Vyhláška č. 319/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č.151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

319

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 19. júla 1990

o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 177 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a podľa § 58 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, sa mení takto:

1. V § 44 ods. 1 v prvej vete sa slová „do výšky 2500 Kčs“ nahrádzajú slovami „do výšky 3000 Kčs“;

2. Príloha č. 5 vyhlášky č. 151/1988 Zb. vrátane nadpisu znie:

„Príspevok na prevádzku motorových vozidiel a príspevok na úhradu poistného (najvyššia výmera)

A. Jednostopové motorové vozidlá - motorové trojkolky a vozidlá zn. Velorex &nbsp &nbsp
Obsah valcov Príspevok na prevádzku Kčs ročne Príspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 50 ccm 1725 12
nad 50 do 100 ccm 1725 24
nad 100 do 350 ccm 1725 48
nad 350 ccm 2625 48
B. Motorové vozidlá &nbsp &nbsp
Obsah valcov Príspevok na prevádzku Kčs ročne Príspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 500 ccm 2625 60
nad 500 do 800 ccm 2625 144
nad 800 do 1250 ccm 3375 144
nad 1250 ccm 3675 144“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.