) Účtová trieda 1- Zásoby,

c) Účtová trieda 2 - Finančné účty,

d) Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy,

e) Účtová trieda 5 - Náklady na činnosť,

f) Účtová trieda 6 - Výnosy z činnosti,

g) Účtová trieda 7 - Vnútroorganizačné účtovníctvo,

h) Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo,

i) Účtová trieda 9 - Imanie, fondy, výsledok hospodárenia, dlhodobé úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty.

Dlhodobý majetok

§ 18

V účtovej triede 0 sa účtuje o

a) majetku, ku ktorému má účtovná jednotka právo vlastníctva alebo o majetku štátu, ktorý má účtovná jednotka v správe,

b) o majetku, ktorý nie je vo vlastníctve a účtovná jednotka ho odpisuje,

c) dlhodobom nehmotnom majetku a technickom zhodnotení, ku ktorému účtovná jednotka nadobudla právo užívania za odplatu a o dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý bol vytvorený vlastnou činnosťou a obchoduje sa s ním,

d) dlhodobom hmotnom majetku a jeho technickom zhodnotení, z ktorého plynie účtovnej jednotke ekonomický úžitok,

e) obstaraní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

f) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,

g) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku,

h) opravných položkách k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

§ 19

(1) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a majú zabezpečené všetky technické funkcie potrebné na používanie a spĺňajú všetky povinnosti určené právnymi predpismi, napríklad stavebnými, ekologickými, požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými (ďalej len „majetok uvedený do používania").

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie nehmotného a hmotného majetku a v prospech účtov 623 -Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne alebo darovaním účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ak na získaný majetok budú vynaložené obstarávacie náklady.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky.

(5) Účtovná jednotka, ktorou je verejná vysoká škola účtuje pri obstaraní majetku použitie zdrojov fondu reprodukcie podľa osobitného predpisu18) na ťarchu účtu 911 - Fondy a v prospech účtu 901 - Základné imanie.

§ 20

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a finančných investícií

(1) Na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok a jeho technické zhodnotenie, do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním.

(2) Ak je súčasťou výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú účtujú sa na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti.

(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú náklady na všetky navrhované riešenia.

(4) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho obstaraním, a ktorý sa hneď uvádza do užívania, je možné účtovať priamo na príslušné účty účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok.

(5) O finančných investíciách sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 - Finančné investície a to na účet

a) 061 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe,

b) 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

c) 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,

d) 067 - Ostatné pôžičky,

e) 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície.

(6) V priebehu obstarávania dlhodobej finančnej investície sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 - Obstaranie dlhodobých finančných investícií.

(7) Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa účtujú na účtoch 061 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe alebo 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom podľa podielu účtovnej jednotky na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.

(8) Na účte 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú cenné papiere držané do splatnosti a termínované vklady. Účtuje sa tu aj o cenných papieroch držaných do splatnosti so splatnosťou kratšou ako jeden rok a dlhodobých termínovaných vkladoch.

(9) Na účte 067 - Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky poskytnuté iným účtovným jednotkám alebo fyzickým osobám.

(10) Na účte 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície sa účtujú

a) podielové cenné papiere v obchodnej spoločnosti, v ktorej účtovná jednotka nemá podiel v ovládanej osobe ani nevykonáva podstatný vplyv,

b) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

c) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

§ 21

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(1) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie, do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním na

a) prípravu a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe do doby uvedenia obstaraného majetku do používania, technickú rekultiváciu,

b) prieskumné a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie staveniska, technické zhodnotenie,19) dopravné, montáž a clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržiavacie a dekonzervačné práce v prípade zastavenia obstarania majetku.

(2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

a) úroky z úverov, ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním majetku,

b) penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním majetku,

c) výdavky na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

d) výdavky na vybavenie obstarávaného majetku zásobami,

e) výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného majetku do používania,

f) výdavky na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia, alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,

g) výdavky na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

h) dane súvisiace s obstaraním hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu16) nie sú výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

i) náklady na biologickú rekultiváciu.

(3) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho nadobudnutím, a ktorý sa hneď uvádza do používania, sa účtuje priamo na príslušné účty účtovej skupiny 02 -Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný alebo 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný.

(4) Náklady, ktorými nájomca podľa zmluvy uvádza po skončení prenájmu prenajatú vec do pôvodného stavu, sa jednorázovo odpíšu na ťarchu nákladov 549 - Iné ostatné náklady.

§ 21a

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena19a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b) účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(7) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu, prípadne

b) účtu 378 – Iné pohľadávky.

§ 22

Vyraďovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, likvidovaného v dôsledku stavby, vrátane nákladov na likvidáciu sa zahrnie do nákladov na stavbu.

(2) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku trvalým vyradením veci, bez toho aby sa majetok znehodnotil alebo stratil spôsobilosť užívania a vyradená vec bola súčasťou ocenenia majetku a po vyradení má povahu samostatnej hnuteľnej veci, sa ocenenie majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej veci. Miera odpisovania vyradenej veci je totožná s mierou odpisovania pôvodného majetku. Podobne sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku.

(3) Ak je účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok podľa osobitných predpisov20) jednorázovo odpíše obstarávaciu cenu do nákladov a ako úplne odpísaný bezodplatne prevedie nadobúdateľovi, ktorý ho neodpisuje.

(4) Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu účtov

a) 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri likvidácii,

b) 552 -Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri predaji,

c) 548 - Manká a škody pri manku alebo škode,

d) 546 - Dary pri darovaní.

(5) Účtovná jednotka, ktorou je verejná vysoká škola účtuje súčasne tvorbu fondu reprodukcie podľa osobitného predpisu18) na ťarchu účtu 901 - Základné imanie a v prospech účtu 911 -Fondy účtovnej jednotky.

(6) Pri predaji finančných investícií, cenných papierov a vkladov sa cena, o ktorej sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 - Finančné investície, účtuje na ťarchu účtu 553 - Predané cenné papiere.

(7) Pri zrušení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (ďalej len „zrušené obstarávanie") sa výdavky zaúčtované na účte 041 -Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku jednorázovo odpíšu na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady.

§ 23

(1) Na účte 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej činnosti sa účtujú úspešné výsledky duševnej práce, ktoré nie sú predmetom priemyselných, autorských a oceniteľných práv. Na tomto účte sa o nich účtuje, ak sa

a) kúpili samostatne a nie sú súčasťou dodávky dlhodobého majetku a jeho ocenenia,

b) vytvorili vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo opakovaného predaja, ak nejde o výsledky na zákazku alebo o súčasť dodávky dlhodobého majetku.

(2) Softvér sa účtuje na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou na účely používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(3) Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, užívacie práva, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské tituly, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré sú predmetom oceniteľných práv.

(4) Na účte 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje iný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odseku 1 až 3. Na tomto účte sa účtuje aj goodwill.

§ 24

(1) Dlhodobý hmotný majetok sa zaúčtuje na príslušný účet dlhodobého hmotného majetku, a to na účet

a) 021 - Stavby,

b) 022 - Stroje, prístroje a zariadenia,

c) 023 - Dopravné prostriedky,

d) 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov,

e) 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá,

f) 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok,

g) 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok,

h) 031 - Pozemky,

i) 032 - Umelecké diela a zbierky.

(2) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa zaúčtuje na účet 031 - Pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne nepriamo formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa zaúčtovaná opravná položka zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky.

(3) Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania.

(4) Na účte 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú zvieratá základného stáda, plemenné a dostihové kone, ťažné zvieratá bez ohľadu na účel ich využitia a hydina, ak nejde o hydinu zahrnutú do zásob.

(5) Na účte 032 - Umelecké diela a zbierky sa účtuje o umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa osobitných predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

(6) Ako umelecké dielo sa neúčtuje, s výnimkou odseku 5 a vkladu do nadačného imania,

a) predmet múzejnej a galerijnej hodnoty podľa osobitného predpisu,21)

b) historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitného predpisu,22)

c) pamiatkový fond podľa osobitného predpisu,23)

d) literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu,24)

(7) Na evidenciu predmetov uvedených v odseku 2 sa vzťahujú osobitné predpisy.25)

§ 25

Účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom

(1) Technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku odpisované nájomcom sa účtuje na účte, na ktorom by sa tento majetok účtoval, ak by bol nájomca jeho vlastníkom.

(2) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu.

(3) Zostatková cena technického zhodnotenia majetku pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje takto:

a) v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia majetku, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako o predaji dlhodobého hmotného majetku.

(4) Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu do ostatných nákladov na činnosť.

ÚČTOVÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY

§ 26

Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 - Zásoby sa účtuje skladovaný materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a skladovaný tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 - Materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby sa účtujú nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá.

(4) Ako nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale nie sú hotovými výrobkami.

(5) Ako polotovar vlastnej výroby sa účtujú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese.

(6) Ako výrobok sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky.

(7) Ako zásoby zvierat sa účtujú mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstva, kŕdle hydiny, psy a podobne.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 13 - Tovar sa účtuje všetko, čo účtovná jednotka zaobstaráva za účelom predaja, vrátane pozemkov, budov a stavieb, ktoré účtovná jednotka obstaráva za účelom predaja v nezmenenej podobe a sama ich nepoužíva, neprenajíma a nevykonáva na nich technické zhodnotenie.

(9) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsob B účtovania zásob sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu a účtovná jednotka nie je v likvidácii alebo v konkurze.

(10) Spôsobom A sa účtujú nákupy zásob od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131 - Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; nákup materiálu sa môže účtovať priamo na účet 112 - Materiál na sklade; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 - Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,

b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad vykonáva účtovná jednotka v obstarávacích cenách pri nákupoch alebo vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade alebo 132 - Tovar na sklade a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131- Obstaranie tovaru,

c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 554 - Predaný materiál. Hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 - Predaný tovar,

d) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody, ak ide o inventarizačný rozdiel nad výšku stanovenú vnútorným predpisom prirodzených úbytkov alebo ak ide o inventarizačný rozdiel do výšky stanovenej vnútorným predpisom o prirodzených úbytkoch na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtu 649 -Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak je dokázaný vzniknutý prebytok chybným účtovaním do nákladov v tom istom účtovnom období.

(11) Spôsobom A sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi zaúčtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zapisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 -Zmena stavu vlastnej výroby,

b) vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby,

c) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby, ak ide o inventarizačný rozdiel do výšky stanovenej vnútorným predpisom prirodzených úbytkov; na ťarchu účtu 548 - Manká a škody, ak ide o inventarizačný rozdiel nad výšku stanovenú vnútorným predpisom alebo ak nie je vnútorný predpis stanovený; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtov účtových skupín 61 - Zmena stavu vlastnej výroby.

(12) Spôsobom B sa účtujú nákupy od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 - Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 - Aktivácia,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 - Materiál na sklade a 132 -Tovar na sklade účtujú na ťarchu účtu 501 -Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar; stav zásob podľa skladovej evidencie sa účtuje pri materiály na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade súvzťažne s účtom 501 -Spotreba materiálu; inventarizačný rozdiel nad stanovené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby, alebo v prospech účtu účtovej skupiny 50 -Spotrebované nákupy a na ťarchu príslušného účtu zásob.

(13) Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa na účtoch v účtovej skupine 12 - Zásoby vlastnej výroby neúčtuje a vynaložené náklady na výrobu sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 - Náklady,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 -Zmena stavu vlastnej výroby; stav zásob zistený podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby a v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby; inventarizačný rozdiel nad stanovené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 -Manká a škody; prebytok zásob sa účtuje súvzťažne s príslušnými účtami účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby.

(14) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob vedie sa skladová evidencia tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny v priebehu účtovného obdobia zásob napríklad na skladových kartách, v dátových súboroch počítača a podobne.

(15) Pri uzavieraní účtovných kníh sa pri spôsobe A aj B účtovania zásob, účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 - Materiál na ceste alebo 139 - Tovar na ceste. Nevyfakturované dodávky sa účtujú v prospech účtu 389 - Odhadné účty pasívne.

(16) Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.

(17) Ak sa použije spôsob A účtovania zásob možno nákupy materiálu účtovať priamo na účet 112 - Materiál na sklade, nákupy zvierat na účet 124 - Zvieratá a nákupy tovaru na účet 132 - Tovar na sklade.

(18) Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnú jednotku sa vedú v analytickej evidencii s uvedením miesta ich uloženia.

(19) O účtovanú cenu za spracovanie materiálu alebo o vlastné náklady na spracovanie materiálu vykonané vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob na sklade.

(20) Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožičané, došlé organizácii omylom a konsignačný tovar sa vedie v podsúvahovej evidencii s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

§ 27

Obsahové vymedzenie náplne syntetických účtov účtovej triedy l

(1) Na kalkulačnom účte 111 - Obstaranie materiálu sa účtujú zložky obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok. Dodávky materiálu sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade.

(2) Na účte 112 - Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

(3) Na účte 119 - Materiál na ceste sa účtuje vyúčtovanie faktúry za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.27)

(4) Na účte 121 - Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch.

(5) Na účte 122 - Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 - Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(6) Na účte 123 - Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby v ocenení pri účte 121 - Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(7) Na účte 124 - Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(8) Na kalkulačnom účte 131 - Obstaranie tovaru sa účtujú zložky obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok. Dodávky tovaru sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade.

(9) Na účte 132 - Tovar na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

(10) Na účte 139 - Tovar na ceste sa účtuje vyúčtovanie za dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.27)

(11) V prospech účtu 191 - Opravná položka k materiálu sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám súvzťažne k účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položiek. Zníženie alebo rozpustenie opravných položiek k zásobám sa účtuje na ťarchu účtu 191 - Opravná položka k materiálu súvzťažne k účtu 659 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek.

ÚČTOVÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY

§ 28

(1) Likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok (ďalej len „finančný majetok") sa účtujú v účtovej triede 2 - Finančné účty.

(2) Účet finančného majetku v cudzích menách sa vedie v účtovníctve v slovenských korunách aj v cudzích menách.

§ 29

(1) Na účte 211 - Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí a poukážok na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Stav peňazí v pokladnici nemožno nahradzovať potvrdenkami alebo úpismi. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách a depozity, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcom. K jednotlivým účtovným prípadom sa vyhotovujú aj pokladničné doklady.

(2) Na účte 213 - Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, napríklad poštové známky, diaľničné nálepky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu pred ich vydaním, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ako ceniny sa účtujú i zakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania. Ceniny zverené pracovníkom a členom orgánov účtujú účtovné jednotky ako pohľadávky voči zamestnancom, alebo na účte 378 -Iné pohľadávky. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na druhy cenín, ktoré sa pri zakúpení účtujú priamo do spotreby, s výnimkou kariet a stravných lístkov, možno tieto ceniny účtovať priamo ako prevádzkový náklad.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 22 - Účty v bankách sa účtuje zostatok a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Pasívny zostatok môže byť ku dňu účtovnej závierky vykázaný na bežnom účte, ak to umožňuje postup banky. V súvahe sa potom pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý bankový úver.

(4) Na účte 231 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti do jedného roku so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného bankového účtu, ktorého sa prijatý úver týka. Ak uhradí banka platobný doklad dodávateľa priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku účtovej triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy.

(5) Na účte 232 - Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky, alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Účtuje sa tu rozdiel medzi zmenečnou sumou a nákupnou alebo predajnou cenou (ďalej len „diskont") v okamihu nákupu, predaja alebo eskontu súvzťažne s príslušnými účtami výnosov alebo nákladov. V prospech účtu 232 - Eskontné úvery sa účtuje záväzok do doby splatenia bankou eskontovanej zmenky zmenečným dlžníkom, ak trvá záväzok predávajúceho voči banke. Ak ide o záväzok dlhodobý, účtuje sa v prospech účtu 951 - Dlhodobé bankové úvery. Ak čas pre zmenkový záväzok alebo pohľadávku účtovnej jednotky, ktorá vyplýva zo zmenky presahuje jedno účtovné obdobie alebo sa diskont časovo a vecne vzťahuje aj na iné ako bežné účtovné obdobie časovo sa rozlíši.

(6) Na účte 241 - Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou sa účtujú krátkodobé dlhopisy, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti do jedného roka.

(7) Na účte 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtujú prijaté krátkodobé výpomoci alebo pôžičky, ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako banky.

(8) Na účte 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje obstaranie a úbytok cenných papierov na obchodovanie.

(9) Na účte 253 - Dlhové cenné papiere na predaj sa účtuje obstaranie a úbytok cenných papierov na predaj.

(10) Na účte 255 - Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy emitované účtovnou jednotkou v majetku v súlade s osobitnými predpismi.

(11) Na účte 259 - Obstaranie krátkodobých finančných investícií sa účtujú všetky zložky obstarávacej ceny krátkodobých finančných investícií v priebehu ich obstarávania.

(12) Účtová skupina 26 - Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov, a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa v tejto účtovej skupine účtujú účtovné prípady, ak vzniká časový nesúlad pri prevodoch medzi bankovými účtami účtovnej jednotky. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti alebo šekov účtujú podľa pokladničných dokladov a výpisov z bankových účtov.

ÚČTOVÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY

§ 30

Pohľadávky

(1) Na účte 311 - Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi v obchodných záväzkových vzťahov. Neúčtujú sa tu zmenkové pohľadávky.

(2) Na účte 312 - Zmenky na inkaso sa účtuje príjem cudzích zmeniek a cudzích zmeniek na vlastný rad od odberateľov a od iných dlžníkov. Hodnota účtu 312 - Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtuje o zmenke na inkaso v prospech účtov 322 - Zmenky na úhradu alebo 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu. Predaj zmenky sa účtuje v prospech účtu 312 -Zmenky na inkaso.

(3) Na účte 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na preplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané na eskont banke. V prospech tohto účtu sa účtujú zmenky a iné cenné papiere bankou zinkasované, zmenky a iné cenné papiere nezaplatené, ktoré boli vrátené bankou.

(4) Na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.

(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom. Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky, ktoré vzniknú účtovnej jednotke v súvislosti s nárokom na príspevky alebo na vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitného predpisu27b).

(6) Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 31

Postup účtovania zmenky

(1) Zmenka ako cenný papier sa pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou a účtuje sa na účtoch 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície alebo 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie alebo 253 - Dlhové cenné papiere na predaj.

(2) O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom účtuje na účte 312 - Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312 - Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322 - Zmenky na úhradu alebo 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu.

(3) Predaj zmenky ako platobného prostriedku sa zaúčtuje v prospech účtu 312 - Zmenky na inkaso.

(4) Pri eskonte zmenky bankou sa zmenka prevedie na účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere v ocenení menovitou hodnotou zníženou o diskont. Vzniknutý rozdiel sa zaúčtuje vo vecnom a časovom rozlíšení v prospech výnosov 649 - Iné ostatné výnosy alebo na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. V účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom sa súčasne účtuje jej záväzok voči banke v prospech účtu 232 - Eskontné úvery alebo 951 - Dlhodobé bankové úvery až do doby, keď zmenkový dlžník splatí eskontovanú zmenku.

(5) Ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z titulu prevodov (indosamentu) zmenky, s výnimkou eskontu, sa účtuje na podsúvahových účtoch, a to od dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky. Ručenie sa znižuje o splatné sumy pri čiastočnom splácaní.

§ 31a

Postup účtovania derivátov a repo obchodov

(1) Deriváty sa účtujú na podsúvahových a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania, ukončenia, uplatnenia práva, predaja alebo spätného nákupu. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia zmluvy.

(2) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri pevných termínových operáciách zmeny reálnej hodnoty sa účtujú ako pohľadávka alebo záväzok na účte 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií. Pri opciách zaplatená opčná prémia sa účtuje na samostatnom analytickom účte k účtu 378-lné pohľadávky a prijatá opčná prémia na samostatnom analytickom účte k účtu 379-lné záväzky. Na týchto účtoch sa tiež účtujú zmeny reálnych hodnôt opcií alebo pevných termínových operácií.

(3) Ak je derivát klasifikovaný ako derivát na obchodovanie, účtuje sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky zmena reálnej hodnoty na samostatných analytických účtoch k účtom 549-lné ostatné náklady a 649-lné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom s účtami 373, 378 a 379.

(4) Ak sa nakúpená kúpna opcia uplatní, o opčnú prémiu sa zvyšuje obstarávacia cena nadobudnutého majetku, s výnimkou menovej opcie. Ak sa opcia neuplatní, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. Nákup opcie sa účtuje v prospech samostatného analytického účtu k účtu 378 - Iné pohľadávky a na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. Predaj opcie sa účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na samostatnom analytickom účte k účtu 379 - Iné záväzky.

(5) Ako cenný papier poskytnutý alebo požičaný v repo obchodoch možno účtovať cenný papier určený na obchodovanie, cenný papier určený na predaj alebo cenný papier držaný do splatnosti.

(6) Cenné papiere poskytnuté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch a oceňujú sa spôsobom použitým pred ich požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch.

(7) Cenné papiere prijaté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch vrátane tých, ktoré sú následne poskytnuté v repo obchodoch alebo sú požičané, sa vykazujú na podsúvahových účtoch.

§ 32

Záväzky

(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku v obchodných záväzkových vzťahoch. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové.

(2) Na účte 322 - Zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vedené v účtovnej jednotke a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom, kde zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je kratší ako jeden rok.

(3) Na účte 323 – Krátkodobé zákonné rezervy sa účtujú zákonné rezervy27c) za podnikateľskú činnosť s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku záväzku najviac jeden rok, ak je neurčitá výška záväzku.

(4) Na účte 324 - Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky účtovnej jednotky od odberateľov pred splnením jej záväzku.

(5) Na účte 325 - Ostatné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uplatnené reklamácie odberateľmi. Na tomto účte sa účtujú aj záväzky, ktoré vzniknú účtovnej jednotke v súvislosti s poskytnutím príspevkov alebo vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitného predpisu27b).

(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad, ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 33

Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

(1) Na účte 331 - Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencii vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.

(2) Na účte 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov, ak sa priamo nepreplácajú.

(3) Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.

(4) V prospech účtu 336 - Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia voči Sociálnej poisťovni, a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom a sumy dobrovoľne hradenej zamestnávateľom, a to so súvzťažnými zápismi buď na ťarchu účtu 524 - Zákonné sociálne poistenie alebo na ťarchu účtu 525 -Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného a príspevku hradená zamestnancom sa účtujú na ťarchu účtu 331 - Zamestnanci. Na ťarchu účtu 336 - Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia sa účtujú priznanie na výplaty sociálnych dávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 331 -Zamestnanci.

§ 34

Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

(1) Na účte 341 - Daň z príjmov sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov v priebehu účtovného obdobia. Pri uzatváraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 - Daň z príjmov.

(2) Na účte 342 - Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi dane, napríklad zamestnancovi.

(3) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok účtovnej jednotky na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení daňovej povinnosti alebo zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 alebo účtovej triede 1 v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu27d).

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, podľa osobitného predpisu27e) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu27f), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.

(6) Na účte 345 - Ostatné dane a poplatky sa účtuje

a) v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 - Odberatelia, 315 - Ostatné pohľadávky, 335 - Pohľadávky voči zamestnancom, 378 - Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0,1 a 5, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb,

b) na ťarchu účtu odvod dane alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní,

c) na ťarchu účtu podľa daňových dokladov nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 - Dodávatelia, 325 - Ostatné záväzky, 379 - Iné záväzky, 954 - Záväzky z prenájmu, 959 - Ostatné dlhodobé záväzky,

d) tak, aby sa pri účtovaní spotrebných daní na podklade tohto účtu preukázal colnému úradu, v nadväznosti na daňové priznanie daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči colnému úradu orgánu za zdaňovacie obdobie,

e) aj daň vo vzťahu k príslušným daňovým predpisom, napríklad cestná daň, daň z nehnuteľností, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností,

f) poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 - Ostatné dane a poplatky.

(7) Na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje priznanie dotácie poskytovanej zo štátneho rozpočtu účtovnej jednotke a priznanie dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu.15) O priznaní dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohto účtu a v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. O priznaní dotácie sa účtuje v prospech účtu 691 - Dotácie. O priznaní dotácie sa účtuje súčasne s úhradou. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje o priznaní dotácie, a to v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na ktoré sa priznanie dotácie vzťahuje, ak je už uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie. V prospech účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje preplatok dotácie, povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená rozpočtová disciplína. Na tomto účte sa účtujú aj ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu.

(8) Na účte 348 - Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom orgánov miestnej samosprávy sa účtuje priznanie dotácie poskytovanej z rozpočtu miestnej samosprávy účtovnej jednotky. O priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohto účtu a v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. Priznanie dotácie sa účtuje v prospech účtu 691 - Dotácie. Priznanie dotácie sa účtuje súčasne s úhradou. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje o priznaní dotácie, a to v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na ktoré sa priznanie dotácie vzťahuje, ak je už uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie. V prospech účtu 348 - Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom orgánov miestnej samosprávy sa účtuje preplatok dotácie, povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá alebo bola neoprávnene použitá a ostatné záväzky finančného charakteru s rozpočtom orgánov miestnej samosprávy.

§ 35

Pohľadávky voči združeniu

Na účte 358 - Pohľadávky voči združeniu sa účtujú pohľadávky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevznikne právnická osoba podľa osobitného predpisu.28) Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

§ 36

Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(1) Na účte 368 - Záväzky voči účastníkom združení sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevznikne samostatná právnická osoba podľa osobitného predpisu.28) Na tomto účte sa neúčtujú záväzky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

(2) Na účte 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky, ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti, za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodných spoločností.

§ 37

Iné pohľadávky a záväzky

(1) Na účte 375 - Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou účtuje emitent dlhopisov

a) na ťarchu účtu upísanie dlhodobých dlhopisov súvzťažným zápisom na účte 953 - Emitované dlhopisy a krátkodobých dlhopisov so súvzťažným zápisom na účte 241 - Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou,

b) v prospech účtu splácanie dlhopisov a odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno, pred uplynutím doby ich splatnosti, podľa podmienok emisie, so súvzťažným zápisom na účte 255 - Vlastné dlhopisy.

(2) Na účtoch 378 - Iné pohľadávky a 379 -Iné záväzky sa účtujú krátkodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na účtoch pohľadávok a záväzkov uvedených v § 33 až 37 a v odseku 1, napríklad sa tu účtuje

a) pohľadávka za náhradu škody od zodpovednej osoby so súvzťažným zápisom v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy,

b) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 - Manká a škody,

c) záväzok voči colným orgánom z titulu cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze; v analytickej evidencii sa oddelene účtuje clo, daň z pridanej hodnoty a jednotlivé spotrebné dane pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a ku spotrebnej dani sa účtuje v analytickej evidencii k účtu 379 - Iné záväzky, aby sa umožnilo preukázanie platenie dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a vrátenia spotrebných daní,

d) pohľadávka alebo záväzok voči členom orgánov účtovnej jednotky, napríklad preddavok na cestovné.

§ 38

Prechodné účty

(1) Na účtoch 381 - Náklady budúcich období, 383 -Výdavky budúcich období, 384-Výnosy budúcich období, 385 - Príjmy budúcich období sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, ktorých výška, dôvod ich vzniku a účtovné obdobie je účtovnej jednotke známe. Ak účtovnej jednotke nie je známa ich výška účtuje sa toto časové rozlíšenie na účtoch 388 - Odhadné účty aktívne a 389 - Odhadné účty pasívne v odhadnutej výške nákladov a výnosov v dvoch alebo viacerých po sebe idúcich účtovných obdobiach.

(2) Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventúre a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

(3) Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále, manká a škody.

(4) Na účte 381 - Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad náklady na zaradenie väčšieho rozsahu drobného dlhodobého majetku do používania v dôsledku rozšírenia vybavenia, vopred platené nájomné, predplatné. Zaúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia.

(5) Na účte 383 -Výdavky budúcich období sa účtujú náklady, ktoré s bežným účtovným obdobím súvisia, avšak výdavok na ne sa doteraz neuskutočnil. Účtujú sa len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich obdobiach vynaložia na príslušný účel a v určitej výške. Účtuje sa tu napríklad nájomné platené pozadu, prémie a odmeny platené po uplynutí roka.

(6) Na účte 384 - Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad prijaté členské príspevky a iné príspevky, ktoré sa týkajú budúcich období, nájomné prijaté vopred, sumy vopred prijatých paušálov na zabezpečenie servisných služieb, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov peňažných prostriedkov alebo na ťarchu účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti , ak sa už na tieto účty účtovali. Účtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým hospodársky súvisia. Prijaté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu15) sa účtujú na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 691 – Dotácie v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby uvedenia tohto majetku do používania. Ak sa dotácia čerpá počas viacerých účtovných období, zaúčtuje sa v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a až v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel sa zaúčtuje v prospech účtu 691 – Dotácie.

(7) Na účet 385 - Príjmy budúcich období sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, doteraz sa neúčtovali ako pohľadávky.

(8) Na účte 388 - Odhadné účty aktívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú aktívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklé pohľadávky a výnos z týchto položiek patrí do tohto účtovného obdobia alebo je tento výnos preukázateľnou protipoložkou k účtovaným nákladom. Ide napríklad o pohľadávku voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí, ak ešte nebola poskytnutá poistná náhrada a poisťovňa nepotvrdila do dátumu uzavierania účtovných kníh konečnú výšku náhrady. Účtujú sa tu aj výnosové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie alebo toto bankové vyúčtovanie bolo chybné, ako aj odhad súm poplatkov za prenájom licencií alebo iných majetkových práv, ak nie je ešte známa výška poplatkov.

(9) Prípady uvedené v odseku 8 sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtov 649 - Iné ostatné výnosy, 644 - Úroky, 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

(10) Na účte 389 - Odhadné účty pasívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú pasívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklý záväzok, napríklad nevyfakturované dodávky. Účtujú sa tu aj nákladové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za toto účtovné obdobie alebo je bankové vyúčtovanie chybné, záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, ak nie je možné pri uzatváraní účtovných kníh určiť konečnú výšku záväzkov, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 544 - Úroky a 548-Manká a škody alebo na ťarchu účtov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Na tomto účte sa účtujú aj mzdy za nevyčerpanú dovolenku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 521 - Mzdové náklady a sociálne poistenie súvisiace so mzdami za nevyčerpanú dovolenku, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 - Zákonné sociálne poistenie.

§ 39

Opravná položka k zúčtovacím vzťahom, vnútorné zúčtovanie a spojovací účet

(1) Na účte 391 - Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba opravnej položky k pohľadávkam, ako aj ich zníženie alebo zrušenie.

(2) Na účte 395 - Vnútorné zúčtovanie sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácií účtovného systému účtovnej jednotky. Tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok.

(3) Na účte 396 - Spojovací účet pri združení sa účtujú účtovné prípady pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba a jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia. Na tomto účte sa účtuje u správcu združenia a jednotlivých účastníkoch združenia o vložených prostriedkoch a o operáciách združenia. Účtovanie na tomto účte sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia.

ÚČTOVÁ TRIEDA 5 - NÁKLADY NA ČINNOSŤ

§ 40

(1) Na ťarchu účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť účtovnej jednotky narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.

(2) Na účtoch účtovej triedy 5 sa neúčtujú externé náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku a finančných investícií.

(3) Na jednotlivé syntetické účty účtovej triedy 5 sa môžu účtovať ďalšie náklady, ktoré svojou povahou zodpovedajú ekonomickej náplni týchto účtov.

(4) Ak vo vyúčtovacích faktúrach za prijaté služby alebo v nákladoch účtovaných podľa iných dokladov sú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrický prúd a podobne sa v účtovnej jednotke postupuje takto:

a) ak sa zistia pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr pohľadávky, ktoré majú uhradiť zamestnanci alebo iné účtovné jednotky sumy týchto pohľadávok sa účtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy,

b) ak sa nezistia sumy pohľadávok podľa písmena a) pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr, účtujú sa na príslušnom účte v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť; o dodatočne prijaté náhrady alebo pohľadávky, na účtoch v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy, sa znížia účtované náklady v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť.

(5) V účtovnej jednotke možno podľa potrieb riadenia podrobnejšie analyticky členiť náklady v účtovej triede 5.

(6) Inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 5 zákona sa účtujú podľa § 30 ods. 7 zákona vždy do nákladov alebo výnosov s výnimkou

a) schodku pokladničnej hotovosti a cenín, ktoré sa účtujú ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,

b) chýbajúcich cenných papierov, keď je potrebné úbytok z tohto dôvodu uviesť v oddelenej analytickej evidencii „Cenné papiere v umorovacom konaní" a začať umorovacie konanie,

c) prebytku dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 01 alebo 02 a v prospech účtu účtovej skupiny 07 alebo 08; neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok sa zaúčtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný a v prospech účtu 901 - Základné imanie.

§ 41

Spotrebované nákupy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje spôsobom A alebo spôsobom B.

(2) Pri použití spôsobu A účtovania zásob sa

a) v priebehu účtovného obdobia spotrebovávané položky materiálu účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 -Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

b) pri uzavieraní účtovných kníh prípadné rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zistených pri inventarizácii a účtovným stavom na príslušných účtoch zásob účtujú podľa svojej povahy podľa § 26 ods. 10 písm. d) a ods. 11 písm. c.

(3) Pri použití spôsobu B účtovania zásob sa

a) v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu účtujú na ťarchu účtu 501 -Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar,

b) pri uzavieraní účtovných kníh účtuje podľa § 26 ods. 12 písm. b) a ods. 13 písm. b).

(4) Na účtoch 502 - Spotreba energie, 503 -Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy napríklad para, plyn, voda.

§ 42

Služby

(1) Na účte 511 - Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady za externé služby alebo výkony iných účtovných jednotiek. Na účte 512 - Cestovné sa účtujú cestovné náhrady podľa osobitného predpisu28a).

(2) Na účte 513 - Náklady na reprezentáciu sa účelovo účtujú náklady týkajúce sa reprezentácie a aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie účtovnej jednotky.

(3) Na účte 518 - Ostatné služby sa účtuje drobný nehmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom a ostatné služby.

§ 43

Osobné náklady

(1) Na účte 521 - Mzdové náklady sa účtujú všetky požitky zo závislej činnosti zamestnancov ako aj požitky poskytované za prácu podľa osobitného predpisu28b). Na tomto účte sa účtujú hrubé mzdy. Do hrubej mzdy sa zahŕňa mzda poskytovaná v nepeňažnej forme, ak je súčasťou mzdy.

(2) Na účte 524 - Zákonné sociálne poistenie sa účtuje náklad účtovnej jednotky zo záväzku voči Sociálnej poisťovni, a jednotlivým zdravotným poisťovniam podľa osobitných predpisov.29)

(3) Na účte 525 - Ostatné sociálne poistenie sa účtuje náklad účtovnej jednotky z poistenia podľa osobitných predpisov.30)

(4) Na účte 527 - Zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov.31)

(5) Na účte 528 - Ostatné sociálne náklady sa účtuje aj odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec osobitných predpisov31) napríklad poskytované podľa kolektívnej zmluvy.

§ 44

Dane a poplatky

(1) V účtovej skupine 53 - Dane a poplatky sa účtujú dane, odvody a platby obdobného charakteru, ak je účtovná jednotka daňovníkom s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 - Daň z príjmov.

(2) Na účte 538 - Ostatné dane a poplatky sa účtujú aj vrátenie rozdielu daní za minulé roky s výnimkou dane z príjmov, ak o tieto rozdiely daní už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob, pohľadávok a podobne. Ďalej sa tu účtujú rozdiely spotrebnej dane vzťahujúcej sa na vlastnú spotrebu vybraných výrobkov podľa osobitných predpisov.32) Na tomto účte sa účtuje aj odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý je zamestnávateľ povinný odviesť podľa osobitného predpisu.33)

§ 45

Ostatné náklady

(1) Na ťarchu účtu 541 - Zmluvné pokuty a penále sa účtuje

a) zmluvná pokuta a úrok z omeškania podľa osobitného predpisu,34)

b) poplatok z omeškania podľa osobitného predpisu,35)

c) penále alebo iná sankcia zo zmluvných vzťahov,

d) postihová čiastka podľa osobitného predpisu,36)

e) odstupné podľa osobitného predpisu.37)

(2) Na ťarchu účtu 542 - Ostatné pokuty a penále sa účtujú sumy záväzkov podľa príslušných dokladov.

(3) Na ťarchu účtu 543 - Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky sa účtuje odpísanie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania a postúpenie pohľadávky.

(4) Na ťarchu účtu 544 - Úroky sa účtuje podľa výpisu banky úrok pri bankovom úvere alebo úroky podľa zmluvy, ak ide o pôžičku a finančnú operáciu, napríklad eskontáciu cenného papiera.

(5) Na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia podľa § 4.

(6) Na ťarchu účtu 546 - Dary sa účtuje dobrovoľné bezodplatné odovzdanie majetku. Účtuje sa sem napríklad zostatková cena darovaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, vrátane dane z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na toto bezodplatné plnenie.

(7) Na ťarchu účtu 547 - Osobitné náklady sa účtujú najmä náklady telovýchovných jednota športových klubov (ďalej len „športové kluby") spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov a náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného, nákladov na ceny a stravovania a občerstvenia športovcov.

(8) Na ťarchu účtu 548 - Manká a škody sa účtujú manká na majetku, s výnimkou schodku pokladničnej hotovosti, cenín a sumy chýbajúcich cenných papierov. Priznanie na náhradu mank a škôd sa účtujú v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(9) Na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady sa účtujú ostatné položky neúčtované na účtoch podľa § 41 až 44 a § 45 ods. 1 až 7, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti, napríklad ošatné, náklady peňažného styku, poistné, náklady spojené so získavaním bankových záruk a obdobné bankové výdavky, depozitné poplatky s výnimkou prípadu, kedy sa tieto položky stávajú obstarávacou cenou majetku. Ďalej sa tu jednorázovo odpíše zrušené obstarávanie súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku, a to v deň rozhodnutia o zrušení obstarávania dlhodobého majetku.

§ 46

Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

(1) Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtujú odpisy podľa odpisového plánu a zostatková cena majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia. Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 552 - Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku a v dôsledku manká a škody sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody. V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola účtuje súčasne vo výške odpisov a zostatkovej ceny majetku tvorbu fondu reprodukcie na ťarchu účtu 901 -Základné imania a v prospech účtu 911 - Fondy.

(2) Na účte 553 - Predané cenné papiere sa účtuje úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch účtovej skupiny 06 - Finančné investície alebo 25 - Krátkodobé finančné investície v ocenení vedenom na týchto účtoch. Zároveň sa zúčtujú opravné položky, ktoré boli k týmto cenným papierom vytvorené.

(3) Na účte 554 - Predaný materiál sa účtuje úbytok materiálu ocenení obstarávacou cenou vzniknutý pri predaji tohto materiálu.

(4) Na ťarchu účtu 556 - Tvorba zákonných rezerv sa účtuje tvorba rezerv zo súvzťažným zápisom v prospech účtu 941 - Zákonné rezervy alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé zákonné rezervy.

(5) Na ťarchu účtu 557 - Náklady z precenenia cenných papierov sa účtuje zníženie reálnej hodnoty cenného papiera so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch cenných papierov.

(6) Na ťarchu účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položiek sa účtuje súvzťažne v prospech príslušných účtov účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám a účtu 391 - Opravná položka k pohľadávkam.

§ 47

Poskytnuté príspevky

(1) Na ťarchu účtu 561 - Poskytnuté príspevky organizačným zložkám sa účtujú poskytnuté príspevky alebo nárok na príspevky medzi organizačnými zložkami, ak sú účtovnými jednotkami súvzťažne v prospech účtu 221 - Bankové účty alebo v prospech účtu 211 - Pokladnica alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

(2) Na ťarchu účtu 562 - Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám sa účtujú poskytnuté členské príspevky a iné príspevky alebo nárok na príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 -Bankové účty alebo v prospech účtu 211 - Pokladnica alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

(3) Na ťarchu účtu 563 - Poskytnuté príspevky fyzickým osobám sa účtujú poskytnuté príspevky alebo nárok na príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 - Bankové účty alebo v prospech účtu 211 - Pokladnica alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

§ 48

Vnútroorganizačné prevody nákladov

V účtovnej skupine 57 - Vnútroorganizačné prevody nákladov sa účtujú vnútroorganizačné náklady vzniknuté v organizačnej zložke účtovnej jednotky pri prijatí výkonov od inej organizačnej zložky účtovnej jednotky. Úhrn vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách účtovnej jednotky je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách účtovnej jednotky účtovaných na účtoch účtovej skupiny 67.

§ 49

Daň z príjmov

(1) Na ťarchu účtu 591 - Daň z príjmov sa účtuje výška splatných daní podľa daňového priznania, ako aj daň z príjmov vyberaná zrážkou, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 -Daň z príjmov alebo 342 - Ostatné priame dane.

(2) Na ťarchu účtu 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov sa účtuje vyrubenie rozdielu dane a príjmov za minulé roky a v prospech tohto účtu vrátenie preplatku dane z príjmov za minulé roky.

ÚČTOVÁ TRIEDA 6 - VÝNOSY Z ČINNOSTI

§ 50

(1) V prospech účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti sa účtujú výnosy z činnosti účtovnej jednotky, a to narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Daň z pridanej hodnoty vyznačená na vystavenom daňovom doklade, napríklad faktúre sa účtuje priamo v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty.

(2) Opravy výnosov minulých účtovných období sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 6 .

(3) Zľavy a zrážky sa v účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom účtujú ako súčasť tržieb, pričom pre ne možno zriadiť aj samostatné analytické účty. Ako zľavy a zrážky sa účtujú všetky položky bez ohľadu na to, či bol vopred na zľavu nárok, alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú.

(4) V účtovnej jednotke možno podľa potrieb riadenia podrobnejšie analyticky členiť výnosy v účtovej triede 6. Na jednotlivé syntetické účty účtovej triedy 6 sa môžu účtovať ďalšie výnosy, ktoré svojou povahou zodpovedajú ekonomickej náplni týchto účtov.

(5) Zostatky účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní účtovných kníh prevádzajú v prospech účtu 963 - Účet ziskov a strát.

§ 51

Tržby za vlastné výkony a tovar

(1) V prospech účtov účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony sa účtujú tržby na základe účtovných dokladov, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 - Pohľadávky alebo účtu 211 - Pokladnica.

(2) V prípade použitia vlastných výrobkov na účely reprezentácie sa účtuje na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61.

§ 52

Aktivácia

(1) V prospech účtu 621 - Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje hodnota materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob alebo účtu 501 - Spotreba materiálu podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby sa účtujú podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby, zmena stavu zásob vyplývajúca z inventarizácie ako rozdiel medzi výškou stavu zásob nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat ku koncu a na začiatku účtovného obdobia. Súvzťažnými účtami sú príslušné účty v účtovej triede 1. Ak je hodnota zásob koncom príslušného obdobia vyššia než na začiatku obdobia, účtuje sa rozdiel v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61, ak je nižšia účtuje sa na ťarchu účtov účtovej skupiny 61.

(3) V prospech účtu 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje služba uskutočnená vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, 51 - Služby, 52 - Osobné náklady, účtu 111 - Obstaranie materiálu, účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účtu 501 - Spotreba materiálu alebo na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu, ak ide o použitie vnútroorganizačných služieb na účely reprezentácie účtovnej jednotky.

(4) V prospech účtu 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

§ 53

Ostatné výnosy

(1) V prospech účtu 641 - Zmluvné pokuty a penále sa účtujú

a) zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa osobitného predpisu,34)

b) poplatky z omeškania podľa osobitného predpisu,35)

c) penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

d) postihová suma podľa osobitného predpisu,36)

e) odstupné podľa osobitného predpisu.37)

(2) V prospech účtu 643 - Platby za odpísané pohľadávky sa účtujú úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov. Na tento účet sa účtujú aj výnosy z postúpených pohľadávok.

(3) V prospech účtu 644 - Úroky sa účtujú úroky prijaté od banky a iných dlžníkov podľa výpisu z banky a podobné plnenia.

(4) V prospech účtu 645 - Kurzové zisky sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia podľa § 4.

(5) V prospech účtu 646 – Prijaté dary sa účtujú najmä nepeňažné dary prijaté účtovnou jednotkou, napríklad zásoby, služby a dlhodobý majetok, ak je určený na jeho ďalšie darovanie, so súvzťažným zápisom na účtoch účtovej triedy 1, 5 alebo 0.

(6) V prospech účtu 647-Osobitné výnosy sa účtujú najmä výnosy športových klubov spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov a výnosy z usporadúvania domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného a vstupného.

(7) V prospech účtu 648 – Zákonné poplatky sa účtujú poplatky podľa osobitného predpisu37a) napríklad v účtovných jednotkách, ktorými sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia príjmy z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a príjmy z poplatkov z omeškania uložených podľa osobitného predpisu37a).

(8) V prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy sa účtuje nárok na úhradu za manká a škody od fyzických a právnických osôb, prebytky majetku, s výnimkou prebytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok a ostatné výnosy nezaúčtované na účtoch podľa odseku 1 až 4 a na účtoch podľa § 50 až 52. V prospech tohto účtu sa účtuje aj použitie zdrojov fondov, ak sa obstaráva krátkodobý majetok napríklad materiál, ceniny, stravné lístky a podobne alebo sa hradia prevádzkové výdavky.

§ 54

Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

(1) V prospech účtu 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ako aj odhad sumy predaja majetku, poplatkov za licencie alebo iné majetkové práva, ak nie je známa suma poplatkov sa účtujú tržby z predaja majetku, ako aj odhad sumy predaja majetku, poplatkov za licencie alebo iné majetkové práva, ak nie je známa suma poplatkov so súvzťažným zapisom na ťarchu účtu 315 - Ostatné pohľadávky, 311 - Odberatelia alebo 388 - Odhadné účty aktívne.

(2) V prospech účtu 652 - Výnosy z dlhodobých finančných investícií sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobých finančných investícií so súvzťažným zápisom na účte 315 - Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 - Bankové účty.

(3) V prospech účtu 653 - Tržby z predaja cenných papierov a vkladov sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého i krátkodobého charakteru, účtovaných účtovej skupiny 06 - Finančné investície a 25 - Krátkodobé finančné investície.

(4) V prospech účtu 654 - Tržby z predaja materiálu sa účtujú čiastky vyúčtované odberateľom za predaný materiál.

(5) V prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku vedeného na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobé finančné investície.

(6) V prospech účtu 656 - Zúčtovanie zákonných rezerv sa účtuje rozpustenie zákonných rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 941 - Zákonné rezervy alebo na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé zákonné rezervy.

(7) V prospech účtu 657 - Výnosy z precenenia cenných papierov sa účtuje zvýšenie reálnej hodnoty cenných papierov sa súvzťažným zápisom na príslušných účtoch.

(8) V prospech účtu 658 - Výnosy z prenájmu majetku sa účtujú výnosy z prenájmu majetku alebo jeho časti.

(9) V prospech účtu 659 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek sa účtuje čiastočné alebo úplné rozpustenie opravných položiek, keď pominuli dôvody, pre ktoré boli vytvorené so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám alebo na ťarchu účtu 391 - Opravná položka k pohľadávkam.

§ 55

Prijaté príspevky

(1) V prospech účtu 661 - Prijaté príspevky zúčtované medzi organizačnými zložkami sa účtujú prijaté príspevky alebo nárok na príspevky od organizačných zložiek, ak sú účtovnými jednotkami so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty alebo 211 - Pokladnica alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky.

(2) V prospech účtu 662 - Prijaté príspevky od organizácií a v prospech účtu 663 - Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtujú prijaté príspevky alebo nárok na príspevky od organizácií a fyzických osôb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 Bankové účty alebo 211 - Pokladnica alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky.

(3) V prospech účtu 664 - Prijaté členské príspevky sa účtujú prijaté členské príspevky alebo nárok na príspevky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty alebo 211 - Pokladnica alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky. Ak sa na členských príspevkoch podieľa vyššia alebo nižšia organizačná zložka účtuje sa jej podiel na ťarchu tohto účtu alebo sa predpis podielu účtuje v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy.

(4) V prospech účtu 665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane sa účtuje príspevok od právnických a fyzických osôb podľa osobitného predpisu,38) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období, účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.

§ 56

Vnútroorganizačné prevody

Na účtoch účtovej skupiny 67 - Vnútroorganizačné prevody sa účtujú vnútroorganizačné výnosy vzniknuté v organizačnej zložke účtovnej jednotky pri odovzdaní výkonov inej organizačnej zložke účtovnej jednotky. Úhrn vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách účtovnej jednotky je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách účtovnej jednotky účtovaných v účtovej skupine 57.

§ 57

Dotácie

V prospech účtu 691 - Dotácie sa účtuje priznanie dotácie účtovnej jednotke a na ťarchu účtu 346 -Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo na ťarchu účtu 348 - Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom orgánov miestnej samosprávy.

ÚČTOVÁ TRIEDA 9 - FONDY, VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, DLHODOBÉ ÚVERY A PÔŽIČKY, REZERVY, ZÁVIERKOVÉ A PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

§ 58

Základné imanie

(1) V prospech účtu 901 - Základné imanie sa účtujú najmä

a) nadačné imanie nadácií a jeho zmeny podľa osobitného predpisu,6)

b) vklady zakladateľov do základného imania,

c) zvýšenie základného imania z vlastných zdrojov účtovnej jednotky na základe rozhodnutia orgánov k tomu oprávnených,

d) prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky zachytených na účtoch účtovej skupiny 91 pri ich použití na nadobudnutie dlhodobého majetku,

e) bezodplatne prevzatý dlhodobý majetok, okrem dlhodobého majetku, ktorý bol určený darcom na jeho ďalšie darovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

f) reprodukčná obstarávacia cena novozisteného neodpisovaného a v účtovníctve dosiaľ nezachyteného dlhodobého majetku,

g) prevod zisku alebo jeho časti, dosiahnutého za minulé účtovné obdobie z účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo z účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov,

h) prevod zdrojov pri zrušení alebo znížení fondov,

i) prijatý finančný dar na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý bude účtovná jednotka používať na vlastnú činnosť.

(2) Na ťarchu účtu 901 - Základné imanie sa účtujú najmä

a) zníženie nadačného imania nadácií,

b) zníženie základného imania účtovnej jednotky,

c) prevod straty vzniknutej za minulé účtovné obdobia z účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo z účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov najviac do výšky zostatku vykázanému na tomto účte.

(3) V prospech a na ťarchu účtu 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov, ktorý vzniká pri ocenení majetku oceňovacou metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Na tomto účte sa účtuje aj zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na predaj.

§ 59

Fondy účtovnej jednotky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 91 - Fondy účtovnej jednotky sa účtuje stav a pohyb účelových fondov, a to

a) 911 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov,39)

b) 912 - Rezervný fond,

c) 913 - Fondy tvorené zo zisku,

d) 914 - Ostatné fondy.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 91 - Fondy účtovnej jednotky sa účtujú fondy tvorené zo zisku a fondy tvorené podľa osobitných predpisov.39) V prospech týchto účtov sa účtuje prevod zisku dosiahnutého za minulý rok po jeho zdanení so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov. Na ťarchu tohto účtu sa účtuje prevod straty vzniknutej za minulý rok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov.

(3) Použitie zdrojov fondov sa účtuje na ťarchu účtovej skupiny 91 - Fondy účtovnej jednotky a

a) v prospech účtu 901 - Základné imanie, ak sa obstaráva z prostriedkov fondu dlhodobý majetok,

b) v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy, ak sa obstaráva z prostriedkov fondu krátkodobý majetok alebo hradia neinvestičné výdavky.

(4) Na účte 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 4 zákona.

§ 60

Rezervy

(1) V prospech účtu 941 - Zákonné rezervy sa účtuje tvorba rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 556 - Tvorba zákonných rezerv.

(2) Na ťarchu účtu 941 - Zákonné rezervy sa účtuje rozpustenie zákonných rezerv v prospech účtu 656 - Zúčtovanie zákonných rezerv.

§ 61

Dlhodobé bankové úvery a záväzky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 95 - Dlhodobé bankové úvery a záväzky sa účtuje o

a) úveroch, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok,

b) dlhodobých bankových úveroch, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek,

c) dlhodobých pôžičkách a záväzkoch s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

(2) Na účte 951 - Dlhodobé bankové úvery sa účtuje stav a pohyb dlhodobých úverov poskytovaných účtovnej jednotke.

(3) Na účte 953 - Emitované dlhopisy účtuje emitent vydané dlhopisy vo výške emisie súvzťažne s účtom 375 - Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou.

(4) V prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku. V deň splatnosti platieb podľa zmluvy sa účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu dohodnutý finančný náklad so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu účtuje aj pomerná časť nezaplatených finančných nákladov za bežné účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) Na účte 955 - Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú preddavky prijaté od odberateľov pred splnením záväzku voči odberateľovi.

(6) V prospech účtu 956 - Sociálny fond sa účtuje tvorba sociálneho fondu podľa osobitného predpisu42) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady. Ďalšie zdroje sociálneho fondu podľa osobitného predpisu41) sa účtujú v prospech účtu 956 - Sociálny fond a na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu42) sa účtuje v prospech účtu 956 - Sociálny fond a na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(7) Na účte 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky emitované účtovnou jednotkou a cudzie zmenky akceptované účtovnou jednotkou.

(8) Na účte 959 - Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v účtovej skupine 95 - Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet.

§ 62

Závierkové účty

Na závierkových účtoch 961 - Začiatočný účet súvahový, 962 - Konečný účet súvahový a 963 - Účet ziskov a strát, na ktorých sa účtuje pri uzatváraní účtovných kníh a pri otváraní účtovných kníh sa účtuje podľa § 6 a 7.

§ 63

Podsúvahové účty

(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99 sa vykazujú dôležité skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva, ale sú podstatné na posúdenie majetkovo-právnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov.

(2) Na podsúvahových účtoch sa vykazujú najmä

a) prijaté depozity a hypotéky,

b) majetok zverený do úschovy,

c) prenajatý majetok, ktorý odpisuje prenajímateľ,

d) zásoby prijaté na spracovanie,

e) prísne zúčtovateľné tlačivá,

f) materiálu, ktorého obstaranie, uchovanie, udržovanie a vykazovanie vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, napríklad materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál na špecifické použitie,

g) program 222,

h) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,

i) ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z dôvodu prevodu (indosamentu) zmenky, s výnimkou eskontu, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky; ručenie sa znižuje o splatné sumy pri čiastočnom splácaní,

j) deriváty, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

k) opcie v členení na kúpené opcie a predané opcie,

l) kolaterál prijatý v obrátenom repo obchode.

Prechodné ustanovenia

§ 64

V účtovných jednotkách sa ku dňu účinnosti tohto opatrenia vykonajú tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu 024 - Inventár sa prevedie na účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia,

b) z účtu 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície previesť sumu zodpovedajúcu budovám na účet 021 - Stavby, sumu zodpovedajúcu pozemkom na účet 031 - Pozemky, sumu zodpovedajúcu umeleckým dielam a zbierkam na účet 032 - Umelecké diela a zbierky z dôvodu zmeny náplne účtu 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície,

c) zostatok účtu 084 - Oprávky k inventáru sa prevedie na účet 082 - Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam,

d) zostatky účtov 251 - Majetkové cenné papiere a 253 - Dlhové cenné papiere na predaj sa prevedú na účet 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie, 253 - Dlhové cenné papiere na predaj alebo 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti, a to podľa zámeru účtovnej jednotky v súlade s § 12,

e) zostatok účtu 386 - Kurzové rozdiely aktívne sa prevedie na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty, zostatok účtu 387 - Kurzové rozdiely pasívne sa prevedie v prospech účtu 645 -Kurzové zisky z dôvodu zmeny metódy účtovania kurzových rozdielov,

f) zostatok účtu 918 - Sociálny fond sa prevedie na účet 956 - Sociálny fond,

g) zostatok účtu 900 - Základné imanie a účtu 900 - Fond základného imania sa prevedie na účet 901 - Základné imanie.

§ 64a

(1) Ku dňu účinnosti tohto opatrenia sa z účtov 031 - Pozemky a 032 - Umelecké diela a zbierky prevedie suma, ktorá zodpovedá dlhodobému majetku obstaranému za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov na účet 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície.

(2) O majetku obstaranom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzavretej do 31. decembra 2003 sa účtuje podľa doterajších predpisov, ak nedôjde k zmene zmluvných podmienok pri odpisovaní.

§ 64b

Ku dňu účinnosti tohto opatrenia sa z účtu 389 – Odhadné účty pasívne a z účtu 941 – Zákonné rezervy prevedie suma, ktorá zodpovedá krátkodobej zákonnej rezerve za podnikateľskú činnosť, na účet 323 – Krátkodobé zákonné rezervy.

§ 64c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

(1) Ak účtovná jednotka, ktorá je nájomcom, účtovala o nájme majetku podľa § 25 ods. 1, 2 a 3 v znení účinnom do 31. decembra 2005, o takomto majetku sa u nájomcu neúčtuje po 31. decembri 2005.

(2) Podľa tohto opatrenia sa účtuje od účtovného obdobia začínajúceho najskôr 1. januárom 2006.

Záverečné ustanovenia

§ 65

Zrušujú sa:

1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. j. V/20 531/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (registrované v čiastke 123/ 1992 Zb.) v znení opatrenia z 18. augusta 1994 č. 65/393/1993 (oznámenie č. 232/1994 Z. z.), opatrenia z 5. januára 1995 č. 65/6/1995 (oznámenie č. 36/ 1995 Z. z.), opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 797/99 - 92 (oznámenie č. 379/1999 Z. z.) a opatrenia z 15. novembra 2000 č. 21702/2000-92 (oznámenie č. 431/2000 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. októbra 1995 č. 65/435/ 1995, ktorým sa ustanovuje použitie účtovej sústavy niektorými účtovnými jednotkami (oznámenie č. 227/1995 Z. z.) v znení opatrenia z 20. mája 1997 č. 190/1997-82 (oznámenie č. 172/1997 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/97 - sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 254/1997 Z. z.) v znení opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21798/99-92 (oznámenie č. 380/1999 Z. z.) a opatrenia z 15. novembra 2000 č. 21703/2000-92 (oznámenie č. 432/2000 Z. z.),

4. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. februára 1998 č. 370/1998 - sekr., ktorým sa ustanovuje použitie účtovej sústavy niektorými účtovnými jednotkami (oznámenie č. 42/1998 Z. z.).

§ 66

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. 22 502/2002-92 Z. z.

ÚČTOVÁ OSNOVA

pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013 - Softvér

014 - Oceniteľné práva

018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

021 - Stavby

022 - Stroje, prístroje a zariadenia

023 - Dopravné prostriedky

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Umelecké diela a zbierky

04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 - Obstaranie dlhodobých finančných investícií

05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

06 - Finančné investície

061 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe

062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 - Pôžičky podnikom v skupine

067 - Ostatné pôžičky

069 - Ostatné dlhodobé finančné investície

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k nehmotnému výsledku z vývojovej a obdobnej činnosti

073 - Oprávky k softvéru

074 - Oprávky k oceniteľným právam

078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky k stavbám

082 - Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam

083 - Oprávky k dopravným prostriedkom

085 - Oprávky k pestovateľským celkom a trvalým porastom

086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku

091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

093 - Opravná položka k dlhodobému nedokončenému nehmotnému majetku

094 - Opravná položka k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku

095 - Opravná položka k poskytnutým preddavkom

096 - Opravná položka k dlhodobým finančným investíciám

Účtová trieda 1 - Zásoby

11 - Materiál

111 - Obstaranie materiálu

112 - Materiál na sklade

119 - Materiál na ceste

12 - Zásoby vlastnej výroby

121 - Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastnej výroby

123 - Výrobky

124 - Zvieratá

13 - Tovar

131 - Obstaranie tovaru

132 - Tovar na sklade

139 - Tovar na ceste

19 - Opravné položky k zásobám

191 - Opravná položka k materiálu

192 - Opravná položka k nedokončenej výrobe

193 - Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby

194 - Opravná položka k výrobkom

195 - Opravná položka k zvieratám

196 - Opravná položka k tovaru

Účtová trieda 2 - Finančné účty

21 - Peniaze

211 - Pokladnica

213 - Ceniny

22 - Účty v bankách

221 - Bankové účty

23 - Bežné bankové úvery

231 - Krátkodobé bankové úvery

232 - Eskontné úvery

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 - Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobé finančné investície

251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

253 - Dlhové cenné papiere na predaj

255 - Vlastné dlhopisy

259 - Obstaranie krátkodobých finančných investícií

26 - Prevody medzi finančnými účtami

261 - Peniaze na ceste

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31- Pohľadávky

311 - Odberatelia

312 - Zmenky na inkaso

313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

315 - Ostatné pohľadávky

32 - Záväzky

321 - Dodávatelia

322 - Zmenky na úhradu

323 – Krátkodobé zákonné rezervy

324 - Prijaté preddavky

325 - Ostatné záväzky

326 – Nevyfakturované dodávky

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

331 - Zamestnanci

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

336 - Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia

34 - Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

341 - Daň z príjmov

342 - Ostatné priame dane

343 - Daň z pridanej hodnoty

345 - Ostatné dane a poplatky

346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom

347 - Preplatky dotácií a ostatné záväzky so štátnym rozpočtom

348 - Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom orgánov miestnej samosprávy

35 - Pohľadávky z titulu združovania

358 - Pohľadávky voči účastníkom združení

36 - Záväzky voči združeniam a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 - Záväzky voči účastníkom združení

37 - Iné pohľadávky a záväzky

373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

375 - Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou

378 - Iné pohľadávky

379 - Iné záväzky

38 - Prechodné účty aktív a pasív

381 - Náklady budúcich období

383 - Výdavky budúcich období

384 - Výnosy budúcich období

385 - Príjmy budúcich období

388 - Odhadné účty aktívne

389 - Odhadné účty pasívne

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 - Opravná položka k pohľadávkam

395 - Vnútorné zúčtovanie

396 - Spojovací účet pri združovaní

Účtová trieda 4 - Voľná

Účtovná trieda 5 - Náklady na činnosť

50 - Spotrebované nákupy

501 - Spotreba materiálu

502 - Spotreba energie

503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 - Predaný tovar

51 - Služby

511 - Opravy a udržiavanie

512 - Cestovné

513 - Náklady na reprezentáciu

518 - Ostatné služby

52 - Osobné náklady

521 - Mzdové náklady

524 - Zákonné sociálne poistenie

525 - Ostatné sociálne poistenie

527 - Zákonné sociálne náklady

528 - Ostatné sociálne náklady

53 - Dane a poplatky

531 - Cestná daň

532 - Daň z nehnuteľnosti

538 - Ostatné dane a poplatky

54 - Ostatné náklady

541 - Zmluvné pokuty a penále

542 - Ostatné pokuty a penále

543 - Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky

544 - Úroky

545 - Kurzové straty

546 - Dary

547 - Osobitné náklady

548 - Manká a škody

549 - Iné ostatné náklady

55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

552 - Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku

553 - Predané cenné papiere

554 - Predaný materiál

556 - Tvorba zákonných rezerv

557 - Náklady z precenenia cenných papierov

559 - Tvorba zákonných opravných položiek

57 - Vnútroorganizačné prevody nákladov

56 - Poskytnuté príspevky

561 - Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

562 - Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

563 - Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

59 - Daň z príjmov

591 - Daň z príjmov

595 - Dodatočné odvody dane z príjmov

Účtová trieda 6 - Výnosy z činnosti

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

601 - Tržby za vlastné výrobky

602 - Tržby z predaja služieb

604 - Tržby za predaný tovar

61 - Zmena stavu zásob vlastnej výroby

611 - Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 - Zmena stavu zásob polotovarov

613 - Zmena stavu zásob výrobkov

614 - Zmena stavu zásob zvierat

62 - Aktivácia

621 - Aktivácia materiálu a tovaru

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 - Ostatné výnosy

641 - Zmluvné pokuty a penále

642 - Ostatné pokuty a penále

643 - Platby za odpísané pohľadávky

644 - Úroky

645 - Kurzové zisky

646 – Prijaté dary

647-Osobitné výnosy

648 – Zákonné poplatky

649 - Iné ostatné výnosy

65 - Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

652 - Výnosy z dlhodobých finančných investícií

653 - Tržby z predaja cenných papierov a vkladov

654 - Tržby z predaja materiálu

655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku

656 - Zúčtovanie zákonných rezerv

657 - Výnosy z precenenia cenných papierov

658 - Výnosy z prenájmu majetku

659 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek

66 - Prijaté príspevky

661 - Prijaté príspevky od organizačných zložiek

662 - Prijaté príspevky od iných organizácií

663 - Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 - Prijaté členské príspevky

665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane

67 -Vnútroorganizačné prevody výnosov

69 - Prevádzkové dotácie

691 - Dotácie

Účtová trieda 7 - Vnútroorganizačné účtovníctvo

Účtovná trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo

Účtová trieda 9 - Imanie, fondy, výsledok hospodárenia, rezervy, dlhodobé úvery a pôžičky, závierkové a podsúvahové účty

90 - Základné imanie

901 - Základné imanie

905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov

91 - Fondy

911 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov

912 - Rezervný fond

913 - Fondy tvorené zo zisku

914 - Ostatné fondy

93 - Výsledok hospodárenia

931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov

94 - Zákonné rezervy

941 - Zákonné rezervy

95 - Dlhodobé bankové úvery a záväzky

951 - Dlhodobé bankové úvery

953 - Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou

954 - Záväzky z prenájmu

955 - Dlhodobé prijaté preddavky

956 - Sociálny fond

958 - Dlhodobé zmenky na úhradu

959 - Ostatné dlhodobé záväzky

96 - Závierkové účty

961 - Začiatočný účet súvahový

962 - Konečný účet súvahový

963 - Účet ziskov a strát

97 až 99 - Podsúvahové účty

971 - 998 - Jednotlivé podsúvahové účty

999 - Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtov

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

2) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

4) Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

6) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

8) Napríklad § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, § 17 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

10) Napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

11) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

11a) Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z., zákon č. 147/1997 Z. z.

12) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy.

13) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

15) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

17a) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

17c) § 23 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).

18) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z.

19) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.

19a) § 19 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.

20) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

21) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

22) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

23) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

24) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

25) Zákon č. 183/2000 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z. Zákon č. 49/2002 Z. z.Zákon č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z. Zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

27) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.

27a) § 6 a 16 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).

27b) Napríklad § 23 zákona č. 147/1997 Z. z., § 33 zákona č. 34/2002 Z. z.

27c) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.

27d) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

27e) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

27f) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

28) § 829 Občianskeho zákonníka.

28a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

28b) § 223 až 228 Zákonníka práce.

29) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

31) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

32) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

33) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

34) Obchodný zákonník.

35) Občiansky zákonník.

36) Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

37) § 355 Obchodného zákonníka.

37a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

38) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z.

39) Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z.§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40) § 3 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

41) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.

42) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.