Oznámenie č. 715/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92

Čiastka 296/2004
Platnosť od 23.12.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 601/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

OBSAH

715

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, § 17 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 2 ods. 3 sa slová „faktúry alebo obdobného dokladu“ nahrádzajú slovami „účtovného dokladu“.

4. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na účtoch fondov tvorených podľa osobitného predpisu11a) sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v prospech alebo na ťarchu príslušného fondu so súvzťažným zápisom na finančnom účte vedenom k tomuto fondu.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:

11a) Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z., zákon č. 147/1997 Z. z.“.

5. V § 8 ods. 1 sa za slovo „rezervy“ vkladajú slová „za podnikateľskú činnosť“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 9 ods. 1 sa za slovo „položky“ vkladajú slová „za podnikateľskú činnosť“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

9. V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.“.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 13 odsek 3 znie:

(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.16) Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom,16) môže sa účtovať ako

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.“.

12. V § 13 odsek 6 znie:

6) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo vklade majetku podľa osobitného predpisu17a) sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.

13. § 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú skontá, rabaty, bonusy, dobropisy a ostatné zľavy z ceny, pričom pôvodná obstarávacia cena sa o tieto položky znižuje.“.

14. V § 15 ods. 11 štvrtá veta znie: „Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach podľa § 12 ods. 2 písm. a) a b) sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona oceňovacou metódou vlastného imania.“.

15. V § 16 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia“.

16. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

17. V § 21 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úverov“ vkladá čiarka a slová „ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.

18. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena19a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b) účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(7) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu, prípadne

b) účtu 378 – Iné pohľadávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 19 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.“.

19. V § 23 ods. 3 sa za slovo „licencie“ vkladá čiarka a slová „užívacie práva, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské tituly, obchodné značky, ochranné známky, receptúry“.

20. V § 24 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá,“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

21. V § 24 ods. 6 sa v úvodnej vete za slovo „výnimkou“ vkladajú slová „odseku 5 a“.

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.

23. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

26) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

24. V § 30 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky, ktoré vzniknú účtovnej jednotke v súvislosti s nárokom na príspevky alebo na vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitného predpisu27b).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

27b) Napríklad § 23 zákona č. 147/1997 Z. z., § 33 zákona č. 34/2002 Z. z.“.

25. V § 32 odsek 1 znie:

(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku v obchodných záväzkových vzťahoch. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové.“.

26. V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na účte 323 – Krátkodobé zákonné rezervy sa účtujú zákonné rezervy27c) za podnikateľskú činnosť s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku záväzku najviac jeden rok, ak je neurčitá výška záväzku.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

27c) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

27. V § 32 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú aj záväzky, ktoré vzniknú účtovnej jednotke v súvislosti s poskytnutím príspevkov alebo vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitného predpisu27b).“.

28. § 32 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku.“.

29. V § 34 odsek 3 znie:

3) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok účtovnej jednotky na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení daňovej povinnosti alebo zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 alebo účtovej triede 1 v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu27d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27d znie:

27d) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

30. V § 34 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, podľa osobitného predpisu27e) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu27f), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27e a 27f znejú:

27e) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

27f) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

31. V § 34 ods. 6 písm. a), c) a d) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.

32. V § 34 ods. 7 piata veta znie: „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje o priznaní dotácie, a to v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na ktoré sa priznanie dotácie vzťahuje, ak je už uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie.“.

33. V § 34 ods. 8 piata veta znie: „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje o priznaní dotácie, a to v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na ktoré sa priznanie dotácie vzťahuje, ak je už uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie.“.

34. V § 38 ods. 6 prvej vete sa za slovo „napríklad“ vkladajú slová „prijaté členské príspevky a iné príspevky, ktoré sa týkajú budúcich období,“.

35. V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa dotácia čerpá počas viacerých účtovných období, zaúčtuje sa v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a až v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel sa zaúčtuje v prospech účtu 691 – Dotácie.“.

36. V § 43 ods. 5 sa slovo „neposkytované“ nahrádza slovami „napríklad poskytované“.

37. Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 33 znejú:

32) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

33) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

38. V § 45 ods. 9 sa za slovo „poistné“ vkladá čiarka.

39. V § 46 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé zákonné rezervy“.

40. V § 47 ods. 1 sa za slová „účtujú poskytnuté príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky“.

41. V § 47 ods. 2 sa za slová „iné príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky“.

42. V § 47 ods. 3 sa za slová „účtujú poskytnuté príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky“.

43. V § 53 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) V prospech účtu 646 – Prijaté dary sa účtujú najmä nepeňažné dary prijaté účtovnou jednotkou, napríklad zásoby, služby a dlhodobý majetok, ak je určený na jeho ďalšie darovanie, so súvzťažným zápisom na účtoch účtovej triedy 1, 5 alebo 0.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

44. V § 53 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) V prospech účtu 648 – Zákonné poplatky sa účtujú poplatky podľa osobitného predpisu37a) napríklad v účtovných jednotkách, ktorými sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia príjmy z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a príjmy z poplatkov z omeškania uložených podľa osobitného predpisu37a).“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

37a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.“.

45. V § 54 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé zákonné rezervy“.

46. V § 55 ods. 1 sa za slová „účtujú prijaté príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky“.

47. V § 55 ods. 2 sa za slová „účtujú prijaté príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky“.

48. V § 55 ods. 3 sa za slová „účtujú prijaté členské príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a za slovo „Pokladnica“ sa vkladajú slová „alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky“.

49. V § 55 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období, účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.“.

50. Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

38) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

51. V § 57 sa slová „na dotáciu na prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky“ nahrádzajú slovami „dotácie účtovnej jednotke“.

52. V § 58 ods. 1 písmeno e) znie:

e) bezodplatne prevzatý dlhodobý majetok, okrem dlhodobého majetku, ktorý bol určený darcom na jeho ďalšie darovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,“.

53. V § 58 ods. 1 písm. i) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorý bude účtovná jednotka používať na vlastnú činnosť“.

54. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa na konci pripájajú tieto slová: „§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

55. V § 59 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo zásoby, ktoré nebudú v tom istom účtovnom období účtované do spotreby“.

56. V § 61 ods. 4 štvrtej vete sa slová „zmluvy o kúpe prenajatej veci“ nahrádzajú slovami „finančného prenájmu“.

57. Za § 64a sa vkladá § 64b, ktorý znie:

㤠64b

Ku dňu účinnosti tohto opatrenia sa z účtu 389 – Odhadné účty pasívne a z účtu 941 – Zákonné rezervy prevedie suma, ktorá zodpovedá krátkodobej zákonnej rezerve za podnikateľskú činnosť, na účet 323 – Krátkodobé zákonné rezervy.“.

58. Slová „dotácie na prevádzku“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovom „dotácie“ v príslušnom tvare.

59. Slová „Národný úrad práce“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia vypúšťajú.

60. Slová „sociálne zabezpečenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „sociálne poistenie“ v príslušnom tvare.

61. V prílohe účtovej triede 3 sa za slová „322 - Zmenky na úhradu“ vkladajú slová „323 – Krátkodobé zákonné rezervy“ a za slová „325 – Ostatné záväzky“ sa vkladajú slová „326 – Nevyfakturované dodávky“.

62. V prílohe účtovej triede 6 sa za slová „645 – Kurzové zisky“ vkladajú slová „646 – Prijaté dary“ a za slová „647 – Osobitné výnosy“ sa vkladajú slová „648 – Zákonné poplatky“.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/ 2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a do rozpočtovej organizácie DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava“.

2. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3 a

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2005.“.

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Vzor - 01

Vzor - 02