Zákon č. 422/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 652/2004 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo), 215/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 165/2002
Platnosť od 31.07.2002
Účinnosť od 01.05.2006
Redakčná poznámka

okrem 12. bodu a 39. bodu čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2002