Oznámenie č. 579/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 233/2005
Platnosť od 16.12.2005 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 601/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

579

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2005 č. MF/24569/2005-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 (oznámenie č. 715/2004 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 (oznámenie č. 715/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

72

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Jana Vršková tel.: 02/59 58 34 65

Číslo: MF/24569/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 (oznámenie č. 715/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„ 3) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

10) Napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).“.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len “upravujúci závierkový účtovný prípad„); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.“.

5. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:

b) opravy významných chýb nákladov a opravy významných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov; za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúcich zo zmeny úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky k sporným pohľadávkam a pochybným pohľadávkam, úpravy doby používania alebo spôsobu opotrebovania dlhodobého majetku,“.

6. V § 3 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) opravy nevýznamných chýb nákladov a nevýznamných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z činnosti účtovnej jednotky,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

7. V § 4 odsek 4 znie:

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje na ťarchu účtu 545-Kurzové straty alebo v prospech účtu 645-Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 5 a 6. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.“.

8. V § 4 ods. 6 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

9. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad.“.

10. V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12. Nadpis § 12 znie: „Zásady pre členenie majetku, ktorým sú cenné papiere“.

13. V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

14. V § 12 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17b.

15. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Zásady pre členenie derivátov

(1) Derivát17) účtuje účtovná jednotka, v ktorej vzniká finančné aktívum a účtovná jednotka, v ktorej vzniká záväzok, ak spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu, úverového hodnotenia (ratingu), úverového indexu alebo podobnej premennej,

b) derivát nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie, ako by sa vyžadovali pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny úverových faktorov a trhových faktorov,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

(2) Zabezpečovací derivát účtuje účtovná jednotka, ak sa ním zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky alebo iné finančné aktívum alebo finančný záväzok splňujúci požiadavky derivátu.

(3) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(4) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu kupujúceho.

(5) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,

b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,

c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,

d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,

e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(6) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových komoditných nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(10) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úverových nástrojov, alebo z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo komoditných podkladových nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky, takto:

a) úverový derivát ako poskytnutá záruka, ak účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka, ak tento subjekt neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, uhradí ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(11) Ako derivát sa neúčtuje

a) repo obchod, ktorým je úver, pôžička so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžička cenných papierov zabezpečená prevodom hotovosti, predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,

b) zmluva o nákupe, predaji, nájme hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, napríklad poľnohospodárske produkty, ak jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvu o komoditách uzavretú na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c) poistná zmluva alebo iná zmluva, z ktorej vyplýva záväzok na úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.

16. V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

17. V § 15 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a dlhových cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie“.

18. V § 15 odsek 12 znie:

(12) Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, účtuje sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zmena reálnej hodnoty podľa údajov verejného trhu na účtoch 549 – Iné ostatné náklady a 649 – Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na účtoch 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií, 378 – Iné pohľadávky alebo 379 – Iné záväzky.“.

19. § 15 sa dopĺňa odsekmi 13, 14, 15 a 16, ktoré znejú:

(13) Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje podľa povahy na ťarchu alebo v prospech účtu 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií, 378 – Iné pohľadávky alebo 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na účte 905 – Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(14) Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov so súvzťažným zápisom na príslušný účet derivátu. Zmena reálnej hodnoty zabezpečeného aktíva alebo záväzkov z dôvodu zabezpečeného rizika sa účtuje na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov so súvzťažným zápisom na príslušný účet aktív alebo záväzkov.

(15) Ku dňu ukončenia zabezpečenia sa precenenie na reálnu hodnotu zabezpečeného aktíva alebo záväzkov rozpustí na ťarchu alebo v prospech účtu aktív alebo záväzkového účtu so súvzťažným zápisom na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(16) Ak nie je možné preceniť derivát reálnou hodnotou, ktorou je trhová cena z verejného trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi, napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu a verejne dostupné ratingy ratingových agentúr. Ak sa nedá kvalifikovaný odhad vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerné jeho významu, o reálnej hodnote derivátu sa neúčtuje, ak nie je zrejmé, že prišlo k znehodnoteniu derivátu.“.

20. V § 20 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

21. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „technickú rekultiváciu,“.

22. V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) náklady na biologickú rekultiváciu.“.

23. V § 21a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia.“.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.“.

25. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Softvér sa účtuje na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou na účely používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.“.

26. § 25 vrátane nadpisu znie:

㤠25

Účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom

(1) Technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku odpisované nájomcom sa účtuje na účte, na ktorom by sa tento majetok účtoval, ak by bol nájomca jeho vlastníkom.

(2) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu.

(3) Zostatková cena technického zhodnotenia majetku pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje takto:

a) v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia majetku, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako o predaji dlhodobého hmotného majetku.

(4) Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu do ostatných nákladov na činnosť.“.

27. § 30 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

28. V § 31a odsek 5 znie:

(5) Ako cenný papier poskytnutý alebo požičaný v repo obchodoch možno účtovať cenný papier určený na obchodovanie, cenný papier určený na predaj alebo cenný papier držaný do splatnosti.“.

29. § 31a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Cenné papiere poskytnuté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch a oceňujú sa spôsobom použitým pred ich požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch.

(7) Cenné papiere prijaté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch vrátane tých, ktoré sú následne poskytnuté v repo obchodoch alebo sú požičané, sa vykazujú na podsúvahových účtoch.“.

30. V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad, ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

31. V § 33 ods. 4 sa za slová „záväzky zo sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia“.

32. V § 38 ods. 6 tretia veta znie „Prijaté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu15) sa účtujú na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 691 – Dotácie v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby uvedenia tohto majetku do používania.“.

33. Poznámky pod čiarou k odkazom 29 a 30 znejú:

29) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.

34. V § 53 ods. 8 sa vypúšťa čiarka a slová „oprava významných položiek výnosov minulých účtovných období“.

35. V § 58 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtuje aj zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na predaj.“.

36. § 59 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na účte 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 4 zákona.“.

37. V § 61 odsek 4 znie:

(4) V prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku. V deň splatnosti platieb podľa zmluvy sa účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu dohodnutý finančný náklad so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu účtuje aj pomerná časť nezaplatených finančných nákladov za bežné účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.“.

38. Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠64c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

(1) Ak účtovná jednotka, ktorá je nájomcom, účtovala o nájme majetku podľa § 25 ods. 1, 2 a 3 v znení účinnom do 31. decembra 2005, o takomto majetku sa u nájomcu neúčtuje po 31. decembri 2005.

(2) Podľa tohto opatrenia sa účtuje od účtovného obdobia začínajúceho najskôr 1. januárom 2006.“.

39. V prílohe účtovej triede 6 – Výnosy z činnosti sa slová „604 - Tržby predaný za tovar“ nahrádzajú slovami „604 - Tržby za predaný tovar“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č.3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 (oznámenie č. 715/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 3.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. § 2 znie:

„§2

Účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá podľa osobitných predpisov2) a v dvoch vyhotoveniach sa predkladá účtovná závierka miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní.“.

3. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2006.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje podľa tohto opatrenia po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky v roku 2007.“.

4. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 067 stĺpci 5 sa vypúšťa písmeno „x“.

5. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 069 stĺpci 6 sa vypúšťa písmeno „x“.

6. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 082 sa číslo „325“ nahrádza číslom „326“.

7. V prílohách č. 1 a 2 sa slovo „celkom“ nahrádza slovom „spolu“.

8. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k opatreniu č. 3227/2003-92

Poznámky

Příloha 01

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií