Čiastka č. 278/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
729/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh 01.01.2003
730/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat 01.01.2003
731/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky 01.01.2003
732/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly 01.01.2003
733/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 337/2002 Z. z. 01.01.2003
734/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania 01.01.2003
r1/c278/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska č. 358/1999 Z. z.