Oznámenie č. 538/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2007
Zrušený 601/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

538

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 11. novembra 2003 č. 20 896/2003-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 22502/2002-92 z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom (spotové operácie) a derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.".

2. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 6 zákona účtuje na ťarchu účtu 545-Kurzové straty alebo v prospech účtu 645-Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 4 a 5. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.".

3. § 4 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov, a to do výnosov alebo nákladov alebo na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(5) Kurzové rozdiely pri podielových cenných papieroch a vkladoch, oceňovaných metódou vlastného imania podľa § 27 ods. 8 zákona, sú súčasťou ocenenia metódou vlastného imania.".

4. V § 10 písmeno c) znie:

c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa doby splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu účtovnej závierky (ďalej len „zostatková doba splatnosti") do jedného roku a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,".

5. V § 11 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a jeho ocenenie je ako suma ustanovená osobitným predpisom 16) pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok".

6. V § 11 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

7. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

e) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.".

8. Nadpis pod § 12 znie: „Zásady pre členenie majetku, ktorými sú cenné papiere a deriváty".

9. § 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na členenie derivátov sa vzťahujú zásady podľa osobitného predpisu 17b)."

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b § 14 a 17 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).".

10. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

11. Nadpis pod § 15 znie: „Spôsoby oceňovania cenných papierov a derivátov".

12. V § 15 ods. 11 piatej vete sa za slová „905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku" vkladajú slová „a záväzkov" a v šiestej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a záväzkov".

13. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Na oceňovanie derivátov sa primerane vzťahuje osobitný predpis 17c), pričom náklady na derivátové operácie sa účtujú na účte 549 -Iné ostatné náklady, výnosy z derivátových operácií sa účtujú na účte 649 - Iné ostatné výnosy, a Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov sa účtujú na účte 905 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 17c) znie:

17c) § 23 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).".

14. V § 20 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo fyzickým osobám".

15. V § 20 sa odsek 10 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.".

16. V § 24 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

17. V § 25 ods. 2 písm. b) sa slová „658 -Výnosy z prenájmu majetku" nahrádzajú slovami „652 -Výnosy z dlhodobých finančných investícií".

18. V § 29 ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „na vopred stanovené účely sa účtujú".

19. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

㤠31a

Postup účtovania derivátov a repo obchodov

(1) Deriváty sa účtujú na podsúvahových a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania, ukončenia, uplatnenia práva, predaja alebo spätného nákupu. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia zmluvy.

(2) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri pevných termínových operáciách zmeny reálnej hodnoty sa účtujú ako pohľadávka alebo záväzok na účte 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií. Pri opciách zaplatená opčná prémia sa účtuje na samostatnom analytickom účte k účtu 378-lné pohľadávky a prijatá opčná prémia na samostatnom analytickom účte k účtu 379-lné záväzky. Na týchto účtoch sa tiež účtujú zmeny reálnych hodnôt opcií alebo pevných termínových operácií.

(3) Ak je derivát klasifikovaný ako derivát na obchodovanie, účtuje sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky zmena reálnej hodnoty na samostatných analytických účtoch k účtom 549-lné ostatné náklady a 649-lné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom s účtami 373, 378 a 379.

(4) Ak sa nakúpená kúpna opcia uplatní, o opčnú prémiu sa zvyšuje obstarávacia cena nadobudnutého majetku, s výnimkou menovej opcie. Ak sa opcia neuplatní, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. Nákup opcie sa účtuje v prospech samostatného analytického účtu k účtu 378 - Iné pohľadávky a na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. Predaj opcie sa účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na samostatnom analytickom účte k účtu 379 - Iné záväzky.

(5) Na účtovanie repo obchodov sa vzťahuje účtovanie podľa osobitného predpisu27a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) § 6 a 16 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).".

20. V § 38 ods. 10 druhej vete sa slová „549-lné ostatné náklady" nahrádzajú slovami „548-Manká a škody".

21. V § 42 odsek 1 znie:

(1) Na účte 511 - Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady za externé služby alebo výkony iných účtovných jednotiek. Na účte 512 - Cestovné sa účtujú cestovné náhrady podľa osobitného predpisu28a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.".

22. V § 42 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatné služby".

23. V § 43 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj požitky poskytované za prácu podľa osobitného predpisu28b)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie: „28b) § 223 až 228 Zákonníka práce.".

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

31) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

25. V § 45 ods. 4 sa za slovo „úvere" vkladajú slová „alebo úroky podľa zmluvy".

26. V § 45 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Na ťarchu účtu 547 - Osobitné náklady sa účtujú najmä náklady telovýchovných jednota športových klubov (ďalej len „športové kluby") spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov a náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného, nákladov na ceny a stravovania a občerstvenia športovcov.".

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

27. V § 47 ods. 2 sa za slová „účtujú poskytnuté" vkladajú slová „členské príspevky a iné".

28. V § 50 ods. 4 sa za slovo „možno" vkladá slovo „podľa" a na konci sa pripája táto veta: „Na jednotlivé syntetické účty účtovej triedy 6 sa môžu účtovať ďalšie výnosy, ktoré svojou povahou zodpovedajú ekonomickej náplni týchto účtov.".

29. V § 53 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) V prospech účtu 647-Osobitné výnosy sa účtujú najmä výnosy športových klubov spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov a výnosy z usporadúvania domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného a vstupného.".

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

30. V § 54 ods. 1 sa za slovo „majetku" vkladá čiarka a slová „ako aj odhad sumy predaja majetku, poplatkov za licencie alebo iné majetkové práva, ak nie je známa suma poplatkov".

31. V § 54 odsek 2 znie:

(2) V prospech účtu 652 - Výnosy z dlhodobých finančných investícií sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobých finančných investícií so súvzťažným zápisom na účte 315 - Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 - Bankové účty.".

32. V § 54 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) V prospech účtu 658 - Výnosy z prenájmu majetku sa účtujú výnosy z prenájmu majetku alebo jeho časti.".

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

33. V § 58 ods. 3 sa za slová „precenenia majetku" vkladajú slová „a záväzkov".

34. V § 61 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „V prospech tohto účtu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01, 02 alebo 03 sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku. V deň splatnosti platieb podľa zmluvy sa účtuje v prospech tohto účtu dohodnutý finančný náklad so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 - Úroky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v prospech tohto účtu účtuje aj pomerná časť nezaplatených finančných nákladov za bežné účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 - Úroky."

35. V § 61 ods. 6 tretej vete sa nad slovom „predpisu" odkaz „40" nahrádza odkazom „42".

36. Poznámky pod čiarou k odkazom 41 a 42 znejú:

41) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.

42) § 4 ods.3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.".

37. V § 63 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j), k) a I), ktoré znejú:

j) deriváty, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

k) opcie v členení na kúpené opcie a predané opcie,

I) kolaterál prijatý v obrátenom repo obchode.".

38. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:

㤠64a

(1) Ku dňu účinnosti tohto opatrenia sa z účtov 031 - Pozemky a 032- umelecké diela a zbierky prevedie suma, ktorá zodpovedá dlhodobému majetku obstaranému za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov na účet 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície.

(2) O majetku obstaranom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzavretej do 31. decembra 2003 sa účtuje podľa doterajších predpisov, ak nedôjde k zmene zmluvných podmienok pri odpisovaní.".

39. V prílohe v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy sa za slová „37- Iné pohľadávky a záväzky" vkladajú slová „373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií".

40. V prílohe v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť, účtovej skupine 54 - Ostatné náklady sa slová „Poskytnuté platobné zľavy" nahrádzajú slovami „Osobitné náklady".

41. V prílohe v účtovej triede 6 - Výnosy z činnosti, účtovej skupine 61 sa slová „vlastnej výroby" nahrádzajú slovami „zásob vlastnej výroby" a slová „nedokončenej výroby" sa nahrádzajú slovami „zásob nedokončenej výroby".

42. V prílohe v účtovej triede 6 - Výnosy z činnosti, účtovej skupine 64 - Ostatné výnosy sa za slová „645-Kurzové zisky" vkladajú slová „647-Osobitné výnosy".

43. V prílohe v účtovej triede 9 - Imanie, fondy, výsledok hospodárenia, rezervy, dlhodobé úvery a pôžičky, závierkové a podsúvahové účty, účtovej skupine 90 - Základné imanie, účte 905 sa na konci pripájajú tieto slová: „a záväzkov".

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky Č.3227/2003-92 z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa slová „do rozpočtovej organizácie DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava" nahrádzajú slovami „miestne príslušnému daňovému úradu".

2. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 026 sa číslo „069" nahrádza slovami „069 - 096 AÚ".

3. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 028 sa číslo „040" nahrádza číslom „041" a číslo „057" číslom „056".

4. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 039 a 048 sa pred číslo „375" vkladajú slová „373AÚ +".

5. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 060 sa číslo „027" nahrádza číslom „028".

6. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 064 sa za slovo „majetku" vkladajú slová „záväzkov".

7. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 078 sa pred číslo „379" vkladajú slová „373AÚ +".

8. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 088 sa číslo „379" nahrádza slovami „379AÚ + 373AÚ".

9. V prílohe č. 1 časti vysvetlivky v odseku 6 sa vypúšťajú slová „a začiatočné stavy" a v odseku 12 sa za slovo „súčet" vkladajú slová „konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn pohľadávok z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn záväzkov a".

10. V prílohe č. 1 časti vysvetlivky v odseku 14 písm. a) sa číslo „041" nahrádza číslom „043 a číslo „079" sa nahrádza číslom „082".

11. V prílohe č. 1 časti vysvetlivky sa vypúšťa odsek 16. Doterajšie odseky 17 až 22 sa označujú ako odseky 16 až 21.

12. V prílohe č. 1 časti vysvetlivky odseky 18 a 19 znejú:

„ (18) V riadku 078 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok a konečný zostatok účtu 959 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a záväzky z analytických účtov 321 až 325, 368, 396, 379, ktoré neboli uhradené v určenej lehote a sú neuhradené dlhšie ako jeden rok.

(19) V riadku 088 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 -Iné záväzky, konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok a konečných zostatkov analytických účtov k účtom 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. V riadku 090 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. V riadku 091 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231 a 232 a tie záväzky z účtu 951, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.".

13. V prílohe č.2 Výkaze ziskov a strát riadku 23 sa slová „Poskytnuté platobné zľavy" nahrádzajú slovami „Osobitné náklady".

14. V prílohe číslo 2 Výkaze ziskov a strát v riadku 53 v stĺpci Číslo účtu sa číslo „649" nahrádza číslami „647 + 649" a slová „Iné ostatné výnosy" sa nahrádzajú slovami „Osobitné výnosy a Iné ostatné výnosy".

15. V prílohe č. 2 Výkaze ziskov a strát slová na riadku 73 stĺpci Výnosy znejú:

„Výsledok hospodárenia po zdanení [r. 70 -(r. 71 + r. 72)] (+/-)".

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš, v. r., podpredseda vlády a minister financií