Vyhláška č. 145/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 28. apríla 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 177 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a podľa § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis prvej časti znie:

„ORGÁNY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA“.

2. Nadpis prvého dielu znie:

„POSUDKOVÝ ORGÁN SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA“.

3. § 1 znie:

㤠1

Na rokovaní posudkového orgánu sociálneho zabezpečenia (ďalej len „posudkový orgán“) o invalidite (čiastočnej invalidite) príslušníka Česko-slovenskej armády alebo Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky musí byť prítomný lekár Česko-slovenskej armády alebo Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky.“.

4. § 2 znie:

㤠2

(1) Na rokovanie posudkového orgánu možno podľa potreby prizvať

a) zástupcu organizácie, v ktorej účastník konania je alebo naposledy bol pracovne činný,

b) zástupcu miestneho národného výboru, v ktorého obvode má účastník konania trvalý pobyt,

c) zástupcu Zväzu invalidov v Slovenskej republike, prípadne ďalších spoločenských organizácií,

d) zástupcu príslušného nápravnovýchovného ústavu, ak ide o odsúdeného, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, alebo ústavu na výkon väzby, ak ide o obvineného (obžalovaného), ktorý je vo väzbe,

e) ošetrujúceho lekára posudzovaného, ak je to nevyhnutné v záujme posúdenia zdravotného stavu účastníka konania,

f) zástupcu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ak je účastníkom konania účastník odboja alebo pozostalý manžel (manželka) po účastníkovi odboja,

g) iných občanov, od ktorých možno očakávať, že prispejú k objasneniu závažných okolností dôležitých pre záver posudkového orgánu.

(2) Zástupcovia orgánov a organizácií uvedených v odseku 1 a orgánov sociálneho zabezpečenia musia byt prizvaní na rokovanie posudkového orgánu, ak o to tieto orgány (organizácie) požiadajú. Rovnako musí byť na rokovanie posudkového orgánu prizvaný, ak o to požiada, ošetrujúci lekár posudzovaného.“.

5. V § 3 v prvej vete sa slová „posudkovej komisie“ nahrádzajú slovami „posudkového orgánu“.

6. V § 3 druhá veta znie:

„Na rokovaní posudkového orgánu vyšetrujú posudzovaného občana v neprítomnosti tajomníka a osôb prizvaných na rokovanie.“.

7. V § 4 sa slová „Posudkové komisie“ nahrádzajú slovami „Posudkové orgány“.

8. V § 5 ods. 1 až 5 sa slová „posudkovej komisie“ nahrádzajú slovami „posudkového orgánu“ a slová „posudková komisia“ slovami „posudkový orgán“.

9. V § 6 ods. 1 a 2 sa slová „posudkovej komisie“ nahrádzajú slovami „posudkového orgánu“.

10. V § 6 ods.3 sa slová „Posudková komisia“ nahrádzajú slovami „Posudkový orgán“.

11. V § 7 ods. 1 sa slová „svojou posudkovou komisiou“ nahrádzajú slovami „svojím posudkovým orgánom“;

v ods. 2 sa slová „posudkovej komisii“ nahrádzajú slovami „posudkovom orgáne“ a

v ods. 3 až 5 sa slová „posudková komisia“ nahrádzajú slovami „posudkový orgán“.

12. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Posudkový orgán vedie evidenciu osôb, ktorým bol pridelený poukaz na kúpeľnú starostlivosť, a uschováva ju najmenej 5 rokov po poskytnutí kúpeľnej starostlivosti.“.

13. V prvej časti druhý diel sa vypúšťa a tretí diel sa označuje ako druhý diel.

14. § 10 ods. 1 písmeno f) znie:

f) zástupcu spoločenských, charitatívnych a iných organizácií, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti,“.

15. § 11 ods. 1 znie:

(1) Národné výbory v nadväznosti na výchovné pôsobenie školy uskutočňujú vo svojej pôsobnosti prípravu občanov na manželstvo a rodičovstvo. Miestne národné výbory poverené vedením matrík rozvíjajú túto činnosť v súvislosti s prípravou snúbencov na uzavretie manželstva.“.

16. V § 11 ods.2 posledná veta znie:

„Pritom spolupracujú so spoločenskými, charitatívnymi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti.“.

17. V § 14 ods. 1 v prvej vete sa slová „socialistickými organizáciami“ nahrádzajú slovami „spoločenskými, charitatívnymi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti“.

18. V § 15 ods.3 sa slová „socialistickými organizáciami“ nahrádzajú slovami „spoločcnskými, charitatívnymi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti“.

19. V § 26 sa slová „so socialistickými organizáciami najmä s orgánmi Revolučného odborového hnutia a Socialistického zväzu mládeže“ nahrádzajú slovami „a so spoločenskými, charitatívnymi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti“.

20. V § 29 sa slová „spoločenských organizácií“ nahrádzajú slovami „spoločenských, charitatívnych a iných organizácií, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a det“.

21. V § 30 ods. 1 sa slová „vzťah k socialistickej spoločnosti,“ vypúšťajú.

22. V § 38 sa slová „spoločenskými organizáciami“ nahrádzajú slovami „spoločenskými, charitatívnymi a inými organizáciami“.

23. V § 42 ods.4 sa slová „socialistickými organizáciami alebo občanmi poskytujúcimi vecné plnenie a výkony na základe povolenia národného výboru“ nahrádzaju slovami „organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami“.

24. V § 43 ods.9 sa druhá veta vypúšťa.

25. V § 48 prvej vete sa slová „so zreteľom na ich osobitné zásluhy o rozvoj socialistickej spoločnosti alebo spoločenskú angažovanosť“ vypúšťajú.

26. V § 48 v tretej vete sa slová „za osobitné zásluhy“ vypúšťajú.

27. V § 62 ods. 4 sa slová „so závodným výborom Revolučného odborového hnutia“ nahrádzajú slovami „s príslušným odborovým orgánom“.

28. V § 63 sa nadpis vypúšťa.

29. V § 63 ods. 1 sa za slovo „ktorí“ vkladajú slová „sa prechodne ocitli v mimoriadne ťažkých pomeroch, ako aj občanom, ktorí“.

30. V § 63 ods. 2 sa slová „socialistickými organizáciami“ nahrádzajú slovami „spoločenskými, charitatívnymi a inými organizáciami“.

31. V § 73 sa slová „socialistickými organizáciami“ nahrádzajú slovami „spoločenskými, charitatívnymi a inými organizáciami“.

32. V § 111 sa slovo „socialistickými“ nahrádza slovami „spoločenskými, charitatívnymi a inými“.

33. V § 112 sa slová „so socialistickými organizáciami, v ktorých pracujú“ nahrádzajú slovami „s ich zamestnávateľmi“.

34. V § 126 ods. 3 znie:

(3) Národné výbory môžu na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, spoločných zájazdov, vychádzok a návštev kultúrnych a športových podujatí klubov dôchodcov, vrátane podujatí organizovaných v súčinnosti so záujmovou organizáciou dôchodcov, prispievať z prostriedkov sociálnej starostlivosti

a) na úhradu nákladov spojených s usporadúvaním kultúrnych alebo spoločenských akcií v takej výške, aby si účastníci hradili najviac 30 % celkových nákladov; národné výbory môžu úhradu znížiť alebo vôbec nepožadovať,

b) na úhradu občerstvenia v súvislosti s usporadúvaním slávností pri príležitosti Vianoc, Nového roka a ďalších významnejších osláv a jubileí vo výške 10 Kčs na účastníka, a to najviac štyrikrát v kalendárnom roku.“.

35. V § 135 ods. 2 sa slová „kádrovo-personálnej“ nahrádzajú slovom „personálnej“.

36. V § 136 ods. 2 sa slová „na plnení zásad a hlavných úloh plánovitého riadenia kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „na zabezpečení personálneho a sociálneho rozvoja v ústavoch sociálnej starostlivosti,“.

37. V prílohe č. 2 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa odsek 5 vypúšťa.

38. Príloha č. 8 vyhlášky č.151/1988 Zb. sa dopĺňa časťou C, ktorá vrátane nadpisu znie:

„C. Zdravotné postihnutia, ktoré odôvodňujú umiestnenie do oddelení so zvýšeným psychiatrickým dohľadom domovov dôchodcov

Do oddelení so zvýšeným psychiatrickým dohľadom domovov dôchodcov možno umiestniť občanov najmä s týmito zdravotnými postihnutiami:

a) recidívy psychických porúch obyvateľov trvale žijúcich v domovoch dôchodcov,

b) postprocesuálne defekty osobností,

c) trvalé abnormity osobnosti s prejavmi autoagresivity, heteroagresivity, alebo úteky z domova dôchodcov,

d) tranzitórne stavy zmätenosti prechodného charakteru vzniknuté počas somatického ochorenia alebo následkom organického poškodenia centrálneho nervového systému,

e) alkoholické a epileptické charakteropátie u obyvateľov žijúcich v domove dôchodcov,

f) iné ťažko zvládnuteľné stavy s produktívnou psychopatologickou symptomatológiou trvalého charakteru vzniknuté u obyvateľov domova dôchodcov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.