Vyhláška č. 590/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.

Čiastka 99/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

590

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 20. decembra 1990

o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 177 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a podľa § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis prvého dielu prvej časti znie:

„POSUDKOVÁ KOMISIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA“.

2. V § 1 sa slová „posudkového orgánu sociálneho zabezpečenia (ďalej len „posudkový orgán“)“ nahrádzajú slovami „posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia (ďalej len „posudková komisia“)“.

3. V § 2 ods. 1 a 2 a § 3 sa slová „posudkového orgánu“ nahrádzajú slovami „posudkovej komisie“.

4. V § 4 sa slová „Posudkové orgány“ nahrádzajú slovami „Posudkové komisie“.

5. V § 4a ods. 1 sa slová „svojho posudkového orgánu“ nahrádzajú slovami „posudkovej komisie“; v § 4a ods. 2 sa slová „Posudkový orgán je schopný“ nahrádzajú slovami „Posudková komisia je schopná“ a slová „Posudkový orgán“ slovami „Posudková komisia“;
v § 4a ods. 3 sa slová „posudkového orgánu“ nahrádzajú slovami „posudkovej komisie“.

6. V § 5 ods. 1 až 5 sa slová „posudkového orgánu“ nahrádzajú slovami „posudkovej komisie“ a slová „posudkový orgán“ slovami „posudková komisia“.

7. V § 6 ods. 1 a 2 sa slová „posudkového orgánu“ nahrádzajú slovami „posudkovej komisie“; v § 6 ods. 3 sa slová „Posudkový orgán“ nahrádzajú slovami „Posudková komisia“.

8. V § 6a sa slová „svojím posudkovým orgánom“ nahrádzajú slovami „posudkovou komisiou“.

9. V § 7 ods. 6 sa slová „Posudkový orgán“ nahrádzajú slovami „Posudková komisia“.

10. V prvej časti druhý diel sa vypúšťa. Zároveň sa zrušuje číslovanie dielov.

11. § 11 znie:

㤠11

Obvodný úrad sa podieľa na výchove k manželstvu a rodičovstvu v nadväznosti na výchovné pôsobenie školy najmä individuálne, skupinovo alebo hromadne organizovanými preventívnovýchovnými podujatiami a najmä v súvislosti s prípravou snúbencov na uzavretie manželstva. Na výchove k manželstvu a rodičovstvu sa podieľa obvodný úrad aj v súčinnosti s centrom poradensko-psychologických služieb.2a) Pritom spolupracuje so súdmi, s obcami, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami.2b)“.

12. V § 12 a § 13 ods. 1 až 3 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady“.

13. § 14 včítane nadpisu znie:

㤠14

Vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť

(1) Obvodné úrady a obce v súčinnosti so štátnymi orgánmi, školami, školskými a zdravotníckymi zariadeniami, s odborovými orgánmi, záujmovými zväzmi družstiev, s občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti, vyhľadávajú rodiny s nezaopatrenými deťmi, nezaopatrené deti a osamelé tehotné ženy žijúce v nepriaznivých životných pomeroch, ktoré nemôžu prekonať bez pomoci spoločnosti. Osobitnú pozornosť venujú rodinám s väčším počtom detí, neúplným rodinám, rodinám problémovým, ohrozeným a narušeným rozvratom, a najmä deťom, ktorých výchova v rodine je ohrozená alebo narušená.

(2) Okresné a obvodné úrady a obce pôsobia na odstránenie príčin a dôsledkov nepriaznivých životných pomerov rodín a občanov uvedených v odseku 1 službami a dávkami sociálnej starostlivosti.

(3) Ak nemôže obec sama poskytnúť dostatočnú pomoc službami a dávkami sociálnej starostlivosti alebo inak dosiahnuť nápravu, oznámi obvodnému úradu týchto občanov. Obec oznámi obvodnému úradu najmä deti, ktorých rodičia alebo iní občania zodpovední za ich výchovu a výživu závažným spôsobom zanedbávajú plnenie svojich povinností, prípadne ak ohrozujú alebo narušujú ich výchovu závažným spôsobom.“.

14. V § 15 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v súčinnosti s obcou“; v § 15 ods. 2 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

15. § 15 ods. 3 znie:

(3) Pri výkone dohľadu obvodný úrad sústavne pôsobí na maloletého, jeho rodičov alebo iné osoby zodpovedné za jeho výchovu a sleduje, ako sa o maloletého starajú a ako sa maloletý správa. Pritom spolupracuje s obcou, so školou, detským alebo dorastovým lekárom, s odborovými orgánmi, záujmovými zväzmi družstiev, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti v mieste trvalého pobytu alebo na pracovisku maloletého.“.

16. V § 15 ods. 4 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ a slová „okresný národný výbor“ slovom „obec“.

17. § 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pri výkone výchovných opatrení uložených obvodným úradom obec sleduje ich dodržiavanie a účinnosť a informuje obvodný úrad alebo súd, ako sa rodičia alebo iné osoby zodpovedné za výchovu maloletého o neho starajú a ako sa maloletý správa, prípadne o ďalších rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré súvisia so starostlivosťou alebo výchovou maloletého.“.

18. § 16 znie:

㤠16

Opatrenia uvedené v § 15 ods. 2 urobí obvodný úrad vždy, ak ide o prípady zanedbania, ohrozenia alebo narušenia výchovy detí, ktoré malo za následok spáchanie skutku, ktorý má znaky trestného činu.“.

19. V § 17 sa slová „Miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „Obec“.

20. V § 18 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“ a slová „okresný národný výbor“ slovami „obvodný úrad“ .

21. V § 19 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady a obce“;
v § 19 ods. 2 sa slová „okresných národných výborov“ nahrádzajú slovami „obvodných úradov“ a slová „okresný národný výbor“ slovami „obvodný úrad“; v § 19 ods. 3 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady a obce“.

22. V § 20 ods. 1 až 3 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“, slová „národnému výboru“ slovami „obvodnému úradu“, slová „okresného národného výboru“ slovami „obvodného úradu“ a slová „krajský národný výbor“ slovami „okresný úrad“.

23. V § 21 ods. 1 až 3 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

24. V § 22 ods. 1 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad a obec“; v § 22 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad alebo obec, ktoré návrh alebo podnet podali“;
v § 22 ods. 3 sa slová „okresný národný výbor v súčinnosti s miestnym národným výborom“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v súčinnosti s obcou“.

25. V § 23 sa slová „Okresný národný výbor sám, pripadne v súčinnosti s miestnym národným výborom“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad sám, pripadne v súčinnosti s obcou“ a slová „alebo funkcionár národného výboru“ slovami „obvodného úradu“.

26. § 24 včítane nadpisu znie:

㤠24

Sprostredkovanie osvojenia

(1) Obvodný úrad v súčinnosti so zariadeniami na výkon ústavnej výchovy a so zdravotníckymi zariadeniami vyhľadáva deti vhodné na osvojenie. Občanov vhodných stať sa osvojiteľmi vyhľadáva obvodný úrad a obec. Obvodný úrad a obec zisťujú, či títo občania spôsobom svojho života zaručujú, že dieťa budú vychovávať na jeho prospech a v záujme spoločnosti. Vhodných občanov oznamuje obec obvodnému úradu.

(2) Okresný úrad komisiou pre náhradnú rodinnú starostlivosť vedie prehľad detí vhodných na osvojenie a prehľad občanov vhodných stať sa osvojiteľmi a sprostredkúva nadviazanie vzťahu medzi deťmi a občanmi, ktorí spĺňajú podmienky pre osvojenie a javia sa pre dieťa najvhodnejšími.“.

27. V § 25 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

28. V § 26 sa slová „okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady“ a slová „so spoločenskými, charitatívnymi a inými organizáciami“ slovami „s obcami, odborovými orgánmi, záujmovými zväzmi družstiev, s občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami.“.

29. V § 27 ods. 1 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“.

30. V § 28 ods. 1 a 2 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

31. § 29 a 30 včítane nadpisov sa vypúšťajú.

32. V § 31 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady a obce“.

33. V § 32 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady“;
v § 32 ods. 3 sa slová „Národný výbor“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad“.

34. V § 33 ods. 1 a 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad.

35. V § 34 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

36. § 35 včítane nadpisu sa vypúšťa.

37. V § 37 včítane nadpisu sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ a slová „národné výbory“ slovami „obvodné úrady a obce“.

38. § 38 znie:

㤠38

Obvodné úrady a obce v súčinnosti so zdravotníckymi zariadeniami, s občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami vyhľadávajú ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov žijúcich v nepriaznivých podmienkach, ktoré nemôžu sami prekonať.“.

39. § 39, 40, 41, 42 a 43 včítane nadpisov znejú:

㤠39

Mimoriadne výhody pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

(1) Občanom s ťažkým telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, ktoré podstatnou mierou obmedzuje ich pohybovú alebo orientačnú schopnosť, sa poskytujú podľa druhu a stupňa postihnutia mimoriadne výhody I., II. a III. stupňa podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky.

(2) Obvodný úrad vydáva preukaz, ktorý oprávňuje občana na mimoriadne výhody, s vyznačením, o aký stupeň výhod ide.

Jednorazové peňažné a vecné dávky

§ 40

(1) Jednorazové peňažné dávky poskytujú obce ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom, ktorí sú sociálne odkázaní, na úhradu nevyhnutných životných potrieb alebo mimoriadnych nevyhnutných nákladov, ktoré nemôžu uhradiť zo svojich bežných príjmov.

(2) Jednorazové peňažné dávky sa poskytujú aj ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom, ktorí sú umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti, psychiatrickej liečebni a v liečebni pre dlhodobo chorých, na úhradu záväzkov krátkodobej povahy, ktoré nemôžu títo občania uhradiť zo svojich prostriedkov.

(3) Vecné dávky poskytujú obce sociálne odkázaným ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom na uspokojovanie ich bežných životných potrieb, ktoré si občania nemôžu pre svoj zdravotný stav, vek alebo osamelosť zabezpečiť sami.

(4) Za vecné dávky sa považuje zabezpečenie pracovných úkonov nevyhnutných na prevádzku a údržbu domácnosti, prípadne poskytnutie predmetov na uspokojovanie životných potrieb.

(5) Jednorazové peňažné dávky sa poskytujú do výšky 10 000 Kčs; vecné dávky sa poskytujú do výšky 5 000 Kčs. Vo vyššej hodnote možno jednotlivé peňažné a vecné dávky poskytnúť len výnimočne.

Jednorazové účelové peňažné dávky

§ 41

Jednorazové príspevky na obstarávanie osobitných pomôcok

(1) Ťažko zdravotne postihnutým občanom10a) sa poskytujú peňažné príspevky na obstarávanie pomôcok potrebných na odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie následkov ich postihnutia. Podmienkou poskytnutia príspevku je, že potrebnú pomôcku neposkytuje ani nezapožičiava štátna zdravotná správa, s výnimkou príspevku na obstaranie mechanického vozíka a príspevku na ortopedickú obuv.

(2) Telesne postihnutým občanom sa poskytujú príspevky na pomôcky, ktoré umožňujú sebaobsluhu, samostatný pohyb alebo zachovanie zdravotného stavu, prípadne pomôcky na prípravu a realizáciu pracovného uplatnenia.

(3) Zrakovo postihnutým občanom sa poskytujú príspevky na pomôcky, ktoré im umožňujú získavať informácie alebo styk s okolím prostredníctvom hmatových alebo sluchových vnemov, prípadne prostredníctvom zvyškov zraku.

(4) Sluchovo postihnutým občanom sa poskytujú príspevky na pomôcky, ktoré kompenzujú stratu sluchu a prispievajú k sociálnej adaptácii.

(5) Obvodný úrad poskytne príspevok na obstarávanie osobitných pomôcok uvedených v prílohe č. 5 tejto vyhlášky, výnimočne i na ďalšie pomôcky. Podmienkou je, že žiadateľ vopred uzatvori dohodu s obvodným úradom o vrátení príspevku alebo jeho pomernej časti v prípade, že niektorá z uvedených pomôcok sa stane vlastníctvom iného občana pred uplynutím piatich rokov od poskytnutia príspevku. Príspevok sa nevymáha, ak občan, ktorému bol poskytnutý, zomrie.

(6) Výška príspevku na obstarávanie osobitných pomôcok sa určí podľa prílohy č. 5 tejto vyhlášky.

(7) Obvodný úrad uhrádza v plnej výške náklady spojené s výcvikom a odovzdaním vodiaceho psa nevidomému občanovi. Občan, ktorý vodiaceho psa už nepotrebuje, je povinný bezplatne odovzdať psa organizácii, ktorá zabezpečuje výcvik vodiacich psov.

(8) Obvodný úrad si vyžiada v sporných prípadoch pred poskytnutím príspevku na obstarávanie písacieho stroja so špeciálnou klávesnicou, motorového vozíka pre invalidov, viacúčelovej pomôcky B 119, videorekordéra, televízora s teletextom, kancelárskeho písacieho stroja, magnetofónu a televíznej lupy pre slabozrakých podľa prílohy č. 5 tejto vyhlášky odporúčanie príslušného zväzu zdravotne postihnutých občanov.

§ 42

Príspevok na úpravu bytu alebo rodinného domu

(1) Občanom s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva obmedzujúcimi v značnom rozsahu ich pohyblivosť a občanom nevidomým poskytujú obvodné úrady príspevok na úpravu bytu alebo úpravu rodinného domu. Príspevok sa poskytne aj pri výstavbe rodinného domu.

(2) Na účely priznania príspevku podľa odseku 1 sa považujú za ťažkú chybu nosného alebo pohybového ústrojenstva zdravotné postihnutia uvedené v prílohe č. 4 písm. a) až g) tejto vyhlášky.

(3) Za nevyhnutné úpravy bytu alebo rodinného domu sa na účely priznania príspevku podľa odseku 1 považujú:

a) úprava prístupu do domu, k výťahu (vrátane schodov), k oknám a na balkón,

b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvkov domovej a bytovej elektroinštalácie, kuchynskej linky, prípadne ďalšieho nábytku,

c) rozšírenie a úprava dvier,

d) odstránenie prahov,

e) prispôsobenie kúpeľne a WC, včítane vybavenia vhodným sanitárnym zariadením a ľahko ovládateľnými batériami,

f) inštalácia potrebnej zvukovej alebo svetelnej signalizácie,

g) zavedenie vhodného vykurovania.
Rozsah úprav sa posúdi so zreteľom na závažnosť a druh zdravotného postihnutia občana.

(4) Výška príspevku sa určí so zreteľom na príjmy a majetkové pomery občana a jeho rodiny, a to až do výšky 70 % preukázaných nákladov účtovaných organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami za materiál a práce spojené s nevyhnutnými výdavkami, včítane projektových prác, najviac do výšky 50 000 Kčs.

(5) Príspevok na úpravu bytu alebo úpravu rodinného domu, prípadne jeho výstavbu, poskytne obvodný úrad len vtedy, ak sa žiadateľ vopred písomne zaviaže, že vráti príspevok alebo jeho pomernú časť v prípade, že byt vymení, byt alebo rodinný dom predá, alebo ak dôjde k inej zmene užívacieho alebo vlastníckeho práva k bytu alebo k rodinnému domu pred uplynutím 10 rokov od jeho poskytnutia. Vrátenie príspevku alebo jeho pomernej časti sa nepožaduje, ak jeho výška nepresiahla 5 000 Kčs alebo ak občan, ktorému bol príspevok poskytnutý, zomrie.

(6) Príspevok na úpravu bytu alebo úpravu rodinného domu možno poskytnúť aj pred vykonaním úpravy, najviac však vo výške 50 % predpokladanej výšky príspevku.

(7) Vyúčtovanie priznaného príspevku vykoná občan, ktorému sa príspevok poskytol, najneskôr do troch rokov od začatia konania.

(8) V prípade, že sa plánované úpravy nerealizovali v plnom rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie, je občan povinný pomernú časť vyplateného príspevku vrátiť, ak presahuje 70 % skutočne vynaložených nákladov.

(9) Za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 8 možno príspevok na úpravu bytu alebo úpravu rodinného domu poskytnúť aj rodičom alebo osobám, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak ide o dieťa staršie ako trojročné, ktoré je postihnuté ťažkou chybou nosného alebo pohybového ústrojenstva alebo je nevidomé.

§ 43

Príspevky na kúpu, celkovú opravu a osobitnú úpravu motorového vozidla

(1) Občanom s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva, ako aj mentálne postihnutým občanom, ktorým boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa, ktorí nie sú umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom, prípadne v obdobnom zdravotníckom zariadení, a ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu, poskytujú obvodné úrady príspevok na kúpu motorového vozidla. Podmienkou pre poskytnutie tohto príspevku je, že motorové vozidlo sa bude používať na dopravu občana s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva alebo mentálne postihnutého občana, ktorému boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa, a že ani odkázaný občan ani jeho manžel (manželka, druh, družka), ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, nevlastnia motorové vozidlo, s výnimkou jednostopového vozidla. Podmienka spoločnej domácnosti sa nevyžaduje, ak individuálnu dopravu občana s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva alebo mentálne postihnutého občana, ktorému boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa, môže zabezpečiť iba blízka osoba.11)

(2) Príspevok možno priznať aj v prípade, ak občan s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva nemá spôsobilosť viesť motorové vozidlo.

(3) Príspevok na kúpu motorového vozidla poskytujú obvodné úrady za podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 aj rodičom a iným osobám zodpovedným za výchovu dieťaťa12) trojročného a staršieho, ktoré je postihnuté ťažkou chybou nosného alebo pohybového ústrojenstva alebo mentálne postihnutého dieťaťa, ktorému boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa.

(4) V prípade, že obidvaja manželia sú občanmi s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva odkázanými na individuálnu dopravu, možno výnimočne poskytnúť príspevok obom, ak motorové vozidlá využívajú sústavne na dopravu do zamestnania.

(5) Na účely priznania príspevku na kúpu motorového vozidla sa za ťažkú chybu nosného alebo pohybového ústrojenstva považujú zdravotné postihnutia uvedené v prílohe č. 4 písm. a) až g) tejto vyhlášky.

(6) Občanom uvedeným v odseku 1, ktorí sú pracovne činní alebo sa pripravujú na pracovné uplatnenie a motorové vozidlo využívajú v súvislosti s touto činnosťou a rodičom a iným osobám zodpovedným za výchovu dieťaťa uvedeným v odseku 3, ktorí motorové vozidlo využívajú na pravidelnú dopravu dieťaťa do predškolského zariadenia, školy, do ústavu sociálnej starostlivosti s denným alebo týždenným pobytom, poskytne obvodný úrad príspevok vo výške 50 % nadobúdacej ceny motorového vozidla, najviac do výšky 50 000 Kčs.

(7) Občanom uvedeným v odsekoch 1 a 3, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 6, poskytne obvodný úrad príspevok vo výške 30 % nadobúdacej ceny motorového vozidla, najviac do výšky 30 000 Kčs.

(8) Ak v spoločnej domácnosti žijú dvaja alebo viac občanov uvedených v odsekoch 1 a 3, ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu jedným motorovým vozidlom, príspevok sa poskytne vo výške uvedenej v odseku 6.

(9) Príspevok na kúpu motorového vozidla poskytne obvodný úrad len vtedy, ak sa žiadateľ vopred písomne zaviaže, že vráti príspevok alebo jeho pomernú časť v prípade, že motorové vozidlo sa stane vlastníctvom iného pred uplynutím piatich rokov od poskytnutia príspevku. Príspevok sa nevymáha, ak občan, ktorému bol poskytnutý, zomrie.

(10) Predpokladaná životnosť motorového vozidla používaného občanmi uvedenými v odsekoch 1 a 3 je päť rokov. Po uplynutí piatich rokov možno poskytnúť príspevok na kúpu ďalšieho motorového vozidla. Výška príspevku sa určí so zreteľom na sumu získanú predajom opotrebovaného motorového vozidla.

(11) Občanom uvedeným v odsekoch 1 a 3 možno poskytnúť namiesto príspevku na kúpu motorového vozidla príspevok na celkovú opravu motorového vozidla13) za podmienky, že od jeho kúpy uplynulo päť rokov. Výnimočne možno poskytnúť príspevok na celkovú opravu motorového vozidla aj pred uplynutím lehoty piatich rokov, ak občan preukáže, že takáto oprava je nevyhnutná a že poškodenie motorového vozidla nezavinil držiteľ motorového vozidla. Príspevok poskytne obvodný úrad len vtedy, ak žiadateľ splní podmienku uvedenú v odseku 9.

(12) Úhrn poskytnutých príspevkov na kúpu a celkovú opravu motorového vozidla v období 10 rokov nesmie prevýšiť sumu 100 000 Kčs, ak sa príspevok poskytuje podľa odseku 6, a sumu 60 000 Kčs, ak sa príspevok poskytuje podľa odseku 7.

(13) Príspevok na kúpu motorového vozidla sa poskytne na základe predloženého dokladu o kúpe motorového vozidla vystaveného organizáciou alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, prípadne na základe kúpnej zmluvy medzi občanmi overenej príslušným orgánom. Príspevok na celkovú opravu motorového vozidla sa poskytne na základe preukázaných nákladov účtovaných organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami.

(14) Nárok na výplatu príspevku na kúpu motorového vozidla alebo na celkovú opravu motorového vozidla zaniká, ak sa neuplatnil do jedného roka odo dňa kúpy alebo vykonania celkovej opravy motorového vozidla.

(15) Občanovi s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva, ktorý sám vedie motorové vozidlo a pre svoje trvalé zdravotné postihnutie nevyhnutne potrebuje osobitnú úpravu riadenia, prípadne inú individuálnu úpravu motorového vozidla, obvodný úrad poskytne príspevok vo výške ceny takejto úpravy. Priznanie príspevku podmieňujú zdravotné postihnutia uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky. Ustanovenia odsekov 9, 13 a 14 platia obdobne.“.

40. Za § 43 sa vkladajú nové § 43a, 43b a 43c, ktoré včítane nadpisov znejú:

㤠43a

Príspevok na individuálnu dopravu

Občanom uvedeným v § 43 ods. 1 a 3 a nevidomým občanom, ktorí nevlastnia motorové vozidlo a ktorým sa neposkytuje príspevok na prevádzku motorového vozidla, poskytne obvodný úrad na preukázané náklady na individuálnu dopravu zabezpečovanú organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami príspevok do výšky 2 000 Kčs ročne. Príspevok sa poskytne na základe predložených dokladov dvakrát ročne.

§ 43b

Príspevok na prevádzku motorového vozidla a príspevok na úhradu poistného

(1) Ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorým boli priznané mimoriadne výhody II. alebo III. stupňa uvedené v prílohe č. 3 tejto vyhlášky a ktorí sú držiteľmi motorových vozidiel, poskytne obvodný úrad príspevok na prevádzku motorového vozidla a príspevok na úhradu poistného zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, ak motorové vozidlo používa držiteľ motorového vozidla na pravidelnú dopravu. Príspevok možno poskytnúť aj manželovi (manželke) alebo dieťaťu, výnimočne aj inej blízkej osobe11) držiteľa motorového vozidla, ak im boli priznané mimoriadne výhody II. alebo III. stupňa a motorové vozidlo sa používa na ich pravidelnú dopravu.

(2) Ak boli priznané mimoriadne výhody II. alebo III. stupňa obom manželom, rodičovi a dieťaťu alebo viacerým deťom, možno výnimočne poskytnúť príspevok každému z nich, ak sa motorové vozidlo používa na ich pravidelnú individuálnu dopravu.

(3) Ak nepoužíva občan motorové vozidlo, na prevádzku ktorého bol príspevok priznaný, dlhšie ako tri mesiace, je povinný ohlásiť túto skutočnosť bez meškania obvodnému úradu, ktorý príspevok poskytol.

(4) Obvodný úrad upraví alebo odníme príspevok, prípadne jeho zvýšenie, ak zistí, že sa zmenili skutočnosti, za ktorých bol príspevok, prípadne jeho zvýšenie priznané. Zníženie alebo odňatie príspevku na úhradu poistného možno vykonať len s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Občanom uvedeným v odseku 1, ktorí využívajú motorové vozidlo na pravidelnú dopravu do zamestnania, do zariadenia na prípravu na pracovné uplatnenie alebo na pravidelnú dopravu dieťaťa, ktorému boli priznané mimoriadne výhody II. alebo III. stupňa do predškolského zariadenia, školy, ústavu sociálnej starostlivosti s denným alebo týždenným pobytom, alebo do internátnej školy s týždennou prevádzkou, sa poskytne príspevok vo výške 40 % ceny benzínu 90 Špeciál pri limite 60 l na mesiac na osobné motorové vozidlá a pri limite 30 l na mesiac na jednostopové motorové vozidlá.

(6) Občanom uvedeným v odseku 1, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 5, sa poskytne príspevok vo výške 40 % ceny benzínu 90 Špeciál pri limite 30 l na mesiac na osobné motorové vozidlá a pri limite 15 l na mesiac na jednostopové motorové vozidlá.

(7) Občanom uvedeným v odseku 1, ktorí preukážu že zo závažných dôvodov najazdia viac ako 9 000 km ročne sa príspevok zvýši za každých ďalších začatých 500 km, pri splnení podmienok podľa odseku 5 vo výške 40 % ceny benzínu pri limite 40 l a v ostatných prípadoch vo výške 40 % ceny benzínu pri limite 20 l.

(8) Príspevok na prevádzku motorového vozidla sa vypláca najmenej jedenkrát za štvrťrok. Preplatky alebo nedoplatky sa vyúčtujú ku koncu výplatného obdobia.

(9) Príspevok na úhradu poistného pri zákonnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel poskytne obvodný úrad v plnej výške určenej osobitným predpisom.13a)

§ 43c

Príspevok na rekreáciu

(1) Nepracujúcemu dôchodcovi poskytne obvodný úrad príspevok na úhradu za rekreáciu. Príspevok sa poskytuje podľa prílohy č. 6 tejto vyhlášky s prihliadnutím na výšku dôchodku.

(2) Príspevok sa poskytuje v plnej výške ceny poukazu účastníkovi odboja a pozostalému manželovi (manželke) po účastníkovi odboja, ak je starší ako 70-ročný. V osobitne odôvodnených prípadoch s prihliadnutím na zdravotný stav, príjem a majetkové pomery obvodný úrad poskytne príspevok v plnej výške ceny poukazu, ak ide o účastníka odboja alebo pozostalého manžela (manželku) po účastníkovi odboja, ktorý nedosiahol vek 70 rokov.

(3) Účastníci rekreácie uhrádzajú výdavky na dopravu z vlastných prostriedkov. Obvodné úrady môžu na tieto výdavky prispieť z prostriedkov sociálnej starostlivosti.“.

41. V § 44 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“.

42. V § 45 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“.

43. V § 46 ods. 1 sa slová „Okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“;
v § 46 ods. 3 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

44. § 47 včítane nadpisu znie:

㤠47

Príspevok na zvýšené životné náklady

(1) Sociálne odkázaným občanom, ktorí majú odôvodnené zvýšené životné náklady, poskytuje obvodný úrad opakovaný peňažný príspevok na ich úhradu. Ide najmä o zvýšené náklady na diétne stravovanie občanov, na úhradu za užívanie bytu a služby s užívaním bytu spojené a o ďalšie preukázateľné zvýšené náklady.

(2) Výška príspevku sa určí tak, aby občan mal zabezpečenú výživu a ostatné osobné potreby a úhradu nákladov na domácnosť.14)

(3) Príspevok podľa odseku 1 z dôvodu zvýšených nákladov na diétne stravovanie sa neposkytuje občanom, ktorí sú v liečebnom zariadení štátnej zdravotníckej správy, v ústave sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom, prípadne v inom obdobnom zariadení, v ktorom je potrebná výživa zabezpečená v rámci ústavného zaopatrenia.“.

45. § 49 včítane nadpisu znie:

㤠49

Príspevok na úhradu za užívanie bezbariérového bytu

Občanom s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 písm. a) až g) tejto vyhlášky a nevidomým občanom, ktorí užívajú bezbariérový byt, poskytne obvodný úrad opakovaný peňažný príspevok vo výške rozdielu medzi bežnou úhradou za užívanie bytu a úhradou zvýšenou z dôvodu bezbariérovosti; sociálna odkázanosť sa neskúma.“.

46. V § 50 ods. 1 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

47. § 51 včítane nadpisu znie:

㤠51

Príspevok občanom používajúcim zložité ortopedické pomôcky

Občanom používajúcim zložité ortopedické pomôcky poskytuje obvodný úrad príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s používaním týchto pomôcok, a to do výšky 300 Kčs mesačne; sociálna odkázanosť sa neskúma.“.

48. V § 52 ods. 2 sa slová „do výšky“ nahrádzajú slovami „vo výške“.

49. § 53 včítane nadpisu sa vypúšťa.

50. § 55 včítane nadpisu sa vypúšťa.

51. § 57 ods. 1 znie:

(1) Opatrovateľskú službu poskytujú obvodné úrady ťažko zdravotne postihnutým občanom, starým občanom a občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,16a) ktorí nie sú schopní si sami obstarať nevyhnutné práce v domácnosti a ďalšie životné potreby alebo ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú ošetrenie inou osobou, ak im potrebnú starostlivosť neposkytujú ich rodinní príslušníci.“.

52. V § 58 ods. 1 a 2 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovom „Obce“.

53. V § 59 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 5.

54. V § 59 ods. 1 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“;
v § 59 ods. 2 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Okresné úrady“.

55. V § 60 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“.

56. V § 61 ods. 1 sa slová „Okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“.

57. V § 62 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

58. V § 62 ods. 1 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“;
v § 62 ods. 3 sa slová „Krajský národný výbor a okresný národný výbor sa podieľajú“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad sa podieľa“ a slovo „spolupracujú“ slovom „spolupracuje“.

59. V § 63 ods. 1 sa slová „Miestne národné výbory a mestské národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“;
v § 63 ods. 2 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“ a slová „spoločenskými, charitatívnymi alebo inými“ slovami „so záujmovými zväzmi družstiev, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými“;
v § 63 ods. 3 sa slová „Krajské národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“, slová „okresnými národnými výbormi“ slovom „obcami“ a slová „národnych výborov“ slovami „obvodných úradov a obcí“.

60. V § 64 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

61. V § 64 ods. 1 sa slová „Miestne národné výbory v strediskových obciach, mestské národné výbory a okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“;
v § 64 ods. 2 sa slová „Okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“.

62. V § 65 ods. 1 sa slová „Okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“;
v § 65 ods. 2 sa slová „Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory a okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“.

63. V § 65 sa vypúšťa odsek 3.

64. V § 66 ods. 3 sa slová „Miestne národné výbory v strediskových obciach, mestské národné výbory a okresné národné výbory“ nahrádzajú slovom „Obce“.

65. V § 68 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“.

66. § 69 včítane nadpisu sa vypúšťa.

67. V § 70 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“ a slová „národný výbor“ slovami „obvodný úrad a obec“.

68. V § 71 prvej vete sa slová, „Okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady a obce“.

69. V § 72 prvej vete sa slová „okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady a obce“.

70. V § 73 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady a obce“ a slová „spoločenskými, charitatívnymi a inými“ slovami „so záujmovými zväzmi družstiev, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými“.

71. V § 74 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „príslušnému úradu práce a obvodnému úradu“ a slová „okresného národného výboru“ slovami „obvodného úradu alebo obce“.

72. V § 75 sa slová „miestne národné výbory a okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady a obce“.

73. V § 76 ods. 1 sa slová „Okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“;
v § 76 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

74. V § 77 ods. 2 sa slová „okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady“;
v § 77 ods. 3 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

75. V § 78 ods. 1 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“;
v § 78 ods. 5 sa slová „okresného ústavu sociálnych služieb, resp. príslušného národného výboru“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu“.

76. V § 79 ods. 1 sa slová „s národným výborom“ nahrádzajú slovami „s okresným úradom“; v § 79 ods. 2 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

77. § 80 znie:

㤠80

(1) Na poskytovanie ústavnej sociálnej starostlivosti Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, okresné úrady a obce20a) (ďalej len „zriaďovateľ“) zriaďujú ústavy sociálnej starostlivosti (ďalej len „ústavy“).20b) Ústavy na poskytovanie sociálnych služieb20c) môžu zriaďovať aj obce, organizácie a občania.20d)

(2) Organizáciu ústavu upravuje organizačný poriadok vydaný zriaďovateľom.

(3) V ústavoch pre mládež a v ústavoch pre dospelých občanov20b) s výnimkou domovov-penziónov pre dôchodcov, možno zriadiť samostatné oddelenia na denný a týždenný pobyt. Ústavy pre mládež a ústavy pre dospelých občanov20b) s výnimkou domovov dôchodcov a domovov-penziónov pre dôchodcov môže zriaďovateľ zriadiť aj ako samostatné ústavy na denný a týždenný pobyt.

(4) V ústavoch pre mentálne postihnutú mládež môže zriaďovateľ zriadiť samostatné diagnostické oddelenie, prípadne môže vyčleniť ústav pre mládež len na diagnostické účely.“.

78. Za § 84 sa vkladá nový § 84a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠84a

Ústavy pre zmyslovo postihnutú mládež

Ústavy pre zmyslovo postihnutú mládež sú určené pre deti a mládež vo veku od troch rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky a v prípade potreby ďalšej prípravy na povolanie do ukončenia tejto prípravy, ktoré boli oslobodené od povinnosti dochádzať do školy pre ťažký zdravotný postih s pridruženým zmyslovým postihom.“.

79. V § 85 ods. 1 písm. d) a odseku 2 sa vypúšťa slovo „osobitných“.

80. V § 85 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „úrad práce“.

81. V § 95 ods. 1 tretia veta znie: „Konanie o prijatie do ústavu sa môže začať aj z podnetu okresného úradu, obvodného úradu, obce, záujmových zväzov družstiev, občianskych združení, cirkevných, charitatívnych a iných organizácií alebo zdravotníckeho zariadenia.“.

82. V § 95 ods. 1 štvrtej vete sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ a slová „okresného národného výboru“ slovami „obvodného úradu“.

83. § 95 ods. 2 znie:

(2) Obvodný úrad alebo obec príslušná podľa trvalého pobytu žiadateľa prešetrí sociálne a majetkové pomery a vyžiada dokumentáciu o zdravotnom stave žiadateľa od príslušných orgánov a organizácií štátnej zdravotnej správy. Ak obvodný úrad alebo obec nespravuje ústav vhodný pre žiadateľa, zašle žiadosť bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu, ktorý takýto ústav spravuje. Ak bola žiadosť o prijatie do ústavu podaná na okresnom úrade, tento žiadosť postúpi na účely prešetrenia sociálnych a majetkových pomerov obvodnému úradu podľa trvalého pobytu žiadateľa.“.

84. V § 95 ods. 3 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“;
v § 95 ods. 4 sa slová „Národný výbor“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán, ktorý ústav spravuje“ a slová „okresný národný výbor“ slovami „obvodný úrad“;
v § 95 ods. 5 sa slová „Národný výbor“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“;
v § 95 ods. 6 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán, ktorý ústav spravuje“; v § 95 ods. 7 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán, ktorý ústav spravuje“.

85. § 96 včítane nadpisu znie:

㤠96

Nástup do ústavu

Žiadateľa vyzve na nástup do ústavu príslušný orgán, ktorý ústav spravuje alebo ústav, ktorému je táto činnosť zverená. Deň nástupu oznámi príslušný orgán, ktorý ústav spravuje, žiadateľovi alebo jeho zákonnému zástupcovi aspoň týždeň vopred; súčasne mu oznámi, ktoré doklady si musí so sebou priniesť a ktoré veci si môže do ústavu zobrať. Príslušný orgán, ktorý ústav spravuje alebo ústav, ktorý žiadateľa vyzve na nástup do ústavu, požiada v prípade potreby obec, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt, aby mu pomáhala pri zabezpečovaní záležitostí spojených s nástupom do ústavu.“.

86. V § 97 ods. 1 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“;
v § 97 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“, slová „národného výboru“ slovami „obvodného úradu“ a slová „národný výbor“ slovami „príslušný orgán“.

87. V § 97 ods. 1 a 2 sa na konci vypúšťajú slová „alebo na základe jeho poverenia ústav sociálnych služieb“.

88. V § 98 ods. 1 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“.

89. § 102 ods. 7 znie:

(7) Vzorové zoznamy osobného vybavenia, drobných predmetov osobnej potreby, posteľnej bielizne a iného textilu schvaľuje na návrh ústavu príslušný orgán, ktorý ústav spravuje.“.

90. V § 106 ods. 1 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“ a slová „národným výborom“ slovami „príslušným orgánom, ktorý ústav spravuje“.

91. V § 106 ods. 2 písm. a) znie:

a) čistý výnos pomocného hospodárstva a ústavnej výroby,“.

92. § 106 ods. 3 znie:

(3) Prostriedky, ktoré plynú do kultúrneho fondu, sa sústreďujú z ústavov, ktoré nie sú samostatnou rozpočtovou organizáciou, na príslušnom orgáne, ktorý tieto ústavy spravuje. O rozdelení takto sústredených prostriedkov do kultúrnych fondov jednotlivých ústavov rozhoduje príslušný orgán, ktorý spravuje ústavy, z ktorých boli prostriedky sústredené, s prihliadnutím na to, ako sa na ich tvorbe podieľali obyvatelia (zverenci) jednotlivých ústavov. Dobrovoľné príspevky podľa odseku 2 písm. d) sa prideľujú vždy tomu ústavu, pre ktorý boli darcom určené.“.

93. V § 106 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

94. § 109, 110 a 111 včítane nadpisu sa vypúšťajú.

95. V § 112 sa slová „národnými výbormi“ nahrádzajú slovom „obcami“.

96. V § 113 ods. 1 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

97. § 113 ods. 2 znie:

(2) O ukončení pobytu v domove pre matky s deťmi rozhodne obvodný úrad, ktorý ho spravuje, najmä ak matka získa byt alebo opakovane porušuje zásady riadneho spolužitia. Podľa okolností prípadu vykoná tento obvodný úrad opatrenia na zabezpečenie ďalšej starostlivosti o jej dieťa.“.

98. V § 115 ods. 1 sa slová „s národným výborom“ nahrádzajú slovami „s obvodným úradom“;
v § 115 ods. 2 sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu“.

99. V § 116 ods. 1 sa slová „okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu“ a slová „okresným národným výborom“ slovami „obvodným úradom“;
v § 116 ods. 2 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ a slová „národné výbory“ slovami „obvodné úrady“; v § 116 ods. 3 sa slová „s národným výborom“ nahrádzajú slovami „s obvodným úradom“.

100. V § 117 prvej vete sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje“.

101. V § 118 ods. 1 až 3 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje“;
v § 118 ods. 4 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje“ a slová „do výšky 30 000 Kčs“ slovami „vo výške 50 % nadobúdacej ceny motorového vozidla, najviac do výšky 50 000 Kčs“.

102. V § 119 ods. 1 a 2 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje“.

103. V § 121 sa slová „národnému výboru“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu, ktorý zariadenie spravuje“.

104. V § 122 ods. 2 prvej vete sa slová „Národný výbor“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad“.

105. § 123 a 124 včítane nadpisov sa vypúšťajú.

106. V § 125 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady“;
v § 125 ods. 2 a 3 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad, ktorý ubytovňu spravuje,“.

107. § 126 ods. 2 znie:

(2) Obce, organizácie a občania môžu na výstavbu klubov dôchodcov združovať finančné prostriedky.“.

108. V § 126 ods. 3 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovom „Obce“.

109. V § 127 ods. 2 sa slová „Národný výbor nahrádzajú slovom „Obec“.

110. § 128 ods. 1 a 2 znie:

(1) Zariadenia opatrovateľskej služby pre starých občanov a ťažko zdravotne postihnutých občanov sa zriaďujú podľa miestnych podmienok.

(2) Obvodný úrad, ktorý spravuje stanicu opatrovateľskej služby a zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt, zabezpečí vedenie evidencie a úschovu cenných vecí občanov umiestnených v týchto zariadeniach.“.

111. § 134 znie:

㤠134

Činnosť a prevádzka účelových zariadení sociálnej starostlivosti uvedených v § 112 až 133 tejto vyhlášky sa vykonáva podľa prevádzkových poriadkov vydaných príslušným orgánom, ktorý zariadenie spravuje.“.

112. V druhej časti tretí diel včítane nadpisu znie:

„TRETÍ DIEL

CENTRUM PORADENSKO-PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB A STREDISKO SLUŽIEB SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 135

Centrum poradensko-psychologických služieb

(1) Obsahom organizácie poradensko-psychologickej starostlivosti o jednotlivca, pár a rodinu poskytovanej centrom poradensko-psychologických služieb (ďalej len „centrum“)2a) je najmä organizácia poradenskej a psychoterapeutickej pomoci a ďalších služieb pri riešení osobnostných a vzťahových problémov občanov; osobitná pozornosť sa pritom venuje partnerským, manželským a rodinným vzťahom. Obsahom organizácie poradensko-psychologickej starostlivosti je aj účasť na výchove občanov k zdravým medziľudským vzťahom, najmä na príprave pre manželsky a rodinný život a pomoc pri zabezpečovaní náhradnej rodinnej starostlivosti.27)

(2) Na čele centra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(3) Centrum zriaďuje na plnenie úloh stále pracoviská v nižších územno-správnych jednotkách.

(4) Centrum sa organizačne člení na úseky.

(5) Centrum v rámci organizácie poradensko-psychologickej starostlivosti spolupracuje so súdmi, okresnými a obvodnými úradmi, obcami, orgánmi štátnej zdravotnej správy, školami a školskými zariadeniami, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami.

(6) Pracovníci centra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, s výnimkou prípadov, ak oznamujú skutočnosti so súhlasom osoby, ku ktorej sa vzťahujú, alebo so súhlasom zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, prípadne ak im oznamovaciu povinnosť ustanovuje osobitný predpis.

§ 136

Stredisko služieb sociálnej starostlivosti

(1) Organizácia odborného riadenia strediska služieb sociálnej starostlivosti (ďalej len „stredisko“) zahŕňa odborné riadenie služieb sociálnej starostlivosti najmä na úseku zdravotníckej starostlivosti včítane rehabilitácie, stravovania a liečebnej výživy, sociálno-právnej ochrany, psychologickej starostlivosti včítane sociálnej rehabilitácie a sociálnej adaptácie, výchovno-pedagogickom, kultúrno-záujmovej a pracovnej činnosti, organizácie služieb a prevádzky, technickej vybavenosti, ekonomického zabezpečenia služieb sociálnej starostlivosti a odbornej prípravy pracovníkov.

(2) Stredisko v rámci odborného riadenia služieb sociálnej starostlivosti na úsekoch uvedených v odseku 1

a) v ústavoch sociálnej starostlivosti pre mládež, v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a v zariadeniach opatrovateľskej služby, s výnimkou stredísk osobnej hygieny a práčovní opatrovateľskej služby, a na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy aj s výnimkou domovov dôchodcov a domovov-penziónov pre dôchodcov, systematicky sleduje odbornú úroveň služieb sociálnej starostlivosti a ukladá opatrenia na ich odborné poskytovanie;

b) v okresných a obvodných úradoch usmerňuje odborné poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti;

c) v obciach poskytuje pomoc v odborných veciach pri spravovaní stredísk sociálnej starostlivosti, klubov dôchodcov, samostatných jedální s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov, stredísk osobnej hygieny a práčovní opatrovateľskej služby;

d) na požiadanie príslušného orgánu sleduje úroveň poskytovania sociálnych služieb obcami, organizáciami a občanmi.20c)

(3) Na čele strediska je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.

(4) Súčasťou strediska sú stále pracoviská, ktoré zriaďuje na plnenie úloh v nižších územno-správnych jednotkách.

(5) Stredisko sa organizačne člení na oddelenia, referáty alebo úseky.

113. § 137 včítane nadpisu znie:

㤠137

Prechodné ustanovenie

V konaní o dávkach a službách sociálnej starostlivosti, ktoré sa začalo pred dňom účinnosti tejto vyhlášky a nebolo do tohto dňa právoplatne skončené, sa postupuje podľa doterajších predpisov, s výnimkou príspevku na kúpu motorového vozidla.“.

114. Príloha č. 5 vyhlášky č. 151/1988 Zb. včítane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 vyhlášky č. 151/1988 Zb.

Prehľad rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, na obstaranie ktorých sa poskytuje dávka sociálnej starostlivosti

I. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre telesne postihnutých občanov, prípadne starých občanov

Názov pomôcky Výška príspevku z ceny pomôcky
Polohovacie zariadenie do postele 100 %
Obracacia posteľ 50%
Vodný zdvihák do vane 50%
Prenosný WC (pre vozíčkarov) 100 %
Písací stroj so špeciálnou klávesnicou 50%
Motorový vozík pre invalidov 50%
Stolička na elektrický pohon 50%
Prenosná rampa (pre vozíčkarov) 100 %
Ortopedická obuv dva páry ročne 100 %
tretí pár 50%
Mechanický vozík 80%

II. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých občanov

Názov pomôcky Výška príspevku z ceny pomôcky
Viacúčelová pomôcka B 119 100 %
Signalizácia telefónneho zvončeka 100 %
Telefón s tranzistorovým zosilňovačom 50%
Písací telefón 50%
Videorekordér 25%
&nbsp (maximálne 5000 Kčs)
Televízor s teletextom 25%
&nbsp (maximálne 5000 Kčs)
Televízny dekodér 50%

III. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých občanov

Názov pomôcky Výška príspevku z ceny pomôcky
Kancelársky písací stroj 50%
Pichtov písací stroj 100 %
Magnetofón 100 %
Televízna lupa pre slabozrakých 100 %
Kalkulátor s hlasovým výstupom 100 %

115. Príloha č. 6 vyhlášky č. 151/1988 Zb. včítane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 vyhlášky č. 151/1988 Zb.

Príspevok na rekreáciu nepracujúcim dôchodcom

Výška dôchodku Výška príspevku
(1) Osamelý dôchodca s vlastným dôchodkom &nbsp
do 1 400 Kčs plná cena poukazu
od 1 401 do 1 600 Kčs 80 % z ceny poukazu
od 1 601 do 1 800 Kčs 60 % z ceny poukazu
od 1 801 do 2 000 Kčs 40 % z ceny poukazu
nad 2 001 Kčs 20 % z ceny poukazu
(2) Manželská dvojica s celkovou výškou dôchodku &nbsp
do 2 300 Kčs plná cena poukazu
od 2 301 do 2 600 Kčs 80 % z ceny poukazu
od 2 601 do 3 000 Kčs 60 % z ceny poukazu
od 3 001 do 3 400 Kčs 40 % z ceny poukazu
nad 3 401 Kčs 20 % z ceny poukazu“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

2a) § 2 ods. 4 zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.

2b) § 10 ods. 1 a § 37 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

10a) § 86 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 180/1988 Zb.

11) § 8 ods. 2 vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Zb.

12) § 45 a 78 Zákona o rodine.

13) ČSN 30 00 33.

13a) Vyhláška MF SSR č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovnou, v znení vyhlášky č. 143/1990 Zb.

14) § 140 ods. 2 a 4 vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

16a) § 22 Zákona SNR č. 543/1990 Zb.

20a) § 27 ods. 1 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

20b) § 28 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

20c) § 73a zákona č. 100/1988 Zb.

20d) § 27 ods. 4 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

27) § 18 zákona SNR č. 543/1990 Zb.