Oznámenie č. 296/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-296
Čiastka 54/1991
Platnosť od 31.07.1991
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 63 ods. 1 dňom 1. júna 1978. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobúda platnosť na základe svojho článku 63 ods. 2 dňom 20. júna 1991. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámením č. 588/2002 Z. z. oznamuje, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky informoval Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO) o zlučiteľnosti § 58 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) s článkom 22 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci.

Aktuálne znenie 01.07.2019

296

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 17. júna 1970 bola vo Washingtone prijatá Zmluva o patentovej spolupráci a Vykonávací predpis k nej.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci bola uložená u depozitára, generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva, 20. marca 1991.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 63 ods. 1 dňom 1. júna 1978. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobúda platnosť na základe svojho článku 63 ods. 2 dňom 20. júna 1991.

Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

prijatá vo Washingtone 17. júna 1970, zmenená v roku 1979 a 1984

Zmluvné štáty

prajúc si prispieť k pokroku vedy a techniky,

prajúc si zdokonaliť právnu ochranu vynálezov,

prajúc si zjednodušiť a zhospodárniť získanie ochrany pre vynálezy tam, kde sa ochrana požaduje vo viacerých krajinách,

prajúc si uľahčiť a urýchliť prístup verejnosti k technickým informáciám obsiahnutým v listinách opisujúcich nové vynálezy,

prajúc si podporiť a urýchliť hospodársky pokrok rozvojových krajín prijatím opatrení na zvýšenie účinnosti ich národných alebo regionálnych právnych systémov pre ochranu vynálezov, poskytovaním ľahko prístupných informácií o existenci technických riešení zodpovedajúcich ich špecifickým potrebám a uľahčením prístupu k stále vzrastajúcemu rozsahu modernej techniky,

v presvedčení, že spolupráca medzi národmi podstatne uľahčí dosiahnutie týchto cieľov,

uzavreli túto Zmluvu.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Zriadenie Únie

(1) Štáty, ktoré sú členmi Zmluvy (ďalej len „zmluvné štáty“), vytvárajú Úniu pre spoluprácu pri podávaní prihlášok na ochranu vynálezov, pri vykonávaní rešerší k nim a pri ich prieskume, ako aj pre poskytovanie špeciálnych technických služieb. Táto Únia sa nazýva Medzinárodná únia pre patentovú spoluprácu.

(2) Žiadne ustanovenie Zmluvy nemožno vykladať tak, že by to bolo na úkor práv podľa ustanovení Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva občana krajiny, ktorá je členom tohto dohovoru, alebo toho, kto má v takej krajine pobyt.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak:

(i) pojmom „prihláška“ sa rozumie prihláška na ochranu vynálezu; všetkými odkazmi na „prihlášku“ sa rozumejú odkazy na prihlášky o udelení patentu na vynález, autorského osvedčenia na vynález, osvedčenia na úžitkový vzor, úžitkového vzoru, dodatkového patentu alebo osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález a dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor;

(ii) odkazmi na pojem „patent“ sa rozumejú odkazy na patent na vynález, na autorské osvedčenie na vynález, na osvedčenie na úžitkový vzor, na úžitkový vzor, na dodatkový patent alebo osvedčenie, na dodatkové autorské osvedčenie na vynález a na dodatkové osvedčenie na úžitkový vzor;

(iii) pojmom „národný patent“ sa rozumie patent udelený národným úradom;

(iv) pojmom „regionálny patent“ sa rozumie patent udelený národným alebo medzivládnym orgánom oprávneným udeľovať patenty s účinkami vo viacerých než jednom štáte;

(v) pojmom „regionálna prihláška“ sa rozumie prihláška na regionálny patent;

(vi) odkazmi na „národnú prihlášku“ sa rozumejú odkazy na prihlášky o udelení národných patentov a regionálnych patentov s výnimkou prihlášok podaných podľa Zmluvy;

(vii) pojmom „medzinárodná prihláška“ sa rozumie prihláška podaná podľa Zmluvy;

(viii) všetky odkazy na „prihlášku“ sa rozumejú odkazy na medzinárodné prihlášky alebo národné prihlášky;

(ix) všetky odkazy na „patent“ sa rozumejú odkazy na národné patenty a regionálne patenty;

(x) všetky odkazy na „národné zákonodarstvo“ sa rozumejú odkazy na národné zákonodarstvo zmluvného štátu alebo, ak ide o regionálnu prihlášku alebo o regionálny patent, na zmluvu, ktorá upravuje podávanie regionálnych prihlášok alebo udeľovanie regionálnych patentov;

(xi) pojmom „dátum priority“ na účely počítania lehôt sa rozumie:

(a) pri medzinárodnej prihláške, v ktorej bola uplatnená priorita podľa článku 8, dátum podania prihlášky, ktorej priorita sa takto uplatňuje;

(b) pri medzinárodnej prihláške s niekoľkými uplatnenými prioritami podľa článku 8 dátum podania najstaršej prihlášky, ktorej priorita sa takto uplatňuje;

(c) pri medzinárodnej prihláške bez uplatnenej priority podľa článku 8 dátum medzinárodného podania takej prihlášky;

(xii) pojmom „národný úrad“ sa rozumie vládny orgán zmluvného štátu poverený udeľovaním patentov; odkazmi na „národný úrad“ sa rozumejú takisto odkazy na akýkoľvek medzivládny orgán poverený viacerými štátmi udeľovaním regionálnych patentov, ak aspoň jeden z týchto štátov je zmluvným štátom a ak tieto štáty poverili uvedený orgán výkonom povinností a práv, ktoré táto Zmluva a Vykonávací predpis ustanovujú pre národné úrady;

(xiii) pojmom „určený úrad“ sa rozumie národný úrad štátu určeného prihlasovateľom podľa ustanovení hlavy I Zmluvy alebo úrad činný pre tento štát;

(xiv) pojmom „zvolený úrad“ sa rozumie národný úrad štátu zvoleného prihlasovateľom podľa ustanovení hlavy II Zmluvy alebo úrad činný pre tento štát;

(xv) pojmom „prijímací úrad“ sa rozumie národný úrad alebo medzivládna organizácia, kde sa podala medzinárodná prihláška;

(xvi) pojmom „Únia“ sa rozumie Medzinárodná únia pre patentovú spoluprácu;

(xvii) pojmom „Zhromaždenie“ sa rozumie Zhromaždenie Únie;

(xviii) pojmom „Organizácia“ sa rozumie Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo;

(xix) pojmom „Medzinárodný úrad“ sa rozumie Medzinárodný úrad Organizácie a po dobu ich existencie Medzinárodné spojené úrady pre ochranu duševného vlastníctva (BIRPI);

(xx) pojmom „generálny riaditeľ“ sa rozumie generálny riaditeľ Organizácie a po dobu existence BIRPI – riaditeľ BIRPI.

HLAVA I

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA A MEDZINÁRODNÁ REŠERŠ

Článok 3

Medzinárodná prihláška

(1) Prihlášky na ochranu vynálezov v ktoromkoľvek zmluvnom štáte sa môžu podávať ako medzinárodné prihlášky podľa tejto Zmluvy.

(2) Medzinárodná prihláška obsahuje v súlade s touto Zmluvou a Vykonávacím predpisom žiadosť, opis, jeden alebo viac nárokov, jeden alebo viac výkresov (kde to treba) a anotáciu.

(3) Účelom anotácie je len technická informácia a nemožno ju použiť na iný účel, najmä nie na výklad rozsahu požadovanej ochrany.

(4) Medzinárodná prihláška musí

(i) byť v predpísanom jazyku;

(ii) zodpovedať predpísaným požiadavkám na vonkajšiu úpravu;

(iii) zodpovedať predpísanej požiadavke jednotnosti vynálezu;

(iv) byť podrobená úhrade predpísaných poplatkov.

Článok 4

Žiadosť

(1) Žiadosť musí obsahovať:

(i) návrh, aby medzinárodná prihláška bola prerokovaná podľa Zmluvy;

(ii) určenie zmluvného štátu alebo štátov, kde sa požaduje ochrana vynálezu na základe medzinárodnej prihlášky („určené štáty“); ak možno v niektorom určenom štáte získať regionálny patent a ak si prihlasovateľ praje získať radšej regionálny patent než národný, treba to uviesť v žiadosti; ak prihlasovateľ nemôže obmedziť podľa Zmluvy o regionálnom patente svoju prihlášku len na niektoré účastnícke štáty Zmluvy, potom určenie jedného z týchto štátov a požiadavka na udelenie regionálneho patentu sa budú posudzovať ako určenie všetkých spomenutých štátov; ak podľa národného zákonodarstva určeného štátu sa považuje určenie tohto štátu za regionálnu prihlášku, potom také určenie sa bude posudzovať ako požiadavka na udelenie regionálneho patentu;

(iii) meno a ďalšie predpísané údaje o prihlasovateľovi a zástupcovi (ak je prihlasovateľ zastúpený);

(iv) názov vynálezu;

(v) meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, pokiaľ národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov vyžaduje uvedenie týchto údajov pri podaní národnej prihlášky. Inak možno uvedené údaje uviesť buď v žiadosti, alebo v osobitných podaniach zaslaných každému z určených úradov, ktorých národné zákonodarstvo tieto údaje vyžaduje, ale dovoľuje ich predloženie neskôr ako pri podaní národnej prihlášky.

(2) Určenie každého zmluvného štátu podlieha zaplateniu predpísaného poplatku v predpísanej lehote.

(3) Pokiaľ prihlasovateľ nežiada o iné druhy ochrany podľa článku 43, platí, že určením sa požaduje ochrana spočívajúca v udelení patentu určeným štátom alebo pre určený štát. Na účely tohto odseku neplatí článok 2 (ii).

(4) Ak v žiadosti nie je uvedené meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, nebude to mať žiadne následky v tých určených štátoch, ktorých národné právo síce tieto údaje vyžaduje, ale dovoľuje ich predloženie neskôr než pri podaní národnej prihlášky. Ak tieto údaje nie sú uvedené v osobitnom podaní, nebude to mať žiadne následky v tých určených štátoch, ktorých národné právo tieto údaje nevyžaduje.

Článok 5

Opis

V opise sa musí vynález vysvetliť dostatočne jasne a úplne tak, aby podľa vynálezu mohol postupovať odborník.

Článok 6

Nároky

Nárok alebo nároky musia definovať predmet, o ktorého ochranu sa žiada. Nároky musia byť jasné a stručné. Musia sa úplne opierať o opis.

Článok 7

Výkresy

(1) S výhradou ustanovenia ods. (2) (ii) sa výkresy požadujú vtedy, ak sú potrebné pre pochopenie vynálezu.

(2) V prípade, keď to nie je potrebné pre pochopenie vynálezu, ale povaha vynálezu pripúšťa vysvetlenie pomocou výkresov:

(i) prihlasovateľ môže pripojiť také výkresy k medzinárodnej prihláške pri podaní;

(ii) každý určený úrad môže požadovať, aby mu prihlasovateľ také výkresy predložil v určenej lehote.

Článok 8

Uplatnenie priority

(1) Medzinárodná prihláška môže obsahovať vyhlásenie podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu, ktorým sa uplatňuje priorita jednej alebo viacerých prvších prihlášok podaných v niektorom členskom štáte Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva alebo s účinnosťou pre taký štát.

(2)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) podmienky a účinky priority uplatnené vyhlásením podľa odseku (1) sa spravujú ustanovením článku 4 Stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

(b) Medzinárodná prihláška, pre ktorú sa uplatňuje priorita jednej alebo niekoľkých prvších prihlášok podaných v zmluvnom štáte alebo s účinnosťou pre zmluvný štát, môže obsahovať určenie tohto štátu. V prípade, že sa v medzinárodnej prihláške uplatňuje priorita jednej alebo niekoľkých národných prihlášok podaných v určenom štáte alebo s účinnosťou pre určený štát, alebo priorita medzinárodnej prihlášky, v ktorej bol určený len jeden štát, podmienky a účinky uplatnenia priority v tomto štáte sa spravujú národným právom tohto štátu.

Článok 9

Prihlasovateľ

(1) Každý občan zmluvného štátu alebo ten, kto má v zmluvnom štáte pobyt, môže podať medzinárodnú prihlášku.

(2) Zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že sa občanom ktorejkoľvek členskej krajiny Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorá nie je účastníkom tejto Zmluvy, a tým, čo majú v takej krajine pobyt, povoľuje podávať medzinárodné prihlášky.

(3) Pojmy pobytu a občianstva, ako aj aplikáciu týchto pojmov v prípadoch, kde ide o niekoľkých prihlasovateľov alebo keď nejde o tých istých prihlasovateľov pre všetky určené štáty, ustanovuje Vykonávací predpis.

Článok 10

Prijímací úrad

Medzinárodná prihláška sa podáva na ustanovenom prijímacom úrade, ktorý ju preskúma a prerokuje tak, ako je ustanovené v Zmluve a vo Vykonávacom predpise.

Článok 11

Dátum podania a účinky medzinárodnej prihlášky

(1) Prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného podania dátum, keď medzinárodná prihláška došla, a to za predpokladu, že k okamihu jej prijatia zistí, že:

(i) prihlasovateľ nie je zrejme pozbavený práva, a to z dôvodu pobytu alebo občianstva, podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade;

(ii) medzinárodná prihláška je v predpísanom jazyku;

(iii) medzinárodná prihláška obsahuje aspoň tieto náležitosti:

(a) údaj, že ide o medzinárodnú prihlášku

(b) určenie aspoň jedného zmluvného štátu

(c) meno prihlasovateľa určeným spôsobom

(d) časť, ktorá je zjavne opisom

(e) časť, ktorá je zjavne nárokom alebo nárokmi.

(2)

(a) Ak prijímací úrad zistí, že medzinárodná prihláška v čase, keď došla, nespĺňala požiadavky uvedené v odseku (1), vyzve prihlasovateľa, aby predložil podľa Vykonávacieho predpisu požadovanú opravu.

(b) Ak prihlasovateľ tejto výzve podľa Vykonávacieho predpisu vyhovie, prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného podania dátum, keď došla požadovaná oprava.

(3) S výhradou článku 64 (4) má každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky bodov (i) až (iii) odseku (1) a pri ktorej bol uznaný dátum medzinárodného podania, účinky ako riadna národná prihláška v každom určenom štáte od dátumu medzinárodného podania, pričom sa tento dátum považuje za dátum skutočného podania v každom určenom štáte.

(4) Každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bodoch (i) až (iii) odseku (1), má rovnaké účinky ako riadna národná prihláška podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 12

Odovzdanie medzinárodnej prihlášky Medzinárodnému úradu a orgánu pre medzinárodnú rešerš

(1) Jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky si ponechá prijímací úrad („prijímacie vyhotovenie“), jedno vyhotovenie („archívne vyhotovenie“) sa odovzdá Medzinárodnému úradu a ďalšie vyhotovenie („rešeršové vyhotovenie“) sa odovzdá príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš uvedenému v článku 16, podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu.

(2) Archívne vyhotovenie sa považuje za autentické vyhotovenie medzinárodnej prihlášky.

(3) Medzinárodná prihláška sa považuje za vzatú späť, ak Medzinárodný úrad nedostane archívne vyhotovenie v predpísanej lehote.

Článok 13

Vyhotovenie medzinárodnej prihlášky pre určené úrady

(1) Každý určený úrad môže požiadať Medzinárodný úrad, aby mu odovzdal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky ešte pred oznámením podľa článku 20 a Medzinárodný úrad odovzdá určenému úradu toto vyhotovenie v čo najkratšom čase po uplynutí jedného roka od dátumu priority.

(2)

(a) Prihlasovateľ môže odovzdať vyhotovenie svojej medzinárodnej prihlášky ktorémukoľvek určenému úradu kedykoľvek.

(b) Prihlasovateľ môže kedykoľvek požiadať Medzinárodný úrad, aby odovzdal vyhotovenie jeho medzinárodnej prihlášky ktorémukoľvek určenému úradu, a Medzinárodný úrad zašle toto vyhotovenie určenému úradu v čo najkratšom čase.

(c) Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu, že si nepraje dostávať vyhotovenie podľa pododseku (b); v tomto prípade tento pododsek sa na uvedený úrad nevzťahuje.

Článok 14

Niektoré nedostatky medzinárodnej prihlášky

(1)

(a) Prijímací úrad preskúma, či medzinárodná prihláška:

(i) je podpísaná v súlade s Vykonávacím predpisom;

(ii) obsahuje predpísané údaje o prihlasovateľovi;

(iii) obsahuje názov vynálezu;

(iv) obsahuje anotáciu;

(v) zodpovedá v rozsahu ustanovenom Vykonávacím predpisom požiadavkám na vonkajšiu úpravu.

(b) Ak prijímací úrad zistí v tomto smere nejaký nedostatok, vyzve prihlasovateľa, aby opravil medzinárodnú prihlášku v predpísanej lehote; v prípade, že sa tak nestane, bude sa prihláška považovať za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

(2) Ak medzinárodná prihláška odkazuje na výkresy, ktoré v skutočnosti nie sú k prihláške pripojené, prijímací úrad o tom upovedomí prihlasovateľa, a ten ich môže predložiť v predpísanej lehote; ak tak urobí, považuje sa za dátum medzinárodného podania prihlášky dátum, keď prijímaciemu úradu výkresy došli. Inak platí, že odkaz na výkresy sa neurobil.

(3)

(a) Ak prijímací úrad zistí, že poplatky podľa článku 3 (4) (iv) neboli zaplatené v predpísaných lehotách alebo sa nezaplatil poplatok podľa článku 4 (2) za žiadny z určených štátov, považuje sa medzinárodná prihláška za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

(b) Ak prijímací úrad zistí, že poplatok podľa článku 4 (2) bol v predpísanej lehote zaplatený za jeden alebo viac určených štátov, nie však za všetky, potom určenie tých štátov, za ktoré nebolo v lehote zaplatené, sa považuje za vzaté späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

(4) Ak po uznaní dátumu medzinárodného podania prijímací úrad v predpísanej lehote zistí, že niektorá z požiadaviek uvedených v bodoch (i) až (iii) článku 11 (1) nebola k tomuto dátumu splnená, bude sa taká prihláška považovať za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

Článok 15

Medzinárodná rešerš

(1) Každá medzinárodná prihláška sa podrobí medzinárodnej rešerši.

(2) Cieľom medzinárodnej rešerše je zistenie relevantného známeho stavu techniky.

(3) Medzinárodná rešerš sa vykoná na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy.

(4) Orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16 zistí podľa svojich možností v maximálnej možnej miere relevantný známy stav techniky a v každom prípade preskúma dokumentáciu ustanovenú vo Vykonávacom predpise.

(5)

(a) Ak to pripúšťa národné zákonodarstvo zmluvného štátu, na ktorého národnom úrade alebo úrade pre neho činnom podáva prihlasovateľ národnú prihlášku, môže prihlasovateľ takej národnej prihlášky za podmienok ustanovených národným zákonodarstvom žiadať, aby sa na túto prihlášku vykonala rešerš obdobná medzinárodnej rešerši („rešerš medzinárodného typu“).

(b) Národný úrad zmluvného štátu alebo úrad činný pre tento štát môže, pokiaľ to dovoľuje národné zákonodarstvo tohto štátu, podrobiť rešerši medzinárodného typu všetky národné prihlášky na ňom podané.

(c) Rešerš medzinárodného typu vykoná orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16, ktorý by bol príslušný pre vykonanie medzinárodnej rešerše, keby bola národná prihláška medzinárodnou prihláškou a podala sa na úrade uvedenom v pododsekoch (a) a (b). Ak je národná prihláška spísaná v jazyku, v ktorom orgán pre medzinárodnú rešerš prihlášky neprerokúva, rešerš medzinárodného typu sa vykoná na podklade prihlasovateľom predloženého prekladu do jazyka predpísaného pre medzinárodné prihlášky, v ktorom sa tento orgán zaviazal medzinárodné prihlášky prijímať. Národná prihláška a preklad, ak sa požaduje, sa predkladajú vo forme predpísanej pre medzinárodné prihlášky.

Článok 16

Orgán pre medzinárodnú rešerš

(1) Medzinárodnú rešerš vykonáva orgán pre medzinárodnú rešerš; môže to byť buď národný úrad, alebo medzivládna organizácia, ako Medzinárodný patentový inštitút, ku ktorých úlohám patrí zostavovanie správ o rešeršiach vykonaných v materiáloch ku stavu techniky v súvislosti s vynálezmi, ktoré sú predmetom prihlasovacieho konania.

(2) Ak pred vytvorením jediného orgánu pre medzinárodnú rešerš, existuje niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, potom každý prijímací úrad určí orgán alebo orgány pre medzinárodnú rešerš príslušné na vykonanie rešerše na medzinárodné prihlášky podané na tomto úrade, a to v súlade s príslušnou dohodou podľa odseku (3) (b).

(3)

(a) Orgány pre medzinárodnú rešerš určí Zhromaždenie. Každý národný úrad a každá medzivládna organizácia, ktoré vyhovujú požiadavkám uvedeným v pododseku (c), môžu byť určené ako orgán pre medzinárodnú rešerš.

(b) Podmienkou určenia je súhlas príslušného národného úradu alebo medzivládnej organizácie a uzavretie dohody medzi takým úradom alebo organizáciou a Medzinárodným úradom, pričom dohodu schvaľuje Zhromaždenie. Dohoda ustanovuje práva a povinnosti strán, najmä právny záväzok spomenutého úradu alebo organizácie, že bude aplikovať a dodržiavať všetky všeobecné pravidlá pre vykonávanie medzinárodnej rešerše.

(c) Vykonávací predpis ustanovuje minimálne požiadavky, najmä pokiaľ ide o pracovné sily a dokumentáciu, ktoré musí každý úrad alebo organizácia splniť skôr, než dôjde k určeniu, a ktorým musia vyhovovať po celý čas určenia.

(d) Určenie platí pre určené obdobie a možno ho predĺžiť o ďalšie obdobie.

(e) Skôr než Zhromaždenie rozhodne o určení niektorého národného úradu alebo medzivládnej organizácie, alebo o predĺžení určenia, alebo skôr než dá súhlas na skončenie určenia, vypočuje Zhromaždenie príslušný úrad alebo organizáciu a zistí názor výboru pre technickú spoluprácu uvedeného v článku 56 hneď po jeho zriadení.

Článok 17

Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš

(1) Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho predpisu a dohody, ktorú uzavrie Medzinárodný úrad s uvedeným orgánom v súlade so Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

(2)

(a) Ak sa orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva:

(i) že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý se rešeršová povinnosť orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Vykonávacieho predpisu nevzťahuje, pričom orgán v takom konkrétnom prípade rozhodne, že rešerš vykonávať nebude, alebo

(ii) že opis, nároky alebo výkresy nezodpovedajú predpísaným požiadavkám do tej miery, že nemožno vykonať riadnu rešerš, vydá o tom uvedený orgán uznesenie a upovedomí prihlasovateľa a Medzinárodný úrad o tom, že medzinárodná rešeršová správa sa nespracuje.

(b) Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v odseku (a) nastal len v súvislosti s niektorými nárokmi, budú v medzinárodnej rešeršovej správe tieto nároky označené, zatiaľ čo o ostatných nárokoch sa správa spracuje podľa článku 18.

(3)

(a) Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodnú rešerš nezodpovedá medzinárodná prihláška požiadavke jednotnosti vynálezu, ustanovenej Vykonávacím predpisom, vyzve orgán prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky. Orgán pre medzinárodnú rešerš spracuje medzinárodnú rešeršovú správu pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu uvedeného v nárokoch na prvom mieste („hlavný vynález“), a ak sa vyžiadané dodatočné poplatky zaplatili v predpísanej lehote, aj pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré sa uvedené poplatky zaplatili.

(b) Národné zákonodarstvo ktoréhokoľvek určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď národný úrad tohto štátu zistí, že výzvu podľa pododseku (a) urobil orgán pre medzinárodnú rešerš oprávnene a že prihlasovateľ nezaplatil všetky dodatočné poplatky, budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré v dôsledku toho neboli predmetom rešerše, považovať, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, za vzaté späť, pokiaľ prihlasovateľ nezaplatí osobitný poplatok národnému úradu tohto štátu.

Článok 18

Medzinárodná rešeršová správa

(1) Medzinárodná rešeršová správa sa musí spracovať v predpísanej lehote a predpísanou formou.

(2) Medzinárodnú rešeršovú správu odovzdá orgán pre medzinárodnú rešerš prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu hneď po spracovaní.

(3) Medzinárodnú rešeršovú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a) treba preložiť podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu. Preklady musí urobiť Medzinárodný úrad alebo musí za ne zodpovedať.

Článok 19

Úprava nárokov v konaní pred Medzinárodným úradom

(1) Po tom, čo prihlasovateľ dostal medzinárodnú rešeršovú správu, má právo na jednu úpravu nárokov medzinárodnej prihlášky tým, že upravené nároky podá v predpísanej lehote na Medzinárodnom úrade. Súčasne môže predložiť spôsobom ustanoveným vo Vykonávacom predpise stručné oznámenie, v ktorom podá vysvetlenie k úpravám a označí, aký vplyv majú úpravy na opis a výkresy.

(2) Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní.

(3) Ak národné právo niektorého z určených štátov dovoľuje úpravy nad uvedený rozsah, nedodržanie odseku (2) nemá v tomto štáte žiadne následky.

Článok 20

Postúpenie určeným úradom

(1)

(a) Medzinárodná prihláška spolu s medzinárodnou rešeršovou správou včítane označenia nárokov podľa článku 17 (2) (b) alebo s rozhodnutím podľa článku 17 (2) (a) sa postúpi každému určenému úradu podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu, pokiaľ sa určený úrad tejto požiadavky sčasti alebo úplne nevzdá.

(b) Postupuje sa tiež preklad (ak je predpísaný) uvedenej správy alebo uznesenia.

(2) Ak nároky boli upravené podľa ustanovení článku 19 (1), postúpi sa buď plný text nárokov pôvodne podaných aj upravených, alebo plný text nárokov pôvodne podaných s uvedením úprav a takisto prípadné oznámenie podľa článku 19 (1).

(3) Na žiadosť určeného úradu alebo prihlasovateľa zašle im orgán pre medzinárodnú rešerš, v súlade s ustanovením Vykonávacieho predpisu, kópiu materiálov citovaných v medzinárodnej rešeršovej správe.

Článok 21

Medzinárodné zverejnenie

(1) Medzinárodný úrad zverejňuje medzinárodné prihlášky.

(2)

(a) S výhradou ustanovení uvedených v pododseku (b) a článku 64 (3) sa medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky vykoná ihneď po uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority takej prihlášky.

(b) Prihlasovateľ môže požiadať Medzinárodný úrad, aby zverejnil jeho medzinárodnú prihlášku kedykoľvek pred uplynutím lehoty uvedenej v pododseku (a). Medzinárodný úrad bude potom postupovať tak, ako je ustanovené vo Vykonávacom predpise.

(3) Medzinárodná rešeršová správa alebo rozhodnutia uvedené v článku 17 (2) (a) sa musia zverejniť tak, ako je predpísané vo Vykonávacom predpise.

(4) Jazyk a forma medzinárodného zverejnenia a ostatné podrobnosti sa spravujú ustanoveniami Vykonávacieho predpisu.

(5) Medzinárodné zverejnenie sa neuskutoční, ak sa medzinárodná prihláška vzala späť alebo ak sa predpokladá, že sa vzala späť skôr, než sa urobili technické prípravy pre zverejnenie.

(6) Ak medzinárodná prihláška obsahuje výrazy alebo výkresy, ktoré podľa názoru Medzinárodného úradu odporujú dobrým mravom alebo verejnému poriadku alebo ktoré sú podľa jeho názoru hanlivé podľa Vykonávacieho predpisu, môže Medzinárodný úrad také výkresy, výrazy alebo údaje vylúčiť zo zverejnenia s tým, že uvedie miesto a počet slov alebo výkresov, ktoré boli vylúčené, a dodá na žiadosť jednotlivé vyhotovenia vylúčených miest.

Článok 22

Kópia, preklad a poplatky určeným úradom

(1) Prihlasovateľ dodá jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky každému určenému úradu (ak už nedošlo k jeho postúpeniu podľa článku 20), ako aj jej preklad (v súlade s predpismi) a zaplatí národný poplatok (ak nejaký je) každému určenému úradu, a to najneskôr do 30 mesiacov od dátumu priority. V prípade, že národné zákonodarstvo určeného štátu vyžaduje meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, ale netreba ich oznámiť už pri podaní prihlášky, je prihlasovateľ povinný, ak tak neurobil v žiadosti, zaslať tieto údaje národnému úradu tohto štátu alebo úradu preň činnému najneskôr do 30 mesiacov od dátumu priority.

(2) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vydá rozhodnutie podľa ustanovenia článku 17(2)(a), že sa nespracuje správa o medzinárodnej rešerši, lehota na vykonanie úkonov uvedených v odseku (1) tohto článku je zhodná s lehotou uvedenou v odseku (1).

(3) Zákonodarstvo každého zmluvného štátu môže na vykonanie úkonov uvedených v odsekoch (1) a (2) určiť dlhšie lehoty, ako sú lehoty tam uvedené.

Článok 23

Odklad národného konania

(1) Žiadny určený úrad nebude vybavovať medzinárodnú prihlášku ani vykonávať jej prieskum pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 22.

(2) Bez zreteľa na ustanovenie odseku (1) môže každý určený úrad vybavovať medzinárodnú prihlášku a vykonávať jej prieskum kedykoľvek na výslovnú žiadosť prihlasovateľa.

Článok 24

Možnosť straty účinku v určených štátoch

(1) S výhradou ustanovenia článku 25 v prípade uvedenom v pododseku (ii) stráca medzinárodná prihláška účinok ustanovený v článku 11 (3) v každom určenom štáte a táto strata účinku má rovnaké dôsledky ako späťvzatie národnej prihlášky v tomto štáte:

(i) ak prihlasovateľ vezme späť svoju medzinárodnú prihlášku alebo určenie tohto štátu;

(ii) ak sa medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovení článkov 12 (3), 14 (1) (b), 14 (3) (a) alebo 14 (4) alebo ak sa považuje za vzaté späť určenie toho štátu podľa ustanovenia článku 14 (3) (b);

(iii) ak prihlasovateľ nevykoná v príslušnej lehote úkony uvedené v článku 22.

(2) Bez zreteľa na ustanovenie odseku (1) môže každý určený úrad zachovať účinok ustanovený v článku 11 (3) aj v tom prípade, keď sa nepožaduje zachovanie takého účinku na základe článku 25 (2).

Článok 25

Preskúmanie určenými úradmi

(1)

(a) Ak prijímací úrad odmietol uznať dátum medzinárodného podania alebo vydal uznesenie, že medzinárodná prihláška sa považuje za vzatú späť, alebo keď Medzinárodný úrad urobil zistenie podľa článku 12 (3), zašle Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa ihneď kópie všetkých dokladov založených v spise každému z určených úradov, ktoré prihlasovateľ uvedie.

(b) Ak prijímací úrad vydal uznesenie, že určenie niektorého štátu sa považuje za vzaté späť, zašle Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa ihneď kópie všetkých dokladov založených v spise národnému úradu tohto štátu.

(c) Žiadosť uvedenú v pododseku (a) alebo (b) treba podať v predpísanej lehote.

(2)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) a za predpokladu, že prípadný národný poplatok bol zaplatený a prípadne predpísaný preklad predložený v určenej lehote, rozhodne každý určený úrad, či odmietnutie, uznesenie alebo zistenie uvedené v odseku (1) bolo oprávnené podľa ustanovení Zmluvy a Vykonávacieho predpisu; ak zistí, že odmietnutie alebo uznesenie bolo dôsledkom omylu alebo opomenutia na strane prijímacieho úradu alebo že zistenie bolo dôsledkom omylu alebo opomenutia na strane Medzinárodného úradu, prerokuje medzinárodnú prihlášku, pokiaľ ide o účinky v štáte určeného úradu tak, ako keby k omylu alebo opomenutiu nedošlo.

(b) Ak archívne vyhotovenie došlo Medzinárodnému úradu po uplynutí lehoty predpísanej v článku 12 (3) v dôsledku omylu alebo opomenutia na strane prihlasovateľa, platí ustanovenie pododseku (a) iba za okolností uvedených v článku 48 (2).

Článok 26

Možnosť vykonávania opráv na určených úradoch

Žiadny určený úrad nezamietne medzinárodnú prihlášku z toho dôvodu, že sa nesplnili požiadavky Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, bez toho, aby pred tým dal prihlasovateľovi možnosť opraviť uvedenú prihlášku v rozsahu a v konaní ustanovenom národným zákonodarstvom pre rovnaké alebo obdobné prípady pri národných prihláškach.

Článok 27

Národné požiadavky

(1) Žiadne národné zákonodarstvo nesmie požadovať, aby medzinárodná prihláška vyhovovala, po stránke formálnej alebo obsahovej, iným alebo ďalším požiadavkám, než ustanovuje táto Zmluva a Vykonávací predpis.

(2) Ustanovenia odseku (1) sa nedotýkajú ani použitia ustanovenia článku 7 (2) ani nebránia žiadnemu národnému zákonodarstvu, aby po začatí konania o medzinárodnej prihláške na určenom úrade požadovalo predloženie:

(i) mena fyzickej osoby, ktorá je oprávnená prihlasovateľa ako právnickú osobu zastupovať, pokiaľ prihlasovateľ právnickou osobou je;

(ii) dokladov, ktoré nie sú súčasťou medzinárodnej prihlášky, ale ktoré sú dôkazom o tvrdeniach alebo vyhláseniach v tejto prihláške urobených, včítane potvrdenia medzinárodnej prihlášky podpisom prihlasovateľa, ak túto prihlášku pri podaní podpísal jeho splnomocnenec alebo zástupca.

(3) Ak prihlasovateľ nie je pre niektorý určený štát podľa národného práva tohto štátu oprávnený podať národnú prihlášku vynálezu preto, že nie je vynálezcom, môže určený úrad medzinárodnú prihlášku zamietnuť.

(4) Ak národné zákonodarstvo, pokiaľ ide o formu a obsah národnej prihlášky, ustanoví také požiadavky, ktoré sú z hľadiska prihlasovateľov výhodnejšie než požiadavky ustanovené v Zmluve a Vykonávacom predpise pre medzinárodné prihlášky, môžu národný úrad, súdy alebo iné príslušné orgány tohto štátu alebo pre tento štát činné aplikovať na medzinárodné prihlášky výhodnejšie požiadavky národného zákonodarstva s výnimkou prípadov, keď sám prihlasovateľ trvá na tom, aby sa na jeho medzinárodnú prihlášku aplikovali požiadavky ustanovené Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

(5) Nič v tejto Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby si každý zmluvný štát určil také hmotnoprávne podmienky patentovateľnosti, aké si praje. Najmä ustanovenia tejto Zmluvy a Vykonávacieho predpisu týkajúce sa známeho stavu techniky slúžia výlučne na účely medzinárodného konania a každý zmluvný štát môže teda pri rozhodovaní o patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom medzinárodnej prihlášky, aplikovať svoje národné požiadavky, pokiaľ ide o známy stav techniky, a ostatné podmienky patentovateľnosti, pokiaľ nejde o požiadavky na formu a obsah prihlášok.

(6) Národné právo môže požadovať, aby prihlasovateľ predložil taký dôkaz o splnení hmotnoprávnych podmienok patentovateľnosti, aký toto právo predpisuje.

(7) Každý prijímací úrad a každý určený úrad, ktorý začal vybavovať medzinárodnú prihlášku, môže aplikovať svoje národné právo, pokiaľ ide o požiadavky na zastúpenie prihlasovateľa zástupcom oprávneným zastupovať pred týmto úradom a pokiaľ ide o povinnosť prihlasovateľa mať v určenom štáte adresu pre doručovanie.

(8) Nič v Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby každý zmluvný štát použil také opatrenia, ktoré považuje za potrebné na ochranu svojej národnej bezpečnosti, alebo obmedzil na ochranu svojich hospodárskych záujmov právo svojich občanov alebo tých, čo majú v tomto štáte pobyt, podať medzinárodnú prihlášku.

Článok 28

Úprava nárokov, opisu a výkresov na určených úradoch

(1) Prihlasovateľovi bude daná možnosť, aby upravil nároky, opis a výkresy na každom určenom úrade v predpísanej lehote. Žiadny určený úrad neudelí patent alebo neodmietne udelenie patentu pred uplynutím tejto lehoty s výnimkou výslovného súhlasu prihlasovateľa.

(2) Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu, ako bol uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže to národné zákonodarstvo určeného štátu pripúšťa.

(3) Úpravy sa urobia v súlade s národným zákonodarstvom určeného štátu, pokiaľ nie je inak ustanovené Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

(4) Pokiaľ určený úrad vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia sa úpravy urobiť v jazyku prekladu.

Článok 29

Účinky medzinárodného zverejnenia

(1) Pokiaľ ide o ochranu akýchkoľvek práv prihlasovateľa v určenom štáte, účinky medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky sú v tomto štáte s výhradou ustanovení odsekov (2) až (4) rovnaké ako účinky, ktoré ustanovuje národné právo určeného štátu pre povinné národné zverejnenie národných prihlášok bez prieskumu.

(2) Ak jazyk, v ktorom sa urobilo medzinárodné zverejnenie, je iný než jazyk, v ktorom je predpísané zverejnenie podľa národného zákonodarstva určeného štátu, môže národné zákonodarstvo takého štátu ustanoviť, že účinky uvedené v odseku (1) nastanú až od doby, keď:

(i) preklad do druhého jazyka bol zverejnený podľa ustanovení národného zákonodarstva alebo

(ii) preklad do druhého jazyka sa sprístupnil verejnosti vyložením na verejné nahliadnutie podľa ustanovení národného zákonodarstva alebo

(iii) preklad do druhého jazyka odovzdal prihlasovateľ skutočnému alebo prípadnému neoprávnenému užívateľovi vynálezu, ktorý bol predmetom medzinárodnej prihlášky, alebo

(iv) sa vykonali oba úkony uvedené v pododseku (i) a (iii) alebo oba úkony uvedené v pododseku (ii) a (iii).

(3) Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď došlo na žiadosť prihlasovateľa k medzinárodnému zverejneniu pred uplynutím 18 mesiacov od dátumu priority, nastanú účinky ustanovené v odseku (1) až po uplynutí lehoty 18 mesiacov od dátumu priority.

(4) Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že účinky uvedené v odseku (1) nastanú až odo dňa, keď vyhotovenie medzinárodnej prihlášky zverejnenej podľa článku 21 došlo národnému úradu alebo úradu činnému pre taký štát. Uvedený úrad zverejní dátum, keď prihláška došla, v čo najkratšom čase vo svojom Vestníku.

Článok 30

Dôverný charakter medzinárodnej prihlášky

(1)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) nedovolí Medzinárodný úrad a orgány pre medzinárodnú rešerš prístup k medzinárodnej prihláške žiadnej osobe ani orgánu pred jej medzinárodným zverejnením, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ.

(b) Ustanovenie pododseku (a) sa nevzťahuje na odovzdanie príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš, na odovzdanie podľa článku 13 a na postúpenie podľa článku 20.

(2)

(a) Žiadny národný úrad nepovolí tretím osobám prístup k medzinárodnej prihláške, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ, a to pred uplynutím prvého z ďalej uvedených dátumov:

(i) dátum medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky;

(ii) dátum, keď došla postúpená medzinárodná prihláška podľa článku 20;

(iii) dátum, keď došlo vyhotovenie medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

(b) Ustanovenie pododseku (a) nebráni žiadnemu národnému úradu, aby informoval tretie strany o tom, že bol určený alebo aby túto skutočnosť zverejnil. Také informácie alebo zverejnenie smie však obsahovať iba tieto údaje: názov prijímacieho úradu, meno prihlasovateľa, dátum medzinárodného podania, číslo medzinárodnej prihlášky a názov vynálezu.

(c) Ustanovenie pododseku (a) nebráni určenému úradu, aby umožnil prístup k medzinárodnej prihláške na účely súdnych orgánov.

(3) Ustanovenie odseku (2) (a) sa vzťahuje na každý prijímací úrad s výnimkou odovzdania podľa článku 12 (1).

(4) Na účely tohto článku pod pojem „prístup“ sa zahŕňa každý spôsob získania poznatkov treťou stranou včítane individuálneho oznámenia alebo všeobecného zverejnenia, pričom platí, že žiadny národný úrad zásadne nezverejní medzinárodnú prihlášku alebo jej preklad pred medzinárodným zverejnením alebo pred uplynutím lehoty 20 mesiacov od dátumu priority, pokiaľ v tejto lehote k medzinárodnému zverejneniu nedošlo.

HLAVA II

MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM

Článok 31

Návrh na medzinárodný predbežný prieskum

(1) Na návrh prihlasovateľa je jeho medzinárodná prihláška podrobená medzinárodnému predbežnému prieskumu, ako je ustanovené ďalej v uvedených ustanoveniach a vo Vykonávacom predpise.

(2)

(a) Prihlasovateľ, ktorý je podľa definície obsiahnutej vo Vykonávacom predpise občanom zmluvného štátu viazaného ustanoveniami hlavy II alebo osobou, ktorá tam má pobyt, a ktorého medzinárodná prihláška sa podala na prijímacom úrade takého štátu alebo úradu činného pre tento štát, môže podať návrh na medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Zhromaždenie môže rozhodnúť, že osobám, ktoré sú oprávnené podávať medzinárodné prihlášky, sa povoľuje podávať návrh na medzinárodný predbežný prieskum, aj keď sú občanmi štátu alebo osobami, ktoré majú pobyt v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom alebo ktorý nie je viazaný hlavou II Zmluvy.

(3) Návrh na medzinárodný predbežný prieskum sa podáva oddelene od medzinárodnej prihlášky. Návrh musí obsahovať predpísané údaje v predpísanom jazyku a forme.

(4)

(a) V návrhu sa uvedie zmluvný štát alebo zmluvné štáty, v ktorých hodlá prihlasovateľ využiť výsledky medzinárodného predbežného prieskumu („zvolené štáty“). Ďalšie zmluvné štáty sa môžu zvoliť neskôr. Voľba sa môže týkať len zmluvných štátov už skôr určených podľa ustanovenia článku 4.

(b) Prihlasovatelia uvedení v odseku (2) (a) môžu zvoliť každý zmluvný štát viazaný hlavou II. Prihlasovatelia uvedení v odseku (2) (b) môžu zvoliť iba tie zmluvné štáty viazané hlavou II, ktoré vyhlásili, že sú s voľbou urobenou týmito prihlasovateľmi uzrozumení.

(5) Návrh podlieha predpísaným poplatkom, ktoré sa platia v predpísanej lehote.

(6)

(a) Návrh sa podáva na príslušnom orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum uvedenom v článku 32.

(b) Každá neskoršia voľba sa predkladá Medzinárodnému úradu.

(7) Každý zvolený úrad dostane správu o tom, že bol zvolený.

Článok 32

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

(1) Medzinárodný predbežný prieskum vykonáva orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(2) Pri návrhoch na medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 31 (2) (a) prijímací úrad a pri návrhoch na medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 31 (2) (b) Zhromaždenie určí v súlade s príslušnou dohodou uzavretou medzi orgánom alebo orgánmi pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodným úradom ten orgán alebo orgány pre medzinárodný predbežný prieskum, ktoré budú príslušné na vykonanie predbežného prieskumu.

(3) Ustanovenia článku 16 (3) sa primerane použijú aj pre orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

Článok 33

Medzinárodný predbežný prieskum

(1) Cieľom medzinárodného predbežného prieskumu je podať predbežný a nezáväzný názor na otázku, či prihlásený vynález je nový, vyznačuje sa vynálezcovskou činnosťou (nesamozrejmosťou) a je priemyselne využiteľný.

(2) Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za nový, ak nie je obsiahnutý v známom stave techniky, ako je definovaný vo Vykonávacom predpise.

(3) Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za vynález zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak nie je s ohľadom na známy stav techniky, ako je definovaný vo Vykonávacom predpise, k predpísanému rozhodnému dátumu naporúdzi pre odborníka.

(4) Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za priemyselne využiteľný, ak ho možno podľa jeho povahy vyrábať alebo používať (v technickom zmysle) v niektorom odvetví priemyslu. Pojem „priemysel“ sa chápe v najširšom zmysle, a to ako v Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva.

(5) Uvedené zásady slúžia iba na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Každý zmluvný štát môže použiť ďalšie alebo odlišné zásady pre rozhodnutie, či je prihlásený vynález v tomto štáte patentovateľný alebo nie.

(6) Pri medzinárodnom predbežnom prieskume sa vezmú do úvahy všetky podklady uvedené v medzinárodnej rešeršovej správe. Do úvahy možno vziať aj všetky ďalšie podklady, ktoré sa v konkrétnom prípade pokladajú za rozhodné.

Článok 34

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

(1) Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho predpisu a dohody, ktorú uzavrie Medzinárodný úrad podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu s uvedeným orgánom.

(2)

(a) Prihlasovateľ má právo na písomný aj ústny styk s orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Prihlasovateľ má právo upraviť nároky, opis a výkresy, a to predpísaným spôsobom a v predpísanej lehote pred spracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume. Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní.

(c) Prihlasovateľ dostane od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum aspoň jeden písomný posudok, s výnimkou, keď podľa názoru tohto orgánu sa splnili všetky tieto podmienky:

(i) vynález vyhovuje predpokladom uvedeným v článku 33 (1);

(ii) medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky Zmluvy a Vykonávacieho predpisu v rozsahu preskúmavanom týmto orgánom;

(iii) nie sú žiadne pripomienky podľa článku 35 (2), posledná veta.

(d) Prihlasovateľ môže na písomný posudok podať odpoveď.

(3)

(a) Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodná prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu ustanovenej vo Vykonávacom predpise, môže orgán vyzvať prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby buď obmedzil svoje nároky tak, aby uvedenej požiadavke vyhovovali, alebo zaplatil dodatočné poplatky. Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodná prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu ustanovenej vo Vykonávacom predpise, môže orgán vyzvať prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby buď obmedzil svoje nároky tak, aby uvedenej požiadavke vyhovovali, alebo zaplatil dodatočné poplatky.

(b) Národné zákonodarstvo každého zvoleného štátu môže ustanoviť, že v tých prípadoch, keď sa prihlasovateľ rozhodne obmedziť svoje nároky podľa ustanovenia pododseku (a), budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré v dôsledku obmedzenia nie sú predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, považovať za vzaté späť, ibaže prihlasovateľ zaplatí národnému úradu tohto štátu osobitný poplatok.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve uvedenej v pododseku (a) v predpísanej lehote, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum spracuje správu o medzinárodnom predbežnom prieskume k tým častiam medzinárodnej prihlášky, ktoré možno považovať za hlavný vynález, a v správe uvedie rozhodné skutočnosti. Národné zákonodarstvo každého zvoleného štátu môže ustanoviť, že v prípade, keď jeho národný úrad uzná výzvu za oprávnenú, budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa netýkajú hlavného vynálezu, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, považovať za vzaté späť, ibaže prihlasovateľ zaplatí tomuto úradu osobitný poplatok.

(4)

(a) Ak sa orgán pre medzinárodný prieskum domnieva:

(i) že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý sa prieskumná povinnosť orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Vykonávacieho predpisu nevzťahuje, pričom orgán v takom konkrétnom prípade rozhodne, že prieskum vykonávať nebude, alebo

(ii) že opis, nároky alebo výkresy sú tak nejasné alebo nároky sú tak neprimerane vysvetlené opisom, že nemožno vypracovať riadny posudok o novosti, vynálezcovskej činnosti (nesamozrejmosti), alebo priemyselnej využiteľnosti prihláseného vynálezu, nebude sa uvedený orgán zaoberať otázkami spomenutými v článku 33 (1) a upovedomí o tom prihlasovateľa s uvedením dôvodov.

(b) Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v pododseku (a) nastal len v niektorých nárokoch alebo v súvislosti s niektorými nárokmi, ustanovenia spomenutého pododseku sa použijú iba na uvedené nároky.

Článok 35

Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume

(1) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume sa spracuje v určenej lehote a v predpísanej forme.

(2) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume neobsahuje žiadnu zmienku o tom, či prihlásený vynález je alebo sa zdá byť patentovateľný, či nepatentovateľný podľa národného zákonodarstva niektorého štátu. Je v nej uvedené, s výhradou ustanovenia odseku (3), pokiaľ ide o každý nárok, či tento nárok ukazuje, že spĺňa požiadavky novosti, vynálezcovskej činnosti (nie naporúdzi existujúceho riešenia) a priemyselnej využiteľnosti, ako sú na účely medzinárodného predbežného prieskumu ustanovené v článku 33 (1) až (4). Správa bude obsahovať citáciu materiálov, o ktorých sa predpokladá, že podporujú v nej uvedený záver, a vysvetlenia podľa okolností prípadu. Správa môže obsahovať aj iné pripomienky ustanovené Vykonávacím predpisom.

(3)

(a) Ak sa v čase spracovania správy o medzinárodnom predbežnom prieskume orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že nastala niektorá okolnosť uvedená v článku 34 (4) (a), uvedie to v správe s udaním dôvodov. Správa nebude obsahovať náležitosti podľa odseku (2).

(b) Ak sa zistí, že nastali okolnosti podľa článku 34 (4) (b), bude mať správa o medzinárodnom predbežnom prieskume obsah podľa pododseku (a), pokiaľ ide o príslušné nároky, zatiaľ čo, pokiaľ ide o ostatné nároky, bude jej obsah zodpovedať odseku (2).

Článok 36

Odovzdanie, preklad a oznámenie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume

(1) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísanými prílohami sa odovzdá prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.

(2)

(a) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume a jej prílohy sa preložia do predpísaných jazykov.

(b) Preklad uvedenej správy vyhotoví Medzinárodný úrad alebo bude za jeho vyhotovenie zodpovedný, preklad uvedených príloh však vyhotoví prihlasovateľ.

(3)

(a) Správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísaným prekladom a jej prílohy (v pôvodnom jazyku) oznámi Medzinárodný úrad každému zvolenému úradu.

(b) Predpísaný preklad príloh odovzdá v predpísanej lehote zvoleným úradom prihlasovateľ.

(4) Ustanovenie článku 20 (3) sa primerane použije aj pri kópiách všetkých materiálov uvedených v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, pokiaľ neboli uvedené už v medzinárodnej rešeršovej správe.

Článok 37

Späťvzatie návrhu alebo voľby

(1) Prihlasovateľ môže vziať späť každú urobenú voľbu aj všetky voľby.

(2) Ak vezme späť voľbu všetkých zvolených štátov, predpokladá sa, že sa vzal späť aj návrh na medzinárodný predbežný prieskum.

(3)

(a) Každé späťvzatie treba oznámiť Medzinárodnému úradu.

(b) Medzinárodný úrad informuje v tom zmysle príslušné zvolené úrady a príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(4)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) sa späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby zmluvného štátu považuje za späťvzatie medzinárodnej prihlášky, pokiaľ ide o tento štát, ibaže národné zákonodarstvo tohto štátu ustanovuje niečo iné.

(b) Späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby sa nepovažuje za späťvzatie medzinárodnej prihlášky, ak dôjde k späťvzatiu pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 22; každý zmluvný štát môže však ustanoviť vo svojom národnom zákonodarstve, že to platí len vtedy, ak dostal jeho národný úrad v uvedenej lehote vyhotovenie medzinárodnej prihlášky spolu s prípadným prekladom a platbou na národný poplatok.

Článok 38

Dôverný charakter medzinárodného predbežného prieskumu

(1) Ani Medzinárodný úrad ani orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovolí podľa a s výhradou článku 30 (4) prístup k spisu o medzinárodnom predbežnom prieskume žiadnej osobe ani orgánu, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ, s výnimkou zvolených úradov po spracovaní správy o medzinárodnom predbežnom prieskume.

(2) S výhradou ustanovení odseku (1) a článku 36 (1) a (3) a článku 37 (3) (b) Medzinárodný úrad ani orgán pre medzinárodný predbežný prieskum neposkytuje informácie o tom, či bola alebo nebola vydaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, či bol alebo nebol vzatý späť návrh na medzinárodný predbežný prieskum alebo niektorá voľba, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ.

Článok 39

Vyhotovenie, preklad a poplatok pre zvolené úrady

(1)

(a) Ak došlo k voľbe zmluvného štátu pred uplynutím devätnásteho mesiaca od dátumu priority, nevzťahujú sa na tento štát ustanovenia článku 22 a prihlasovateľ predloží každému zvolenému úradu jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky (pokiaľ už nedošlo k postúpeniu uvedenému v článku 20) a jej prípadný preklad a uhradí mu prípadný národný poplatok, a to najneskôr pred uplynutím lehoty tridsiatich mesiacov od dátumu priority.

(b) Národné zákonodarstvo môže na vykonanie úkonov uvedených v pododseku (a) určiť lehoty dlhšie, než je lehota tam uvedená. Národné zákonodarstvo môže na vykonanie úkonov uvedených v pododseku (a) určiť lehoty dlhšie, než je lehota tam uvedená. Národné zákonodarstvo môže na vykonanie úkonov uvedených v pododseku (a) určiť lehoty dlhšie, než je lehota tam uvedená. Národné zákonodarstvo môže na vykonanie úkonov uvedených v pododseku (a) určiť lehoty dlhšie, než je lehota tam uvedená.

(2) Strata účinku ustanoveného v článku 11 (3) nastane vo zvolenom štáte s rovnakými dôsledkami ako späťvzatie národnej prihlášky v tomto štáte, ak prihlasovateľ nevykoná úkony podľa odseku (1) (a) v príslušnej lehote podľa odseku (1) (a) alebo (b).

(3) Každý zvolený úrad môže zachovať účinok ustanovený v článku 11 (3) aj vtedy, keď prihlasovateľ nesplní požiadavky ustanovené v odsekoch (1) (a) alebo (b).

Článok 40

Odklad národného prieskumu a ďalšieho konania

(1) Ak došlo k voľbe niektorého zmluvného štátu pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, nevzťahujú sa ustanovenia článku 23 na tento štát a národný úrad tohto štátu alebo úrad činný pre tento štát neprikročí, s výnimkou ustanovenia odseku (2), k prieskumu medzinárodnej prihlášky a k ďalšiemu konaniu o nej skôr, než uplynie príslušná lehota podľa článku 39.

(2) Bez ohľadu na ustanovenie (1) môže každý zvolený úrad pristúpiť na výslovnú žiadosť prihlasovateľa k prieskumu medzinárodnej prihlášky a k jej ďalšiemu konaniu kedykoľvek.

Článok 41

Úprava nárokov, opisu a výkresov na zvolených úradoch

(1) Prihlasovateľ má možnosť upraviť nároky, opis a výkresy na každom zvolenom úrade v predpísanej lehote. Zvolený úrad neudelí patent alebo neodoprie udelenie patentu pred uplynutím tejto lehoty, ibaže na to prihlasovateľ udelí výslovný súhlas.

(2) Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže národné právo zvoleného štátu dovoľuje, aby úpravy tento rozsah presahovali.

(3) Úpravy musia byť v súlade s národným zákonodarstvom zvoleného štátu vo všetkom, čo nie je upravené Zmluvou alebo Vykonávacím predpisom.

(4) Ak zvolený úrad požaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia byť úpravy v jazyku prekladu.

Článok 42

Výsledky národného prieskumu na zvolených úradoch

Žiadny zvolený úrad, ktorý dostane správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, nesmie požadovať, aby prihlasovateľ predložil kópie akýchkoľvek dokladov súvisiacich s prieskumom tej istej medzinárodnej prihlášky na niektorom inom zvolenom úrade alebo aby poskytol informácie o ich obsahu.

HLAVA III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 43

Žiadosť o určitý druh ochrany

Prihlasovateľ môže v súlade s Vykonávacím predpisom, pokiaľ ide o každý určený alebo zvolený štát, v ktorom sa určitý druh ochrany pripúšťa, oznámiť, že jeho medzinárodná prihláška smeruje k udeleniu autorského osvedčenia na vynález, osvedčenia na úžitkový vzor alebo úžitkového vzoru a nie k udeleniu patentu; alebo môže oznámiť, že smeruje k udeleniu dodatkového patentu alebo osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, pričom výsledný účinok sa bude riadiť výberom prihlasovateľa. Na účely tohto článku a príslušných ustanovení Vykonávacieho predpisu neplatí článok 2 (ii).

Článok 44

Žiadosť o dva druhy ochrany

Vo všetkých určených alebo zvolených štátoch, ktorých zákonodarstvo pripúšťa jedinú prihlášku smerujúcu tak k udeleniu patentu alebo iného druhu ochrany uvedeného v článku 43, ako aj k udeleniu ďalšieho spomenutého druhu ochrany, môže prihlasovateľ v súlade s Vykonávacím predpisom oznámiť dva druhy ochrany, ktorých udelenie požaduje, a výsledný účinok sa bude riadiť oznámením prihlasovateľa. Na účely tohto článku a príslušných ustanovení Vykonávacieho predpisu neplatí článok 2 (ii).

Článok 45

Zmluvy o regionálnom patente

(1) Každá zmluva, podľa ktorej sa predpokladá udeľovanie regionálnych patentov („zmluva o regionálnom patente“) a ktorá dáva všetkým osobám oprávneným podľa článku 9 na podávanie medzinárodných prihlášok právo podávať prihlášky smerujúce k udeleniu takých patentov, môže ustanoviť, že medzinárodné prihlášky s určením alebo voľbou štátu, ktorý je súčasne účastníkom zmluvy o regionálnom patente a Zmluvy, možno podať ako prihlášky smerujúce k udeleniu regionálneho patentu.

(2) Národné zákonodarstvo takého určeného alebo zvoleného štátu môže ustanoviť, že každé určenie alebo zvolenie tohto štátu v medzinárodnej prihláške sa považuje za oznámenie, že prihlasovateľ chce získať regionálny patent podľa zmluvy o regionálnom patente.

Článok 46

Nesprávny preklad medzinárodnej prihlášky

Ak v dôsledku nesprávneho prekladu medzinárodnej prihlášky presahuje rozsah niektorého patentu udeleného na základe tejto prihlášky rozsah medzinárodnej prihlášky v jej pôvodnom jazyku, príslušné orgány príslušného zmluvného štátu môžu primerane a so spätnou platnosťou obmedziť rozsah patentu a vyhlásiť ho za neplatný a zrušený v tej miere, v ktorej jeho rozsah prekročil rozsah medzinárodnej prihlášky v jej pôvodnom jazyku.

Článok 47

Lehoty

(1) Podrobnosti o počítaní lehôt uvedených v Zmluve sa spravujú Vykonávacím predpisom.

(2)

(a) Všetky lehoty uvedené v hlave I a II tejto Zmluvy môžu byť zmenené rozhodnutím zmluvných štátov, a to bez revízie Zmluvy podľa článku 60.

(b) Také rozhodnutia sa prijmú v Zhromaždení alebo na základe písomného hlasovania a musia byť jednomyseľné.

(c) Podrobnosti o tomto konaní ustanovuje Vykonávací predpis.

Článok 48

Nedodržanie niektorých lehôt

(1) Ak sa niektorá lehota ustanovená v Zmluve alebo vo Vykonávacom predpise nedodržala v dôsledku prerušenia poštového styku alebo neodvrátiteľnej straty alebo oneskorenia v poštovej doprave, bude sa lehota pokladať za dodržanú v prípadoch ustanovených Vykonávacím predpisom, ktorý ustanovuje aj dôkazy a iné podmienky.

(2)

(a) Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, ospravedlní nedodržanie lehoty z tých dôvodov, ktoré pripúšťa jeho národné zákonodarstvo.

(b) Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, môže ospravedlniť nedodržanie lehoty, ku ktorému došlo z iných dôvodov než tých, ktoré sú uvedené v pododseku (a).

Článok 49

Právo vystupovať pred medzinárodnými orgánmi

Každý právny zástupca, patentový zástupca alebo iná osoba oprávnená vystupovať pred národným úradom, kde bola medzinárodná prihláška podaná, je oprávnená vystupovať pred Medzinárodným úradom, príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš aj príslušným orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, pokiaľ ide o túto prihlášku.

HLAVA IV

TECHNICKÉ SLUŽBY

Článok 50

Patentové informačné služby

(1) Medzinárodný úrad môže poskytovať služby (nazývané v tomto článku „informačné služby“) dodávaním technických a iných príslušných informácií, ktoré má k dispozícii na základe uverejnených materiálov, najmä patentov a zverejnených prihlášok.

(2) Medzinárodný úrad môže poskytovať tieto informačné služby buď priamo, alebo prostredníctvom jedného alebo niekoľkých orgánov pre medzinárodnú rešerš alebo iných národných alebo medzinárodných špecializovaných inštitúcií, s ktorými môže uzavrieť zmluvy.

(3) Informačné služby sa uskutočňujú tak, aby umožňovali najmä tým zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým krajinám, získanie technických poznatkov a techniky včítane existujúceho zverejneného „know-how“.

(4) Informačné služby sa poskytujú vládam zmluvných štátov, ich občanom a osobám, ktoré v nich majú pobyt. Zhromaždenie môže rozhodnúť o poskytovaní týchto služieb nad tento rámec.

(5)

(a) Všetky služby vládam zmluvných štátov sa poskytujú za úhradu hotových výdavkov; pre vlády zmluvných štátov, ktoré patria k rozvojovým krajinám, sa však služby poskytujú za úhradu nižšiu, pokiaľ možno rozdiel kryť ziskom, ktorý vznikne za služby poskytované iným odberateľom než vládam zmluvných štátov, alebo z prostriedkov uvedených v článku 54 (4).

(b) Hotové výdavky uvedené v pododseku (a) sú výdavky presahujúce obvyklé náklady za služby národného úradu alebo záväzky orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(6) V podrobnostiach sa ustanovenia tohto článku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených rozhodnutím pracovných skupín, ktoré môže Zhromaždenie na ten účel zriadiť.

(7) Ak to považuje za potrebné, odporučí Zhromaždenie ďalšie spôsoby získavania prostriedkov okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku (5).

Článok 51

Technická pomoc

(1) Zhromaždenie vytvorí výbor pre technickú pomoc (nazývaný v tomto článku „výbor“).

(2)

(a) Členovia výboru sa volia zo zmluvných štátov s patričným ohľadom na zastúpenie rozvojových krajín.

(b) Generálny riaditeľ pozýva z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov medzivládnych organizácií zaoberajúcich sa technickou pomocou rozvojových krajinám, aby sa zúčastnili na prácach výboru.

(3)

(a) Úlohou výboru je organizovať a dohliadať na technickú pomoc zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým krajinám, za účelom rozvoja ich patentových systémov, a to buď na národnom, alebo na regionálnom základe.

(b) Technická pomoc zahŕňa najmä výchovu špecialistov, vysielanie expertov a dodávku pomôcok tak za účelom predvedenia, ako aj pre prevádzku.

(4) Pre financovanie projektov podľa tohto článku sa bude Medzinárodný úrad usilovať o uzavretie zmlúv jednak s medzinárodnými finančnými organizáciami a medzivládnymi organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov, agentúrami Spojených národov a so špecializovanými inštitúciami Spojených národov, ktoré sa zaoberajú technickou pomocou, jednak s vládami štátov, ktoré technickú pomoc dostávajú.

(5) V podrobnostiach sa ustanovenia tohto čláku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených rozhodnutiami tých pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie na ten účel zriaďuje.

Článok 52

Vzťahy k ostatným ustanoveniam Zmluvy

Ustanovenia tejto hlavy sa nedotýkajú finančných ustanovení obsiahnutých v ostatných hlavách tejto Zmluvy. Tieto ustanovenia nemožno použiť pre túto hlavu ani pre jej vykonanie.

HLAVA V

ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA

Článok 53

Zhromaždenie

(1)

(a) Zhromaždenie sa skladá, s výhradou článku 57 (8), zo zmluvných štátov.

(b) Vláda každého zmluvného štátu je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia a experti.

(2)

(a) Zhromaždenie:

(i) prerokúva všetky záležitosti, ktoré sa týkajú udržiavania a rozvoja Únia a vykonávania Zmluvy;

(ii) plní tie úlohy, ktoré sú mu menovite uložené inými ustanoveniami Zmluvy;

(iii) dáva pokyny Medzinárodnému úradu, pokiaľ ide o prípravu revíznych konferencií;

(iv) reviduje a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa, pokiaľ sa týkajú Únie, a dáva mu všetky potrebné inštrukcie vo veciach, ktoré sú v kompetencii Únie;

(v) reviduje a schvaľuje správy a činnosť výkonného výboru zriadeného podľa odseku (9) a dáva mu inštrukcie;

(vi) určuje plán, prijíma dvojročný rozpočet Únie a schvaľuje konečné vyúčtovanie;

(vii) prijíma finančné opatrenia Únie;

(viii) vytvára také výbory a pracovné skupiny, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie cieľov Únie;

(ix) ustanovuje, ktoré iné než zmluvné štáty, a s prihliadnutím na ustanovenie odseku (8), ktoré medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie majú právo účasti na jeho schôdzach ako pozorovatelia;

(x) vykonáva všetku potrebnú činnosť na dosiahnutie cieľov Únie a také ďalšie úlohy, ktoré sú vhodné podľa Zmluvy.

(b) Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné Únie riadené Organizáciou, zhromaždenie robí svoje rozhodnutia až potom, keď vypočulo odporúčanie koordinačného výboru Organizácie.

(3) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.

(4) Každý zmluvný štát má jeden zmluvný hlas.

(5)

(a) Polovica zmluvných štátov tvorí kvórum.

(b) V prípade nedostatku kvóra, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, ale tieto rozhodnutia s výnimkou tých, ktoré sa týkajú jeho vlastného konania, nadobudnú účinnosť, len keď sa získa kvórum a požadovaná väčšina hlasov písomným hlasovaním, ako je uvedené vo Vykonávacom predpise.

(6)

(a) S výhradou ustanovení článkov 47 (2) (b), 58 (2) (b), 58 (3) a 61 (2) (b) sa pre rozhodnutie Zhromaždenia vyžaduje dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov.

(b) Abstencie sa nepovažujú za hlasy.

(7) Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa výlučne týkajú štátov viazaných ustanoveniami hlavy II, každá zmienka o zmluvných štátoch urobená v odsekoch (4), (5) a (6) sa vzťahuje len na štáty viazané ustanoveniami hlavy II.

(8) Každá medzivládna organizácia určená za orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum má na schôdzach Zhromaždenia právo účasti ako pozorovateľ.

(9) Len čo počet zmluvných štátov prekročí štyridsať, Zhromaždenie zriadi výkonný výbor. Každá zmienka o výkonnom výbore v Zmluve alebo vo Vykonávacom predpise sa uplatní, len pokiaľ bol už výbor zriadený.

(10) Až do zriadenia výkonného výboru Zhromaždenie schvaľuje v medziach plánu a dvojročného rozpočtu ročné plány a ročné rozpočty pripravené generálnym riaditeľom.

(11)

(a) Zhromaždenie sa schádza každý druhý kalendárny rok na riadnom zasadaní zvolanom generálnym riaditeľom, a ak nedôjde k výnimočným okolnostiam, v rovnakej dobe a na tom istom mieste ako generálne zhromaždenie Organizácie.

(b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadnom zasadaní zvolenom generálnym riaditeľom na žiadosť výkonného výboru alebo na žiadosť jednej štvrtiny zmluvných štátov.

(12) Zhromaždenia prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 54

Výkonný výbor

(1) Len čo zhromaždenie zriadi výkonný výbor, riadi sa tento výbor ďalej uvedenými ustanoveniami.

(2)

(a) Výkonný výbor s výhradou ustanovení článku 57 (8) tvoria štáty zvolené Zhromaždením zo štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia.

(b) Vláda každého štátu, ktorý je členom výkonného výboru, je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia a experti.

(3) Počet štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru, zodpovedá štvrtine počtu štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia. Pri určovaní počtu miest sa zvyšok, ktorý zostáva po vydelení štyrmi, neberie do úvahy.

(4) Pri voľbe členov výkonného výboru prihliada Zhromaždenie na spravodlivé zemepisné rozdelenie.

(5)

(a) Každý člen výkonného výboru zostáva vo funkcii od skončenia zasadania Zhromaždenia, na ktorom bol zvolený, až do skončenia nasledujúceho riadneho zasadania Zhromaždenia.

(b) Členovia výkonného výboru môžu byť zvolení znova, ale najviac v počte dvoch tretín takých členov

(c) Zhromaždenie prijme podrobné pravidlá voľby a prípadného znovuzvolenia člena výkonného výboru.

(6)

(a) Výkonný výbor:

(i) pripravuje návrh rokovacieho programu Zhromaždenia;

(ii) predkladá Zhromaždeniu návrh plánu a dvojročného rozpočtu Únie, pripravených generálnym riaditeľom;

(iii) (zrušené)

(iv) predkladá Zhromaždeniu pravidelné správy generálneho riaditeľa a ročné revízne účtovné správy s príslušným komentárom;

(v) podniká všetky potrebné opatrenia na vykonávanie plánu Únie generálnym riaditeľom v súlade s rozhodnutiami Zhromaždenia a podľa okolností, ktoré vznikli medzi dvoma riadnymi zasadaniami Zhromaždenia;

(vi) vykonáva všetky ostatné úlohy, ktoré sú mu v rámci tejto Zmluvy zverené.

(b) Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné únie riadené Organizáciou, výkonný výbor robí svoje rozhodnutia až potom, čo vypočul odporúčanie koordinačného výboru Organizácie.

(7)

(a) Výkonný výbor sa schádza raz za rok na riadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ, pokiaľ možno v rovnakej dobe a na tom istom mieste ako koordinačný výbor Organizácie.

(b) Výkonný výbor sa schádza na mimoriadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ buď zo svojej vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť predsedu výkonného výboru alebo na žiadosť jednej štvrtiny jeho členov.

(8)

(a) Každý štát, ktorý je členom výkonného výboru, má jeden hlas.

(b) Polovica štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru tvoria kvórum.

(c) Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou odovzdaných hlasov.

(d) Abstencie sa nepovažujú za hlasy.

(e) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.

(9) Zmluvné štáty, ktoré nie sú členmi výkonného výboru, majú právo účasti na jeho zasadaní ako pozorovatelia, rovnako ako všetky medzivládne organizácie určené za orgán pre medzinárodnú rešerš, alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

10) Výkonný výbor prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 55

Medzinárodný úrad

(1) Administratívne úlohy, ktoré sa týkajú Únie, vykonáva Medzinárodný úrad.

(2) Medzinárodný úrad zabezpečuje sekretariát pre rôzne orgány Únie.

(3) Generálny riaditeľ je vedúci funkcionár Únie a zastupuje Úniu navonok.

(4) Medzinárodný úrad vydáva Vestník a iné publikácie uvedené vo Vykonávacom predpise alebo vyžiadané Zhromaždením.

(5) Vo Vykonávacom predpise sa ustanovuje, aké služby sú povinné poskytovať národné úrady Medzinárodnému úradu a orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum pri plnení ich úloh podľa Zmluvy.

(6) Generálny riaditeľ a člen aparátu ním určený sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, vykonného výboru alebo iného výboru alebo pracovnej skupiny zriadenej podľa Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu. Generálny riaditeľ alebo ním určený člen aparátu je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.

(7)

(a) Medzinárodný úrad vykonáva prípravy pre revízne konferencie podľa inštrukcií Zhromaždenia a v spolupráci s výkonným výborom.

(b) Medzinárodný úrad môže vo veci príprav revíznej konferencie konzultovať medzivládne a medzinárodne nevládne organizácie.

(c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaniach revíznych konferencií.

(d) Medzinárodný úrad vykonáva aj ďalšie úlohy, ktoré mu budú pridelené.

Článok 56

Výbor pre technickú spoluprácu

(1) Zhromaždenie zriadi výbor pre technickú spoluprácu (v tomto článku ďalej len „výbor“).

(2)

(a) Zhromaždenie určí zloženie výboru a vymenuje jeho členov, pričom prihliada na spravodlivé zastúpenie rozvojových krajín.

(b) Orgány pre medzinárodnú rešerš a orgány pre medzinárodný predbežný prieskum sú členmi výboru z úradnej povinnosti. Ak je taký orgán národným úradom zmluvného štátu, nemôže mať tento štát vo výbore už žiadneho iného zástupcu.

(c) Ak to počet zmluvných štátov umožňuje, je celkový počet členov výboru väčší než dvojnásobok počtu členov z úradnej povinnosti.

(d) Generálny riaditeľ vyzve z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov zainteresovaných organizácií, aby sa zúčastnili na rokovaniach, o ktoré majú záujem.

(3) Cieľom výboru je prispievať radami a odporúčaniami:

(i) k trvalému zlepšovaniu služieb určených v Zmluve;

(ii) pokiaľ je niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš a niekoľko orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum, k maximálnej jednotnosti ich dokumentácie a pracovných metód a k maximálne jednotnej a vysokej kvalite ich správ;

(iii) na výzvu Zhromaždenia alebo výkonného výboru k riešeniu technických problémov špecifických pre vytvorenie jediného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(4) Každý zmluvný štát a každá zainteresovaná medzinárodná organizácia sa môže obrátiť písomne na výbor s otázkami, ktoré prislúchajú do právomoci výboru.

(5) Výbor sa môže so svojou radou alebo odporúčaním obrátiť na generálneho riaditeľa alebo jeho prostredníctvom na Zhromaždenie, výkonný výbor, na všetky alebo niektoré orgány pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum a na všetky alebo niektoré prijímacie úrady.

(6)

(a) Generálny riaditeľ odovzdá výkonnému výboru vo všetkých prípadoch texty všetkých rád a odporúčaní výboru. Sám môže k takým textom pripojiť komentár.

(b) Výkonný výbor sa môže vyjadriť ku každej rade, odporúčaniu alebo k inej činnosti výboru a môže vyzvať výbor, aby preštudoval otázky, ktoré patria do jeho kompetencie, a podal o tom správu. Výkonný výbor môže odovzdať Zhromaždeniu rady, odporúčania a správy výboru s príslušným komentárom.

(7) Do zriadenia výkonného výboru sa odkaz na výkonný výbor v odseku (6) považuje za odkaz na Zhromaždenie.

(8) Postup výboru sa v podrobnostiach riadi rozhodnutiami Zhromaždenia.

Článok 57

Financovanie

(1)

(a) Únia má rozpočet.

(b) Rozpočet Únie zahŕňa vlastné príjmy a vydania Únie a jej príspevok na rozpočet spoločných výdavkov únií riadených Organizáciou.

(c) Výdavky, ktoré sa nedotýkajú výlučne Únie, ale tiež jednej alebo viacerých únií riadených Organizáciou, sa považujú za spoločné výdavky únií. Podiel Únie na takých spoločných výdavkoch je úmerný tomu, aký má na nich Únia záujem.

(2) Rozpočet Únie sa zostavuje so zreteľom na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií riadených Organizáciou.

(3) S výhradou ustanovenia odseku (5) je rozpočet Únie financovaný z týchto zdrojov:

(i) z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom vo vzťahu k Únii;

(ii) z predaja publikácií Medzinárodného úradu vo vzťahu k Únii a z honorárov za ne;

(iii) z darov, odkazov a subvencií;

(iv) z nájomného, úrokov a iných rôznych príjmov. z nájomného, úrokov a iných rôznych príjmov.

(4) Výška poplatkov a dávok, ktoré patria Medzinárodnému úradu, a ceny za jeho publikácie sa určia tak, aby za normálnych okolností postačili na krytie všetkých výdavkov Medzinárodného úradu spojených so správou tejto Zmluvy.

(5)

(a) V prípade, že niektorý finančný rok sa skončí so schodkom, zaplatia zmluvné štáty, s výhradou ustanovení pododsekov (b) a (c), príspevok na jeho krytie.

(b) O výške príspevku každého zmluvného štátu rozhodne Zhromaždenie, pričom vezme do úvahy počet medzinárodných prihlášok, ktoré vyšli z každého z týchto štátov v príslušnom roku.

(c) Ak je zabezpečené buď úplné, alebo čiastočné provizórne krytie schodku inými prostriedkami, môže Zhromaždenie rozhodnúť, že sa schodok prevedie a od zmluvných štátov sa nebude žiadať platenie príspevkov.

(d) Ak to umožňuje finančná situácia Únie, môže Zhromaždenie rozhodnúť, že príspevky zaplatené podľa ustanovenia pododseku (a) sa vrátia štátom, ktoré ich zaplatili.

(e) Zmluvný štát, ktorý nezaplatil do dvoch rokov od dátumu splatnosti určeného zhromaždením svoj príspevok podľa pododseku (b), nemôže vykonávať svoje hlasovacie právo v žiadnom orgáne Únie. Napriek tomu však každý orgán Únie môže dovoliť, aby taký štát vykonával svoje hlasovacie právo v tomto orgáne dovtedy potiaľ, pokiaľ uzná, že zdržanie platby bolo spôsobené výnimočnými a neodvrátiteľnými okolnosťami.

(6) Ak k prijatiu rozpočtu nedôjde pred začiatkom nového finančného obdobia, zostane v tej istej výške ako rozpočet predchádzajúceho roka, ako je ustanovené vo finančných predpisoch.

(7)

(a) Únia má prevádzkový fond zriadený jednorazovou platbou každého zmluvného štátu. Ak tento fond nebude postačovať, urobí Zhromaždenie opatrenie na jeho zvýšenie. Ak časť tohto fondu nie je ďalej potrebná, vráti sa.

(b) Výška začiatočnej platby každého zmluvného štátu na uvedený fond alebo jeho podiel na zvýšenie fondu určí Zhromaždenie podľa podobných zásad, aké sú uvedené v odseku (5) (b).

(c) Platobné podmienky určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa a po vypočutí odporúčania koordinačného výboru Organizácie.

(d) Každá vrátená suma bude úmerná sumám zaplateným každým zmluvným štátom, pričom sa vezme do úvahy dátum zaplatenia týchto súm.

(8)

(a) V dohode o ústrednom sídle uzavretej so štátom, na ktorého území má Organizácia svoje ústredie, sa ustanovuje, že tento štát poskytne preddavky, ak nebudú prevádzkové fondy postačovať. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sa poskytujú, budú predmetom osobitných dôhod uzavieraných z prípadu na prípad medzi týmto štátom a Organizáciou. Pokiaľ trvá jeho záväzok poskytovať preddavky, bude tento štát mať z úradnej povinnosti miesto v Zhromaždení a vo výkonnom výbore.

(b) Štát uvedený v pododseku (a) a Organizácia majú právo písomne vypovedať záväzok poskytovať preddavky. Výpoveď nadobudne účinnosť za tri roky od konca toho roku, v ktorom bola podaná.

(9) Revíziu účtov vykonáva jeden alebo viac zmluvných štátov alebo externých revízorov, ako je ustanovené vo finančných predpisoch. Určí ich s ich súhlasom Zhromaždenie.

Článok 58

Vykonávací predpis

(1) Vykonávací predpis pripojený k Zmluve obsahuje pravidlá:

(i) týkajúce sa záležitostí, v ktorých Zmluva výslovne odkazuje na Vykonávací predpis alebo výslovne ustanovuje, že také pravidlá sú alebo budú predpísané;

(ii) týkajúce sa administratívnych náležitostí, záležitostí alebo konania;

(iii) týkajúce sa podrobností pri aplikácii ustanovení Zmluvy.

(2)

(a) Zhromaždenie môže vykonať zmenu Vykonávacieho predpisu.

(b) S výhradou ustanovenia odseku (3) sa na vykonanie zmien požaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.

(3)

(a) Vo Vykonávacom predpise sú uvedené pravidlá, ktoré sa môžu zmeniť:

(i) iba jednomyseľným súhlasom alebo

(ii) iba vtedy, keď žiaden zo zmluvných štátov, ktorých národný úrad pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, neprejaví nesúhlas, a pokiaľ taký orgán je medzivládnou organizáciou, ak neprejaví nesúhlas ten zmluvný štát, ktorý je členom tejto medzivládnej organizácie a je na to splnomocnený ostatnými členskými štátmi združenými v príslušnom orgáne tejto organizácie.

(b) Ak sa má také pravidlo naďalej z uvedeného špeciálneho režimu vylúčiť, musia byť splnené podmienky uvedené v pododseku (a) (i) alebo v pododseku (a) (ii) podľa okolností.

(c) Ak sa má nejaké pravidlo naďalej do jedného alebo druhého špeciálneho režimu podľa pododseku (a) zahrnúť, musí byť na to jednomyseľný súhlas.

(4) Vykonávací predpis ustanovuje, že generálny riaditeľ vydá pod dohľadom Zhromaždenia Administratívne smernice.

(5) V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami Vykonávacieho predpisu má znenie Zmluvy prednosť.

HLAVA VI

SPORY

Článok 59

Spory

S výhradou článku 64 (5) môže každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi, ktorý sa týka výkladu alebo aplikácie Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu a ktorý nebol vybavený zmierom, predložiť jeden z týchto štátov na Medzinárodnom súdnom dvore ako návrh podľa poriadku tohto súdu, ibaže sa tieto štáty dohodnú na inom spôsobe riešenia. Zmluvný štát, ktorý spor predkladá súdu, bude o tom informovať Medzinárodný úrad; Medzinárodný úrad upozorní na túto záležitosť ostatné zmluvné štáty.

HLAVA VII

REVÍZIE A ZMENY

Článok 60

Revízia Zmluvy

(1) Zmluvu možno periodicky revidovať na osobitnej konferencii zmluvných štátov.

(2) O zvolení revíznej konferencie rozhodne Zhromaždenie.

(3) Medzivládna organizácia určená ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum má právo účasti na revíznej konferencii ako pozorovateľ.

(4) Články 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 môže zmeniť buď revízna konferencia, alebo sa môžu zmeniť podľa ustanovení článku 61.

Článok 61

Zmena niektorých ustanovení Zmluvy

(1)

(a) Návrhy na zmenu článkov 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 môžu vychádzať z iniciatívy každého štátu, ktorý je členom Zhromaždenia, z iniciatívy výkonného výboru alebo generálneho riaditeľa.

(b) Také návrhy oznámi generálny riaditeľ zmluvným štátom aspoň šesť mesiacov pred ich prerokovaním na Zhromaždení.

(2)

(a) Zmeny článkov uvedených v odseku (1) musí schváliť Zhromaždenie.

(b) Na schválenie sa vyžaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.

(3)

(a) Zmena článkov uvedených v odseku (1) nadobúda účinnosť jeden mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenia o prijatí zmien v príslušnom ústavnom konaní od troch štvrtín štátov, ktoré boli členmi Zhromaždenia v čase prijatia zmeny.

(b) Každá takto prijatá zmena v uvedených článkoch je záväzná pre všetky štáty, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď zmena nadobúda účinnosť, s tým, že akákoľvek zmena, ktorá znamená zvýšenie finančných záväzkov zmluvných štátov, zaväzuje iba tie štáty, ktoré podali oznámenie o prijatí takej zmeny.

(b) Každá zmena prijatá podľa pododseku (a) zaväzuje všetky štáty, ktoré sa stanú členmi Zhromaždenia po dátume, keď zmena nadobudla účinnosť podľa ustanovenia pododseku (a).

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 62

Členstvo v Zmluve

(1) Každý štát, ktorý je členom Medzinárodnej Únie na ochranu priemyselného vlastníctva, sa môže stať členom tejto Zmluvy:

(i) jej podpisom a dodatočným uložením ratifikačnej listiny alebo

(ii) uložením listiny o prístupy k Zmluve.

(2) Listiny o ratifikácii alebo o prístupe sa uložia u generálneho riaditeľa.

(3) Ustanovenia článku 24 Stockholmského znenia Parížskeho Dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva platia aj pre túto Zmluvu.

(4) Odsek (3) nemožno v žiadnom prípade vykladať tak, že obsahuje uznanie alebo tichý súhlas zmluvného štátu s faktickou situáciou na území, na ktorom Zmluvu aplikuje iný zmluvný štát v dôsledku uvedeného článku.

Článok 63

Účinnosť Zmluvy

(1)

(a) S výhradou ustanovenia odseku (3) nadobúda táto Zmluva účinnosť tri mesiace po tom, čo osem štátov uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe za predpokladu, že aspoň štyri z týchto štátov spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:

(i) počet prihlášok podaných v tomto štáte presiahol podľa posledných ročných štatistík zverejnených Medzinárodným úradom 40 000;

(ii) občania tohto štátu alebo osoby, ktoré tam majú pobyt, podľa posledných ročných štatistík zverejnených Medzinárodným úradom podali aspoň 1000 prihlášok v jednej cudzej krajine;

(iii) národný úrad tohto štátu dostal podľa posledných ročných štatistík uverejnených Medzinárodným úradom aspoň 10 000 prihlášok od občanov cudzích krajín alebo osôb, ktoré v nich majú pobyt.

(b) Na účely tohto odseku výraz „prihlášky“ nezahŕňa prihlášky úžitkových vzorov.

(2) S výhradou odseku (3) je pre každý štát, ktorý sa nestal členom Zmluvy v okamihu, keď nadobudla účinnosť podľa ustanovenia odseku (1), táto Zmluva záväzná tri mesiace po tom, čo uložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

(3) Ustanovenia hlavy II a zodpovedajúce pravidlá Vykonávacieho predpisu pripojeného k Zmluve sa však použijú až po dátume, keď tri štáty, z ktorých každý spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v odseku (1), sa stanú členmi tejto Zmluvy bez tohto, aby podľa ustanovenia článku 64 (1) vyhlásili, že nechcú byť viazané ustanoveniami hlavy II. Tento dátum však nemôže predchádzať prvotné nadobudnutie účinnosti podľa odseku (1).

Článok 64

Výhrady

(1)

(a) Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný ustanoveniami hlavy II.

(b) Štáty, ktoré urobia vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), nie sú viazané ustanoveniami hlavy II ani zodpovedajúcimi ustanoveniami Vykonávacieho predpisu.

(2)

(a) Každý štát, ktorý neurobil vyhlásenie podľa odseku (1) (a), môže vyhlásiť, že:

(i) nie je viazaný ustanoveniami článku 39 (1), pokiaľ ide o predloženie vyhotovenia medzinárodnej prihlášky a jej prípadného prekladu;

(ii) záväzok týkajúci sa odkladu národného konania, ako je ustanovený v článku 40, nebude na prekážku zverejnenia medzinárodnej prihlášky alebo jej prekladu národným úradom alebo jeho prostredníctvom, pričom sa však rozumie, že tento štát nie je oslobodený od povinností ustanovených v článkoch 30 a 38.

(b) Štáty, ktoré urobia také vyhlásenie, budú ním viazané.

(3)

(a) Každý štát môže vyhlásiť, že pokiaľ ide oň, nevyžaduje medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky.

(b) V prípadoch, keď pri uplynutí 18 mesiacoch od dátumu priority obsahuje medzinárodná prihláška určenia iba takých štátov, ktoré urobili vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), nebude medzinárodná prihláška podľa článku 21 (2) zverejnená.

(c) Aj v prípadoch, kde platí ustanovenie pododseku (b), zverejní Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku:

(i) na žiadosť prihlasovateľa, ako je ustanovené vo Vykonávacom predpise;

(ii) v prípade, že národnú prihlášku alebo patent založený na medzinárodnej prihláške zverejnil ten národný úrad niektorého určeného štátu alebo v jeho mene, ktorý urobil vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), a to ihneď po takom zverejnení, nie však skôr, než po uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority.

(4)

(a) Každý štát, ktorého národné zákonodarstvo priznáva jeho patentom účinok na známy stav techniky od doby pred zverejnením, ale nezrovnoprávňuje na účely známeho stavu techniky dátum priority uplatňovanej podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva s dátumom skutočného podania v tomto štáte, môže vyhlásiť, že podanie medzinárodnej prihlášky, v ktorej je tento štát určený, mimo jeho územia, nie je na účely známeho stavu techniky rovnoprávne s prihláškou skutočne podanou na jeho území.

(b) Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa pododseku (a), nebude v tomto rozsahu viazaný článkom 11 (3).

(c) Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie uvedené v pododseku (a), uvedie zároveň písomne dátum a podmienky, od ktorého a podľa ktorých na jeho území nastáva účinok na známy stav techniky tých medzinárodných prihlášok, v ktorých bol označený. Toto vyhlásenie možno kedykoľvek zmeniť oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi.

(5) Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný článkom 59. Pokiaľ sa týka sporov medzi zmluvným štátom, ktorý urobil také vyhlásenie, s ostatnými zmluvnými štátmi, neplatia ustanovenia článku 59.

(6)

(a) Každé vyhlásenie podľa tohto článku musí sa urobiť písomne. Môže sa urobiť pri podpise Zmluvy, pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku (5), kedykoľvek neskôr oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. V prípade takého oznámenia nadobúda vyhlásenie účinnosť šesť mesiacov po tom, čo došlo generálnemu riaditeľovi, a nebude mať vplyv na medzinárodné prihlášky podané pred uplynutím uvedenej šesťmesačnej lehoty.

(b) Každé vyhlásenie podľa tohto článku možno kedykoľvek vziať späť oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. Také späťvzatie nadobúda účinnosť tri mesiace po tom, čo došlo generálnemu riaditeľovi, a v prípade späťvzatia vyhlásenia podľa odseku (3) to nebude mať vplyv na medzinárodné prihlášky podané pred uplynutím uvedenej trojmesačnej lehoty.

(7) Iné výhrady k Zmluve okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) až (5), sú neprípustné.

Článok 65

Postupné uplatňovanie Zmluvy

(1) Ak dohoda s orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pre medzinárodný predbežný prieskum ustanovuje prechodné obmedzenie počtu alebo druhu medzinárodných prihlášok, ktoré sa tieto orgány zaväzujú vybaviť, Zhromaždenie prijme potrebné opatrenia na postupné uplatňovanie Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ ide o dané kategórie medzinárodných prihlášok. Toto opatrenie platí aj pre žiadosti o rešerš medzinárodného typu podľa článku 15 (5).

(2) Zhromaždenie určí lehoty, od ktorých s výhradou ustanovenia odseku (1) môže podávať medzinárodné prihlášky a predkladať návrhy na medzinárodný predbežný prieskum. Tieto lehoty nesmú byť dlhšie ako šesť mesiacov od dátumu, keď Zmluva nadobudla účinnosť podľa ustanovení článku 63 (1), prípadne keď hlava II sa začala používať podľa článku 63 (3).

Článok 66

Výpoveď

(1) Každý zmluvný štát môže vypovedať Zmluvu oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi.

(2) Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po tom, čo oznámenie došlo generálnemu riaditeľovi. Nebudú tým dotknuté účinky medzinárodnej prihlášky vo vypovedajúcom štáte, pokiaľ sa medzinárodná prihláška podala pred uplynutím tejto šesťmesačnej lehoty alebo pokiaľ sa pred jej uplynutím urobila voľba vypovedajúceho štátu.

Článok 67

Podpisy a úradné jazyky

(1)

(a) Zmluva sa podpisuje v jednom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.

(b) Úradné texty vyhotoví generálny riaditeľ po konzultácii s príslušnými vládami v nemeckom, japonskom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré určí Zhromaždenie.

(2) Zmluva je prístupná na podpis vo Washingtone do 31. decembra 1970.

Článok 68

Uloženie Zmluvy

(1) Originál Zmluvy sa uloží u generálneho riaditeľa po tom, čo už nebude prístupná na podpis.

(2) Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia Zmluvy a k nej pripojeného Vykonávacieho predpisu vládam všetkých štátov, ktoré sú členmi Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, a na požiadanie vládam iných štátov.

(3) Generálny riaditeľ vykoná registráciu Zmluvy na sekretariáte Spojených národov.

(4) Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia každej zmeny Zmluvy a Vykonávacieho predpisu vládam všetkých zmluvných štátov a na požiadanie aj vládam iných štátov.

Článok 69

Oznámenie

Generálny riaditeľ oznámi vládam všetkých členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva:

(i) podpisy podľa článku 62;

(ii) uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článku 62;

(iii) dátum, keď Zmluva nadobudla účinnosť, a dátum, od ktorého sa použije hlava II podľa článku 63 (3);

(iv) vyhlásenia urobené podľa článku 64 (1) až (5);

(v) späťvzatie vyhlásení urobené podľa článku 64 (6) (b);

(vi) výpovede, ktoré došli podľa článku 66;

(vii) vyhlásenia urobené podľa článku 31 (4).

VYKONÁVACÍ PREDPIS
k Zmluve o patentovej spolupráci zmenený naposledy v roku 1984

ČASŤ A

Úvodné pravidlá

PRAVIDLO I

SKRÁTENÉ VÝRAZY

1.1 Zmysel skrátených výrazov

(a) Vo Vykonávacom predpise slovo „Zmluva“ znamená Zmluvu o patentovej spolupráci.

(b) Vo Vykonávacom predpise slová „hlava“ a „článok“ sa vzťahujú na príslušnú hlavu a článok Zmluvy.

Pravidlo 2

Výklad niektorých slov

2.1 „Prihlasovateľ“

Ak sa použije slovo „prihlasovateľ“, znamená to tiež zástupcu a iného splnomocnenca prihlasovateľa, a to s výnimkou tých prípadov, keď z textu alebo povahy ustanovení alebo z textovej súvislosti, v ktorých je také slovo použité, jasne vyplýva opak, teda najmä v prípadoch, keď sa predpis odvoláva na pobyt alebo na štátnu príslušnosť prihlasovateľa.

2.2. „Zástupca“

Kedykoľvek sa použije slovo „zástupca“, znamená to zástupcu ustanoveného podľa ustanovenia pravidla 90.1, pokiaľ niečo iné jasne nevyplýva zo znenia alebo z povahy ustanovení, alebo z textovej súvislosti, v ktorých sa slovo použilo.

2.2 bis „Spoločný splnomocnenec“

Kedykoľvek sa použije výraz „spoločný splnomocnenec“, znamená to prihlasovateľa, ktorý je ustanovený ako, alebo považovaný za spoločného splnomocnenca podľa ustanovenia pravidla 90.2.

2.3 „Podpis“

Ak národné zákonodarstvo, používané prijímacím úradom alebo príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pre medzinárodný predbežný prieskum, vyžaduje použitie pečiatky namiesto podpisu, bude pre tento úrad alebo orgán výraz „podpis“ znamenať „pečiatku“.

2.4 „Prioritné obdobie“

(a) Kedykoľvek sa použije výraz „prioritné obdobie“ vo vzťahu k uplatneniu priority, znamená to obdobie 12 mesiacov od dátumu podania skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje. Dátum podania skoršej prihlášky nespadá do tohto obdobia.

(b) Pravidlo 80.5 sa použije mutatis mutandis k prioritnému obdobiu.

ČASŤ B

Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy I Zmluvy

PRAVIDLO 3

ŽIADOSŤ (FORMA)

3.1. Formulár žiadosti

Žiadosť sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok.

3.2 Možnosť získať formuláre

Tlačené formuláre poskytne prihlasovateľovi bezplatne prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad, ak si to prijímací úrad praje.

3.3. Kontrolný zoznam

(a) Žiadosť obsahuje zoznam, ktorý uvádza:

(i) celkový počet listov, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, a počet listov každej časti medzinárodnej prihlášky: žiadosť, opis (samostatne sa označuje počet listov každej časti opisu obsahujúcej výpis sekvencií), nároky, výkresy, anotáciu;

(ii) kde je to potrebné, či k medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, je priložené plnomocenstvo (t. j. doklad ustanovujúci zástupcu alebo spoločného splnomocnenca), odpis všeobecného plnomocenstva, prioritný doklad, výpis sekvencií v elektronickej forme, doklad o zaplatení poplatkov alebo akýkoľvek iný doklad (špecifikovaný v kontrolnom zozname);

(iii) číslo obrázku výkresov, ktorý by sa podľa návrhu prihlasovateľa mal zverejniť spolu s anotáciou; vo výnimočných prípadoch môže prihlasovateľ navrhnúť viac ako jeden obrázok.

(b) Zoznam vyplní prihlasovateľ, a ak tak neurobí, uvedie potrebné údaje okrem čísla obrázku podľa odseku (a) (iii) prijímací úrad.

3.4 Podrobnosti

S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upravia podrobnosti tlačeného formulára žiadosti a žiadosti podávanej ako počítačový výtlačok Administratívne smernice.

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1 Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) Žiadosť musí obsahovať

(i) petit;

(ii) názov vynálezu;

(iii) údaje týkajúce sa prihlasovateľa a zástupcu, ak je zástupca ustanovený;

(iv) údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov požaduje, aby sa meno vynálezcu uviedlo pri podaní národnej prihlášky.

(b) Žiadosť prípadne obsahuje:

(i) uplatnenie priority, alebo

(ii) odkaz na skoršiu rešerš podľa pravidla 4.12(i) a 12bis.1(b) a (d),

(iii) odkaz na základnú prihlášku alebo základný patent,

(iv) údaj o prihlasovateľovej voľbe príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(c) Žiadosť môže obsahovať:

(i) údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo žiadneho z určených štátov nepožaduje, aby sa meno vynálezcu uviedlo pri podaní národnej prihlášky;

(ii) žiadosť na prijímací úrad, aby pripravil a odoslal Medzinárodnému úradu prioritný doklad, ak prihláška, na ktorú sa nárokuje priorita, bola podaná na národnom úrade alebo medzivládnom orgáne, ktorý je prijímacím úradom.

(iii) vyhlásenia podľa pravidla 4.17,

(iv) vyhlásenie podľa pravidla 4.18,

(v) žiadosť o obnovenie práva na prioritu,

(vi) vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii).

(d) Žiadosť musí byť podpísaná.

4.2 Petit

Petit musí mať ďalej uvedený obsah, pričom sa odporúča toto jeho znenie: „Podpísaný žiada, aby táto medzinárodná prihláška bola prerokovaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.“.

4.3 Názov vynálezu

Názov vynálezu musí byť krátky (odporúča sa názov s dvoma až siedmimi slovami, pokiaľ je v angličtine alebo v preklade do angličtiny) a presný.

4.4 Mená a adresy

(a) Mená fyzických osôb sa uvádzajú priezviskom a menom (menami), priezvisko sa uvádza pred menom (menami).

(b) Názvy právnických osôb sa uvádzajú ich úplným úradným označením.

(c) Adresy sa uvádzajú tak, aby sa tým splnili obvyklé požiadavky na rýchle poštové doručenie na udanú adresu, a v každom prípade obsahujú všetky dôležité správne jednotky včítane čísla domu, pokiaľ pripadá do úvahy. V tých prípadoch, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nepožaduje uvedenie čísla domu, nebude mať opomenutie uviesť také číslo v tomto štáte žiadny následok. Aby sa umožnilo rýchle spojenie s prihlasovateľom, odporúča sa uviesť adresu ďalekopisu, číslo telefónu a faxu alebo zodpovedajúce údaje iných podobných komunikačných prostriedkov prihlasovateľa alebo prípadne zástupcu alebo spoločného splnomocnenca.

(d) Pre každého prihlasovateľa, vynálezcu alebo zástupcu sa smie uviesť iba jedna adresa, ak však nebol ustanovený zástupca na zastupovanie prihlasovateľa alebo všetkých prihlasovateľov, pokiaľ je ich viac ako jeden, smie prihlasovateľ, alebo ak je viac prihlasovateľov, spoločný splnomocnenec, uviesť navyše k akejkoľvek inej adrese uvedenej v žiadosti ešte aj adresu, na ktorú sa majú zasielať oznámenia.

4.5 Prihlasovateľ

(a) Žiadosť musí uvádzať

(i) meno

(ii) adresu a

(iii) štátnu príslušnosť a sídlo prihlasovateľa alebo každého prihlasovateľa, ak ich je viac.

(b) Štátna príslušnosť prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, ktorého je príslušníkom.

(c) Sídlo prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, na ktorého území má pobyt.

(d) V žiadosti smú byť uvedení, pre rôzne určené štáty, rôzni prihlasovatelia. V takom prípade sa v žiadosti uvedie prihlasovateľ alebo prihlasovatelia pre každý určený štát alebo skupinu určených štátov.

(e) Ak je prihlasovateľ registrovaný na národnom úrade, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže uviesť číslo alebo iný údaj, pod ktorým je prihlasovateľ takto registrovaný.

4.6 Vynálezca

(a) V prípade uplatnenia pravidla 4.1(a)(iv) alebo (c)(i) musí žiadosť obsahovať meno a adresu vynálezcu alebo každého vynálezcu, ak ich je viac.

(b) Ak je prihlasovateľ vynálezcom, musí žiadosť obsahovať namiesto údaja uvedeného v odseku (a) oznámenie v tomto smere.

(c) V žiadosti možno pre rôzne určené štáty uviesť rôzne osoby ako vynálezcov vtedy, ak sú v tomto smere požiadavky obsiahnuté v národnom zákonodarstve určených štátov rôzne. V takom prípade bude žiadosť obsahovať osobitné vyhlásenie pre každý určený štát alebo skupinu štátov, v ktorom sa jedna alebo niekoľko osôb, prípadne tá istá osoba alebo tie isté osoby považujú za vynálezcov.

4.7 Zástupca

(a) Ak je menovaný zástupca, v žiadosti sa musí uviesť táto skutočnosť a meno a adresa zástupcu.

(b) Ak je zástupca registrovaný národným úradom, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže uviesť číslo alebo iný údaj, pod ktorým je zástupca takto registrovaný.

4.8 Spoločný zástupca

Ak je menovaný spoločný zástupca, v žiadosti sa musí táto skutočnosť uviesť.

4.9 Určenie štátov. Druhy ochrany. Národné a regionálne patenty

(a) Podanie žiadosti založí:

(i) určenie všetkých zmluvných štátov, ktoré sú viazané zmluvou ku dňu medzinárodného podania;

(ii) údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, ktorý uplatňuje články 43 a 44, je na udelenie každého druhu ochrany, ktorý je dostupný určením tohto štátu;

(iii) údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, v ktorom sa uplatňuje článok 45(1), je na udelenie regionálneho patentu, a tiež národného patentu, ak sa neuplatňuje článok 45(2).

(b) Aj napriek odseku (a)(i), ak 5. októbra 2005 národné zákonodarstvo zmluvného štátu uvádza, že podanie medzinárodnej prihlášky, ktorá obsahuje určenie tohto štátu a uplatňuje prioritu skoršej národnej prihlášky majúcej účinok v tomto štáte, bude mať za následok, že skoršia národná prihláška prestane mať účinok s rovnakými dôsledkami ako späťvzatie skoršej národnej prihlášky, môže žiadosť, v ktorej sa uplatňuje priorita zo skoršej národnej prihlášky podanej v tomto štáte, obsahovať údaj, že sa nevykonalo určenie tohto štátu, za predpokladu, že určený úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 5. januára 2006, že tento odsek platí vo vzťahu k určeniu tohto štátu a toto oznámenie je stále v platnosti v deň medzinárodného podania. Medzinárodný úrad okamžite zverejní prijatú informáciu v medzinárodnom vestníku.

4.10 Uplatnenie priority

(a) Akékoľvek vyhlásenie uvedené v článku 8(1) („uplatnenie priority“) môže uplatňovať prioritu jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných buď v členskom štáte, alebo v niektorom členskom štáte Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, alebo v členskom štáte, alebo v členskom štáte Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členským štátom tejto zmluvy. Každé uplatnenie priority sa musí uviesť v žiadosti; žiadosť pozostáva z vyhlásenia, že sa uplatňuje priorita zo skoršej prihlášky, a musí obsahovať

(i) dátum, kedy bola skoršia prihláška podaná, dátum podania je v rámci lehoty 12 mesiacov, ktoré predchádzajú dátumu medzinárodného podania;

(ii) číslo skoršej prihlášky;

(iii) ak skoršia prihláška je národnou prihláškou, členská krajina Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo člen Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členom tohto dohovoru, v ktorých bola podaná;

(iv) ak skoršia prihláška je regionálnou prihláškou, orgán poverený udeľovaním regionálnych patentov podľa príslušnej zmluvy o regionálnom patente;

(v) ak je skoršia prihláška medzinárodnou prihláškou, prijímací úrad, v ktorom bola podaná.

(b) Navyše k obsahu požadovanému podľa odsekov (a)(iv) alebo (v):

(i) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou alebo medzinárodnou prihláškou, uplatnenie priority môže uvádzať jednu alebo viaceré členské krajiny Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, pre ktoré bola skoršia prihláška podaná;

(ii) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou a aspoň jedna zo zmluvných strán regionálnej patentovej zmluvy nie je členom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a ani členom Svetovej obchodnej organizácie, uplatnenie priority bude indikovať aspoň jednu členskú krajinu tohto dohovoru alebo krajinu, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie, pre ktorú bola prihláška so skorším právom prednosti podaná.

(c) Na účely odsekov (a ) a (b) sa článok 2(vi) nepoužije.

4.11 Odkaz na pokračovanie alebo čiastkové pokračovanie, alebo základnú prihlášku, alebo udelenie

(a) Ak

(i) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(a) alebo (b), že si praje, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška dodatkového patentu, dodatkového osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, alebo

(ii) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(d), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška, ktorá je pokračovaním alebo čiastkovým pokračovaním skoršej prihlášky,

(iii) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(a) alebo (b), že si praje, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška dodatkového patentu, dodatkového osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, alebo

(iv) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(c), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v ktoromkoľvek určenom štáte ako prihláška, ktorá je „pokračovaním“ alebo „čiastkovým pokračovaním“ skoršej prihlášky;

musí to uviesť v žiadosti a identifikovať relevantnú základnú prihlášku alebo základný patent alebo iné základné udelenie.

(b) Zahrnutie označenia do žiadosti podľa odseku (a) nemá vplyv na použitie pravidla 4.9.

4.12 Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy

Ak si prihlasovateľ želá, aby orgán pre medzinárodnú rešerš pri vykonávaní medzinárodnej rešerše vzal do úvahy výsledky skoršej medzinárodnej rešerše, typ medzinárodnej rešerše alebo národnej rešerše vykonanej tým istým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom („skoršia rešerš“),

(i) musí to v žiadosti uviesť a špecifikovať príslušný orgán alebo úrad a prihlášku, na ktorú sa skoršia rešerš vykonala,

(ii) žiadosť môže obsahovať vyhlásenie, ak sa vyžaduje na tento účel, že ide o tú istú prihlášku alebo v podstate o tú istú prihlášku, na ktorú bola vykonaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška s výnimkou, že bola podaná v inom jazyku.

4.14.bis Voľba orgánu pre medzinárodnú rešerš

Ak je na medzinárodnú rešerš medzinárodnej prihlášky príslušných viacero orgánov, prihlasovateľ označí v žiadosti ten orgán, ktorý si vybral.

4.15 Podpis

Žiadosť musia podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia.

(a) S výhradou odseku (b) musia žiadosť podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia.

(b) (zrušené)

4.16 Prepis a preklad určitých slov

(a) Ak meno alebo adresa nie sú napísané latinskou abecedou, musia sa takisto uviesť v latinskej abecede, a to buď v prepise, alebo v anglickom preklade. Prihlasovateľ rozhodne, ktoré slová sa len prepíšu a ktoré preložia.

(b) Ak meno krajiny nie je napísané latinskou abecedou, musí sa takisto uviesť v anglickom jazyku.

4.17 Vyhlásenia týkajúce sa národných požiadaviek tak, ako ich stanovuje pravidlo 51bis.1(a)(i) až (v)

Žiadosť môže obsahovať pre potreby národného zákonodarstva aplikovaného v jednom alebo vo viacerých určených štátoch jedno alebo viaceré z nasledujúcich vyhlásení tak, ako predpisujú Administratívne smernice:

(i) vyhlásenie o totožnosti prihlasovateľa, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(i);

(ii) vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na prihlásenie a udelenie patentu, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(ii);

(iii) vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie priority skoršej prihlášky, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(iii);

(iv) vyhlásenie o pôvodcovstve, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(iv), ktoré musí byť podpísané tak, ako predpisujú Administratívne smernice;

(v) vyhlásenie o zverejneniach, ktoré nie sú na škodu udelenia patentu, alebo o výnimkách pri nedostatku novosti, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(v).

4.18 Vyhlásenie o včlenení odkazom

Ak si medzinárodná prihláška ku dňu, keď prijímací úrad prijal skôr jeden alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii), uplatňuje prioritu skoršej prihlášky, môže žiadosť obsahovať vyhlásenie, ak prvok medzinárodnej prihlášky uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) alebo časť opisu, nárokov alebo výkresov uvedených v pravidle 20.5(a) nie sú inak obsiahnuté v medzinárodnej prihláške, ale sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, že prvok alebo časť, s prihliadnutím na potvrdenie podľa pravidla 20.6, sú včlenené vyhlásením do medzinárodnej prihlášky na účely pravidla 20.6. Ak žiadosť neobsahuje takéto vyhlásenie k uvedenému dňu, môže sa doložiť k žiadosti iba vtedy, ak bolo v nej obsiahnuté inak alebo predložené spolu s medzinárodnou prihláškou k uvedenému dňu.

4.19 Dodatkové údaje

(a) Žiadosť nesmie obsahovať žiadne iné údaje než tie, ktoré sa uvádzajú v pravidlách 4.1 až 4.18, s tým, že administratívne smernice môžu dovoliť, ale nie nariadiť, aby sa do žiadosti zahrnuli ďalšie dodatkové údaje vymedzené v administratívnych smerniciach.

(b) Ak žiadosť obsahuje iné údaje než tie, ktoré sú uvedené v pravidlách 4.1 až 4.18 alebo povolené podľa odseku (a) administratívnymi smernicami, prijímací úrad z úradnej moci zruší tieto dodatkové údaje.

PRAVIDLO 5

OPIS

5.1 Spôsob opisu

(a) Opis sa musí začínať názvom vynálezu uvedeného v žiadosti a musí:

(i) spresnenie technického odboru, ktorého sa vynález týka;

(ii) uvedenie známeho stavu techniky, ktorý prihlasovateľ pozná a ktorý môže byť užitočný pre porozumenie, rešerš a prieskum vynálezu, a pokiaľ možno uvedenie materiálov, z ktorých tento stav vyplýva;

(iii) vlastný opis prihláseného vynálezu takými výrazmi, aby bolo možné technickému problému (aj keď nebol výslovne ako taký uvedený) a jeho riešeniu porozumieť, a uvedenie prípadných výhodných účinkov vynálezu v porovnaní so známym stavom techniky;

(iv) krátky opis prípadných výkresov;

(v) uvedenie aspoň najlepšieho spôsobu, ktorým by bolo možné podľa názoru prihlasovateľa uskutočniť prihlásený vynález; to sa urobí pomocou príkladov, a keď je to vhodné, odkazom na prípadné výkresy; keď národné zákonodarstvo určeného štátu nevyžaduje opis najlepšieho spôsobu, ale uspokojí sa s opisom akéhokoľvek príkladu vyhotovenia (bez ohľadu na to, či je považovaný za najlepší, alebo nie), nemá opomenutie opísať nejlepší spôsob vyhotovenia účinky v tomto štáte;

(vi) výslovné uvedenie spôsobu, akým sa môže predmet vynálezu vhodne využívať v priemysle, pokiaľ to celkom jasne nevyplýva z opisu alebo z povahy vynálezu, a spôsobu, akým sa môže vyrábať alebo používať, alebo ak sa môže iba používať, spôsob, ktorým sa môže používať. Pojmom „priemysel“ sa rozumie jeho najširší zmysel ako v Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva.

(b) Spôsob a poradie opisu uvedené v odseku (a) treba dodržať s výnimkou prípadov, keď pre povahu vynálezu by bol iný spôsob alebo iné poradie lepšie pre porozumenie a hospodárnejšie vysvetlenie.

(c) S výhradou ustanovenia odseku (b) uvedie sa každá časť spomenutá v odseku (a) vhodným nadpisom v súlade s odporúčaním obsiahnutým v Administratívnych smerniciach.

5.2 Opis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín

(a) Ak medzinárodná prihláška obsahuje opis jednej sekvencie alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín, opis musí obsahovať výpis sekvencie, ktorý je v súlade so štandardom predpísaným Administratívnou smernicou a musí sa podať ako samostatná časť opisu podľa tohto štandardu.

(b) Ak časť opisu s výpisom sekvencie opisu obsahuje voľný text, ako sa stanovuje v štandarde uvedenom v Administratívnej smernici, voľný text sa musí uviesť aj v hlavnej časti opisu, a to v rovnakom jazyku, ako je opis.

PRAVIDLO 6

NÁROKY

6.1 Počet a číslovanie nárokov

(a) Počet nárokov musí byť primeraný povahe prihláseného vynálezu.

(b) Ak je nárokov niekoľko, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami.

(c) Spôsob číslovania v tých prípadoch, keď dochádza k úprave nárokov, sa spravuje Administratívnymi smernicami.

6.2 Odkazy na iné časti medzinárodnej prihlášky

(a) Nároky sa nesmú, s výnimkou prípadov, kde je to nevyhnutne potrebné, opierať, pokiaľ ide o technické znaky vynálezu, o odkazy na opis alebo výkresy. Najmä sa nesmú opierať o také odkazy, ako je napríklad: „ako je opísané v časti ... opisu“ alebo „ako je znázornené na obrázku ... výkresov“.

(b) V tých prípadoch, keď medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, dáva sa prednosť tomu, aby technické znaky v nárokoch sprevádzali vzťahové značky, ktoré sa ich týkajú. Ak sa použijú, dáva sa prednosť tomu, aby boli v zátvorkách. Ak použitie vzťahových značiek nijako zvlášť neuľahčuje rýchlejšie pochopenie nároku, potom sa nepoužijú. Vzťahové značky môže určený úrad na účely zverejnenia týmto úradom vypustiť. V tých prípadoch, keď medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, dáva sa prednosť tomu, aby technické znaky v nárokoch sprevádzali vzťahové značky, ktoré sa ich týkajú. Ak sa použijú, dáva sa prednosť tomu, aby boli v zátvorkách. Ak použitie vzťahových značiek nijako zvlášť neuľahčuje rýchlejšie pochopenie nároku, potom sa nepoužijú. Vzťahové značky môže určený úrad na účely zverejnenia týmto úradom vypustiť.

6.3 Spôsob zostavovania nárokov

(a) Definícia predmetu, o ktorého ochranu sa žiada, pozostáva z technických znakov vynálezu.

(b) Ak je to vhodné, musia nároky obsahovať:

(i) úvodnú časť označujúcu tie technické znaky vynálezu, ktoré sú potrebné pre definíciu prihláseného predmetu, ktoré sú však v kombinácii súčasťou známeho stavu techniky;

(ii) význakovú časť, ktorej predchádzajú napr. slová „vyznačujúce sa“, „vyznačené tým“, „pričom zlepšenie spočíva v tom“ alebo iné slová s rovnakým významom a ktorá stručne uvádza technické znaky, o ktorých ochranu sa v spojení so znakmi uvedeným v bode (i) žiada.

(c) Tam, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nevyžaduje, aby boli nároky zostavené spôsobom uvedeným v odseku (b), nebude mať opomenutie uvedeného spôsobu zostavenia nárokov žiadne následky pre tento štát za predpokladu, že skutočne použitý spôsob zostavenia nárokov je v súlade s požiadavkami národného zákonodarstva tohto štátu.

6.4 Závislé nároky

(a) Každý nárok, ktorý obsahuje všetky znaky jedného alebo viacerých ostatných nárokov (nárok v závislej forme, tu uvádzaný ako „závislý nárok“), musí obsahovať odvolanie, pokiaľ možno na začiatku, na iný nárok alebo na iné nároky a potom musí uviesť ďalšie nárokované znaky. Každý závislý nárok, ktorý sa odvoláva na viac než jeden z ostatných nárokov („viacnásobne závislý nárok“) sa smie odvolávať na tieto nároky iba alternatívne. Viacnásobne závislé nároky nesmú slúžiť ako podklad pre iné viacnásobne závislé nároky. Ak národné zákonodarstvo národného úradu, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, neumožňuje, aby viacnásobne závislé nároky boli zostavené spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený vo dvoch predchádzajúcich vetách, potom opomenutie zostaviť nároky takým spôsobom môže viesť k ich označeniu v medzinárodnej rešeršovej správe podľa článku 17. (2) (b). Skutočnosť, že nároky nie sú zostavené uvedeným spôsobom, nemá v určenom štáte následky, pokiaľ boli nároky zostavené v súlade s národným zákonodarstvom tohto štátu.

(b) Každý závislý nárok musí byť formulovaný tak, aby obsahoval všetky obmedzenia obsiahnuté v nároku, na ktorý sa odvoláva. Viacnásobne závislý nárok musí byť formulovaný tak, aby obsahoval všetky obmedzenia obsiahnuté v tom konkrétnom nároku, v súvislosti s ktorým je práve zamýšľaný.

(c) Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok, a všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na niekoľko predchádzajúcich nárokov, budú podľa možnosti a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.

6.5 Úžitkové vzory

Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, môže namiesto pravidiel 6.1 až 6.4 použiť vo veciach tam upravených ustanovenia svojho národného zákonodarstva o úžitkových vzoroch, pokiaľ sa konanie o medzinárodnej prihláške začalo v tomto štáte, a za predpokladu, že sa prihlasovateľovi poskytnú aspoň dva mesiace od uplynutia lehoty podľa článku 22 na prispôsobenie prihlášky požiadavkám národného zákonodarstva.

PRAVIDLO 7

VÝKRESY

7.1 Technologické schémy a diagramy

Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.

7.2 Lehota

Lehota uvedená v článku 7.(2) (ii) musí zodpovedať okolnostiam daného prípadu a nesmie byť kratšia ako 2 mesiace od dátumu písomnej výzvy, v ktorej sa žiada o predloženie výkresov alebo dodatkových výkresov podľa uvedeného ustanovenia.

PRAVIDLO 8

ANOTÁCIA

8.1 Obsah a forma anotácie

(a) Anotácia musí obsahovať:

(i) súhrn podstaty vynálezu, ako vyplýva z opisu nákov a prípadných výkresov; v súhrne musí byť uvedený technický odbor, ktorého sa vynález týka, a jeho formulácia musí umožňovať jasné pochopenie technického problému, jadra riešenia tohto problému vynálezom a základné využitie alebo väčší počet základných využití vynálezu;

(ii) tam, kde to pripadá do úvahy, chemický vzorec, ktorý zo všetkých vzorcov uvedených v medzinárodnej prihláške najlepšie charakterizuje vynález.

(b) Anotácia musí byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu (pokiaľ možno 50 až 150 slov, ak je v angličtine alebo preložená do angličtiny).

(c) Anotácia nesmie obsahovať údaje o tvrdených výhodách alebo hodnote prihláseného vynálezu ani o jeho uvažovanej upotrebiteľnosti.

(d) Každý podstatný technický znak uvedený v anotácii a zobrazený na výkrese medzinárodnej prihlášky musí byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.

8.2 Obrázok

(a) Ak prihlasovateľ opomenie urobiť návrh podľa pravidla 3.3 (a) (iii) alebo ak orgán pre medzinárodnú rešerš uzná, že vynález by lepšie charakterizoval iný obrázok alebo obrázky než ten alebo tie, ktoré navrhuje prihlasovateľ, potom označí, s výhradou ustanovenia článku (b), ten obrázok alebo tie obrázky, ktoré sa pripoja k anotácii, až ju Medzinárodný úrad zverejní. V takom prípade sa k anotácii pripojí obrázok alebo obrázky označené orgánom povereným medzinárodnou rešeršou. Inak sa k anotácii pripojí len, s výhradou článku (b), obrázok alebo obrázky navrhnuté prihlasovateľom.

(b) Pokiaľ orgán poverený medzinárodnou rešeršou uzná, že na pochopenie anotácie sa nehodí žiadny obrázok výkresov, oznámi to Medzinárodnému úradu. V takom prípade sa k anotácii pri zverejnení Medzinárodným úradom nepripojí žiadny obrázok, aj keď prihlasovateľ urobil návrh podľa pravidla 3.3 (a) (iii).

8.3 Hlavné zásady formulácie

Anotácia sa formuluje tak, aby mohla účinne slúžiť ako orientačná pomôcka na účely rešerše v príslušnom odvetví techniky, najmä aby napomáhala vedcom, inžinierom alebo výskumným pracovníkom zistiť, či treba študovať celú medzinárodnú prihlášku.

Pravidlo 9

Výrazy a pod., ktoré sa nesmú použiť

9.1 Vymedzenie

Medzinárodná prihláška nesmie obsahovať:

(i) výrazy alebo výkresy, ktoré odporujú dobrým mravom;

(ii) výrazy alebo výkresy, ktoré sa priečia verejnému poriadku;

(iii) hanlivé údaje o výrobkoch alebo postupoch akejkoľvek inej osoby než prihlasovateľa alebo o výhodách a hodnote prihlášok alebo patentov takej osoby (jednoduché porovnanie so súčasným stavom techniky nie je samo osebe hanlivé);

(iv) akékoľvek vyhlásenia alebo iné veci, ktoré sú vzhľadom na okolnosti zrejme bezvýznamné alebo nepotrebné.

9.2 Pripomienka rozporu s predpismi

Prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš a Medzinárodný úrad môžu upozorniť na nesúlad s ustanovením pravidla 9.1 a môžu navrhnúť prihlasovateľovi, aby podľa toho dobrovoľne opravil svoju medzinárodnú prihlášku. V takom prípade prijímací úrad, kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš, kompetentný orgán menovaný na vykonávanie doplnkových rešerší a Medzinárodný úrad, podľa toho, ktorý je príslušný, musí byť informovaný o návrhu.

9.3 Odkaz na článok 21 (6)

„Hanlivé údaje“ uvedené v článku 21 (6) majú význam vymedzený pravidlom 9.1 (iii).

PRAVIDLO 10

TERMINOLÓGIA A ZNAČKY

10.1 Terminológia a značky

(a) Jednotky váh a mier musia byť vyjadrené v metrickej sústave, prípadne aj v metrickej sústave, ak sú najprv vyjadrené v inej sústave.

(b) Teploty musia byť vyjadrené v stupňoch Celzia, prípadne aj v stupňoch Celzia, ak sú najprv vyjadrené inak.

(c) zrušené

(d) Pre údaje o teple, energii, svetle, zvuku a magnetizme, ako aj pre matematické vzorce a elektrické jednotky sa musia dodržať zásady medzinárodnej praxe; pre chemické vzorce sa použijú symboly, atómové hmotnosti a molekulárne vzorce používané všeobecne.

(e) Všeobecne sa používajú iba také technické výrazy, značky a symboly, ktoré sú v odbore všeobecne zavedené.

(f) Ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v čínštine, v angličtine alebo v japončine, začiatok každého desatinného miesta sa označuje bodkou; ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v inom jazyku než v čínštine, v angličtine alebo v japončine, označuje sa čiarkou.

10.2 Dôslednosť

V celej medzinárodnej prihláške sa dôsledne používa zvolená terminológia a značky.

Pravidlo 11

Požiadavky na vonkajšiu úpravu

11.1 Počet vyhotovení

(a) S výhradou ustanovenia odseku (b) sa podávajú medzinárodné prihlášky a každý z dokladov uvedených v kontrolnom zozname (pravidlo 3.3 (a) (ii)) v jednom vyhotovení.

(b) Každý prijímací úrad môže požadovať, aby medzinárodná prihláška a každý doklad uvedený v kontrolnom zozname (pravidlo 3.3 (a) (ii)), s výnimkou potvrdenia o zaplatení poplatkov alebo šeku na zaplatenie poplatkov, boli podané vo dvoch alebo troch vyhotoveniach. V takom prípade je prijímací úrad zodpovedný za overenie toho, že druhé a tretie vyhotovenie je zhodné s archívnym vyhotovením.

11.2 Vhodnosť na reprodukciu

(a) Všetky časti medzinárodnej prihlášky (t. j. žiadosť, opis, nároky, výkresy a anotácia) musia byť predložené tak, aby ich bolo možno priamo fotograficky, elektrostaticky, ofsetovou tlačou a mikrofilmom reprodukovať v akomkoľvek počte kópií.

(b) Všetky listy musia byť bez záhybov a trhlín; nesmú byť preložené.

(c) Používa sa iba jedna strana každého listu.

(d) S výhradou pravidla 11.10 (d) a pravidla 11.13 (j) sa každý list použije v zvislej polohe (t. j. kratšie strany hore a dole).

11.3 Použiteľný materiál

Všetky časti medzinárodnej prihlášky musia byť na papieri, ktorý je ohybný, silný, biely, hladký, nelesklý a trvanlivý.

11.4 Oddelené listy a pod.

(a) Každá časť medzinárodnej prihlášky (žiadosť, opis, nároky, anotácia) sa začína na novom liste.

(b) Všetky listy medzinárodnej prihlášky sa spoja tak, aby sa pri štúdiu mohli ľahko obracať, aby sa dali ľahko rozpojiť a zase zložiť dohromady v tých prípadoch, keď boli oddelené na reprodukčné účely.

11.5 Rozmery listov

Rozmery listov musia zodpovedať formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). Každý prijímací úrad však môže prijať medzinárodné prihlášky na listoch iných rozmerov za predpokladu, že archívne vyhotovenie odovzdávané Medzinárodnému úradu a rešeršové vyhotovenie, ak to žiada príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, budú na formáte A4.

11.6 Okraje

(a) Minimálne okraje listov obsahujúcich opis, nároky a anotáciu sú tieto:

- horný okraj: 2 cm

- ľavý okraj: 2,5 cm

- pravý okraj: 2 cm

- spodný okraj: 2 cm

(b) Odporúčané maximálne okraje uvedené v odseku (a) sú tieto:

– horný okraj 4 cm

– ľavý okraj 4 cm

– pravý okraj 4 cm

– spodný okraj 3 cm

(c) Na listoch s výkresmi nesmie byť použiteľná plocha väčšia ako 26,2 cm x 17,00 cm. Listy nesmú mať okolo použiteľnej alebo použitej plochy rámček. Minimálne okraje sú tieto:

– horný okraj 2,5 cm

– ľavý okraj 2,5 cm

– pravý okraj 1,5 cm

– spodný okraj 1,0 cm

(d) Okraje uvedené v odsekoch (a) až (c) sa týkajú listov formátu A4. Aj keď prijímací úrad prijíma iné formáty, musí archívne vyhotovenie formátu A4 a v danom prípade aj rešeršové vyhotovenie formátu A4 zachovávať uvedené okraje.

(e) S výhradou odseku (f) a ustanovenia pravidla 11.8 (b) okraje predloženej medzinárodnej prihlášky musia byť úplne prázdne.

(f) Horný okraj môže obsahovať v ľavom rohu značku prihlasovateľa, s podmienkou, že značka nebude nižšie ako 1,5 cm od horného okraja listu. Počet písmen v značke prihlasovateľa nesmie prekročiť maximum, ktoré sa uvádza v Administratívnych smerniciach.

11.7 Číslovanie listov

(a) Všetky listy, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami,

(b) Čísla musia byť umiestnené v strede horného alebo spodného okraja listu, ale nesmú byť umiestnené v okraji.

11.8 Číslovanie riadkov

(a) Naliehavo sa odporúča číslovať každý piaty riadok každého listu opisu a každého listu nárokov.

(b) Čísla by mali byť uvedené v pravej polovici ľavého okraja.

11.9 Spôsob písania textu

(a) Žiadosť, opis, nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia.

(b) V prípade potreby možno napísať rukou alebo nakresliť len grafické symboly a znaky, chemické alebo matematické vzorce a niektoré znaky v čínštine alebo v japončine.

(c) Strojopis má medziriadkovú medzeru 1 1/2.

(d) Všetky textové časti musia byť napísané takým písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,28 cm, a čiernou nezmazateľnou farbou tak, aby boli splnené požiadavky uvedené v pravidle 11.2, za predpokladu, že každá textová časť v žiadosti môže byť napísaná takými písmenami, ktorých výška nie je menšia ako 0,21 cm.

(e) Ustanovenia odsekov (c) a (d), pokiaľ ide o medzery a o rozmery znakov, sa nevzťahujú na texty v čínštine alebo v japončine.

11.10 Výkresy, vzorce a tabuľky v textovej časti

(a) V žiadosti, opise, nárokoch a anotácii nesmú byť výkresy.

(b) V opise, nárokoch a anotácii smú byť chemické a matematické vzorce.

(c) V opise a v anotácii smú byť tabuľky; nárok smie obsahovať tabuľky iba vtedy, ak je to vzhľadom na predmet tohto nároku vhodné.

11.11 Texty na výkresoch

(a) Výkresy nesmú obsahovať texty, iba jednotlivé slovo alebo jednotlivé slová, ak je to úplne nevyhnutné, napr. slovo ako: „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „rez AB“. Pri elektrických obvodoch, blokových schémach a technologických diagramoch môžu byť len krátke heslá nevyhnutne potrebné pre porozumenie.

(b) Všetky použité slová musia byť umiestnené tak, aby sa mohli pri preklade prelepiť bez porušenia niektorej čiary výkresov.

11.12 Prepisy a pod.

Na listoch sa nesmie nadmerne mazať, listy nesmú obsahovať prepisy, preklepy alebo vsuvky medzi riadkami. Porušenie tohto pravidla možno prejsť len vtedy, pokiaľ nie je sporná pôvodnosť obsahu a ohrozená požiadavka dobrej reprodukcie.

11.13 Osobitné požiadavky na výkresy

(a) Výkresy musia byť vyhotovené trvanlivými, čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnako hrubými a dobre ohraničenými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.

(b) Rezy musia byť opatrené obvyklým šrafovaním, ktoré nesmie brániť ľahkej čitateľnosti vzťahových značiek a vynášacích čiar.

(c) Mierka výkresov a zreteľnosti ich grafického vyhotovenia musia byť také, aby sa aj pri fotografickej reprodukcii s lineárnym zmenšením na dve tretiny dali bez ťažkostí rozoznať všetky detaily.

(d) Ak sa vo výnimočných prípadoch na výkresoch uvedie mierka, musí sa znázorniť graficky.

(e) Všetky číslice, písmená a vynášacie čiary obsiahnuté vo výkrese musia byť jednoduché a jasné. V spojení s číslicami a písmenami sa nesmú používať zátvorky, krúžky alebo úvodzovky.

(f) Všetky čiary výkresov sa musia riadne nakresliť rysovacími pomôckami.

(g) Každý prvok určitého obrázku musí byť úmerný ostatným prvkom obrázku, ibaže použitie rôznych mierok je nevyhnutné pre jasnosť obrázku.

(h) Výška číslic a písmen nesmie byť nižšia ako 0,32 cm. Pre legendu výkresov sa použije latinská abeceda, a kde je to obvyklé, grécka abeceda.

(i) Jeden list výkresu smie obsahovať niekoľko obrázkov. Ak obrázky na dvoch alebo viacerých listoch tvoria v skutočnosti jediný úplný obrázok, musia byť usporiadané tak, aby sa dal kompletný obrázok zostaviť bez zakrytia niektorej časti obrázkov na rôznych listoch.

(j) Jednotlivé obrázky sa na liste alebo na listoch zostavia tak, aby sa neplytvalo miestom, najlepšie v kolmej polohe a vzájomne zreteľne oddelene. Pokiaľ nie sú obrázky v kolmej polohe, musia byť umiestnené vodorovne tak, aby ich horná časť bola na ľavej strane listu.

(k) Nezávisle od očíslovania listov musia sa jednotlivé obrázky číslovať za sebou arabskými číslami.

(l) Vzťahové značky, neuvedené v opise nesmú byť na výkresoch a naopak.

(m) Vzťahové značky toho istého prvku musia byť zhodné v celej medzinárodnej prihláške.

(n) Ak výkresy obsahujú veľký počet vzťahových značiek, dôrazne sa odporúča pripojiť osobitný list so zoznamom všetkých vzťahových značiek a prvkov nimi označených.

11.14 Neskôr predložené doklady

Pravidlá 10 a 11.1 až 11.13 sa takisto vzťahujú na každý dokument – napríklad, opravené stránky, upravené nároky, preklady – predložené po podaní medzinárodnej prihlášky.

Pravidlo 12

Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia

12.1 Prípustné jazyky pri podaní medzinárodnej prihlášky

(a) Medzinárodná prihláška sa musí podať v niektorom z jazykov, ktorý prijímací úrad pripúšťa na tento účel.

(b) Každý prijímací úrad pripúšťa pri podaní medzinárodnej prihlášky najmenej jeden jazyk, ktorý je aj:

(i) jazykom prijateľným pre medzinárodný rešeršný orgán, alebo ak je to možné, najmenej jediným orgánom pre medzinárodnú rešerš, ktorý je príslušný vykonávať medzinárodnú rešerš pre medzinárodné prihlášky podané na tomto prijímacom úrade, a

(ii) jazykom, v ktorom sa má prihláška zverejniť;

(c) Napriek odseku (a) sa žiadosť podáva v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa prijímací úrad na účely tohto odseku.

(d) Bez ohľadu na odsek (a) sa musí každý text obsiahnutý v časti opisu s výpisom sekvencií podľa pravidla 5.2(a) podať v súlade so štandardom uvedeným v Administratívnej smernici.

12.1bis Jazyk prvkov a častí predložených podľa pravidla 20.3, 20.5 alebo 20.6

Prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b) alebo 20.6(a), a časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b) alebo 20.6(a), musí byť v jazyku medzinárodnej prihlášky, ako sa podala, alebo ak sa vyžaduje preklad prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), v obidvoch, v jazyku, v akom sa prihláška podala, a v jazyku prekladu.

12.1ter Jazyk údajov predložených podľa pravidla 13bis.4

Každý údaj týkajúci sa uloženého biologického materiálu, predložený podľa pravidla 13bis.4 musí byť v takom jazyku, v akom sa podala medzinárodná prihláška, za predpokladu, že ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), každý údaj sa musí predložiť v obidvoch jazykoch, tak v jazyku prihlášky, ako sa podala, ako aj v jazyku prekladu.

12.2 Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške

(a) Každá úprava medzinárodnej prihlášky musí byť v jazyku, v ktorom bola podaná prihláška, s výnimkou pravidiel 46.3 a 55.3.

b) Každá oprava podľa pravidla 91.1 zjavného omylu v medzinárodnej prihláške musí byť v jazyku, v ktorom sa prihláška podala, za predpokladu, že

(i) ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), 12.4(a) alebo 55.2(a), opravy podľa pravidla 91.1(b)(ii) a (iii) sa musia podať tak v jazyku prihlášky, ako aj v jazyku prekladu,

(ii) ak sa vyžaduje preklad žiadosti podľa pravidla 26.3ter(c), opravy podľa pravidla 91.1(b)(i) stačí predložiť iba v jazyku prekladu.

(c) Každá oprava chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 26 musí byť v jazyku, v ktorom sa podala medzinárodná prihláška. Každá oprava chyby podľa pravidla 26 v preklade predloženom podľa pravidla 12.3 alebo 12.4, každá oprava chyby podľa pravidla 55.2(c) v preklade predloženom podľa pravidla 55.2(a) alebo každá oprava v preklade žiadosti predloženej podľa pravidla 26.3ter(c) musí byť v jazyku prekladu.

12.3 Preklad na účely medzinárodnej rešerše

(a) Ak jazyk, v ktorom bola medzinárodná prihláška podaná, nie je prípustný pre orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý má vykonať medzinárodnú rešerš, prihlasovateľ musí do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom predložiť tomuto úradu preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je súčasne:

(i) jazykom prípustným pre tento orgán, a

(ii) jazykom, v ktorom má byť prihláška zverejnená, a

(iii) jazykom prípustným pre prijímací úrad podľa pravidla 12.1(a), ak nie je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, v ktorom má byť zverejnená.

(b) Odsek (a) sa nepoužije pre žiadosť ani pre žiadnu časť opisu s výpisom sekvencií.

(c) Ak prijímací úrad zašle prihlasovateľovi oznámenie podľa pravidla 20.2(c), prihlasovateľ nepredložil preklad vyžadovaný podľa odseku (a), prijímací úrad musí, pokiaľ možno spolu s oznámením, vyzvať prihlasovateľa, aby

(i) predložil preklad v lehote podľa odseku (a);

(ii) v prípade, že požadovaný preklad nebol predložený v lehote podľa odseku (a), predložil preklad a prípadne zaplatil poplatok za oneskorené predloženie podľa odseku (e) v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy alebo v lehote do dvoch mesiacov od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr.

(d) Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (c) a prihlasovateľ nepredložil v lehote stanovenej podľa odseku (c)(ii) požadovaný preklad a nezaplatil žiadny poplatok požadovaný za oneskorené predloženie, medzinárodná prihláška sa bude považovať za späťvzatú a prijímací úrad o tom vydá uznesenie. Každý preklad a každá platba, ktoré prijímací úrad dostane pred vydaním uznesenia v zmysle predchádzajúcej vety a pred uplynutím 15 mesiacov od dátumu priority, budú sa považovať za prijaté pred uplynutím tejto lehoty.

(e) Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech zaplatenie poplatku za oneskorené predloženie prekladu vo výške 25 % poplatku za medzinárodné podanie, ktorý je uvedený v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.

12.4 Preklad na účely medzinárodného zverejnenia

(a) Ak jazyk, v ktorom je podaná medzinárodná prihláška, nie je jazykom zverejnenia a preklad sa nevyžiadal podľa pravidla 12.3(a), prihlasovateľ musí prijímaciemu úradu zaslať preklad medzinárodnej prihlášky v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa na účely tohto odseku, v rámci 14 mesiacov od dátumu prednosti.

(b) Odsek (a) sa neaplikuje na žiadosť ani na časť výpisu sekvencií opisu.

(c) Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty uvedenej v odseku (a) požadovaný preklad podľa tohto odseku, prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby zaslal požadovaný preklad a zaplatil, kde sa to vyžaduje, poplatok za neskoré predloženie, ktorý sa vyžaduje podľa odseku (e) v rámci lehoty 16 mesiacov od práva prednosti. Akýkoľvek preklad prijatý prijímacím úradom pred zaslaním výzvy úradu podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatý pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

(d) Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty podľa odseku (c) požadovaný preklad a nezaplatil požadovaný poplatok, medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú, čo prijímací úrad aj vyhlási. Preklad a poplatok prijaté prijímacím úradom pred vykonaním vyhlásenia úradu podľa predchádzajúcej vety a pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu práva prednosti sa považujú za predložené pred uplynutím tejto lehoty.

(e) Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech zaplatenie poplatku za oneskorené predloženie prekladu vo výške 25 % poplatku za medzinárodné podanie, ktorý je uvedený v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.

Pravidlo 12bis

Predloženie dokumentov prihlasovateľom vo vzťahu k skoršej rešerši

12bis.1 Poskytnutie dokumentov prihlasovateľom vo vzťahu k skoršej rešerši v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

(a) Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše vypracovanej tým istým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom, prihlasovateľ musí, s výnimkou odsekov (b) až (d), predložiť prijímaciemu úradu spolu s medzinárodnou prihláškou kópiu výsledkov skoršej rešerše v akejkoľvek forme (napríklad vo forme rešeršnej správy, zoznamu citovaných dokumentov na novosť alebo správy o prieskume), ktorú poskytuje príslušný orgán alebo úrad.

(b) Ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, prihlasovateľ môže namiesto predloženia kópie uvedenej v odseku (a) uviesť, že si želá, aby ju prijímací úrad pripravil a zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš. Túto žiadosť vyznačí v žiadosti a prijímací úrad ju môže spoplatniť vo svoj prospech.

(c) Ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, predloženie kópie uvedenej v odseku (a) sa podľa tohto odseku nevyžaduje.

(d) Ak kópia uvedená v odseku (a) je dostupná prijímaciemu úradu alebo orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme alebo spôsobom, ktorý je pre neho prijateľný, napríklad z digitálnej knižnice, a prihlasovateľ to uvedie v žiadosti, nevyžaduje sa predloženie žiadnej kópie podľa tohto odseku.

12bis.2 Výzva orgánu pre medzinárodnú rešerš na predloženie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

(a) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže s výnimkou odsekov (a) a (c) vyzvať prihlasovateľa, aby mu predložil v lehote, ktorá je primeraná okolnostiam:

(i) kópiu skoršej prihlášky, ktorej sa to týka,

(ii) ak je skoršia prihláška v jazyku, ktorý neakceptuje orgán pre medzinárodnú rešerš, preklad skoršej prihlášky do jazyka, ktorý akceptuje tento orgán,

(iii) ak sú výsledky skoršej rešerše v jazyku, ktorý neakceptuje orgán pre medzinárodnú rešerš, preklad týchto výsledkov do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,

(iv) kópiu každého dokumentu citovaného vo výsledku skoršej rešerše.

(b) Ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, alebo ak kópia alebo preklad uvedený v odseku (a) je dostupný orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme alebo spôsobom jemu prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice alebo vo forme prioritného dokladu, predloženie kópie alebo prekladu uvedeného v odseku (a) sa podľa tohto odseku nevyžaduje.

(c) Ak žiadosť obsahuje stanovisko podľa pravidla 4.12(ii) v tom zmysle, že medzinárodná prihláška je rovnaká alebo v podstate rovnaká ako prihláška, na ktorú bola vypracovaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je rovnaká alebo v podstate rovnaká ako skoršia prihláška s výnimkou, že je podaná v inom jazyku, predloženie kópie alebo prekladu uvedených v odsekoch (a)(i) a (ii) sa podľa týchto odsekov nevyžaduje.

PRAVIDLO 13

JEDNOTNOSŤ VYNÁLEZU

13.1 Požiadavka

Medzinárodná prihláška smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov vzájomne spojených tak, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku („požiadavka jednotnosti vynálezu“).

13.2. Okolnosti, za ktorých sa požiadavka jednotnosti vynálezu považuje za splnenú

Ak sa v jednej a tej istej medzinárodnej prihláške nárokuje skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu, podľa ustanovenia pravidla 13.1, splnená len vtedy, ak existuje technický vzťah medzi týmito vynálezmi spočívajúci na jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich osobitných technických znakoch. Výraz „osobitné technické znaky“ znamená také technické znaky, ktoré vymedzujú účinok, ktorým každý z uplatňovaných vynálezov považovaných za celok prekračuje známy stav techniky.

13.3. Určenie jednotnosti vynálezu neovplyvnené spôsobom zostavenia nárokov

Určenie, či je skupina vynálezov vzájomne spojená tak, že tvorí jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa musí vykonať bez ohľadu na to, či sa vynálezy uplatňujú v oddelených nárokoch, alebo alternatívne v jednom nároku.

13.4 Závislé nároky

S výhradou pravidla 13.1 možno do jedinej medzinárodnej prihlášky zahrnúť rozumný počet závislých nárokov pre ochranu osobitných vyhotovení vynálezu, ktorý je predmetom nezávislého nároku, a to aj vtedy, keď znaky jednotlivého závislého nároku možno považovať samé osebe za vynález.

13.5 Úžitkové vzory

Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, môže namiesto pravidiel 13.1 až 13.4 použiť vo veciach tam upravených ustanovenia svojho národného zákonodarstva o úžitkových vzoroch, pokiaľ sa konanie o medzinárodnej prihláške začalo v tomto štáte, a za predpokladu, že prihlasovateľovi sa poskytnú aspoň dva mesiace od uplynutia lehoty podľa článku 22 na prispôsobenie prihlášky požiadavkám národného zákonodarstva.

Pravidlo 13bis

Vynálezy týkajúce sa biologického materiálu

13bis.1 Definícia

Na účely tohto pravidla sa pod výrazom „odkaz na uložený biologický materiál“ rozumejú údaje medzinárodnej prihlášky o uložení biologických materiálov v depozitárnej inštitúcii alebo o takto uloženom biologickom materiáli.

13bis.2 Odkazy (všeobecne)

Každý odkaz na uložený biologický materiál sa vykoná podľa tohto pravidla, a ak sa takto vykoná, predpokladá sa, že vyhovuje požiadavkám národnej legislatívy každého určeného štátu.

13bis.3 Odkazy: obsah; opomenutie odkazu alebo údaja

(a) Odkaz na uložený biologický materiál musí obsahovať:

(i) meno a adresu ukladacieho orgánu, na ktorom došlo k uloženiu;

(ii) dátum uloženia biologického materiálu v tejto inštitúcii;

(iii) prístupové číslo pridelené týmto orgánom uloženému mikroorganizmu;

(iv) ďalšie skutočnosti oznámené Medzinárodnému úradu podľa ustanovenia pravidla 13 bis 7 (a) (i), pokiaľ požiadavka na ich oznámenie bola zverejnená vo Vestníku podľa pravidla 13 bis 7 (c) najmenej dva mesiace pred podaním medzinárodnej prihlášky.

(b) Nezahrnutie odkazu na uložený biologický materiál alebo nezahrnutie niektorého údaja, ktorý sa týka biologického materiálu podľa odseku (a), nemá dôsledok v žiadnom určenom štáte, ktorého národná legislatíva taký odkaz alebo údaj v národnej prihláške nevyžaduje.

13bis.4 Odkazy: lehota na predloženie údajov

(a) S výnimkou odsekov (b) a (c), ak nie je niektorý z údajov uvedený v pravidle 13bis.3(a) obsiahnutý v odkaze na uložený biologický materiál v medzinárodnej prihláške pri podaní, ale je predložený Medzinárodnému úradu:

(i) v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, takýto údaj bude každý určený úrad považovať za predložený včas;

(ii) po uplynutí lehoty 16 mesiacov od dátumu priority, každý určený úrad bude údaj považovať za predložený v posledný deň tejto lehoty, ak bude doručený Medzinárodnému úradu pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.

(b) Ak to národná legislatíva určeného úradu vyžaduje pri národných prihláškach, úrad môže žiadať predloženie akýchkoľvek údajov podľa pravidla 13bis.3(a) skôr ako 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že táto požiadavka bola podľa pravidla 13bis.7(a)(ii) oznámená Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad takú požiadavku podľa pravidla 13bis.7(c) zverejnil vo Vestníku najmenej dva mesiace pred podaním medzinárodnej prihlášky.

(c) Ak prihlasovateľ žiada skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), ktorýkoľvek určený úrad môže každý údaj, ktorý nebol predložený pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie, považovať za údaj, ktorý nebol predložený včas.

(d) Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi dátum prijatia každého údaja predloženého podľa odseku (a), a

(i) ak bol údaj prijatý pred dokončením technických príprav na zverejnenie, zverejní sa predložený údaj podľa odseku (a) a dátum jeho prijatia spolu s medzinárodnou prihláškou,

(ii) ak bol údaj prijatý po skončení technických príprav na medzinárodné zverejnenie, oznámi dátum a závažné údaje z odkazu určeným úradom.

13bis.5 Odkazy a údaje na účely jedného štátu alebo viacerých určených štátov; rôzne uloženia pre rôzne určené štáty; uloženie v iných ukladacích orgánoch, ako boli oznámené

(a) Odkaz na uložený biologický materiál sa považuje za odkaz na účely všetkých určených štátov, ak výslovne nebol urobený na účely len niektorého z určených štátov; to isté platí pre údaje uvedené v odkaze.

(b) Odkazy na niekoľko rôznych uložení biologického materiálu sa môžu vykonať pre rôzne určené štáty.

(c) Každý určený úrad môže neuznať uloženie vykonané v inej depozitnej inštitúcii ako v tej, ktorá bola oznámená podľa pravidla 13bis.7(b).

13bis.6 Poskytnutie vzoriek

(b) Podľa článkov 23 a 40 sa vzorky uloženého biologického materiálu, na ktorý bol urobený odkaz v medzinárodnej prihláške, neposkytnú pred uplynutím príslušných lehôt, po ktorých uplynutí sa môže podľa uvedených článkov začať národné konanie, iba ak by s tým prihlasovateľ súhlasil. Ak však prihlasovateľ vykoná úkony uvedené v článku 22 alebo 39 po medzinárodnom zverejnení, ale pred uplynutím uvedených lehôt, možno vzorky uloženého biologického materiálu poskytnúť po vykonaní týchto úkonov. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie možno vzorky uloženého biologického materiálu poskytnúť podľa ustanovení národnej legislatívy platnej pre ktorýkoľvek určený úrad, hneď ako nadobudne medzinárodné zverejnenie podľa tohto práva účinky povinného národného zverejnenia národnej prihlášky bez prieskumu.

13bis.7 Národné požiadavky; oznámenie a zverejnenie

(a) Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu požiadavky národnej legislatívy v tom smere, že

(i) sa požaduje, aby každý údaj uvedený v oznámení okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidle 13bis.3(a) (i), (ii) a (iii), bol zahrnutý v národnej prihláške v odkaze na uložený biologický materiál;

(ii) sa požaduje, aby bol zahrnutý jeden údaj alebo viac údajov uvedených v pravidle 13bis.3(a) v národnej prihláške už pri podaní alebo v lehote kratšej než 16 mesiacov od dátumu priority, pričom túto lehotu treba v oznámení presne uviesť.

(b) Každý národný úrad oznámi Medzinárodnému úradu depozitárne inštitúcie, v ktorých národná legislatíva povoľuje ukladať biologické materiály na účely patentového konania na tomto úrade, alebo ak národné právo neumožňuje alebo nepovoľuje takéto ukladanie.

(c) Požiadavky, ktoré sa mu oznámili podľa ustanovenia odseku (a), a informácie, ktoré sa mu oznámili podľa ustanovenia odseku (b), uverejní Medzinárodný úrad ihneď vo Vestníku.

Pravidlo 13 ter

Výpisy sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín

13ter.1 Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš

(a) Ak medzinárodná prihláška obsahuje informácie o výpise jednej alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vyzvať prihlasovateľa, aby mu zaslal na účely medzinárodnej rešerše výpis sekvencie v elektronickej forme, ktorá zodpovedá norme predpísanej administratívnymi smernicami, ak mu už takýto výpis v elektronickej forme nie je dostupný formou a spôsobom, ktorý je pre neho akceptovateľný, a aby prípadne zaplatil poplatok za neskoré predloženie uvedený v odseku (c) v lehote určenej vo výzve.

(b) Ak sa aspoň časť prihlášky podá na papieri a orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade s pravidlom 5.2(a), môže vyzvať prihlasovateľa, aby na účely medzinárodnej rešerše zaslal výpis sekvencie v papierovej forme, ktorá zodpovedá norme predpísanej administratívnymi smernicami, ak mu takýto výpis v papierovej forme už nie je dostupný formou a spôsobom, ktorý je pre neho akceptovateľný, bez ohľadu, či predložil, alebo nepredložil výpis sekvencií v elektronickej forme, vyzve ho podľa odseku (a), aby prípadne zaplatil poplatok za neskoré predloženie uvedené v odseku (c) v lehote určenej vo výzve.

(c) Zaslanie výpisu sekvencie v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) alebo (b) môže orgán pre medzinárodnú rešerš podrobiť poplatku za neskoré predloženie vo svoj prospech, ktorého výšku určuje orgán pre medzinárodnú rešerš, ale nesmie prekročiť 25 % medzinárodného poplatku za podanie uvedeného v bode 1 Sadzobníka poplatkov, nepočítajúc poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán, za predpokladu, že poplatok za neskoré predloženie sa vyžaduje podľa odseku (a) alebo (b), ale nie podľa obidvoch.

(d) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote vo výzve podľa odseku (a) alebo (b) nepredloží požadovaný výpis sekvencie a nezaplatí požadovaný poplatok za neskoré predloženie, od orgánu pre medzinárodnú rešerš sa vyžaduje, aby vykonal rešerš na medzinárodnú prihlášku iba v zmysluplnom rozsahu bez výpisu sekvencií.

(e) Výpis sekvencie, ktorý nie je obsiahnutý v medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, aj keď sa zašle v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) alebo (b), alebo inak, nebude časťou medzinárodnej prihlášky, ale tento odsek nebude brániť prihlasovateľovi zmeniť opis, ak sa týka výpisu sekvencie v súlade s článkom 34(2)(b).

(f) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade s pravidlom 5.2(b), vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovanú opravu. Pravidlo 26.4 sa použije primerane na akúkoľvek opravu, ktorú navrhne prihlasovateľ. Orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdá opravu prijímaciemu úradu a medzinárodnému úradu.

13ter.2 Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

Pravidlo 13ter.1 sa použije primerane na konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

13ter.3 Výpis sekvencie pre určený úrad

Žiadny určený úrad nebude žiadať od prihlasovateľa, aby zaslal iný výpis sekvencie ako výpis sekvencie v súlade s normou ustanovenou administratívnymi smernicami.

PRAVIDLO 14

ODOVZDÁVACÍ POPLATOK

14.1 Odovzdávací poplatok

(a) Každý prijímací úrad môže požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil v jeho prospech poplatok za prijatie medzinárodnej prihlášky, odovzdanie vyhotovenia Medzinárodnému úradu a príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš a výkon všetkých ostatných úloh v súvislosti s medzinárodnou prihláškou vo svojej funkcii prijímacieho úradu („odovzdávací poplatok“).

(b) Výšku prípadného odovzdávacieho poplatku, ak nejaký je, určí prijímací úrad.

(c) Odovzdávací poplatok sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Výška poplatku je suma, ktorá je splatná k dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky.

Pravidlo 15

Poplatok za medzinárodné podanie

15.1 Medzinárodný poplatok za podanie

Každá medzinárodná prihláška podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu („poplatok za medzinárodné podanie“), ktorý vyberá prijímací úrad.

15.2 Výška poplatku

(a) Výšku poplatku za medzinárodné podanie stanovuje sadzobník poplatkov.

(b) Poplatok za medzinárodné podanie sa platí v mene alebo v jednej z mien predpísaných prijímacím úradom („predpísaná mena“).

(c) Ak je predpísaná mena vo švajčiarskych frankoch, prijímací úrad Medzinárodnému úradu ihneď prevedie uvedený poplatok vo švajčiarskych frankoch.

(d) Ak je predpísaná mena v inej mene než švajčiarsky frank a táto mena

(i) je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví ekvivalentnú výšku poplatku v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu medzinárodného poplatku a prijímací úrad sumu v tejto mene ihneď prevedie Medzinárodnému úradu,

(ii) nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, prijímací úrad zodpovedá za konverziu poplatku za medzinárodné podanie z predpísanej meny na švajčiarske franky a ihneď prevedie poplatok Medzinárodnému úradu v švajčiarskych frankoch v sume stanovenej sadzobníkom poplatkov; alebo, ak si prijímací úrad želá, môže konvertovať poplatok za medzinárodné podanie z predpísanej meny na eurá alebo americké doláre a ihneď previesť ekvivalentnú čiastku tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch Medzinárodnému úradu, ako ju stanovil generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia, ako sa uvádza v bode (i).

15.3 Lehota splatnosti; splatná výška poplatku

Poplatok za medzinárodné podanie sa musí zaplatiť prijímaciemu úradu do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Splatná výška poplatku je suma splatná v deň prijatia.

15.4 Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie:

(i) ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne,

(ii) ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo sa považuje za späťvzatú, alebo

(iii) ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.

15.6 Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie

(i) ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne;

(ii) ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo sa považuje za späťvzatú, alebo

(iii) ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.

Pravidlo 16

Rešeršný poplatok

16.1 Právo žiadať poplatok

(a) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže požadovať, aby prihlasovateľ v jeho prospech zaplatil poplatok za vykonanie medzinárodnej rešerše a výkon všetkých ďalších úloh, ktorými je orgán pre medzinárodnú rešerš poverený podľa ustanovení Zmluvy a Vykonávacieho predpisu („rešeršový poplatok“).

(b) Rešeršný poplatok vyberá prijímací úrad. Uvedený poplatok sa platí v mene predpísanej prijímacím úradom („prepísaná mena“).

(c) Ak predpísaná mena je menou, v ktorej orgán pre medzinárodnú rešerš stanovil uvedený poplatok („fixná mena“), prijímací úrad ihneď prevedie uvedenú sumu v tejto mene tomuto orgánu.

(d) Ak predpísaná mena nie je fixnou menou a mena

(i) je voľne konvertibilná na fixnú menu, generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia stanoví ekvivalentnú výšku poplatku pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu rešeršného poplatku, a prijímací úrad sumu v tejto mene ihneď prevedie orgánu pre medzinárodnú rešerš,

(ii) nie je voľne konvertibilná na fixnú menu, prijímací úrad zodpovedá za konverziu rešeršného poplatku z predpísanej meny na fixnú menu a ihneď prevedie tento poplatok vo fixnej mene orgánu pre medzinárodnú rešerš vo výške, ktorú stanovil orgán pre medzinárodnú rešerš.

(e) Ak ide o platbu rešeršného poplatku v predpísanej mene inej než fixnej mene podľa odseku (d)(i) tohto pravidla, ak suma, ktorú orgán pre medzinárodnú rešerš v skutočnosti prijal v predpísanej mene, je po konverzii na fixnú menu nižšia, než ním predpísaná, Medzinárodný úrad zaplatí rozdiel orgánu pre medzinárodnú rešerš; ak je však skutočne prijatá suma vyššia, rozdiel zostane Medzinárodnému úradu.

(f) Ak ide o lehotu splatnosti rešeršného poplatku a výšku poplatku, ustanovenie pravidla 15.3 týkajúceho sa poplatku za medzinárodné podanie sa použije primerane.

16.2 Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti rešeršný poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak je zistenie podľa článku 11 (1) negatívne;

(ii) ak sa prihláška odvolá alebo ak sa považuje za späťvzatú pred odovzdaním rešeršného vyhotovenia orgánu pre medzinárodnú rešerš, alebo

(iii) ak sa s prihliadnutím na predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.

16.3 Čiastočné vrátenie poplatku

Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vzal podľa pravidla 41.1 do úvahy výsledky skoršej rešerše pri vykonávaní medzinárodnej rešerše, tento orgán musí vo vzťahu k medzinárodnej prihláške vrátiť zaplatený rešeršný poplatok v takom rozsahu a za podmienok uvedených v dohode podľa článku 16(3)(b).

Pravidlo 16bis

Predĺženie lehoty na zaplatenie poplatkov

16bis. 1 Výzva prijímacieho úradu

(a) Ak v okamihu splatnosti podľa pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f) prijímací úrad zistí, že neboli zaplatené žiadne poplatky alebo zaplatená suma, ktorú tomuto úradu zaplatil prihlasovateľ, je nedostatočná, aby pokryla odovzdávací poplatok, poplatok za medzinárodné podanie a poplatok za rešerš, prijímací úrad s výhradou odseku (d) vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov spolu s prípadným poplatkom za neskorú platbu podľa pravidla 16bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(c) Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ nezaplatil v stanovenej lehote uvedenej v tomto odseku celú splatnú sumu vrátane prípadného poplatku za neskoré platenie podľa pravidla 16bis.2 s výnimkou odseku (e), prijímací úrad:

(i) vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3) a

(ii) postupuje, ako je uvedené v pravidle 29.

(d) Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane pred odoslaním výzvy podľa odseku (a), sa považuje za prijatú pred uplynutím lehoty podľa pravidla 14.1 (c), 15.3 alebo 16.1(f) v závislosti od prípadu.

(e) Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane skôr, než vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3), sa bude považovať za prijatú pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku (a).

16bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

(a) Platbu poplatkov ako reakciu na výzvu podľa pravidla 16bis.1(a) môže prijímací úrad podrobiť poplatku za oneskorenú platbu vo svoj prospech. Výška poplatku je

(i) 50 % sumy nezaplatených poplatkov určenej vo výzve, alebo

(ii) ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia ako poplatok za podanie, suma rovnajúca sa poplatku za podanie.

(b) Výška poplatku za oneskorenú platbu však nesmie prekročiť 50 % sumy medzinárodného poplatku za podanie, uvedeného v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.

Pravidlo 17

Prioritný doklad

17.1 Povinnosť predložiť kópiu skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky

(a) Ak sa uplatňuje priorita skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky podľa článku 8, musí prihlasovateľ predložiť kópiu skoršej prihlášky overenú orgánom, na ktorom bola podaná („prioritný doklad“), ak už nebol prioritný doklad podaný na prijímacom úrade spolu s medzinárodnou prihláškou, ktorej priorita sa uplatňuje, a s výhradou odsekov (b) a (b-bis), Medzinárodnému úradu alebo prijímaciemu úradu najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že kópia uvedenej skoršej prihlášky prijatej Medzinárodným úradom po uplynutí tejto lehoty sa bude považovať za prijatú Medzinárodným úradom v posledný deň lehoty, ak je predložená pred dátumom medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky.

(b) Ak prioritný doklad vydáva prijímací úrad, prihlasovateľ môže namiesto jeho predloženia požiadať prijímací úrad, aby pripravil a odovzdal prioritný doklad Medzinárodnému úradu. Taká žiadosť sa musí podať najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority a prijímací úrad ju môže podrobiť poplatku.

(b-bis) Ak je prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, dostupný Medzinárodnému úradu z digitálnej knižnice predo dňom medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky, prihlasovateľ môže namiesto predloženia prioritného dokladu požiadať Medzinárodný úrad predo dňom zverejnenia medzinárodnej prihlášky, aby si zadovážil prioritný doklad z tejto digitálnej knižnice.

(i) požiadať prijímací úrad, aby si zadovážil prioritný doklad z tejto knižnice a odovzdal ho Medzinárodnému úradu, alebo

(ii) požiadať Medzinárodný úrad, aby si z tejto knižnice zadovážil prioritný doklad.

Žiadosť sa musí podať najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority a prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad ju môže spoplatniť.

(c) Ak nie sú splnené požiadavky ani jedného z troch predchádzajúcich odsekov, ktorýkoľvek z určených štátov nemusí s výhradou odseku (d) brať do úvahy právo prednosti za predpokladu, že žiadny z určených úradov nesmie prehliadnuť právo prednosti bez toho, aby neumožnil prihlasovateľovi predložiť prioritný doklad v lehote primeranej okolnostiam.

(d) Žiadny určený úrad nesmie prehliadať uplatnenie priority podľa odseku (c), ak skoršia prihláška v zmysle odseku (a) bola podaná v tomto úrade ako v národnom úrade alebo ak má prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, k dispozícii z digitálnej knižnice.

17.2 Predkladanie kópie

(a) Ak prihlasovateľ vyhovie ustanoveniu pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis), Medzinárodný úrad na osobitnú žiadosť určeného úradu urýchlene, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, dodá kópiu prioritného dokladu tomuto úradu. Žiadny takýto úrad nebude požadovať predloženie kópie prioritného dokladu od prihlasovateľa. Prihlasovateľ nie je povinný predložiť preklad určenému úradu pred uplynutím lehoty podľa článku 22. Ak prihlasovateľ výslovne požiada určený úrad podľa článku 23(2), pred medzinárodným zverejnením, Medzinárodný úrad dodá na osobitnú žiadosť určeného úradu kópiu prioritného dokladu tomuto úradu ihneď po prijatí tejto žiadosti.

(b) Medzinárodný úrad nezverejní kópie prioritného dokladu pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky.

(c) Ak sa medzinárodná prihláška zverejnila podľa článku 21, Medzinárodný úrad poskytne kópiu prioritného dokladu na požiadanie každému za úhradu nákladov, ak pred zverejnením:

(i) nebola medzinárodná prihláška vzatá späť

(ii) uplatnenie priority bolo späťvzaté alebo podľa pravidla 26bis.2(b) sa predpokladá, že priorita nebola uplatnená;

PRAVIDLO 18

PRIHLASOVATEĽ

18.1. Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

(a) S výnimkou ustanovení odsekov (b) a (c) je otázka, či prihlasovateľ má trvalý pobyt v príslušnom zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok, alebo či je občanom takéhoto zmluvného štátu, otázkou národného zákonodarstva a rozhoduje o nej prijímací úrad.

(b) V každom prípade

(i) vlastníctvo skutočného a fungujúceho priemyselného alebo obchodného podniku v zmluvnom štáte sa považuje za sídlo v tomto štáte a

(ii) právnická osoba konštituovaná podľa národného zákonodarstva zmluvného štátu sa považuje za občana tohto štátu.

(c) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, Medzinárodný úrad požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici národný úrad zmluvného štátu alebo vykonávací úrad pre tento zmluvný štát, aby rozhodol o otázke uvedenej v odseku (a). Medzinárodný úrad informuje o tejto žiadosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ môže predložiť svoje argumenty priamo národnému úradu. Národný úrad rozhodne o tejto otázke bezodkladne.

18.3. Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, možno podať medzinárodnú prihlášku, ak aspoň jeden z nich je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9.

18.4. Informácie o požiadavkách národného zákonodarstva, pokiaľ ide o prihlasovateľa

(c) Medzinárodný úrad periodicky uverejňuje informácie o rôznych národných zákonodarstvách, pokiaľ ide o otázku, kto je oprávnený (vynálezca, právny nástupca vynálezcu, majiteľ vynálezu a iní) podať národnú prihlášku, a k informáciám pripojí upozornenie, že účinok medzinárodnej prihlášky v každom určenom štáte môže závisieť od toho, či osoba uvedená v medzinárodnej prihláške ako prihlasovateľ pre tento štát je osobou, ktorá je podľa národného zákonodarstva tohto štátu oprávnená podať národnú prihlášku.

Pravidlo 19

Príslušný prijímací úrad

19.1 Kde sa podávajú prihlášky

(a) S výnimkou ustanovenia odseku (b) sa medzinárodná prihláška podáva podľa voľby prihlasovateľa

(i) na národnom úrade zmluvného štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalý pobyt, resp. na úrade činnom pre taký štát,

(ii) na národnom úrade zmluvného štátu, ktorého je prihlasovateľ občanom, resp. na vykonávacom úrade pre tento štát,

(iii) na Medzinárodnom úrade bez ohľadu na zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je občanom.

(b) Každý Zmluvný štát sa môže dohodnúť s druhým zmluvným štátom alebo ktoroukoľvek medzivládnou orgnaizáciou, že národný úrad druhého štátu alebo medzivládna organizácia bude vo všetkých alebo v niektorých veciach konať na mieste národného úradu prvého štátu ako prijímací úrad pre prihlasovateľov, ktorí sú občanmi prvého štátu alebo v ňom majú pobyt. Bez ohľadu na takú dohodu sa národný úrad prvého štátu považuje za príslušný prijímací úrad na účely článku 15 (5).

(c) V súvislosti s každým rozhodnutím podľa článku 9 (2) vymenuje Zhromaždenie národný úrad alebo medzivládnu organizáciu, ktorá bude pôsobiť ako prijímací úrad pre prihlášky občanov štátov určených Zhromaždením, alebo osôb, ktoré v nich majú pobyt. Vymenovanie vyžaduje predchádzajúci súhlas tohto národného úradu alebo medzivládnej organizácie.

19.2. Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja a viacerí prihlasovatelia,

(i) požiadavky pravidla 19.1. sa považujú za splnené, ak národný úrad, na ktorom sa medzinárodná prihláška podala, je národným úradom zmluvného štátu alebo úradom činným pre taký zmluvný štát, v ktorom má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt alebo ktorého je občanom,

(ii) medzinárodnú prihlášku možno podať na Medzinárodnom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), ak má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt v zmluvnom štáte alebo je občanom zmluvného štátu.

19.3 Uverejnenie skutočností o postúpení úloh prijímacieho úradu

(a) Zmluvný štát, ktorý postúpi úlohy prijímacieho úradu národnému úradu iného zmluvného štátu alebo medzivládnej organizácii, oznámi každú dohodu uzavretú podľa pravidla 19.1 (b) bez zbytočného odkladu Medzinárodnému úradu.

(b) Medzinárodný úrad uverejní také oznámenie bez zbytočného odkladu vo Vestníku.

19.4 Odovzdanie Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podá na národnom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy, ale

(i) tento prijímací úrad nie je oprávnený podľa pravidla 19.1 alebo 19.2 prijať túto medzinárodnú prihlášku alebo

(ii) medzinárodná prihláška nie je v jazyku prípustnom podľa pravidla 12.1(a) pre tento národný úrad, ale je v jazyku prípustnom podľa tohto pravidla pre Medzinárodný úrad ako prijímací úrad, alebo

(iii) tento národný úrad a Medzinárodný úrad súhlasia z iných dôvodov, než sú uvedené v bodoch (i) a (ii) a so súhlasom prihlasovateľa, že sa konanie podľa tohto pravidla môže použiť, táto medzinárodná prihláška sa s výnimkou odseku (b) považuje za prijatú týmto úradom v zastúpení Medzinárodného úradu ako prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1(a)(iii).

(b) V prípade, keď podľa odseku (a) medzinárodnú prihlášku prijal národný úrad v zastúpení Medzinárodného úradu, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii), odovzdá ju národný úrad bezodkladne, ak tomu nebránia predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti, Medzinárodnému úradu. Národný úrad môže požadovať za toto odovzdanie zaplatenie poplatku vo svoj prospech, ktorý sa rovná odovzdávaciemu poplatku určenému úradom podľa pravidla 14.

(c) Na účely pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f), keď bola medzinárodná prihláška odovzdaná Medzinárodnému úradu podľa odseku (b), bude sa za dátum prijatia medzinárodnej prihlášky považovať dátum, keď bola medzinárodná prihláška skutočne prijatá Medzinárodným úradom. Na účely tohto odseku sa nepoužije posledná veta odseku (b).

Pravidlo 20

Dátum medzinárodného podania

20.1 Zistenie podľa článku 11(1)

(a) Len čo dôjdu písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, prikročí prijímací úrad bez zbytočného odkladu k zisteniu, či písomnosti spĺňajú požiadavky článku 11(1).

(b) Na účely článku 11(1)(iii)(c) stačí uviesť meno prihlasovateľa tak, aby bolo možné určiť jeho totožnosť aj vtedy, keď je jeho priezvisko chybne napísané, dané mená nie sú uvedené v plnom znení, a v prípade právnických osôb, ak je ich názov skrátený alebo neúplný.

(c) Na účely článku 11(1)(ii) stačí, aby časť, ktorú možno považovať za opis (okrem jeho časti obsahujúcej výpis sekvencií), a časť, ktorú možno považovať za nárok alebo nároky, budú v jazyku, ktorý je prípustný pre prijímací úrad podľa pravidla 12.1(a).

(d) Ak do 1. októbra 1997 odsek (c) nie je v súlade s platným národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, odsek (c) sa nepoužije pre tento prijímací úrad dovtedy, kým bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak to zmienený úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejnení vo Vestníku.

20.2 Kladné zistenie podľa článku 11(1)

(a) Ak prijímací úrad zistí v čase prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, že sú splnené požiadavky podľa článku 11(1), prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania dátum, keď medzinárodnú prihlášku prijal.

(b) Prijímací úrad opečiatkuje žiadosť medzinárodnej prihlášky, ktorej udelil dátum medzinárodného podania, ako predpisujú administratívne smernice. Kópia, ktorej žiadosť bola takto opečiatkovaná, je archívnou kópiou medzinárodnej prihlášky.

(c) Prijímací úrad bez odkladu oznámi prihlasovateľovi číslo medzinárodnej prihlášky a dátum medzinárodného podania. Zároveň zašle Medzinárodnému úradu kópiu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi, ak ho už nezaslal, alebo ho zasiela zároveň s archívnou kópiou Medzinárodnému úradu podľa pravidla 22.1(a).

20.3 Chyby podľa článku 11(1)

(a) Ak pri zistení, či písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že nejaká z požiadaviek článku 11(1) nie je splnená alebo sa javí ako nesplnená, ihneď vyzve prihlasovateľa, aby podľa voľby prihlasovateľa

(i) predložil požadovanú opravu podľa článku 11(2), alebo

(ii) ak sa uvedené požiadavky týkajú prvku, ktorý je uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), aby potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že prvok je včlenený odkazom podľa pravidla 4.18,

a prípadne vypracoval stanovisko v lehote podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po 12 mesiacoch od dátumu podania prihlášky, ktorej prioritu uplatňuje, prijímací úrad musí na to upozorniť prihlasovateľa.

(b) Ak na základe výzvy podľa odseku (a) alebo inak

(i) prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu požadovanú opravu podľa článku 11(2) po dátume prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, ale s neskorším dátumom podania, ako stanovuje príslušná lehota podľa pravidla 20.7, prijímací úrad udelí neskorší dátum ako dátum medzinárodného podania a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c),

(ii) je prvok podľa článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) považovaný za súčasť medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 20.6(b), v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) prijímací úrad prijal skôr, prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sú splnené všetky požiadavky článku 11(1), a bude konať podľa pravidla 20.2(b) a (c).

(c) Ak prijímací úrad neskôr odhalí alebo na základe prihlasovateľovej odpovede zistí, že urobil chybu v zaslanej výzve podľa odseku (a), keď požiadavky článku 11(1) boli splnené, bude konať podľa pravidla 20.2.

20.4 Negatívne zistenie podľa článku (11)(1)

Ak prijímací úrad nedostane opravu v lehote podľa pravidla 20.7 alebo potvrdenie podľa pravidla 20.3(a) alebo ak opravu alebo potvrdenie prijal, ale prihláška stále nespĺňa požiadavky článku 11(1), prijímací úrad

(i) ihneď oznámi prihlasovateľovi, že prihláška sa nepovažuje a nebude sa považovať za medzinárodnú prihlášku, a tieto dôvody uvedie,

(ii) oznámi Medzinárodnému úradu, že číslo označené na dokumentoch sa nepoužije ako číslo medzinárodnej prihlášky,

(iii) ponechá si písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky a celú korešpondenciu podľa pravidla 93.1 a

(iv) zašle kópiu uvedených dokumentov Medzinárodnému úradu, ak na základe žiadosti prihlasovateľa podľa článku 25(1) Medzinárodný úrad potrebuje túto kópiu a ak zvlášť o ňu požiada.

20.5 Chýbajúce časti

(a) Ak pri zisťovaní, či písomnosti nasvedčujú, že medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že chýba alebo sa zdá, že chýba časť opisu, nárokov alebo výkresov vrátane prípadu, ak chýbajú, alebo sa zdá, že chýbajú všetky výkresy s výnimkou prípadu, ak chýba alebo sa zdá, že chýba celý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), úrad ihneď vyzve prihlasovateľa, ktorý podľa svojej voľby

(i) doplní písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky tak, že zašle chýbajúce časti, alebo

(ii) potvrdí v súlade s pravidlom 20.6(a), že táto časť je včlenená odkazom podľa pravidla 4.18,

prípadne vypracuje stanovisko v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po 12 mesiacoch od dátumu podania prihlášky, ktorej priorita sa nárokuje, prijímací úrad na túto skutočnosť upozorní prihlasovateľa.

(b) Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo pred dňom, keď sa splnili všetky požiadavky uvedené v článku 11(1), ale v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7 chýbajúcu časť uvedenú v odseku (a) tak, aby doplnil medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c).

(c) Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu po dni, keď boli všetky požiadavky uvedené v článku 11(1) splnené v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7, chýbajúcu časť uvedenú v odseku (a) tak, aby doplnil medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací úrad opraví dátum medzinárodného podania na dátum, keď prijímací úrad prijal túto časť, adekvátne to oznámi prihlasovateľovi a koná tak, ako stanovujú administratívne smernice.

(d) Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak časť uvedená v odseku (a) sa podľa pravidla 20.6(b) považuje za súčasť písomností na účel podania medzinárodnej prihlášky v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) prijímací úrad prijal skôr, prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sú splnené všetky požiadavky článku 11(1), a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c).

(e) Ak sa opravil dátum medzinárodného podania podľa odseku (c), prihlasovateľ môže v oznámení zaslanom prijímaciemu úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia podľa odseku (c) vyžadovať, aby sa chýbajúca časť považovala za vypustenú, v tomto prípade sa považuje chýbajúca časť za nepredloženú a oprava dátumu medzinárodného podania podľa tohto odseku sa bude považovať za nevykonanú a prijímací úrad bude konať tak, ako stanovujú administratívne smernice.

20.6 Potvrdenie registrácie prvkov a častí odkazom

(a) Prihlasovateľ môže predložiť prijímaciemu úradu v príslušnej lehote podľa pravidla 20.7 písomné oznámenie, ktoré potvrdzuje, že prvok alebo časť je včlenená odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 4.18, doložené

(i) listom alebo listami stelesňujúcimi celý prvok, ako je obsiahnutý v skoršej prihláške, alebo príslušnú stelesňujúcu časť,

(ii) ak prihlasovateľ ešte nevyhovel pravidlu 17.1(a), (b) alebo (b-bis) s ohľadom na prioritný doklad, kópiou skoršej prihlášky, ako sa podala,

(iii) ak skoršia prihláška nie je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, prekladom skoršej prihlášky do tohto jazyka, alebo ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), prekladom skoršej prihlášky tak do jazyka, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, ako aj jazyka prekladu, a

(iv) v prípade častí opisu, nárokov alebo výkresov, údajom, kde je táto časť obsiahnutá v skoršej prihláške, a prípadne v každom preklade uvedenom v bode (iii).

(b) Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám pravidla 4.18 a odseku (a) sa vyhovelo a že prvok alebo časť uvedená v odseku (a) je úplne obsiahnutá v príslušnej skoršej prihláške, tak sa prvok alebo časť považuje za súčasť domnelej medzinárodnej prihlášky v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) už skôr prijal prijímací úrad.

(c) Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám podľa pravidla 4.18 alebo odseku (a) sa nevyhovelo alebo že prvok alebo časť uvedená v odseku (a) nie je úplne obsiahnutá v príslušnej skoršej prihláške, prijímací úrad bude konať podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5(c) podľa toho, čo sa bude vyžadovať.

20.7 Lehota

(a) Príslušná lehota podľa pravidla 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c) a 20.6(a) bude

(i) dva mesiace od dátumu výzvy, ak sa výzva podľa pravidla 20.3(a) alebo 20.5(a), podľa toho, čo sa vyžaduje, zaslala prihlasovateľovi,

(ii) dva mesiace od dátumu, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal prijímací úrad, ak sa takáto výzva nezaslala prihlasovateľovi.

(b) Ak prijímací úrad pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku (a) neprijal opravu podľa článku 11(2) ani oznámenie podľa pravidla 20.6(a) potvrdzujúce včlenenie odkazom na prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), bude sa každá takáto oprava alebo oznámenie prijaté úradom po uplynutí tejto lehoty, ale pred zaslaním oznámenia prihlasovateľovi podľa pravidla 20.4(i) považovať za prijaté v tejto lehote.

20.8 Nezlučiteľnosť s národným zákonodarstvom

(a) Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa podali v tomto prijímacom úrade, tak dlho, kým pretrváva nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad to oznámi Medzinárodnému úradu do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.

(a-bis) Ak chýbajúci prvok alebo časť nemôžu byť včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidiel 4.18 a 20.6 pre úkony odseku (a) tohto pravidla, prijímací úrad bude konať primerane podľa toho, ako stanovujú pravidlá 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5(c). Ak prijímací úrad koná, ako stanovuje pravidlo 20.5(c), prihlasovateľ môže konať, ako stanovuje pravidlo 20.5(e).

(b) Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa týkajú konania podľa článku 22 na úrade, kým bude trvať nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom ihneď informovať Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.

(c) Ak sa prvok alebo časť považujú za včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky na základe zistenia prijímacieho úradu podľa pravidla 20.6(b), ale toto včlenenie odkazom sa neuplatňuje na medzinárodné prihlášky v konaní pred určeným úradom pre účinok odseku (b) tohto pravidla, určený úrad môže konať o prihláške, akoby bol medzinárodný dátum podania udelený podľa pravidla 20.3(b)(i) alebo 20.5(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c) podľa okolností, za predpokladu, že pravidlo 82ter.1(c) a (d) sa použije mutatis mutandis.

Pravidlo 21

Príprava vyhotovení

21.1 Zodpovednosť prijímacieho úradu

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podáva podľa predpisov len v jednom vyhotovení, je prijímací úrad zodpovedný za prípravu prijímacieho vyhotovenia a rešeršového vyhotovenia podľa článku 12 (1).

(b) Ak sa podáva medzinárodná prihláška podľa predpisov vo dvoch vyhotoveniach, je prijímací úrad zodpovedný za prípravu prijímacieho vyhotovenia.

(c) Ak sa medzinárodná prihláška podá v menšom počte vyhotovení, než predpisuje pravidlo 11.1 (b), je prijímací úrad zodpovedný za prípravu potrebného počtu vyhotovení bez zbytočného odkladu a má právo určiť poplatok za tento úkon a vybrať ho od prihlasovateľa.

21.2 Overená kópia pre prihlasovateľa

Prijímací úrad za poplatok zašle prihlasovateľovi na základe žiadosti overenú kópiu medzinárodnej prihlášky, ako bola podaná, a tiež všetky jej opravy.

Pravidlo 22

Odovzdanie archívneho vyhotovenia

22.1 Postup

(a) Ak je zistenie podľa článku 11 (1) kladné a predpisy o národnej bezpečnosti nevylučujú prerokovanie medzinárodnej prihlášky ako takej, prijímací úrad odovzdá archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu. To sa vykoná ihneď potom, čo medzinárodná prihláška došla, alebo ak je potrebné preskúmanie z hľadiska záujmov národnej bezpečnosti, ihneď po nevyhnutnom objasnení. V každom prípade však musí prijímací úrad odovzdať archívne vyhotovenie tak, aby došlo Medzinárodnému úradu pred uplynutím 13 mesiacov od dátumu priority. Ak má k odovzdaniu dôjsť poštou, podá prijímací úrad archívne vyhotovenie na poštovú prepravu najneskôr päť dní pred uplynutím 13 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 13 mesiacov od dátumu priority stále nemá archívne vyhotovenie, upozorní prijímací úrad, aby mu okamžite zaslal archívnu kópiu.

(c) Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 14 mesiacov od dátumu priority stále nemá archívne vyhotovenie, oznámi to prihlasovateľovi a prijímaciemu úradu.

(d) Po uplynutí 14 mesiacov od dátumu priority môže prihlasovateľ požiadať prijímací úrad, aby overil kópiu medzinárodnej prihlášky tak, ako sa podala, a môže túto overenú kópiu zaslať Medzinárodnému úradu.

(e) Overenie podľa odseku (d) je bezplatné a možno ho odmietnuť len z týchto dôvodov:

(i) kópia, o ktorej overenie bol prijímací úrad požiadaný, sa nezhoduje s medzinárodnou prihláškou tak, ako sa podala;

(ii) predpisy o národnej bezpečnosti bránia prerokovaniu medzinárodnej prihlášky ako takej;

(iii) prijímací úrad už odovzdal archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu a tento úrad ho informoval, že ho dostal.

(f) Pokiaľ Medzinárodný úrad nedostal archívne vyhotovenie alebo dokiaľ ho nedostane, považuje sa kópia overená podľa odseku (e), ktorá došla Medzinárodnému úradu, za archívne vyhotovenie.

(g) Ak ku dňu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22 prihlasovateľ vykoná úkony podľa uvedeného článku, ale určený úrad nedostane od Medzinárodného úradu správu o tom, že došlo archívne vyhotovenie, určený úrad to oznámi Medzinárodnému úradu. Pokiaľ Medzinárodný úrad nemá archívne vyhotovenie, oznámi to bez zbytočného odkladu prihlasovateľovi a prijímaciemu úradu, ibaže tak už urobil podľa odseku (c).

(h) Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.3 alebo 12.4, prijímací úrad musí zaslať tento preklad Medzinárodnému úradu spolu s archívnou kópiou podľa odseku (a) alebo ihneď po prijatí prekladu, ak prijímací úrad už zaslal archívnu kópiu Medzinárodnému úradu podľa tohto odseku.

22.2 zrušené

22.3 Lehota podľa článku 12 (3)

Lehota podľa článku 12 (3) je tri mesiace od dátumu oznámenia, ktoré Medzinárodný úrad zaslal prihlasovateľovi podľa pravidla 22.1 (c) alebo (g).

Pravidlo 23

Odovzdanie rešeršnej kópie, preklad a výpis sekvencie

23.1 Konanie

(a) Ak sa nevyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), prijímací úrad odovzdá rešeršnú kópiu orgánu pre medzinárodnú rešerš najneskôr v ten deň, keď odovzdá archívnu kópiu Medzinárodnému úradu, ak nebol zaplatený rešeršný poplatok. V takom prípade sa rešeršná kópia odovzdá ihneď po zaplatení rešeršného poplatku.

(b) Ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3, kópiu prekladu a žiadosti, ktoré sa spoločne považujú za rešeršnú kópiu podľa článku 12(1), odovzdá prijímací úrad orgánu pre medzinárodnú rešerš. Ak nebol zaplatený žiadny rešeršný poplatok, v takom prípade kópiu prekladu a žiadosti odovzdá ihneď po zaplatení rešeršného poplatku.

(c) Každý výpis sekvencie v elektronickej forme, ktorý sa zaslal na účely pravidla 13ter, ale podal sa v prijímacom úrade namiesto orgánu pre medzinárodnú rešerš, úrad okamžite zašle tomuto orgánu.

Pravidlo 23bis

Odovzdanie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši alebo zatriedeniu

23bis.1 Odovzdanie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

(a) Prijímací úrad zašle orgánu pre medzinárodnú rešerš spolu s rešeršnou kópiou každú kópiu uvedenú v pravidle 12bis.1(a), ktorá sa vzťahuje k skoršej rešerši, o ktorú prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12, za predpokladu, že každá takáto kópia:

(i) bola predložená prihlasovateľom prijímaciemu úradu spolu s medzinárodnou prihláškou,

(ii) bola predmetom žiadosti prihlasovateľa, aby ju prijímací úrad pripravil a zaslal tomuto orgánu,

(iii) je dostupná prijímaciemu úradu vo forme a spôsobom jemu prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice v súlade s pravidlom 12bis.1(d).

(b) Ak to nie je obsiahnuté v kópii výsledkov skoršej rešerše uvedenej v pravidle 12bis.1(a), prijímací úrad musí orgánu pre medzinárodnú rešerš tiež zaslať spolu s rešeršnou kópiou kópiu výsledkov každého skoršieho zatriedenia vykonaného týmto úradom, ak je už k dispozícii.

23bis.2 Odovzdanie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši alebo zatriedeniu na účely pravidla 41.2

(a) Na účely pravidla 41.2, ak medzinárodná prihláška nárokuje prioritu z jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných v tom istom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad, a tento úrad vypracoval skoršiu rešerš na túto skoršiu prihlášku alebo túto skoršiu prihlášku zatriedil, prijímací úrad musí, s výnimkou článku 30(2)(a), ako sa uplatňuje na základe článku 30(3) a písmen (b), (d) a (e), zaslať orgánu pre medzinárodnú rešerš, spolu s rešeršnou kópiou, kópiu výsledkov každej takejto skoršej rešerše v akejkoľvek forme (napríklad vo forme rešeršnej správy, zoznamu citovaných dokumentov na novosť alebo správy o prieskume), ktoré sú dostupné úradu, a kópiu výsledkov každého takého skoršieho zatriedenia vykonaného úradom, ak je už k dispozícii. Prijímací úrad môže, s výnimkou článku 30(2)(a), ako sa uplatňuje na základe článku 30(3), tiež zaslať orgánu pre medzinárodnú rešerš každý ďalší dokument, ktorý sa týka takejto skoršej rešerše, ktorý považuje za užitočný pre tento orgán na účely vypracovania medzinárodnej rešerše.

(b) Bez ohľadu na odsek (a) prijímací úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu do 14. apríla 2016, že môže o žiadosti prihlasovateľa predloženej spolu s medzinárodnou prihláškou rozhodnúť, že výsledky skoršej rešerše nezašle orgánu pre medzinárodnú rešerš. Medzinárodný úrad zverejní každé oznámenie podľa tohto ustanovenia vo Vestníku.

(c) Ak si prijímací úrad želá, odsek (a) sa bude uplatňovať mutatis mutandis, ak medzinárodná prihláška uplatňuje prioritu z jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných na úrade, ktorý je odlišný ako úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, a tento úrad vypracoval skoršiu rešerš na skoršiu prihlášku alebo zatriedil túto skoršiu prihlášku a výsledky skoršej rešerše alebo zatriedenia sú dostupné prijímaciemu úradu vo forme alebo spôsobom jemu prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice.

(d) Odseky (a) a (c) sa neuplatnia, ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, alebo ak je prijímací úrad informovaný, že kópia výsledkov skoršej rešerše alebo zatriedenia je dostupná orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobom, ktorý je pre neho prijateľný, napríklad z digitálnej knižnice.

(e) Ak 14. októbra 2015 zasielanie kópií uvedených v odseku (a) alebo zasielanie takýchto kópií v príslušnej forme, ako sú uvádzané v odseku (a), bez súhlasu prihlasovateľa nie je v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré uplatňuje prijímací úrad, nebude sa tento odsek uplatňovať na zasielanie takýchto kópií alebo na zasielanie takýchto kópií v príslušnej forme, ktorých sa to týka, vo vzťahu ku ktorejkoľvek medzinárodnej prihláške podanej na tomto prijímacom úrade, a to dovtedy, pokiaľ zasielanie bez súhlasu prihlasovateľa nebude v súlade so zákonom, za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 14. apríla 2016. Medzinárodný úrad prijatú informáciu bez odkladu zverejní vo Vestníku.

Pravidlo 24

Príjem archívneho vyhotovenia medzinárodným úradom

24.1 zrušené

24.2 Oznámenie o prijatí archívneho vyhotovenia

(a) Medzinárodný úrad ihneď oznámi

(i) prihlasovateľovi,

(ii) prijímaciemu úradu, a

(iii) orgánu pre medzinárodnú rešerš (pokiaľ tento neoznámil Medzinárodnému úradu, že si nepraje byť takto informovaný), že prijal archívne vyhotovenie, a dátum tohto prijatia. V oznámení musí byť označená medzinárodná prihláška číslom, dátumom medzinárodného podania a menom prihlasovateľa a musí obsahovať aj dátum podania prvšej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita. Oznámenie zasielané prihlasovateľovi musí obsahovať aj zoznam štátov určených podľa pravidla 4.9 (a) a prípadne tých štátov, ktorých určenia boli potvrdené podľa pravidla 4.9 (c).

túto skutočnosť a dátum prijatia archívneho vyhotovenia. V oznámení musí byť medzinárodná prihláška označená svojím číslom, dátumom medzinárodného podania a menom prihlasovateľa a musí uvádzať dátum podania skoršej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita. Oznámenie zasielané prihlasovateľovi musí obsahovať aj zoznam určených úradov, prípadne určenie úradu, ktorý je zodpovedný za udelenie regionálnych patentov, a určenie zmluvných štátov pre takýto regionálny patent.

(c) Ak sa archívne vyhotovenie prijalo po uplynutí lehoty uvedenej v pravidle 22.3, musí Medzinárodný úrad ihneď informovať prihlasovateľa, prijímací úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš.

PRAVIDLO 25

PRÍJEM REŠERŠOVÉHO VYHOTOVENIA ORGÁNOM PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

25.1 Oznámenie o príjme rešeršového vyhotovenia

Orgán pre medzinárodnú rešerš oznámi bez zbytočného odkladu Medzinárodnému úradu, prihlasovateľovi, a pokiaľ orgán pre medzinárodnú rešerš nie je totožný s prijímacím úradom, tiež prijímaciemu úradu, že rešeršové vyhotovenie došlo, a dátum, keď došlo.

Pravidlo 26

Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom

26.1 Výzva na opravu podľa článku 14(1)(b)

Prijímací úrad vydá výzvu na opravu podľa článku 14(1)(b) čo najskôr, ak možno do jedného mesiaca od prijatia medzinárodnej prihlášky. Vo výzve prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovanú opravu, a dá prihlasovateľovi možnosť, aby sa vyjadril v lehote podľa pravidla 26.2.

26.2 Lehota na vykonanie opráv

Lehota uvedená v pravidle 26.1 je dva mesiace od dátumu výzvy na opravu. Prijímací úrad ju kedykoľvek môže predĺžiť pred prijatím rozhodnutia.

26.2bis Preskúmanie požiadaviek podľa článku 14(1)(a)(i) a (ii)

(a) Na účely článku 14(1)(a)(i), ak je viac prihlasovateľov, stačí, aby žiadosť podpísal jeden z nich.

(b) Na účely článku 14(1)(a)(ii) stačí, ak je viac prihlasovateľov, uviesť údaje o jednom z nich, ktoré sa vyžadujú podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii), ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku v prijímacom úrade.

26.3 Preskúmanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa článku 14(1)(a)(v)

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podala v jazyku zverejnenia, prijímací úrad preskúma:

(i) medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na požiadavky na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely primerané jednotnosti medzinárodného zverejnenia;

(ii) každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely dobrej reprodukcie.

(b) Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jazykom zverejnenia, prijímací úrad preskúma:

(i) medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely dobrej reprodukcie;

(ii) každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 a výkresy v súlade s požiadavkami na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nutnom na účely primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.

26.3bis Výzva podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11

Prijímací úrad nemusí vydať výzvu podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11, ak požiadavky na vonkajšiu úpravu uvedené v tomto pravidle sú splnené v rozsahu požiadaviek uvedených v pravidle 26.3.

26.3ter Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 3(4)(i)

(a) Ak sa anotácia alebo text na výkresoch predložil v inom jazyku, než je jazyk opisu a nárokov, prijímací úrad v prípade, že

(i) sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo

(ii) anotácia alebo text na výkresoch je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní;

vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad anotácie alebo textu na výkresoch do jazyka, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní. Pravidlá 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 a 29.1 sa použijú mutatis mutandis.

(b) Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (a) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (a) sa pre tento prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s touto legislatívou pokračovať a ak to tento úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie sa ihneď zverejní vo Vestníku.

(c) Ak žiadosť nie je v súlade s pravidlom 12.1(c), prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad, ktorý je v súlade s týmto pravidlom. Pravidlá 3, 26.1, 26.2, 26.5 a 29.1 sa použijú mutatis mutandis.

(d) Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (c) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (c) sa pre tento prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s touto legislatívou pokračovať a ak to tento úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie sa ihneď zverejní vo Vestníku.

26.4 Postup

Opravu žiadosti možno navrhnúť prijímaciemu úradu listom adresovaným prijímaciemu úradu, ak je oprava takej povahy, že ju možno z listu preniesť do žiadosti bez toho, aby to nepriaznivo ovplyvnilo zreteľnosť a možnosť priamej reprodukcie tohto listu, na ktorý sa má oprava preniesť. Inak v prípade opravy každého prvku medzinárodnej prihlášky iného než žiadosť je prihlasovateľ povinný predložiť náhradný list s urobenou opravou a v sprievodnom liste upozorniť na rozdiely medzi náhradným a pôvodným listom.

26.5 Rozhodnutie prijímacieho úradu

Prijímací úrad rozhodne, či prihlasovateľ predložil opravu v stanovenej lehote podľa pravidla 26.2, a ak sa oprava v lehote podala, či sa takto opravená medzinárodná prihláška má považovať za vzatú späť alebo nie, pričom je zrejmé, že žiadna medzinárodná prihláška sa nepovažuje za vzatú späť pre nedodržanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11, ak tieto požiadavky spĺňa aspoň potiaľ, pokiaľ je to nutné v záujme primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.

(b) zrušené

26.6 (zrušené)

Pravidlo 26bis

Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

26bis.1 Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

(a) Prihlasovateľ môže opraviť alebo dodatočne uplatniť prioritu v žiadosti oznámením predloženým prijímaciemu úradu alebo Medzinárodnému úradu v lehote 16 mesiacov od dátumu priority alebo v prípade, že oprava alebo doplnenie nároku na prioritu by spôsobilo zmenu dátumu priority, 16 mesiacov od takto zmeneného dátumu priority podľa toho, ktorá zo 16-mesačnej lehoty uplynie skôr, za predpokladu, že také oznámenie sa môže predložiť najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu medzinárodného podania. Oprava uplatnenia priority môže obsahovať pridanie akéhokoľvek údaja uvedeného v pravidle 4.10.

(b) Každé oznámenie podľa odseku (a) prijaté prijímacím úradom alebo Medzinárodným úradom po tom, čo prihlasovateľ požiadal o skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), bude sa považovať za nepredložené, iba ak by táto žiadosť bola späťvzatá pred skončením technických príprav pred medzinárodným zverejnením.

(c) Ak oprava alebo dodatočné uplatnenie priority spôsobí zmenu dátumu priority, každá lehota, ktorá sa počíta od skoršie uplatneného dátumu priority a ktorá ešte neuplynula, bude sa počítať od takto zmeneného dátumu priority.

26bis.2 Nedostatky pri uplatňovaní priority

(a) Tam, kde prijímací úrad zanedbá alebo Medzinárodný úrad zistí vo vzťahu k uplatneniu priority, že

(i) dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority a že žiadosť o obnovenie práva na prioritu podľa pravidla 26bis.3 sa nepredložila,

(ii) uplatnenie priority nie je v súlade s požiadavkami pravidla 4.10 alebo

(iii) údaj v uplatňovaní priority nekorešponduje s údajom, ktorý vyzerá ako prioritný doklad,

prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad v takom prípade vyzve prihlasovateľa, aby opravil uplatnenie priority. V prípade uvedenom v bode (i), ak dátum medzinárodného podania je v lehote dvoch mesiacov od dátumu, keď uplynulo obdobie priority, prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad informuje aj prihlasovateľa o možnosti predloženia žiadosti o obnovenie práva na prioritu v súlade s pravidlom 26bis.3, ak prijímací úrad neoznámi Medzinárodnému úradu podľa pravidla 26bis.3(j) nezlučiteľnosť pravidla

(b) Ak prihlasovateľ nepredložil oznámenie na opravu uplatnenia priority pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26bis.1(a), toto uplatnenie priority s výhradou podľa odseku (c) na účely konania podľa Zmluvy sa považuje za nepodané („za neplatné“) a prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad o tom vydá rozhodnutie a oznámi to prihlasovateľovi. Každé oznámenie opravujúce uplatnenie priority, ktoré prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad prijal, ale nie neskôr ako jeden mesiac po uplynutí tejto lehoty, sa bude považovať za prijaté pred uplynutím tejto lehoty.

(c) Uplatnenie priority sa nebude považovať za neplatné iba pre

(i) chýbajúci údaj čísla skoršej prihlášky podľa pravidla 4.10(a)(ii),

(ii) neúplný údaj v uplatnenej priorite so zodpovedajúcim údajom v prioritnom doklade alebo

(iii) dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority za predpokladu, že dátum medzinárodného podania je v rámci obdobia dvoch mesiacov od tohto dátumu.

(d) Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydal rozhodnutie podľa odseku (b) alebo ak sa uplatnenie priority považuje za neplatné iba pre uplatňovanie odseku (c), Medzinárodný úrad zverejní spolu s medzinárodnou prihláškou informáciu, ktorá sa týka uplatnenia priority podľa administratívnych smerníc, ako aj každú informáciu týkajúcu sa uplatnenia priority, ktorú predložil prihlasovateľ, ktorú Medzinárodný úrad prijme pred ukončením technických príprav na zverejnenie. Táto informácia bude zahrnutá v postúpení podľa článku 20, ak medzinárodná prihláška nie je zverejnená na základe článku 64(3).

(e) Ak si prihlasovateľ želá opraviť alebo doplniť uplatnenie priority, ale lehota podľa pravidla 26bis.1 uplynula, môže prihlasovateľ pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority a za zvláštny poplatok, ktorého výšku stanovia administratívne smernice, požiadať Medzinárodný úrad, aby zverejnil informáciu týkajúcu sa tejto skutočnosti, a Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní.

26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom

(a) Ak má medzinárodná prihláška dátum medzinárodného podania, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia prioritného obdobia, ale v lehote dvoch mesiacov od tohto dátumu, prijímací úrad musí na žiadosť prihlasovateľa a s výhradou odsekov (b) až (g) tohto pravidla obnoviť právo priority, ak úrad zistí, že sa vyhovelo kritériu (kritérium na obnovenie práva), ktoré uplatňuje, menovite, že zanedbanie podania medzinárodnej prihlášky v prioritnom období

(i) sa stalo aj napriek náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami alebo

(ii) bolo neúmyselné.

Každý prijímací úrad musí uplatňovať aspoň jedno z týchto kritérií a môže uplatňovať aj obidve.

(b) Žiadosť podľa odseku (a) bude

(i) podaná v prijímacom úrade v príslušnej lehote podľa odseku (e),

(ii) obsahovať vysvetlenie dôvodov, pre ktoré medzinárodná prihláška nebola podaná v lehote prioritného obdobia,

(iii) pokiaľ možno doložená vyhlásením alebo iným dôkazom vyžadovaným podľa odseku (f).

(c) Ak sa uplatnenie priority vzhľadom ku skoršej prihláške neuplatňuje v medzinárodnej prihláške, prihlasovateľ musí predložiť v príslušnej lehote podľa odseku (e) oznámenie podľa pravidla 26bis.1(a) doplňujúce uplatnenie priority.

(d) Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže prijímací úrad podriadiť vo svoj prospech poplatku za žiadosť o obnovenie, ktorý je splatný v lehote podľa odseku (e). Výšku poplatku, ak nejaký je, musí stanoviť prijímací úrad. Lehota na zaplatenie poplatku sa môže predĺžiť podľa vôle prijímacieho úradu najviac o dva mesiace od uplynutia lehoty podľa odseku (e).

(e) Lehota uvedená v odsekoch (b)(i), (c) a (d) bude dva mesiace od dátumu uplynutia obdobia priority za predpokladu, že ak prihlasovateľ požiada o skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), každá žiadosť podľa odseku (a) alebo každé predložené oznámenie uvedené v odseku (c), alebo poplatok uvedený v odseku (d) zaplatený po ukončení technických príprav na zverejnenie sa bude považovať za nepredložené alebo poplatok za nezaplatený včas.

(f) Prijímací úrad môže požadovať, aby sa mu vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci tvrdenia uvedené v odseku (b)(ii) predložili spolu s nimi v lehote primeranej okolnostiam.

(g) Prijímací úrad neodmietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby dal prihlasovateľovi príležitosť vyjadriť sa k zamýšľanému zamietnutiu v lehote primeranej okolnostiam. Takéto oznámenie zamýšľaného zamietnutia prijímacím úradom sa môže zaslať prihlasovateľovi spolu s výzvou na podanie vyhlásenia alebo iného dôkazu podľa odseku (f).

(h) Prijímací úrad okamžite:

(i) oznámi Medzinárodnému úradu prijatie žiadosti podľa odseku (a),

(ii) rozhodne na základe žiadosti,

(iii) oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu a kritérium na obnovenie práva na prioritu, na základe ktorého spravil svoje rozhodnutie,

(iv) s výnimkou odseku (h-bis) zašle Medzinárodnému úradu všetky dokumenty, ktoré prijal od prihlasovateľa k žiadosti podľa odseku (a) (vrátane samotnej kópie žiadosti, každé zdôvodnenie uvedené v odseku (b)(ii) a každé vyhlásenie alebo iný dôkaz uvedený v odseku (f)).

(h-bis) Prijímací úrad nesmie na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa alebo na základe vlastného rozhodnutia zaslať dokumenty alebo ich časti, ktoré prijal v súvislosti so žiadosťou podľa odseku (a), ak zistí, že

(i) tento dokument alebo jeho časť zjavne neslúži na účely informovania verejnosti o medzinárodnej prihláške,

(ii) zverejnenie alebo verejný prístup ku každému takému dokumentu alebo jeho časti by bol zjavne na ujmu osobným alebo ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a

(iii) neprevláda záujem verejnosti o prístup k tomuto dokumentu alebo jeho časti.

Ak prijímací úrad rozhodne o nezaslaní dokumentov alebo ich častí Medzinárodnému úradu, musí ihneď informovať Medzinárodný úrad.

(i) Každý prijímací úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritérium na obnovenie uplatňuje, a o každej následnej zmene, ktorá sa naň vzťahuje.

(j) Ak 5. októbra 2005 nie sú odseky (a) až (i) zlučiteľné s národným zákonodarstvom, ktoré uplatňuje tento úrad, tieto odseky prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s týmto zákonom pokračovať za predpokladu, že to úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 5. apríla 2006. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejnení vo Vestníku.

Pravidlo 26ter

Oprava alebo doplnenie vyhlásení podľa pravidla 4.17

26ter.1 Oprava alebo doplnenie vyhlásení

Prihlasovateľ môže opraviť alebo doplniť do žiadosti akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17, prostredníctvom oznámenia, ktoré podá na Medzinárodný úrad v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, pričom akékoľvek oznámenie, ktoré Medzinárodný úrad prijme po uplynutí stanovenej lehoty, sa bude považovať za prijaté v posledný deň uvedenej lehoty za predpokladu, že ho Medzinárodný úrad prijme pred dokončením technických príprav na zverejnenie medzinárodnej prihlášky.

26ter.2 Spracovanie vyhlásení

(a) Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad zistí, že akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17, nie je formulované tak, ako sa vyžaduje, alebo v prípade vyhlásenia týkajúceho sa pôvodcovstva, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17(iv), nie je podpísané tak, ako sa vyžaduje, prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad môže prípadne vyzvať prihlasovateľa, aby opravil vyhlásenie v lehote 16 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak Medzinárodný úrad prijme akúkoľvek opravu alebo doplnenie vyhlásenia podľa pravidla 26ter.1 po uplynutí lehoty tohto pravidla, Medzinárodný úrad podľa toho upovedomí prihlasovateľa a bude ďalej postupovať tak, ako stanovujú Administratívne smernice.

Pravidlo 27

Nezaplatenie poplatkov

27.1 Poplatky

(a) Na účely článku 14(3)(a) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 3(4)(iv)“ rozumie poplatok za podanie (pravidlo 14), poplatok za medzinárodné podanie (pravidlo 15.1), rešeršný poplatok (pravidlo 16), prípadne poplatok za neskorú platbu (pravidlo 16bis.2).

(b) Na účely článku 14.3(a) a (b) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 4(2)“ rozumie poplatok za medzinárodné podanie (pravidlo 15.1), prípadne poplatok za oneskorenú platbu (pravidlo 16bis.2).

PRAVIDLO 28

NEDOSTATKY ZISTENÉ MEDZINÁRODNÝM ÚRADOM

28.1 Zistenie určitých nedostatkov

(a) Ak podľa mienky Medzinárodného úradu obsahuje medzinárodná prihláška niektorý z nedostatkov podľa článku 14 (1) (a) (i), (ii) alebo (v), Medzinárodný úrad na ne upozorní prijímací úrad.

(b) Prijímací úrad postupuje podľa článku 14 (1) (b) a pravidla 26, ibaže s touto mienkou nesúhlasí.

Pravidlo 29

Medzinárodné prihlášky, ktoré sa považujú za späťvzaté

29.1 Zistenie prijímacieho úradu

Ak prijímací úrad vydá uznesenie, podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14(3)(a) [nezaplatenie poplatkov podľa pravidla 27.1(a)], alebo podľa článku 14(4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky podľa bodov (i) až (iii) článku 11(1)], alebo podľa pravidla 12.3(d) alebo 12.4(d) (nepredloženie požadovaného prekladu alebo prípadne nezaplatenie poplatku za neskoré predloženie), alebo podľa pravidla 92.4(g)(i) (nepredloženie originálu dokumentu), taká medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú:

(i) odovzdá archívne vyhotovenia (pokiaľ sa už neodovzdalo) a každú opravu navrhnutú prihlasovateľom Medzinárodnému úradu;

(ii) prijímací úrad toto uznesenie ihneď oznámi tak prihlasovateľovi, ako aj Medzinárodnému úradu, a Medzinárodný úrad to oznámi každému určenému štátu, ktorý už bol upovedomený o svojom určení;

(iii) neodovzdá rešeršové vyhotovenie podľa pravidla 23, a ak toto vyhotovenie už odovzdal, oznámi orgánu pre medzinárodnú rešerš svoje uznesenie;

(iv) nebude sa od medzinárodného úradu vyžadovať, aby zaslal prihlasovateľovi oznámenie o prijatí archívnej kópie,

(v) medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa neuskutoční, ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o uvedenom vyhlásení zaslané prijímacím úradom pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.

29.2 zrušené

29.3 Upozornenie prijímaciemu úradu na určité skutočnosti

Ak sa Medzinárodný úrad alebo orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva, že by prijímací úrad mal rozhodnúť podľa článku 14 (4), upozorní prijímací úrad na podstatné skutočnosti.

29.4 Oznámenie o úmysle vydať uznesenie podľa článku 14(4)

(a) Skôr než prijímací úrad vydá uznesenie podľa článku 14(4), oznámi prihlasovateľovi svoj úmysel vydať takéto uznesenie a uvedie dôvody. Ak prihlasovateľ nesúhlasí s úmyslom prijímacieho úradu, môže proti nemu podať námietky v lehote dvoch mesiacov od oznámenia.

(b) Ak prijímací úrad zamýšľa vydať uznesenie podľa článku 14(4), pokiaľ ide o prvky uvedené v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), prijímací úrad musí v oznámení uvedenom v odseku (a) tohto pravidla vyzvať prihlasovateľa, aby potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že je prvok včlenený odkazom podľa pravidla 4.18. Na účely pravidla 20.7(a)(i) výzva zaslaná prihlasovateľovi podľa tohto odseku sa bude považovať za výzvu podľa pravidla 20.3(a)(ii).

(c) Odsek (b) sa nepoužije, ak prijímací úrad informoval Medzinárodný úrad v súlade s pravidlom 20.8(a) o nezlučiteľnosti pravidiel 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.6 s národným zákonodarstvom platným pre úrad.

PRAVIDLO 30

LEHOTA PODĽA ČLÁNKU 14 (4)

30.1 Lehota

Lehota uvedená v článku 14 (4) je štyri mesiace od dátumu medzinárodného podania.

PRAVIDLO 31

VYHOTOVENIA POŽADOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13

31.1 Žiadosť o vyhotovenie

(a) Žiadosti podľa ustanovenia článku 13 (1) sa týkajú buď všetkých medzinárodných prihlášok, alebo určitého druhu medzinárodných prihlášok, alebo jednotlivých medzinárodných prihlášok, v ktorých bol určený ten národný úrad, ktorý žiadosť vznáša. Žiadosti, ktoré sa týkajú všetkých medzinárodných prihlášok alebo určitých jej druhov, sa každoročne obnovujú oznámením, ktoré národný úrad zašle Medzinárodnému úradu pred 30. novembrom predchádzajúceho roka.

(b) Žiadosti podľa článku 13 (2) (b) podliehajú poplatku, ktorý kryje náklady na obstarávanie a odoslanie vyhotovenia.

31.2 Príprava vyhotovenia

Za prípravu vyhotovení žiadaných podľa článku 13 zodpovedá Medzinárodný úrad.

Pravidlo 32

Rozšírenie účinkov medzinárodnej prihlášky na určité nástupnícke štáty

32.1 Rozšírenie medzinárodnej prihlášky na nástupnícky štát

(a) Účinky medzinárodnej prihlášky, ktorej dátum medzinárodného podania patrí do obdobia uvedeného v odseku (b), sa rozšíria na štát („nástupnícky štát“), ktorého územie bolo pred vyhlásením nezávislosti časťou územia zmluvného štátu určeného v medzinárodnej prihláške, ktorý následne zanikol („predošlý štát“), za predpokladu, že nástupnícky štát sa stane zmluvným štátom uložením vyhlásenia o pokračovaní u generálneho riaditeľa, na základe ktorého sa Zmluva aplikuje na nástupnícky štát.

(b) Obdobie uvedené v odseku (a) sa začína dňom nasledujúcim po poslednom dni existencie predošlého štátu a končí sa dva mesiace po dni, keď generálny riaditeľ oznámil vyhlásenie podľa odseku (a) vládam členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva. Ak však deň nezávislosti nástupníckeho štátu predchádza dňu nasledujúcemu po poslednom dni existencie predošlého štátu, potom nástupnícky štát smie vyhlásiť, že uvedené obdobie sa začína dňom jeho nezávislosti; také vyhlásenie možno urobiť spolu s vyhlásením uvedeným v odseku (a) a musí sa v ňom presne určiť deň nezávislosti.

(c) Informácie o každej medzinárodnej prihláške, ktorej dátum podania patrí do príslušného obdobia podľa odseku (b) a ktorej účinok je rozšírený na nástupnícky štát, zverejní Medzinárodný úrad vo vestníku.

32.2 Účinky rozšírenia na nástupnícky štát

(a) Ak sa účinky medzinárodnej prihlášky rozšíria na nástupnícky štát v súlade s pravidlom 32.1

(i) nástupnícky štát sa považuje za štát určený v medzinárodnej prihláške a

(ii) príslušná lehota podľa článku 22 alebo 39(1), ak ide o tento štát, sa predĺži až do uplynutia najmenej šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia informácie podľa pravidla 32.1(c).

(b) Nástupnícky štát môže stanoviť lehotu, ktorá uplynie neskôr, ako je lehota stanovená v odseku (a)(ii). Medzinárodný výbor zverejní informáciu o týchto lehotách vo vestníku.

PRAVIDLO 33

RELEVANTNÝ ZNÁMY STAV TECHNIKY PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

33.1 Relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš

(a) Na účely článku 15 (2) je relevantným známym stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kdekoľvek vo svete v písomných materiáloch (včítane výkresov a iných vyobrazení) a čo môže napomáhať zisteniu, či prihlásený vynález je alebo nie je nový a či obsahuje tvorivé riešenie (t. j., či je, alebo nie je naporúdzi), a to za predpokladu, že k sprístupneniu verejnosti došlo pred dátumom medzinárodného podania.

(b) Ak písomný materiál odkazuje na ústne oznámenie, využitie, predvedenie alebo na iný spôsob, ktorým bol obsah písomného materiálu sprístupnený verejnosti, a ak došlo k takému sprístupneniu pred dátumom medzinárodného podania, uvedie sa táto skutočnosť v správe o medzinárodnej rešerši osobitne a osobitne sa uvedie aj dátum, kedy k tomu došlo, ak k sprístupneniu písomného materiálu došlo k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší, ako je dátum medzinárodného podania.

(c) Každá zverejnená prihláška alebo patent, ktorých dátum zverejnenia je rovnaký alebo neskorší ako dátum podania, alebo prípadne dátum uplatnenej priority je skorší, než je dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom rešerše, a ktoré by patrili k relevantnému známemu stavu techniky na účely ustanovenia článku 15 (2) zverejnením pred dátumom medzinárodného podania, uvedú sa v správe o medzinárodnej rešerši osobitne.

33.2 Odbory, ktoré má medzinárodná rešerš obsiahnuť

(a) Medzinárodná rešerš obsiahne všetky technické odbory a vykonáva sa na základe všetkých rešeršových spisov, ktoré môžu obsahovať materiály týkajúce sa vynálezu.

(b) Rešerš sa vykonáva nielen v odbore, do ktorého možno vynález zatriediť, ale aj v analogických odboroch bez ohľadu na ich zatriedenie.

(c) Otázka, ktoré odbory možno v danom prípade považovať za analogické, sa posúdi z hľadiska predpokladanej podstatnej funkcie vynálezu alebo jeho využitia, a nie iba z hľadiska jeho osobitných funkcií uvedených výslovne v medzinárodnej prihláške.

(d) Medzinárodná rešerš zahrnie všetko, čo sa všeobecne uznáva za ekvivalent predmetu prihláseného vynálezu, pokiaľ ide o všetky alebo určité jeho znaky, a to aj vtedy, keď špecifika vynálezu opísaného v medzinárodnej prihláške je odlišná.

33.3 Zameranie medzinárodnej rešerše

(a) Medzinárodná rešerš sa vykonáva na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy a s osobitným dôrazom na vynálezcovskú myšlienku, na ktorú sú zamerané nároky.

(b) Pokiaľ je to možné a vhodné, medzinárodná rešerš obsiahne celý predmet, na ktorý sú zamerané nároky alebo ku ktorému by podľa rozumného očakávania mohli byť zamerané po úprave.

Pravidlo 34

Minimálna dokumentácia

34.1 Vymedzenie

(a) Vymedzenie pojmov podľa článku 2 (i) a (ii) neplatí na účely tohto pravidla.

(b) Dokumentácia uvedená v článku 14 (4) („minimálna dokumentácia“) pozostáva:

(i) z „národných patentových dokladov“ menovite uvedených v odseku (c);

(ii) zo zverejnených medzinárodných (PTC) prihlášok, zverejnených regionálnych prihlášok k patentom a autorským osvedčeniam na vynález a zverejnených regionálnych patentov a autorských osvedčení na vynález;

(iii) z inej zverejnenej nepatentovej literatúry, na ktorej sa orgány pre medzinárodnú rešerš dohodnú a ktorej zoznam uverejní Medzinárodný úrad po prvý raz pri uzavretí dohody a potom pri každej zmene.

(c) S výhradou odsekov (d) a (e) sa za „národné patentové doklady“ považujú:

(i) patenty vydané v roku 1920 a po tomto roku Francúzskom, bývalým Reichspatentamtom v Nemecku, Japonskom, bývalým Sovietskym zväzom, Švajčiarskom (iba vo francúzštine a nemčine), Veľkou Britániou a Spojenými štátmi americkými;

(ii) patenty vydané Nemeckou spolkovou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Kórejskou republikou a Ruskou federáciou

(iii) prípadné patentové prihlášky zverejnené v roku 1920 a po tomto roku v krajinách uvedených v bodoch (i) a (ii);

(iv) autorské osvedčenia na vynálezy vydané bývalým Sovietskym zväzom;

(v) osvedčenia o úžitkových vzoroch vydané Francúzskom a zverejnené prihlášky na tieto osvedčenia;

(vi) patenty vydané všetkými ostatnými krajinami a patentové prihlášky zverejnené v týchto krajinách po roku 1920, pokiaľ sú v angličtine, francúzštine, nemčine alebo španielštine a neuplatňujú sa v nich priorita, ibaže národný úrad príslušnej krajiny vytriedi tieto doklady a dá ich k dispozícii každému orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(d) Ak sa prihláška znovu zverejňuje raz (napríklad „Offenlegungsschrift“ ako „Auslegeschrift“) alebo viackrát, nemusí orgán pre medzinárodnú rešerš uchovávať všetky znenia vo svojej dokumentácii; každý taký orgán je teda oprávnený neuchovávať viac ako jedno znenie. Ďalej aj v prípadoch, kde sa schvaľuje prihláška a vydáva vo forme patentu alebo osvedčenia na úžitkový vzor (Francúzsko), nemusí orgán pre medzinárodnú rešerš uchovávať tak prihlášku, ako aj patent, alebo osvedčenie na užitkový vzor (Francúzsko) vo svojej dokumentácii; každý orgán je teda oprávnený uchovávať buď iba prihlášku, alebo iba patent alebo osvedčenie na úžitkový vzor (Francúzsko).

(e) Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z jeho úradných jazykov nie je čínština, japončina, kórejčina, ruština alebo španielčina, má právo nezahrnúť do svojej dokumentácie tie patentové doklady Čínskej ľudovej republiky, Japonska, Kórejskej republiky, Ruskej federácie a bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj tie patentové doklady v španielčine, pre ktoré nie sú všeobecne dostupné anotácie v angličtine. Ak budú anglické anotácie všeobecne dostupné po nadobudnutí tohto Vykonávacieho predpisu, budú tie patentové dokumenty, ktorých sa anotácie týkajú, zahrnuté do dokumentácie najneskôr do šiestich mesiacov potom, čo anotácie nadobudnú všeobecnú dostupnosť. Ak dôjde k prerušeniu anotačných služieb v angličtine v tých technických odboroch, kde boli anglické anotácie všeobecne dostupné, prijme Zhromaždenie vhodné opatrenia na urýchlenú obnovu týchto služieb v uvedených odboroch.

(f) Na účely tohto pravidla sa prihlášky, ktoré boli iba vyložené na verejné nahliadnutie, nepovažujú za zverejnené prihlášky.

PRAVIDLO 35

Orgán príslušný na medzinárodnú rešerš

35.1 Prípad, keď je príslušný iba jediný orgán pre medzinárodnú rešerš

Každý prijímaci úrad oznámi v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) Medzinárodnému úradu, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš je príslušný pre rešerše medzinárodných prihlášok na ňom podaných; Medzinárodný úrad uverejní túto informáciu bez zbytočného odkladu.

35.2 Prípad, keď je príslušných niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš

(a) Každý prijímací úrad môže v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) ustanoviť niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, a to tak:

(i) že všetky tieto orgány vyhlásia za príslušné pre všetky medzinárodné prihlášky na ňom podané a voľbu ponechá na prihlasovateľovi, alebo

(ii) že vyhlási za príslušný jeden alebo viac orgánov pre určité druhy medzinárodných prihlášok na ňom podaných a jeden alebo viac orgánov za príslušný pre iné druhy medzinárodných prihlášok na ňom podaných, pričom pri týchto druhoch medzinárodných prihlášok, pre ktoré je príslušných niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, ponechá voľbu na prihlasovateľovi.

(b) Každý prijímací úrad, ktorý použije možnosť ustanovenú v odseku (a), to oznámi bez odkladu Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad túto informáciu bez odkladu uverejní.

35.3. V prípade, keď je Medzinárodný úrad prijímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii)

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), je na medzinárodnú rešerš tejto medzinárodnej prihlášky príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý by bol príslušný, keby sa bola táto medzinárodná prihláška podala na prijímacom úrade príslušnom podľa pravidla 19.1. (a) (i) alebo (ii), (b) alebo (c) alebo podľa pravidla 19.2. (i).

(b) Ak sú dva alebo viaceré orgány pre medzinárodnú rešerš príslušné podľa odseku (a), voľba sa ponechá na prihlasovateľa.

(c) Pravidlá 35.1. a 35.2. sa nepoužijú v prípade, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

Pravidlo 36

Minimálne požiadavky na orgány pre medzinárodnú rešerš

36.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek

Minimálne požiadavky podľa ustanovenia článku 16(3)(c) sú:

(i) národný úrad alebo medzivládna organizácia musí mať aspoň 100 zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ktorí majú dostatočnú technickú kvalifikáciu na vykonávanie rešerší;

(ii) tento úrad alebo organizácia musí vlastniť alebo mať prístup aspoň k minimálnej dokumentácii podľa ustanovení pravidla 34, riadne usporiadanú na účely rešerše, v papierovej forme alebo v mikrozázname alebo uloženú na elektronickom nosiči.

(iii) úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať rešerše v požadovaných technických odboroch a s jazykovými znalosťami aspoň tých jazykov, v ktorých je spísaná alebo preložená minimálna dokumentácia podľa pravidla 34,

(iv) úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol v súlade so všeobecnými pravidlami medzinárodnej rešerše,

(v) úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

PRAVIDLO 37

CHÝBAJÚCI ALEBO CHYBNÝ NÁZOV

37.1 Chýbajúci názov

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a prijímací úrad oznámil orgánu pre medzinárodnú rešerš, že vyzval prihlasovateľa, aby tento nedostatok odstránil, orgán pre medzinárodnú rešerš vykonáva medzinárodnú rešerš, pokiaľ nedostane oznámenie, že uvedená prihláška sa považuje za vzatú späť.

37.2 Vyhotovenie názvu

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie, že vyzval prihlasovateľa, aby tento nedostatok odstránil, alebo ak tento orgán zistí, že názov nezodpovedá pravidlu 4.3, vyhotoví názov sám. Taký názov sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní, alebo ak bol predložený preklad do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

Pravidlo 38

Chýbajúca alebo chybná anotácia

38.1 Chýbajúca anotácia

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a prijímací úrad oznámil orgánu pre medzinárodnú rešerš, že vyzval prihlasovateľa, aby tento nedostatok odstránil, orgán pre medzinárodnú rešerš vykonáva medzinárodnú rešerš, pokiaľ nedostane oznámenie, že uvedená prihláška sa považuje za vzatú späť.

38.2 Vyhotovenie anotácie

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie, že vyzval prihlasovateľa, aby predložil anotáciu, alebo ak uvedený orgán zistí, že anotácia nie je v súlade s pravidlom 8, vyhotoví anotáciu sám. Taká anotácia sa vyhotoví v jazyku, v ktorom má byť zverejnená medzinárodná prihláška, alebo ak bol predložený preklad do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodnú rešerš si tak želá, do jazyka prekladu.

38.3 Zmeny anotácie

Prihlasovateľ môže až do uplynutia jedného mesiaca od dátumu odoslania správy o medzinárodnej rešerši orgánu pre medzinárodnú rešerš predložiť

(i) navrhované zmeny anotácie alebo

(ii) ak anotáciu vyhotovil orgán, navrhované zmeny alebo pripomienky k anotácii alebo aj zmeny a pripomienky,

a orgán rozhodne, či adekvátne zmení anotáciu. Ak orgán upraví anotáciu, oznámi zmeny Medzinárodnému úradu.

PRAVIDLO 39

PREDMET PODĽA ČLÁNKU (17) (2) (a) (i)

39.1 Vymedzenie

Orgán pre medzinárodnú rešerš nie je povinný vykonať rešerš na medzinárodnú prihlášku potiaľ, pokiaľ sú jej predmetom:

(i) vedecké a matematické teórie;

(ii) odrody rastlín alebo zvierat alebo v podstate biologické postupy pre pestovanie rastlín a zvierat a produkty týchto postupov, ibaže ide o mikrobiologické postupy a produkcie;

(iii) plány, pravidlá alebo metódy obchodnej činnosti, výkon rýdzo duševných úkonov alebo prevádzkovanie hier;

(iv) chirurgické a terapeutické metódy pre liečenie ľudí a zvierat, ako aj diagnostické metódy;

(v) prosté uvedenie informácií;

(vi) programy pre počítače potiaľ, pokiaľ orgán pre medzinárodnú rešerš nie je vybavený na vykonávanie rešerší na známy stav techniky v tomto odbore.

Pravidlo 40

Nedostatky jednotnosti vynálezu (Medzinárodná rešerš)

40.1 Výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov; lehota

Výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov podľa článku 17(3)(a) bude

(i) špecifikovať dôvody, prečo medzinárodná prihláška nezodpovedá požiadavke jednotnosti vynálezu,

(ii) vyzývať prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy, a uvádzať výšku poplatkov, ktorú treba zaplatiť, a

(iii) vyzývať prihlasovateľa, aby zaplatil, ak je treba, poplatok za sťažnosť podľa pravidla 40.2(e) v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy, a uvádzať sumu, ktorú treba zaplatiť.

40.2 Dodatočné poplatky

(a) Sumu dodatočných poplatkov za rešerš podľa článku 17(3)(a) určí kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš.

(b) Dodatočné poplatky za rešerš podľa článku 17(3)(a) sa platia priamo orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(c) Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočné poplatky so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené vyhlásenie, že medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkou jednotnosti vynálezu alebo že suma požadovaných dodatočných poplatkov je nadmerná. Protest preskúma kontrolný orgán vytvorený v rámci orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorý, ak zistí, že sťažnosť bola oprávnená, rozhodne o úplnom alebo čiastočnom vrátení dodatočných poplatkov. Na žiadosť prihlasovateľa sa tak text sťažnosti, ako aj rozhodnutie o nej oznámi určeným úradom spolu so správou o medzinárodnej rešerši. Prihlasovateľ predloží prípadný preklad spolu s požadovaným prekladom medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

(d) Členom kontrolného orgánu uvedeného v odseku (c) môže byť aj osoba, ktorá vydala rozhodnutie o predmete sťažnosti.

(e) Preskúmanie sťažnosti uvedenej v odseku (c) môže vykonať orgán pre medzinárodnú rešerš za poplatok za sťažnosť, ktorý prihlasovateľ zaplatí v jeho prospech. Ak prihlasovateľ v lehote podľa pravidla 40.1(iii) nezaplatil požadovaný poplatok za sťažnosť, bude sa sťažnosť považovať za nepodanú, ak orgán pre medzinárodnú rešerš tak rozhodne. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak kontrolný orgán uvedený v odseku (c) zistí, že sťažnosť bola celkom oprávnená.

Pravidlo 41

Vzatie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia do úvahy

41.1 Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše a splnil podmienky podľa pravidla 12bis.1 a:

(i) skoršia rešerš bola vykonaná tým istým orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo tým istým úradom, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš musí, pokiaľ je to možné, vziať do úvahy tieto výsledky pri vykonávaní medzinárodnej rešerše,

(ii) skoršia rešerš, ktorá bola vykonaná iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo iným úradom než takým, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vziať tieto výsledky do úvahy pri vykonávaní medzinárodnej rešerše.

41.2 Vzatie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia do úvahy v iných prípadoch

(a) Ak medzinárodná prihláška nárokuje prioritu jednej alebo viacerých skorších prihlášok, na ktoré bola vypracovaná skoršia rešerš tým istým orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo tým istým úradom, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš vezme, v možnom rozsahu, do úvahy výsledky akejkoľvek takejto skoršej rešerše pri vypracovaní medzinárodnej rešerše.

(b) Ak prijímací úrad zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš kópiu výsledkov akejkoľvek skoršej rešerše alebo akéhokoľvek skoršieho zatriedenia podľa pravidla 23bis.2(a) alebo (c) alebo ak je takáto kópia dostupná orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobom preň prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vziať do úvahy tieto výsledky pri vypracovaní medzinárodnej rešerše.

PRAVIDLO 42

LEHOTA PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

42.1 Lehota pre medzinárodnú rešerš

Lehota pre spracovanie medzinárodnej rešeršovej správy alebo uznesenia podľa článku 17 (2) (a) je trojmesačná, a to od dátumu, keď orgánu pre medzinárodnú rešerš došlo rešeršové vyhotovenie, alebo deväťmesačná, a to od dátumu priority, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr.

Pravidlo 43

Správa o medzinárodnej rešerši

43.1. Označenie

V medzinárodnej rešeršovej správe musí byť označený orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý ju vykonal, uvedením názvu tohto orgánu a medzinárodná prihláška uvedením čísla medzinárodnej prihlášky, mena prihlasovateľa a dátumu medzinárodného podania.

43.2. Dátumy

Medzinárodná rešeršová správa musí byť opatrená dátumom a musí uvádzať dátum, kedy bola medzinárodná rešerš skutočne dokončená. Musí v nej byť uvedený dátum podania prvšej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita, alebo ak sa uplatňuje priorita z viacerých ako jednej prvšej prihlášky, dátum podania tej prihlášky, ktorá sa z časového hľadiska podala ako prvá.

43.3 Zatriedenie

(a) Medzinárodná rešeršová správa obsahuje zatriedenie predmetu vynálezu aspoň podľa medzinárodného patentového triedenia.

(b) Zatriedenie vykoná orgán pre medzinárodnú rešerš.

43.4 Jazyk

Každá správa o medzinárodnej rešerši a uznesenie podľa článku 17(2)(a) sa musia zverejniť v jazyku, v ktorom je medzinárodná prihláška, na ktorú sa vzťahujú, za predpokladu, že

(i) ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a medzinárodný orgán si tak želá, správa o medzinárodnej rešerši a každé uznesenie vykonané podľa článku 17(2)(a) môžu byť v jazyku prekladu,

(ii) ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.4, ktorý nie je prípustný pre orgán pre medzinárodnú rešerš, a ak si orgán tak želá, správa o medzinárodnej rešerši a každé uznesenie vykonané podľa článku 17(2)(a) môžu byť v obidvoch jazykoch, v jazyku, ktorý je prípustný pre orgán, a v jazyku zverejnenia vo vzťahu k pravidlu 48.3(a).

43.5 Citácia

(a) Medzinárodná rešeršová správa obsahuje citáciu materiálov považovaných za relevantné.

(b) Spôsob označovania citovaných materiálov upravia Administratívne smernice.

(c) Citácia len čiastočne relevantná sa osobitne označí.

(d) Ak nie sú citácie relevantné pre všetky nároky, uvedú sa vo vzťahu k tomu nároku alebo k tým nárokom, pre ktoré sú relevantné.

(e) Ak sú relevantné alebo čiastočne relevantné len niektoré miesta citovaného materiálu, uvedú sa napríklad označením stránky, stĺpca alebo riadkov, kde tieto miesta sú. Ak je relevantný celý materiál, ale niektoré miesta sú čiastočne relevantné, také miesta sa označia, pokiaľ je také označenie možné.

43.6 Odbory, v ktorých sa rešerš urobila

(a) V medzinárodnej rešeršovej správe sa podľa tried uvedú odbory, v ktorých sa rešerš urobila. Ak sa použije iné triedenie ako medzinárodné patentové triedenie, orgán pre medzinárodnú rešerš ho uverejní.

(b) Ak sa medzinárodná rešerš vzťahovala na patenty, autorské osvedčenia na vynálezy, osvedčenia o úžitkových vzoroch, úžitkové vzory, dodatkové patenty alebo dodatkové osvedčenia, dodatkové autorské osvedčenia na vynález, dodatkové osvedčenia o úžitkových vzoroch alebo na zverejnené prihlášky k niektorému z uvedených druhov ochrany tých štátov, z tých období alebo v tých jazykoch, ktoré nie sú zahrnuté do minimálnej dokumentácie podľa pravidla 34, medzinárodná rešeršová správa bude podľa možností obsahovať údaje o druhoch dokladov, o štátoch, obdobiach a jazykoch, na ktoré sa vzťahovala. Na účely tohto odseku neplatí článok 2 (ii).

(c) Ak sa medzinárodná rešerš založila alebo rozšírila na elektronickú bázu dát, môže medzinárodná rešeršová správa uvádzať názov databázy, a ak sa to považuje pre iných za užitočné a za vykonateľné, použité rešeršové výrazy.

43.6bis Posúdenie opráv zjavných chýb

(a) Opravu zjavnej chyby, ktorá je schválená podľa pravidla 91.1 s výhradou odseku (b), vezme orgán pre medzinárodnú rešerš do úvahy na účely medzinárodnej rešerše a uvedie to v správe o medzinárodnej rešerši.

(b) Opravu zjavnej chyby nevezme orgán pre medzinárodnú rešerš do úvahy na účely medzinárodnej rešerše, ak je schválená alebo oznámená tomuto orgánu, podľa toho čo platí, po začatí vypracovávania správy o medzinárodnej rešerši, v tomto prípade, ak je to možné, sa to uvedie v správe, ktorej podaním to orgán pre medzinárodnú rešerš primerane oznámi Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad koná podľa administratívnych smerníc.

43.7. Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodnú rešerš, uvedie sa to v medzinárodnej rešeršovej správe. Ďalej, ak sa medzinárodná rešerš urobila iba na hlavný vynález alebo na menej ako celý vynález [článok 17 (3) (a)], musí medzinárodná rešeršová správa uvádzať, pre ktoré časti medzinárodnej prihlášky sa rešerš urobila a pre ktoré nie.

43.8. Splnomocnený úradník

V medzinárodnej rešeršovej správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorý je zodpovedný za túto správu.

43.9 Dodatkové údaje

Správa o medzinárodnej rešerši nesmie obsahovať nič iné, len to, čo je obsiahnuté v pravidlách 33.1(b) a (c), 43.1 až 43.3, 43.5 až 43.8 a 44.2, a údaj podľa článku 17(2)(b) za predpokladu, že Administratívna smernica môže dovoliť začlenenie dodatkových údajov do správy o medzinárodnej rešerši osobitne uvedených v Administratívnej smernici. Správa o medzinárodnej rešerši nesmie obsahovať a Administratívna smernica nemôže dovoliť začlenenie žiadneho vyjadrenia názoru, zdôvodnenia, vysvetlenia ani argumentov.

43.10 Forma

Požiadavky na vonkajšiu formu medzinárodnej rešeršovej správy upravia Administratívne smernice.

Pravidlo 43bis

Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš

43bis.1 Písomný posudok

(a) S výhradou pravidla 69.1(b-bis) orgán pre medzinárodnú rešerš musí súčasne s vyhotovením správy o medzinárodnej rešerši alebo vyhlásenia uvedeného v článku 17(2)(a) vypracovať písomný posudok, či:

(i) uplatnený vynález je nový, obsahuje tvorivé riešenie (neobvyklé) a či je priemyselne využiteľný,

(ii) medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkami Zmluvy a tých pravidiel, ktoré kontroluje orgán pre medzinárodnú rešerš.

K písomnému posudku sa pripoja ďalšie pripomienky, ktoré sú ustanovené v pravidlách.

(b) Na účely vyhotovenia písomného posudku sa články 33(2) až (6) a 35(2) a (3) a pravidlá 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a) použijú mutatis mutandis.

(c) Písomný posudok musí obsahovať oznámenie informujúce prihlasovateľa, že ak je podaný návrh na medzinárodný predbežný prieskum, písomný posudok sa bude podľa pravidla 66.1bis(a), ale s výhradou pravidla 66.1bis(b) považovať za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a). V tomto prípade je prihlasovateľ vyzvaný, aby pred uplynutím lehoty podľa pravidla 54bis.1(a) predložil orgánu písomnú odpoveď spolu s prípadnými zmenami.

Pravidlo 44

Odovzdanie správy o medzinárodnej rešerši, písomný posudok atď.

44.1 Vyhotovenie správy alebo vyhlásenia a písomného posudku

Orgán pre medzinárodnú rešerš v ten istý deň zašle jednu kópiu správy o medzinárodnej rešerši alebo vyhlásenia uvedeného v článku 17(2)(a) a jednu kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1 medzinárodnému úradu a jednu kópiu prihlasovateľovi.

44.2. Názov alebo anotácia

Medzinárodná rešeršová správa musí buď uvádzať, že orgán pre medzinárodnú rešerš schvaľuje názov a anotáciu tak, ako ich predložil prihlasovateľ, alebo sa k nej priloží text názvu a) alebo anotácie tak, ako ho vyhotovil orgán pre medzinárodnú rešerš podľa ustanovení pravidiel 37 a 38.

44.3 Kópie citovaných materiálov

(a) Žiadosť podľa článku 20 (3) možno predložiť kedykoľvek po dobu siedmich rokov od dátumu medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorej sa medzinárodná rešeršová správa týka.

(b) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže od účastníka (prihlasovateľa alebo určeného úradu), ktorý žiadosť podal, žiadať náhradu nákladov za obstaranie a zaslanie kópií. Výšku nákladov za obstaranie upravia dohody podľa článku 16 (3) (b), uzavreté medzi orgánom pre medzinárodnú rešerš a Medzinárodným úradom.

(d) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže svoje povinnosti podľa ustanovení odsekov (a) a (b) vykonávať prostredníctvom inej úradovne, ktorá voči nemu má zodpovednosť.

Pravidlo 44bis

Správa orgánu pre medzinárodnú rešerš o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť

44bis.1 Vydanie správy. Odovzdanie prihlasovateľovi

(a) Ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume nebola alebo nebude vypracovaná, Medzinárodný úrad vydá správu v mene orgánu pre medzinárodnú rešerš (v tomto pravidle ide o „správu“) podľa pravidla 43bis.1(a). Správa musí mať ten istý obsah ako písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1.

(b) Správa nesie názov „Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (hlava I Zmluvy o patentovej spolupráci)“ spolu s údajom, že sa podľa tohto pravidla predkladá Medzinárodnému úradu v mene orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Medzinárodný úrad ihneď odovzdá jednu kópiu správy vypracovanej podľa odseku (a) prihlasovateľovi.

44bis.2 Postúpenie určeným úradom

(a) Ak bola správa vydaná podľa pravidla 44bis.1, Medzinárodný úrad ju postúpi každému určenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1, ale nie pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak prihlasovateľ výslovne požiada určený úrad podľa článku 23(2), Medzinárodný úrad bezodkladne predloží tomuto úradu kópiu písomného posudku vypracovaného orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1, na základe žiadosti úradu alebo prihlasovateľa.

44bis.3 Preklad pre určené úrady

(a) Každý určený štát môže, ak bola vydaná správa podľa pravidla 44bis.1 v inom jazyku, než je oficiálny jazyk alebo jeden z oficiálnych jazykov národného úradu, žiadať preklad správy do angličtiny. Taká požiadavka sa musí oznámiť Medzinárodnému úradu, ktorý ju bezodkladne zverejní vo vestníku.

(b) Ak sa vyžaduje preklad podľa odseku (a), pripraví ho Medzinárodný úrad alebo bude zaň zodpovedný.

(c) Medzinárodný úrad zašle kópiu prekladu každému zainteresovanému určenému úradu a prihlasovateľovi súčasne so zaslaním správy tomuto úradu.

(d) V prípade pravidla 44bis.2(b) Medzinárodný úrad preloží písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1 do angličtiny alebo bude za preklad zodpovedný na základe žiadosti príslušného určeného úradu. Medzinárodný úrad odovzdá kópiu prekladu príslušnému určenému úradu v lehote dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad a súčasne zašle kópiu prihlasovateľovi.

44bis.4 Pripomienky k prekladu

Prihlasovateľ môže písomne vyjadriť pripomienky k správnosti prekladu podľa pravidla 44bis.3(b) alebo (d) a kópiu písomných pripomienok zašle každému zainteresovanému určenému úradu a Medzinárodnému úradu.

PRAVIDLO 45

PREKLAD MEDZINÁRODNEJ REŠERŠOVEJ SPRÁVY

45.1 Jazyky

Ak nie sú medzinárodné rešeršové správy a rozhodnutia podľa článku 17 (2) (a) v angličtine, musia sa do nej preložiť.

Pravidlo 45bis

Doplnkové medzinárodné rešerše

45bis.1 Žiadosť o doplnkovú rešerš

(a) Prihlasovateľ môže kedykoľvek pred uplynutím 22 mesiacov od dátumu priority požiadať, aby bola orgánom pre medzinárodnú rešerš, ktorý je na to kompetentný podľa pravidla 45bis.9, vykonaná doplnková medzinárodná rešerš na medzinárodnú prihlášku. Takéto žiadosti môžu byť podané aj viac ako len jednému takému orgánu.

(b) Žiadosť podľa odseku (a) („žiadosť o doplnkovú rešerš“) sa musí podať Medzinárodnému úradu a musí uvádzať:

(i) meno a adresu prihlasovateľa a zástupcu (ak nejaký je), názov vynálezu, dátum medzinárodného podania a číslo medzinárodnej prihlášky,

(ii) orgán pre medzinárodnú rešerš, od ktorého sa žiada vykonanie doplnkovej medzinárodnej rešerše („orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš), a

(iii) či každý preklad predložený prijímaciemu úradu podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 má tvoriť podklad doplnkovej medzinárodnej rešerše, ak bola medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je prípustným jazykom pre tento orgán.

(c) K žiadosti o doplnkovú rešerš sa prípadne musí doložiť:

(i) preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je prípustný pre tento orgán, ak ani jazyk, v ktorom bola medzinárodná prihláška podaná, ani preklad (ak nejaký je) predložený podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 nie je v jazyku, ktorý je prípustným jazykom pre špecifikovaný orgán pre doplnkovú rešerš,

(ii) pokiaľ je to možné, kópia výpisu sekvencií v elektronickej forme v súlade so štandardom uvedeným v administratívnych smerniciach, ak ju vyžaduje orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš.

(d) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistil, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, žiadosť o doplnkovú rešerš môže obsahovať údaj, že si prihlasovateľ želá obmedziť doplnkovú medzinárodnú rešerš len na jeden z vynálezov, ako ich určil orgán pre medzinárodnú rešerš, iný než hlavný vynález podľa článku 17(3)(a).

(e) Žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepredloženú a Medzinárodný úrad to potvrdí:

(i) ak ju prijme po uplynutí lehoty uvedenej v odseku (a) alebo

(ii) ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš neuviedol v platnej dohode podľa článku 16(3)(b), že je pripravený vykonávať takéto rešerše, alebo uviedol, že nie je kompetentný ich vykonávať podľa pravidla 45bis.9(b).

45bis.2 Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš

(a) Žiadosť o doplnkovú rešerš bude spoplatnená v prospech Medzinárodného úradu („manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš“), ako stanovuje sadzobník poplatkov.

(b) Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš sa musí zaplatiť v takej v mene, v akej je poplatok stanovený v sadzobníku poplatkov, alebo v akejkoľvek inej mene predpísanej Medzinárodným úradom. Výška poplatku v takejto inej mene bude ekvivalentom sumy v zaokrúhlených číslach, ako ustanoví Medzinárodný úrad, uvedenej v sadzobníku poplatkov a bude zverejnená v medzinárodnom vestníku.

(c) Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš sa platí Medzinárodnému úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu prijatia žiadosti o doplnkovú rešerš. Poplatok sa platí vo výške platnej v deň platby.

(d) Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv) orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je medzinárodná prihláška späťvzatá alebo sa považuje za späťvzatú alebo žiadosť o doplnkovú rešerš je späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú podľa pravidla 45bis.1(e).

45bis.3 Poplatok za doplnkovú rešerš

(a) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý vykonáva doplnkovú rešerš, môže žiadať, aby prihlasovateľ zaplatil poplatok („poplatok za doplnkovú rešerš“) v jeho prospech za vykonanie rešerše.

(b) Poplatok za doplnkovú rešerš vyberá Medzinárodný úrad. Pravidlá 16.1(b) až (e) sa budú uplatňovať mutatis mutandis.

(c) Pokiaľ ide o lehotu platby poplatku za doplnkovú rešerš a splatnú sumu, použijú sa ustanovenia pravidla 45bis.2(c) mutatis mutandis.

(d) Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv) orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je medzinárodná prihláška späťvzatá alebo sa považuje za späťvzatú alebo žiadosť o doplnkovú rešerš je späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú podľa pravidiel 45bis.1(e) alebo 45bis.4(d).

(e) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí v rozsahu a podľa podmienok uvedených v dohode podľa článku 16(3)(b) vrátiť poplatok za doplnkovú medzinárodnú rešerš, ak pred začatím doplnkovej medzinárodnej rešerše podľa pravidla 45bis.5(a) sa žiadosť o doplnkovú medzinárodnú rešerš považuje za nepodanú podľa pravidla 45bis.5(g).

45bis.4 Kontrola žiadosti o doplnkovú rešerš. Oprava chýb. Neskorá platba poplatkov. Odovzdanie orgánu špecifikovanému pre medzinárodnú doplnkovú rešerš

(a) Medzinárodný úrad ihneď po prijatí žiadosti o doplnkovú rešerš skontroluje, či je v súlade s požiadavkami pravidla 45bis.1(b) a (c)(i), a vyzve prihlasovateľa, aby opravil všetky chyby v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak v lehote stanovenej podľa pravidiel 45bis.2(c) a 45bis.3(c) Medzinárodný úrad zistí, že manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš a poplatok za doplnkovú rešerš neboli zaplatené v plnej výške, vyzve prihlasovateľa, aby mu v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy zaplatil požadovanú sumu na krytie týchto poplatkov spolu s poplatkom za neskorú platbu podľa odseku (c).

(c) Poplatok za neskorú platbu na základe výzvy podľa odseku (b) sa platí v prospech Medzinárodného úradu vo výške 50 % manipulačného poplatku za doplnkovú rešerš.

(d) Ak prihlasovateľ nevykoná požadovanú opravu alebo nezaplatí plnú výšku poplatku vrátane poplatku za neskorú platbu pred uplynutím lehoty podľa odseku (a) alebo (b), pričom tieto lehoty plynú nezávisle od seba, žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepodanú a Medzinárodný úrad to potvrdí a adekvátne o tom bude informovať prihlasovateľa.

(e) Ak sa zistí, že požiadavky pravidla 45bis.1(b) a (c)(i), 45bis.2(c) a 45bis.3(c) sú splnené, Medzinárodný úrad ihneď, ale nie pred dňom prijatia správy o medzinárodnej rešerši alebo pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr, odovzdá orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš kópiu každého z týchto dokumentov:

(i) žiadosti o doplnkovú rešerš,

(ii) medzinárodnej prihlášky,

(iii) každého výpisu sekvencií predloženého podľa pravidla 45bis.1(c)(ii) a

(iv) každého prekladu predloženého podľa pravidla 12.3, 12.4 alebo 45bis.1(c)(i), ktorý sa použije ako základ pre doplnkovú rešerš, a súčasne alebo okamžite po ich následnom doručení Medzinárodnému úradu:

(v) správy o medzinárodnej rešerši a písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1,

(vi) každej výzvy Medzinárodného úradu na zaplatenie dodatočných poplatkov podľa článku 17(3)(a) a

(vii) každej sťažnosti prihlasovateľa podľa pravidla 40.2(c) a rozhodnutia sťažnostného orgánu zriadeného v rámci orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(f) Na základe žiadosti orgánu špecifikovaného pre doplnkovú rešerš, ak písomný posudok uvedený v odseku (e)(v) nie je v anglickom jazyku alebo v jazyku, ktorý je prípustný pred týmto orgánom, Medzinárodný úrad musí vykonať alebo zabezpečiť jeho preklad do anglického jazyka na vlastnú zodpovednosť. Medzinárodný úrad musí zaslať kópiu prekladu tomuto orgánu a súčasne prihlasovateľovi do dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad.

45bis.5 Začiatok, základ a oblasť doplnkovej medzinárodnej rešerše

(a) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí začať doplnkovú medzinárodnú rešerš ihneď po prijatí dokumentov uvedených v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv) s tým, že orgán má právo odložiť začiatok rešerše až dovtedy, kým nedostane dokumenty uvedené v pravidle 45bis.4(e)(v) alebo až kým neuplynie 22-mesačná lehota od dátumu priority, podľa toho, čo nastane skôr.

(b) Doplnková medzinárodná rešerš sa vykoná na základe medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná alebo na základe prekladu uvedeného v pravidle 45bis.1(b)(iii) alebo 45bis.1(c)(i) s prihliadnutím na správu o medzinárodnej rešerši a písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1, ak sú dostupné orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš pred začatím rešerše. Ak žiadosť o doplnkovú rešerš obsahuje údaj podľa pravidla 45bis.1(d), doplnková medzinárodná rešerš sa môže obmedziť na vynález, ktorý označil prihlasovateľ podľa pravidla 45bis.1(d), a tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú tohto vynálezu.

(c) Na účely doplnkovej medzinárodnej rešerše sa článok 17(2) a pravidlá 13ter.1, 33 a 39 použijú mutatis mutandis.

(d) Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš má k dispozícii správu o medzinárodnej rešerši pred začatím rešerše podľa odseku (a), tento orgán môže vylúčiť z doplnkovej rešerše všetky nároky, ktoré neboli predmetom medzinárodnej rešerše.

(e) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš urobil vyhlásenie v súlade s článkom 17(2)(a) a orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš má k dispozícii toto vyhlásenie pred začatím rešerše podľa odseku (a), tento orgán sa môže rozhodnúť, že nevypracuje správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši, v takom prípade vydá o tom vyhlásenie a okamžite to oznámi prihlasovateľovi a taktiež Medzinárodnému úradu.

(f) Doplnková medzinárodná rešerš sa musí týkať aspoň dokumentácie uvádzanej na tento účel v príslušnej dohode podľa článku 16(3)(b).

(g) Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš zistí, že vykonanie rešerše je vylúčené obmedzením alebo podmienkami uvedenými v pravidle 45bis.9(a), inými než obmedzením podľa článku 17(2), ako sa uplatňujú podľa pravidla 45bis.5(c), žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepodanú a orgán o tom vydá vyhlásenie a ihneď informuje prihlasovateľa a taktiež Medzinárodný úrad.

(h) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš v súlade s obmedzením alebo podmienkami uvedenými v pravidle 45bis.9(a) môže rozhodnúť, aby sa rešerš obmedzila iba na niektoré nároky; v takom prípade to musí byť uvedené v správe o doplnkovej rešerši.

45bis.6 Jednotnosť vynálezu

(a) Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš zistí, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, musí

(i) vypracovať správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré súvisia s vynálezom, ktorý je v nárokoch uvedený ako prvý („hlavný vynález“),

(ii) oznámiť prihlasovateľovi svoje stanovisko, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti, a uviesť dôvody, na ktorých je založené takéto stanovisko, a

(iii) informovať prihlasovateľa o možnosti požiadať o preskúmanie tohto stanoviska v rámci lehoty uvedenej v odseku (c).

(b) Na posúdenie, či medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky jednotnosti vynálezu, orgán musí pred začatím doplnkovej medzinárodnej rešerše vziať do úvahy všetky dokumenty, ktoré prijal, podľa pravidla 45bis.4(e)(vi) a (vii).

(c) V lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia podľa odseku (a)(ii) môže prihlasovateľ požiadať orgán, aby preskúmal svoje stanovisko uvedené v odseku (a). Žiadosť o preskúmanie môže orgán spoplatniť vo svoj prospech poplatkom za preskúmanie, ktorého výšku fixne stanoví.

(d) Ak prihlasovateľ v lehote podľa odseku (c) požiada o preskúmanie stanoviska orgánu a zaplatí požadovaný poplatok za preskúmanie, orgán musí preskúmať svoje stanovisko. Preskúmanie nesmie vykonať výlučne osoba, ktorá urobila rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania. Ak orgán

(i) zistí, že stanovisko bolo celkom oprávnené, musí o tom informovať prihlasovateľa,

(ii) zistí, že stanovisko bolo čiastočne neoprávnené, ale stále sa domnieva, že medzinárodná prihláška nespĺňa podmienku jednotnosti, musí o tom primerane informovať prihlasovateľa, a ak je to nutné, postupuje podľa odseku (a)(i),

(iii) zistí, že stanovisko bolo celkom neoprávnené, musí o tom informovať prihlasovateľa, vypracovať správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši na všetky časti medzinárodnej prihlášky a vrátiť prihlasovateľovi poplatok za preskúmanie.

(e) Na základe žiadosti prihlasovateľa obidva texty, žiadosť o preskúmanie a rozhodnutie na jej základe sa musia zaslať určeným úradom spolu so správou o doplnkovej medzinárodnej rešerši. Prihlasovateľ musí ich preklad predložiť spolu s predložením požadovaného prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

(f) Odseky (a) až (e) sa použijú mutatis mutandis, ak sa orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš rozhodne obmedziť doplnkovú medzinárodnú rešerš v súlade s druhou vetou pravidla 45bis.5(b) alebo pravidlom 45bis.5(h) za predpokladu, že každý odkaz na „medzinárodnú prihlášku“ v spomínaných odsekoch sa bude chápať ako odkaz na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa vzťahujú na vynález, ktorý označil prihlasovateľ podľa pravidla 45bis.1(d) alebo jednotlivo, ktoré sa vzťahujú na nároky a tie časti medzinárodnej prihlášky, na ktorú bude orgán vykonávať medzinárodnú doplnkovú rešerš.

45bis.7 Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši

(a) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí v lehote 28 mesiacov od dátumu priority vypracovať správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši alebo urobiť vyhlásenie uvedené v článku 17(2)(a) s použitím pravidla 45bis.5(c), že sa nevypracuje žiadna správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši.

(b) Každá správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši, každé vyhlásenie uvedené v článku 17(2)(a) v súlade s pravidlom 45bis.5(c) a každé vyhlásenie podľa pravidla 45bis.5(e) musí byť v jazyku zverejnenia.

(c) Na účely vypracovania správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši pravidlá 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis,43.8 a 43.10 sa použijú okrem odsekov (d) a (e) mutatis mutandis. Pravidlo 43.9 sa použije mutatis mutandis s výnimkou, že odkazy tam uvedené na pravidlá 43.3, 43.7 a 44.2 budú považované za nejestvujúce. Článok 20(3) a pravidlo 44.3 sa použijú mutatis mutandis.

(d) Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši nemusí obsahovať citácie žiadnych dokumentov citovaných v správe o medzinárodnej rešerši s výnimkou tých dokumentov, ktorých citácia je nutná v spojení s inými dokumentmi, ktoré neboli citované v správe o medzinárodnej rešerši.

(e) Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši môže obsahovať vysvetlenia:

(i) pokiaľ sa týkajú citácií dokumentov, ktoré sa považujú za relevantné,

(ii) pokiaľ sa týkajú oblasti doplnkovej medzinárodnej rešerše.

45bis.8 Odovzdanie a účinok správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši

(a) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš musí v ten istý deň odovzdať kópiu správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši alebo prípadného vyhlásenia, že sa správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši nevypracuje, Medzinárodnému úradu a jednu prihlasovateľovi.

(b) Vo vzťahu k odseku (c) článok 20(1) a pravidlá 45.1, 47.1(d) a 70.7(a) sa uplatnia tak, akoby správa o medzinárodnej doplnkovej rešerši bola časťou správy o medzinárodnej rešerši.

(c) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nebude musieť vziať do úvahy správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši na účely písomného posudku alebo správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, ak ju tento orgán dostal po začatí vypracovávania posudku alebo správy.

45bis.9 Medzinárodné rešeršné orgány kompetentné vykonávať doplnkovú medzinárodnú rešerš

(a) Orgán pre medzinárodnú rešerš bude kompetentný na vykonávanie doplnkových medzinárodných rešerší, ak svoju pripravenosť vykonávať rešerše uviedol v platnej dohode podľa článku 16(3)(b) s prihliadnutím na obmedzenia a podmienky ustanovené v tejto dohode.

(b) Orgán pre medzinárodnú rešerš vykonávajúci medzinárodnú rešerš podľa článku 16(1) na medzinárodnú prihlášku nebude kompetentný na vykonanie doplnkovej medzinárodnej rešerše na túto medzinárodnú prihlášku.

(c) Obmedzenia uvedené v odseku (a) môžu napríklad obsahovať obmedzenia, ak ide o predmet, na ktorý sa bude vykonávať doplnková medzinárodná rešerš, iné obmedzenia podľa článku 17(2), ako sa uplatňujú v pravidle 45bis.5(c), obmedzenia na celkový počet doplnkových medzinárodných rešerší, ktoré sa budú vykonávať v danom období, a obmedzenia s cieľom zamedziť rozšírenie doplnkovej medzinárodnej rešerše na ktorýkoľvek nárok mimo stanoveného počtu nárokov.

Pravidlo 46

Úprava nárokov v konaní na medzinárodnom úrade

46.1 Lehota

Lehota podľa článku 19 je dva mesiace od dátumu, keď orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdal medzinárodnú rešeršovú správu Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi, alebo 16 mesiacov od dátumu priority, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr, avšak lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak úprava podľa článku 19 dôjde Medzinárodnému úradu posledný deň pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

46.2. Miesto podania

Zmeny vykonané podľa ustanovení článku 19 sa musia podať priamo na Medzinárodnom úrade.

46.3 Jazyk úprav

Ak sa medzinárodná prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom sa zverejnila, musí byť každá úprava podľa článku 19 takisto v jazyku zverejnenia.

46.4 Oznámenie

(a) Oznámenie podľa článku 1.9 (1) sa predloží v jazyku, v ktorom bola medzinárodná prihláška zverejnená, a nesmie obsahovať viac než päťsto slov v angličtine alebo v anglickom preklade. Oznámenie sa označí ako také nadpisom, najlepšie slovami „Oznámenie podľa článku 19 (1)“ alebo zodpovedajúcimi slovami v jazyku oznámenia.

(b) Oznámenie nesmie obsahovať hanlivé poznámky o medzinárodnej rešeršovej správe alebo o relevancii citácií obsiahnutých v správe. Na citácie relevantné pre určitý nárok a obsiahnuté v medzinárodnej rešeršovej správe možno odkázať iba v súvislosti s úpravou tohto nároku.

46.5 Forma úprav

(a) Ak prihlasovateľ vykoná úpravy podľa článku 19, musí predložiť náhradný list alebo listy obsahujúce kompletný súbor nárokov, ktorý nahrádza všetky pôvodne podané nároky.

(b) Spolu s náhradným listom alebo listami musí byť predložený sprievodný list, ktorý

(i) musí označiť nároky, ktoré sa v dôsledku úprav líšia od pôvodne podaných nárokov, a musí upozorniť na rozdiely medzi pôvodne podanými a upravenými nárokmi,

(ii) musí označiť pôvodne podané nároky, ktoré sú pre zmeny zrušené,

(iii) musí označiť základ pre zmeny v pôvodne podanej prihláške.

Pravidlo 47

Postúpenie určeným úradom

47.1 Postup

(a) Postúpenie uvedené v článku 20 vykoná Medzinárodný úrad každému určenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1, ale s výhradou pravidla 47.4, nie však pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky.

(a-bis) Medzinárodný úrad musí oznámiť každému určenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1 prijatie archívneho vyhotovenia, dátum prijatia archívneho vyhotovenia, prijatie prioritného dokladu a dátum prijatia prioritného dokladu.

(b) Medzinárodný úrad dá na vedomie určeným úradom bez zbytočného odkladu všetky úpravy, ktoré mu došli v lehote podľa pravidla 46.1, pokiaľ neboli obsiahnuté už v postúpení podľa článku 20, a oznámi to prihlasovateľovi.

(c) Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu, po uplynutí 28 mesiacov od dátumu priority, zašle prihlasovateľovi správu, ktorá uvádza

(i) určené úrady, ktoré žiadali, aby sa postúpenie podľa článku 20 vykonalo podľa pravidla 93bis.1, a dátum postúpenia týmto úradom a

(ii) určené úrady, ktoré nežiadali, aby sa postúpenie podľa článku 20 vykonalo podľa pravidla 93bis.1.

(c-bis) Oznámenie uvedené v odseku (c) musí určený úrad akceptovať

(i) v prípade určeného úradu podľa odseku (c)(i) ako rozhodujúci dôkaz, že postúpenie podľa článku 20 sa vykonalo v deň uvedený v oznámení,

(ii) v prípade určeného úradu podľa odseku (c)(ii) ako rozhodujúci dôkaz, že zmluvný štát, pre ktorý úrad koná ako určený úrad, nevyžaduje od prihlasovateľa predloženie kópie medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

(d) Každý určený úrad dostane na žiadosť medzinárodné rešeršové správy a rozhodnutia podľa článku 17 (2) (a) v preklade podľa pravidla 45.1.

(e) Ak žiadny určený úrad nepožiadal pred uplynutím 28 mesiacov od dátumu priority Medzinárodný úrad, aby vykonal postúpenie podľa článku 20 v súlade s pravidlom 93bis.1, zmluvný štát, pre ktorý tento úrad koná ako určený úrad, bude považovať, že oznámenie Medzinárodného úradu sa vykonalo podľa pravidla 49.1(a-bis), to znamená, že nebude žiadať od prihlasovateľa podľa článku 22, aby predložil kópiu medzinárodnej prihlášky.

47.2 Kópie

Kópie na postúpenie vyhotoví Medzinárodný úrad. Ďalšie detaily týkajúce sa kópií na postúpenie sa uvedú v Administratívnych smerniciach.

47.3 Jazyky

(a) Medzinárodná prihláška postúpená podľa článku 20 je v jazyku, v ktorom je zverejnená.

(b) Ak je jazyk zverejnenia medzinárodnej prihlášky iný než jazyk, v ktorom bola podaná, Medzinárodný úrad odovzdá ktorémukoľvek určenému úradu na jeho žiadosť kópiu tejto prihlášky v jazyku, v ktorom bola podaná.

47.4 Výslovná žiadosť podľa článku 23(2) pred medzinárodným zverejnením

V prípade podania výslovnej žiadosti prihlasovateľa na určenom úrade podľa článku 23(2) pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky musí Medzinárodný úrad na základe žiadosti prihlasovateľa alebo určeného úradu ihneď vykonať postúpenie podľa článku 20 tomu úradu.

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1 Forma a prostriedky

Medzinárodné prihlášky sa zverejnia takou formou a prostriedkami, ktoré určia administratívne smernice.

48.2 Obsah

(a) Zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje

(i) normalizovanú prvú stránku,

(ii) opis,

(iii) nároky,

(iv) výkresy (ak nejaké sú),

(v) s výhradou k odseku (g) medzinárodnú rešeršnú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17(2)(a),

(vi) každé oznámenie podané podľa článku 19(1), ak Medzinárodný úrad nezistí, že oznámenie nie je v súlade s ustanoveniami pravidla 46.4,

(vii) ak Medzinárodný úrad prijal žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) pred ukončením technických príprav na zverejnenie každú žiadosť o opravu zjavnej chyby, dôvod a pripomienky uvedené v pravidle 91.3(d),

(viii) údaje týkajúce sa uloženého biologického materiálu predloženého podľa pravidla 13bis oddelene od opisu spolu s uvedením dátumu, keď Medzinárodný úrad takéto údaje prijal,

(ix) každú informáciu týkajúcu sa uplatnenia priority podľa pravidla 26bis.2(d),

(x) každé vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17 a každú jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú prijal Medzinárodný úrad pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1,

(xi) každú informáciu týkajúcu sa žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva na prioritu a rozhodnutie prijímacieho úradu na základe takejto žiadosti vrátane informácie, na základe akého kritéria sa rozhodlo.

(b) S výnimkou (c) prvá strana musí obsahovať:

(i) údaje prevzaté z formulára žiadosti a iné údaje, ktoré predpisujú administratívne smernice,

(ii) obrázok alebo obrázky, ak medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, ak sa neuplatňuje pravidlo 8.2(b),

(iii) anotáciu, ak je anotácia v angličtine a v ďalšom jazyku, anglický text sa uvedie na prvom mieste,

(iv) údaj, tam kde sa vyžaduje, že žiadosť obsahuje vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17, ktoré prijal Medzinárodný úrad pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1,

(v) ak prijímací úrad udelil dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe začlenenia prvku alebo časti podľa pravidla 4.18 a 20.6 odkazom, údaj o tejto skutočnosti spolu s údajom, či prihlasovateľ na účely pravidla 20.6(a)(ii) spoľahlivo splnil podmienky pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu alebo zvlášť predložil kópiu príslušnej skoršej prihlášky,

(vi) údaj, tam kde sa vyžaduje, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu podľa pravidla 26bis.2(d),

(vii) údaj, tam, kde je to vhodné, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu, ktorá sa týka žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva priority, a rozhodnutie prijímacieho úradu na základe tejto žiadosti,

(c) Ak sa vydalo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a), titulná strana na to výrazne poukáže a nemusí na nej byť ani výkres ani anotácia.

(d) Obrázok alebo obrázky podľa odseku (b) (ii) sa vyberú podľa pravidla 8.2. Reprodukcia obrázku alebo obrázkov na titulnej strane môže byť zmenšená.

(e) Ak na titulnej strane nie je dosť miesta pre celú anotáciu podľa odseku (b) (iii), bude anotácia aj na rube tejto titulnej strany. To isté platí pre preklad anotácie, ak sa vyžaduje jeho zverejnenie podľa pravidla 48.3 (c).

(f) Ak boli nároky upravené podľa článku 19, obsahuje zverejnenie medzinárodnej prihlášky celý text podaných a upravených nárokov. Uvádzať sa bude aj každé oznámenie podľa článku 19(1), ak Medzinárodný úrad nezistí, že oznámenie nie je v súlade s ustanoveniami pravidla 46.4. Uvedie sa aj dátum, keď Medzinárodný úrad upravené nároky prijal.

(g) Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie nie je k dispozícii medzinárodná rešeršená správa, prvá strana obsahuje údaj o tom, že správa nie je k dispozícii a že medzinárodná rešeršná správa sa zverejní zvlášť (keď bude k dispozícii) spolu s revidovanou prvou stranou.

(h) Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie neuplynula lehota na úpravu nárokov podľa článku 19, uvedie sa táto skutočnosť na prvej strane s tým, že v prípade úprav nárokov podľa článku 19 Medzinárodný úrad po ich prijatí zverejní celý text podaných a upravených nárokov v lehote podľa pravidla 46.1 spolu s revidovanou prvou stranou. Ak sa podalo oznámenie podľa článku 19(1), Medzinárodný úrad zverejní aj toto oznámenie, ak nezistí, že oznámenie nebolo v súlade s ustanovením pravidla 46.4.

(i) Ak autorizáciu opravy zjavnej chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 91.1 zo strany prijímacieho úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo Medzinárodného úradu Medzinárodný úrad prijme alebo prípadne udelí po ukončení technických príprav na zverejnenie, zverejní sa stanovisko, ktoré odráža všetky opravy, spolu so stranami obsahujúcimi opravy alebo náhradnými listami a listom predloženým podľa pravidla 91.2, podľa okolností, a prvá strana sa znova uverejní.

(j) Ak v deň ukončenia technických príprav na zverejnenie stále chýba žiadosť podľa pravidla 26bis.3 o obnovenie práva na prioritu, zverejnená medzinárodná prihláška bude obsahovať v mieste rozhodnutia prijímacieho úradu na základe žiadosti údaj o tom, že takéto rozhodnutie nie je k dispozícii a že sa zverejní zvlášť, keď bude predložené.

(k) Ak žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) Medzinárodný úrad prijal po ukončení technických príprav na zverejnenie žiadosť o opravu, dôvody a pripomienky uvedené v tomto pravidle sa musia ihneď zverejniť po prijatí takejto žiadosti o zverejnenie a prvá strana sa znova zverejní.

(l) Medzinárodný úrad musí na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa prijatej Medzinárodným úradom pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie vynechať zo zverejnenia každú informáciu, ak zistí, že

(i) táto informácia zjavne neslúži na účely informovania verejnosti o medzinárodnej prihláške,

(ii) zverejnenie takejto informácie by bolo zjavne na ujmu osobným alebo ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a

(iii) neprevláda záujem verejnosti o prístup k tejto informácii.

Pravidlo 26.4 sa musí uplatňovať mutadis mutandis, pokiaľ ide o spôsob, akým prihlasovateľ musí poskytnúť informáciu, ktorá je predmetom žiadosti vykonanej podľa tohto odseku.

(m) Ak prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš alebo Medzinárodný úrad oznámi akúkoľvek informáciu, ktorá spĺňa kritérium uvedené v odseku (l), tento úrad, orgán alebo medzinárodný úrad môže navrhnúť prihlasovateľovi, aby požiadal o jej vynechanie z medzinárodného zverejnenia v súlade s odsekom (l).

(n) Ak Medzinárodný úrad vynechal informáciu z medzinárodného zverejnenia v súlade s odsekom (l) a táto informácia je tiež obsahom spisu medzinárodnej prihlášky, ktorý má prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, Medzinárodný úrad musí okamžite o tom informovať tento úrad a orgán.

48.3 Jazyky zverejnenia

(a) Ak je medzinárodná prihláška podaná v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, kórejčine, portugalčine, ruštine alebo španielčine („jazyky zverejnenia“), táto prihláška sa zverejní v jazyku, v ktorom bola podaná.

(a-bis) Ak sa medzinárodná prihláška nepodáva v jazyku zverejnenia a predložil sa preklad do jazyka zverejnenia podľa pravidla 12.3, prihláška sa zverejní v jazyku prekladu.

(b) Ak nie je medzinárodná prihláška podaná v jazyku zverejnenia a podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 bol predložený preklad v jazyku zverejnenia, prihláška sa zverejní v jazyku prekladu.

(c) Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v inom jazyku ako v angličtine, zverejnení sa správa o medzinárodnej rešerši v rozsahu podľa pravidla 48.2(a)(v) alebo uznesenie podľa článku 17(2)(a), názov vynálezu, anotácia a všetky texty k obrázku alebo obrázkom v anotácii v tomto jazyku, ako aj v angličtine. Preklad, ak ho nepredložil prihlasovateľ podľa pravidla 12.3, urobí Medzinárodný úrad, ktorý nesie zaň zodpovednosť.

48.4 Prvšie zverejnenie na žiadosť prihlasovateľa

(a) Ak prihlasovateľ žiada o zverejnenie podľa článkov 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) a medzinárodná rešeršová správa alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a) nie je doteraz pre zverejnenie zároveň s medzinárodnou prihláškou k dispozícii, vyberie Medzinárodný úrad za zverejnenie osobitný poplatok, ktorého výšku určujú Administratívne smernice.

(b) Zverejnenie podľa článkov 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) vykoná Medzinárodný úrad bez odkladu po tom, čo o to prihlasovateľ požiadal, a v prípadoch, kde je podľa odseku (a) určený osobitný poplatok, po jeho zaplatení.

48.5 Oznámenie o národnom zverejnení

Tam, kde sa zverejnenie medzinárodnej prihlášky Medzinárodným úradom spravuje článkom 64 (3) (c) (ii), je národný úrad povinný po národnom zverejnení podľa spomenutého ustanovenia o tom bez odkladu upovedomiť Medzinárodný úrad.

48.6 Ohlásenie určitých skutočností

(a) Ak Medzinárodný úrad dostane ohlásenie podľa pravidla 29.1(ii) neskôr, než možno zabrániť medzinárodnému zverejneniu medzinárodnej prihlášky, Medzinárodný úrad bez odkladu uverejní vo vestníku poznámku obsahujúcu podstatu ohlásenia.

(b) zrušené

(c) Ak sú medzinárodná prihláška, určenie niektorého určeného štátu alebo uplatnené priority odvolané podľa ustanovenia pravidla 90 bis po tom, čo sa skončili prípravy na medzinárodné zverejnenie, publikuje sa vo Vestníku oznámenie o späťvzatí.

Pravidlo 49

Vyhotovenie, preklad a poplatky podľa článku 22

49.1 Oznámenie

(a) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 22 požaduje dodanie prekladu alebo zaplatenie národného poplatku, musí oznámiť Medzinárodnému úradu:

(i) jazyky, z ktorých preklady žiada, a jazyk, do ktorého žiada preložiť;

(ii) výšku národného poplatku.

(a bis) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 22 nepožaduje, aby prihlasovateľ dodal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky, (aj keď Medzinárodný úrad podľa pravidla 47 nepostúpil kópiu medzinárodnej prihlášky v lehote podľa článku 22), oznámi to Medzinárodnému úradu.

(a ter) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 24.2 zachováva ako určený štát účinok podľa článku 11.3, aj keď prihlasovateľ nedodal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky v lehote podľa článku 22, oznámi to Medzinárodnému úradu.

(b) Medzinárodný úrad uverejní bez odkladu vo Vestníku každé oznámenie, ktoré mu došlo podľa článkov (a), (a bis) alebo (a ter).

(c) Ak sa neskôr zmenia požiadavky uvedené v odseku (a), oznámi zmluvný štát zmeny Medzinárodnému úradu a ten oznámenie bez odkladu uverejní vo Vestníku. Ak sa zmena týka požiadavky na preklad do jazyka, ktorý sa predtým nepožadoval, bude zmena účinná len pre medzinárodné prihlášky podané viac ako dva mesiace po tom, čo bolo oznámenie uverejnené vo Vestníku. Inak deň účinnosti každej zmeny ustanoví zmluvný štát.

49.2 Jazyky

Jazyk, do ktorého možno požadovať preklad, musí byť úradným jazykom určeného úradu. Ak je takých jazykov niekoľko, nemožno preklad požadovať, pokiaľ je medzinárodná prihláška v niektorom z nich. Ak je niekoľko úradných jazykov a preklad sa musí dodať, môže si prihlasovateľ zvoliť ktorýkoľvek z týchto jazykov. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie tohto odseku možno v prípade, keď existuje niekoľko úradných jazykov, ale národné zákonodarstvo požaduje od cudzincov používanie len jedného z nich, požadovať preklad do tohto jazyka.

49.3 Oznámenie podľa článku 19; údaje podľa pravidla 13 bis 4

Na účely článku 22 a tohto pravidla sa budú akékoľvek oznámenia podľa článku 19 (1) a údaje podľa pravidla 13 bis 4 s výhradou pravidla 49.5 (c) a (h) považovať za súčasť medzinárodnej prihlášky.

49.4 Použitie národného formulára

Prihlasovateľ nie je povinný použiť národný formulár pre úkony podľa článku 22.

49.5 Obsah prekladu a požiadavky na jeho vonkajšiu formu

(a) Na účely článku 22 sa preklad medzinárodnej prihlášky týka opisu [s výnimkou odseku (a-bis)], nárokov, textov na výkresoch a anotácie. Ak o to žiada určený úrad, preklad sa s výnimkou odsekov (b), (c-bis) a (e) týka aj

(i) týka aj žiadosti,

(ii) ak boli nároky upravené podľa článku 19, aj nárokov podaných, aj nárokov upravených [upravené nároky sa musia predložiť vo forme kompletného súboru nárokov predložených podľa pravidla 46.5 (a) ako náhrada za všetky pôvodne podané nároky] a

(iii) priložia sa k nemu kópie výkresov.

(a-bis) Žiadny určený úrad nemôže požadovať, aby mu prihlasovateľ predložil preklad textu uvedeného v časti opisu, ktorý obsahuje výpis sekvencií, ak časť obsahujúca výpis sekvencií je v súlade s pravidlom 12.1(d) a ak opis vyhovuje pravidlu 5.2(b).

(b) Každý určený úrad, ktorý požaduje preklad žiadosti, vydá prihlasovateľovi zdarma formuláre žiadosti v jazyku prekladu. Forma ani obsah formulára v jazyku prekladu sa nesmú líšiť od žiadosti podľa pravidiel 3 a 4; formulár žiadosti v jazyku prekladu nesmie požadovať najmä údaje, ktoré nie sú v podanej žiadosti. Použitie formulára žiadosti v jazyku prekladu nie je povinné.

(c) Ak prihlasovateľ nepredložil preklad oznámenia podľa článku 19 (1), určený úrad nemusí vziať toto oznámenie do úvahy.

(c-bis) Ak prihlasovateľ predloží určenému úradu, ktorý požaduje podľa odseku (a) (ii) preklad tak nárokov tak ako boli podané, ako aj upravených nárokov, len jeden z dvoch požadovaných prekladov, nemusí tento určený úrad brať do úvahy nároky, ktorých preklad nebol predložený, alebo môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad v primeranej lehote určenej vo výzve. Ak určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad, a tento sa nepredloží v lehote určenej vo výzve, nemusí určený úrad brať do úvahy tie nároky, ktorých preklad sa nepredložil, alebo môže považovať medzinárodnú prihlášku za späťvzatú.

(d) Ak výkresy obsahujú text, predloží sa jeho preklad buď na kópii originálneho výkresu, na ktorej je pôvodný text prelepený prekladom, alebo na novovyhotovenom výkrese.

(e) Určený úrad, ktorý požaduje podľa odseku (a) predloženie kópie výkresov, musí vyzvať prihlasovateľa, ak ju prihlasovateľ opomenul predložiť v lehote podľa ustanovení článku 22, aby predložil túto kópiu v primeranej lehote určenej vo výzve.

(f) Výraz „Fig.“ nevyžaduje preklad od žiadneho jazyka.

(g) Ak kópie výkresov alebo novovyhotovené výkresy predložené podľa ustanovenia odsekov (d) alebo (e) nespĺňajú požiadavky na vonkajšiu formu podľa pravidla 11, určený úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby nedostatok opravil v lehote primeranej okolnostiam a určenej vo výzve.

(h) Ak prihlasovateľ nepredložil preklad anotácie alebo preklad niektorého údaja podľa ustanovenia pravidla 13 bis. (4), určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby taký preklad, ak to považuje za potrebné, predložil v primeranej lehote určenej vo výzve.

(i) Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku informácie o požiadavkách a praxi určených úradov podľa druhej vety odseku (a).

(j) Žiaden určený úrad nemôže požadovať, aby preklad medzinárodnej prihlášky spĺňal iné požiadavky na vonkajšiu formu než tie, ktoré sa určia pre medzinárodnú prihlášku pri podaní.

(k) Ak názov určil orgán pre medzinárodnú rešerš podľa ustanovenia pravidla 37.2, musí preklad obsahovať takto určený názov.

(l) Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (c-bis) alebo odsek k) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, nebude sa príslušný odsek aplikovať na tento prijímací úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie ihneď Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku.

49.6 Uvedenie do predošlého stavu, ak boli zmeškané úkony podľa článku 22.

(a) Ak medzinárodná prihláška stratila účinok stanovený v článku 11(3), pretože prihlasovateľ zmeškal príslušnú lehotu na vykonanie úkonov podľa článku 22, určený úrad na základe žiadosti prihlasovateľa a s výhradou odsekov (b) až (e) tohto pravidla navráti práva prihlasovateľovi tejto medzinárodnej prihlášky, ak zistí, že akékoľvek zmeškanie stanovenej lehoty bolo neúmyselné, alebo ak podľa stanoviska určeného úradu došlo k zmeškaniu stanovenej lehoty aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali dané okolnosti.

(b) Žiadosť podľa odseku (a) sa zašle určenému úradu a úkony podľa článku 22 sa vykonajú v rámci týchto lehôt podľa toho, ktorá uplynie skôr:

(i) dva mesiace od dátumu odstránenia príčiny zmeškania príslušnej lehoty podľa článku 22; alebo

(ii) 12 mesiacov od dátumu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22;

za predpokladu, že prihlasovateľ môže zaslať žiadosť v ktorejkoľvek neskoršej lehote, ak to dovoľuje národný zákon príslušného určeného úradu.

(c) V žiadosti podľa odseku (a) sa uvedú dôvody zmeškania stanovenej lehoty podľa článku 22.

(d) Národný zákon platný pre určený úrad môže vyžadovať:

(i) zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odseku (a);

(ii) vyhlásenie alebo predloženie iného dôkazu na podporu dôvodu uvedeného v odseku (a).

(e) Určený úrad neodmietne žiadosť podľa odseku (c) bez toho, aby prihlasovateľovi nedal možnosť vyjadriť sa k zamýšľanému odmietnutiu v primeranej lehote v závislosti od okolností.

(f) Ak k 1. októbru 2002 odseky (a) až (e) nie sú v súlade s platným národným zákonom, nebudú sa vzhľadom na určený úrad uplatňovať dovtedy, kým nebudú v súlade s týmto zákonom, za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 1. januára 2003. Medzinárodný úrad prijatú informáciu okamžite zverejní vo vestníku.

Pravidlo 49bis

Údaje o zamýšľanej ochrane na účely národného konania

49bis.1 Výber určitých druhov ochrany

(a) Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte s ohľadom na uplatnenie článku 43 ako prihláška nie na udelenie patentu, ale na udelenie iného druhu ochrany uvedeného v tomto článku, prihlasovateľ to musí uviesť určenému úradu, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22.

(b) Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte s ohľadom na uplatnenie článku 44 ako prihláška na udelenie viacerých ako jedného druhu ochrany uvedených v článku 43, musí to prihlasovateľ uviesť určenému úradu, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, a prípadne uviesť, ktorý druh ochrany je základný a ktorý druh je vedľajší.

(c) V prípadoch uvedených v odsekoch (a) a (b), ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte ako prihláška na udelenie dodatkového patentu, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, prihlasovateľ, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, uvedie relevantnú hlavnú prihlášku, základný patent alebo iný poskytnutý zdroj.

(d) Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte ako prihláška na „pokračovanie“ alebo „čiastkovým pokračovaním“ skoršej prihlášky, prihlasovateľ tak označí určenému úradu, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, a uvedie relevantnú hlavnú prihlášku.

(e) Ak prihlasovateľ priamo nevykoná označenie podľa odseku (a), keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, ale národný poplatok uvedený v článku 22, ktorý prihlasovateľ zaplatil zodpovedá národnému poplatku za príslušný druh ochrany, platba tohto poplatku sa považuje za prejav, že si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná ako prihláška pre tento druh ochrany, a určený úrad o tom primerane informuje prihlasovateľa.

49bis.2 Lehota na predloženie údajov

(a) Žiadny určený úrad nesmie žiadať od prihlasovateľa, aby predložil akýkoľvek údaj uvedený v pravidle 49bis.1 alebo prípadne údaj, či sa prihlasovateľ usiluje o udelenie národného alebo regionálneho patentu pred tým, ako vykoná úkony podľa článku 22.

(b) Prihlasovateľ môže, ak to dovoľuje národné zákonodarstvo príslušného určeného úradu, predložiť takýto údaj alebo ak sa dovoľuje, konvertovať kedykoľvek neskôr z jedného druhu ochrany na iný druh ochrany.

Pravidlo 49ter

Účinok obnovenia práva na prioritu prijímacím úradom.

Obnovenie práva na prioritu určeným úradom

49ter.1 Účinok obnovenia práva na prioritu prijímacím úradom

(a) Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založené na zistení, že opomenutie podať medzinárodnú prihlášku v období priority nastalo aj napriek náležitej starostlivosti, toto obnovenie musí byť s výhradou odseku (c) účinné v každom určenom štáte.

(b) Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založenom na zistení, že opomenutie podať medzinárodnú prihlášku v období priority bolo neúmyselné, toto obnovenie musí byť s výhradou odseku (c) účinné v každom určenom štáte, ktorého platné národné zákonodarstvo zabezpečuje obnovenie práva priority založeného na tomto kritériu alebo na kritériu, ktoré podľa názoru prihlasovateľa je priaznivejšie ako toto kritérium.

(c) Rozhodnutie prijímacieho úradu, aby sa obnovilo právo na prioritu podľa odseku 26bis.3, nebude účinné v určenom štáte, ak určený úrad, súd alebo iný jeho kompetentný orgán alebo orgán, ktorý koná pre tento určený štát, zistí, že neboli splnené podmienky podľa pravidla 26bis.3(a), (b)(i) alebo (c), pričom vzal do úvahy dôvody uvedené v žiadosti predloženej prijímaciemu úradu podľa pravidla 26bis.3(a) a každé vyhlásenie alebo iný dôkaz podaný prijímaciemu úradu podľa pravidla 26bis.3(b)(iii).

(d) Určený úrad nebude prehodnocovať rozhodnutie prijímacieho úradu, ak nebudú odôvodnené pochybnosti, že požiadavka uvedená v odseku (c) nebola splnená, v opačnom prípade to určený úrad primerane oznámi prihlasovateľovi, uvedie dôvody svojich pochybností a umožní prihlasovateľovi, aby sa vyjadril v primeranej lehote.

(e) Žiadny určený štát nie je viazaný rozhodnutím prijímacieho úradu o zamietnutí žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva na prioritu.

(f) Ak prijímací úrad zamietol žiadosť o obnovenie práva na prioritu, každý určený štát môže považovať túto žiadosť, ako by bola žiadosťou na obnovenie práva na prioritu predložená tomuto určenému úradu podľa pravidla 49ter.2(a) v lehote podľa tohto pravidla.

(g) Ak 5. októbra 2005 odseky (a) a (d) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, tieto odseky sa nebudú vzťahovať na tento úrad dovtedy, kým bude pokračovať nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad prijatú informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.

49ter.2 Obnovenie práva na prioritu určeným úradom

(a) Ak medzinárodná prihláška uplatňuje prioritu zo skoršej prihlášky a dátum medzinárodného podania je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority, ale v lehote dvoch mesiacov od tohto dátumu, určený úrad na základe žiadosti prihlasovateľa v súlade s odsekom (b) obnoví právo na prioritu, ak úrad zistí, že sa vyhovelo ním uplatňovanému kritériu („kritérium na obnovenie práva na prioritu"), že zanedbanie podať prihlášku v prioritnom období sa menovite

(i) stalo aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, alebo

(ii) bolo neúmyselné.

Každý určený úrad musí uplatňovať aspoň jedno z uvedených kritérií a môže uplatňovať aj obidve.

(b) Žiadosť podľa odseku (a) sa musí podať:

(i) v určenom úrade v lehote jedného mesiaca od príslušnej lehoty podľa článku 22, alebo ak prihlasovateľ vyslovene požiada určený úrad podľa článku 23(2), v lehote jedného mesiaca od dátumu prijatia takej žiadosti určeným úradom.

(ii) musí zdôvodniť zanedbanie podania medzinárodnej prihlášky v období priority a prípadne doložiť vyhlásenie alebo iný dôkaz, ktorý sa vyžaduje podľa odseku (c), a

(iii) musí byť podrobená poplatku za žiadosť na obnovenie podľa odseku (d).

(c) Určený úrad môže žiadať, aby vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci zdôvodnené stanovisko uvedené v odseku (b)(ii) sa mu podal v lehote primeranej okolnostiam.
(d) Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže určený úrad podrobiť poplatku, poplatok za žiadosť o obnovenie, vo svoj prospech.

(e) Určený úrad nezamietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby nedal prihlasovateľovi príležitosť vyjadriť sa k zamýšľanému zamietnutiu v lehote primeranej okolnostiam. Takéto oznámenie o zamýšľanom zamietnutí môže zaslať určený úrad prihlasovateľovi spolu s výzvou, aby predložil vyhlásenie alebo iný dôkaz podľa odseku (c).

(f) Ak národné zákonodarstvo platné pre určený úrad dovoľuje obnovenie práva na prioritu za podmienok, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa výhodnejšie ako požiadavky uvedené v odsekoch (a) a (b), určený úrad môže pri rozhodovaní o práve na prioritu uplatňovať požiadavky podľa platného národného zákonodarstva namiesto požiadaviek týchto odsekov.

(g) Každý určený úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritériá na obnovu práva priority uplatňuje, prípadne požiadavky národného zákonodarstva uplatňované v súlade s odsekom (f) a všetky následné zmeny v tomto ohľade. Medzinárodný úrad ihneď zverejní túto informáciu vo Vestníku.

(h) Ak 5. októbra 2005 odseky (a) až (g) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, tieto odseky sa nebudú uplatňovať v tomto úrade dovtedy, kým bude pokračovať nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad bude informovať o tom Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad ihneď zverejní prijatú informáciu vo Vestníku.

PRAVIDLO 50

OPRÁVNENIE PODĽA ČLÁNKU 22 (3)

50.1 Výkon oprávnenia

(a) Každý zmluvný štát, ktorý určí lehotu dlhšiu, než je lehota podľa článku 22 (1) alebo (2), oznámi takto určené lehoty Medzinárodnému úradu.

(b) Každé oznámenie, ktoré došlo Medzinárodnému úradu podľa odseku (a), sa bez odkladu uverejní vo Vestníku.

(c) Oznámenia, ktoré sa týkajú skrátenia prv určených lehôt, budú platiť pre medzinárodné prihlášky podané po uplynutí 3 mesiacov odo dňa, keď oznámenie uverejnil Medzinárodný úrad.

(d) Oznámenia, ktoré sa týkajú predĺženia prv určených lehôt, budú platiť od dňa ich uverejnenia Medzinárodným úradom vo Vestníku pre medzinárodné prihlášky, ktoré sú v tom čase v konaní, alebo pre prihlášky podané po dátume uverejnenia, prípadne od neskoršieho dátumu, ak tak ustanovil zmluvný štát v oznámení.

Pravidlo 51

Preskúmanie určenými úradmi

51.1 Lehota na podanie žiadosti o zaslanie kópií

Lehota uvedená v článku 25(1)(c) je dva mesiace a počíta sa od dátumu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi podľa pravidla 20.4(i), 24.2(c) alebo 29.1(ii).

51.2 Kópia oznámenia

Ak prihlasovateľ po prijatí negatívneho rozhodnutia podľa článku 11(1) požiada Medzinárodný úrad podľa článku 25(1), aby zaslal kópie spisu písomností na účely podania medzinárodnej prihlášky niektorým z určených úradov, pripojí ku svojej žiadosti kópiu správy podľa pravidla 20.4(i).

51.3 Lehota na zaplatenie národného poplatku a predloženie prekladu

K uplynutiu lehoty podľa článku 25 (2) (a) dôjde zároveň s lehotou podľa pravidla 51.1.

Pravidlo 51bis

Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27

51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky

(a) S výhradou pravidla 51bis.2 môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom v súlade s článkom 27 žiadať prihlasovateľa o predloženie najmä

(i) akýkoľvek doklad, ktorý sa týka totožnosti pôvodcu,

(ii) akýkoľvek doklad, ktorý sa týka prihlasovateľovho práva na prihlásenie alebo udelenie patentu,

(iii) akýkoľvek doklad, ktorý obsahuje dôkaz o prihlasovateľovom práve nárokovať si prioritu skoršej prihlášky, ak prihlasovateľ nie je prihlasovateľom, ktorý podal skoršiu prihlášku, alebo ak prihlasovateľovo meno bolo zmenené po dátume podania skoršej prihlášky,

(iv) ak medzinárodná prihláška určuje štát, ktorého národné zákonodarstvo vyžaduje [k dátumu rozhodnutia Zhromaždenia o zmene tohto pravidla] predloženie prísahy alebo vyhlásenia o pôvodcovstve, akýkoľvek dokument, ktorý obsahuje prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve,

(v) všetkých dôkazových prostriedkov týkajúcich sa nezávadnosti preduverejnenia alebo výnimiek z nedostatku novosti, ako je preduverejnenie v dôsledku protiprávnych činov, preduverejnenie na určitých výstavách a preduverejnenie prihlasovateľom v určitom časovom období,

(vi) overenia medzinárodnej prihlášky podpisom každého prihlasovateľa pre určený štát, ktorý nepodpísal žiadosť,

(vii) každého chýbajúceho údaja vyžadovaného podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii) pokiaľ ide o prihlasovateľa pre určený štát.

(b) V súlade s článkom 27 (7) môže národné zákonodárstvo aplikované určeným úradom požadovať, aby:

(i) prihlasovateľ bol zastúpený zástupcom oprávneným pred týmto úradom alebo mal v určenom štáte adresu pre doručovanie;

(ii) prihlasovateľ riadne vymenoval svojho prípadného zástupcu.

(c) V súlade s článkom 27 (1) môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom požadovať, aby sa medzinárodná prihláška, jej preklad a každý k nej príslušný doklad predložili v niekoľkých vyhotoveniach.

(d) Národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom môže v súlade s článkom 27(2)(ii) vyžadovať, aby preklad medzinárodnej prihlášky, ktorý poskytol prihlasovateľ podľa článku 22, bol

(i) overený prihlasovateľom alebo osobou, ktorá preložila túto medzinárodnú prihlášku s vyhlásením v tom zmysle, že preklad je úplný a vierohodný pri jej najlepšom vedomí;

(ii) potvrdený štátnym orgánom alebo súdnym tlmočníkom, ale len v tom prípade, ak určený úrad odôvodnene pochybuje o správnosti prekladu.

(e) Národné zákonodarstvo uplatňované určeným úradom môže v súlade s článkom 27 vyžadovať, aby prihlasovateľ predložil preklad prioritného dokladu za predpokladu, že takýto preklad sa môže vyžadovať, iba vtedy, ak

(i) platnosť uplatňovanej priority je dôležitá pre rozhodnutie, či je príslušný vynález patentovateľný, alebo

(ii) dátum medzinárodného podania je udelený prijímacím úradom podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe včlenenia prvku alebo časti odkazom podľa pravidla 4.18 a 20.6 na účely rozhodnutia, podľa pravidla 82ter.1(b), či tento prvok alebo časť je úplne obsiahnutá v príslušnom prioritnom doklade, v takomto prípade národné zákonodarstvo uplatňované určeným úradom môže tiež vyžadovať od prihlasovateľa, aby v prípade časti opisu, nárokov alebo výkresov predložil údaj, kde je táto časť obsiahnutá v preklade prioritného dokladu.

51bis.2 Určité okolnosti, pri ktorých sa nemusia vyžadovať dokumenty alebo dôkazy

(a) Určený úrad nebude vyžadovať žiadne dokumenty alebo dôkazy, ak neexistujú odôvodnené pochybnosti o vierohodnosti daných údajov a vyhlásení,

(i) týkajúce sa totožnosti pôvodcu [pravidlo 51bis.1 (a) (i)] (iné než dokument obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve) [pravidlo 51bis.1 (a) (iv)], ak sú údaje o pôvodcovi v súlade s pravidlom 4.6 zahrnuté v žiadosti alebo ak vyhlásenie o totožnosti pôvodcu je v súlade s pravidlom 4.17 (i) zahrnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad,

(ii) týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na prihlásenie a udelenie patentu [pravidlo 51bis.1(a)(ii)], ak je vyhlásenie o tejto záležitosti v súlade s pravidlom 4.17(ii) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad;

(iii) týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie si priority skoršej prihlášky [pravidlo 51 bis. 1(a) (iii)], ak je vyhlásenie o tejto záležitosti v súlade s pravidlom 4.17 (iii) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad,

(iv) obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve) [pravidlo 51 bis.1 (a) (iv)], ak je vyhlásenie o pôvodcovstve v súlade s pravidlom 4.17 (iv) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad.

(b) (i) až (iii) (zrušené)

(c) (zrušené)

51bis.3 Možnosť vyhovieť národným požiadavkám

(a) Tam, kde požiadavky, na ktoré sa odkazuje v pravidle 51bis.1(a)(i) až (iv) a (c) až (e), alebo akákoľvek iná požiadavka národného zákonodarstva aplikovaného určeným úradom, ktoré tento úrad môže použiť v súlade s článkom 27(1) alebo (2), ešte nie je splnená v tej istej lehote, počas ktorej požiadavky podľa článku 22 musia byť splnené, určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby vyhovel tejto požiadavke v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace od dátumu výzvy. Každý určený úrad môže požadovať od prihlasovateľa zaplatenie poplatku za vyhovenie národným požiadavkám v reakcii na výzvu.

(b) Tam, kde akákoľvek požiadavka národného zákonodarstva aplikovaného určeným úradom, ktorú tento úrad môže použiť v súlade s článkom 27(6) alebo (7), ešte nie je splnená v tej istej lehote, počas ktorej požiadavky podľa článku 22 musia byť splnené, prihlasovateľ má možnosť vyhovieť tejto požiadavke po uplynutí tejto lehoty.

(c) Ak 17. marca 2000 odsek (a) a lehota, na ktoré tento odsek odkazuje, nebudú zlučiteľné s národným zákonodarstvom aplikovaným určeným úradom, tento odsek (a) a lehota, na ktoré tento odsek odkazuje, nebudú sa aplikovať na tento úrad tak dlho, kým daný odsek nebude zlučiteľný s týmto zákonodarstvom za predpokladu, že príslušný úrad bude podľa toho informovať Medzinárodný úrad do 30. novembra 2000. Prijatá informácia bude promptne publikovaná Medzinárodným úradom vo Vestníku.

Pravidlo 52

Úprava nárokov, opisu a výkresov na určených úradoch

52.1 Lehota

(a) V určenom štáte, kde sa konanie alebo prieskum začína bez osobitnej žiadosti, využije prihlasovateľ svoje právo podľa článku 28, ak tak chce urobiť, do jedného mesiaca od splnenia požiadaviek podľa článku 22; za predpokladu, že nedošlo k postúpeniu podľa pravidla 47.1 v lehote podľa článku 22, využije toto právo najneskôr do štyroch mesiacov od uplynutia spomenutej lehoty. V oboch prípadoch môže prihlasovateľ využiť uvedené právo kedykoľvek neskôr, ak to pripúšťa národné zákonodarstvo uvedeného štátu.

(b) V každom určenom štáte, kde národné zákonodarstvo ustanovuje, že sa prieskum začína len na osobitnú žiadosť, je lehota alebo doba na výkon práva prihlasovateľa podľa článku 28 rovnaká ako lehota alebo doba na podanie úprav národných prihlášok s prieskumom na osobitnú žiadosť, pokiaľ taká lehota neuplynie alebo doba nenastane pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

ČASŤ C

Pravidlá, ktorá sa týkajú hlavy II Zmluvy

Pravidlo 53

Návrh

53.1. Forma

(a) Návrh sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok. Podrobnosti tlačeného formulára a návrhu podávaného ako počítačový výtlačok upravia Administratívne smernice.

(b) Vyhotovenie tlačeného formulára návrhu poskytne bezplatne prijímací úrad alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

53.2. Obsah

(a) Návrh musí obsahovať:

(i) petit;

(ii) údaje týkajúce sa prihlasovateľa a zástupcu, ak je ustanovený;

(iii) údaje o príslušnej medzinárodnej prihláške;

(iv) prípadne vyhlásenie týkajúce sa úprav

(b) Návrh musí byť podpísaný.

53.3 Petit

Petit musí mať ďalej uvedený obsah, pričom sa odporúča toto jeho znenie: „Návrh podľa článku 31 Zmluvy o patentovej spolupráci: Podpísaný žiada, aby ďalej uvedená medzinárodná prihláška bola podrobená medzinárodnému predbežnému prieskumu podľa ustanovení Zmluvy o patentovej spolupráci“.

53.4 Prihlasovateľ

Ak ide o údaje týkajúce sa prihlasovateľa, uplatňujú sa pravidlá 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.5 platí primerane.

53.5 Zástupca alebo spoločný zástupca

Ak je menovaný zástupca alebo spoločný zástupca, v žiadosti sa musí táto skutočnosť uviesť. Pravidlá 4.4 a 4.16 sa musia aplikovať a pravidlo 4.7 sa bude aplikovať mutatis mutandis.

53.6. Údaje o medzinárodnej prihláške

Medzinárodná prihláška sa uvedie menom a adresou prihlasovateľa, názvom vynálezu, dátumom medzinárodného podania (ak je tento dátum známy prihlasovateľovi) a číslom medzinárodnej prihlášky, alebo ak toto číslo nie je prihlasovateľovi známe, názvom prijímacieho úradu, na ktorom bola medzinárodná prihláška podaná.

53.7 Zvolenie štátov

Podanie návrhu zakladá zvolenie všetkých zmluvných štátov, ktoré sú určené a sú viazané hlavou II Zmluvy.

53.8 Podpis

Návrh musí podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia, ktorí návrh vypracovali.

(a) S výhradou odseku b) musí návrh podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia, ktorí návrh vypracovali

(b) (zrušené)

(i) (zrušené)

(ii) (zrušené)

53.9 Vyhlásenie týkajúce sa úprav

(a) Ak sa urobili úpravy podľa ustanovení článku 19, musí byť vo vyhlásení týkajúcom sa úprav uvedené, či si na účely medzinárodného predbežného prieskumu prihlasovateľ praje, aby sa tieto úpravy

(i) vzali do úvahy, pričom v tomto prípade sa prednostne predloží spolu s návrhom aj kópia úprav a kópia listu požadovaného podľa pravidla 46.5(b), alebo

(ii) považovali za zrušené úpravou podľa ustanovení článku 34.

(b) Ak si orgán pre medzinárodný predbežný prieskum želá začať medzinárodný predbežný prieskum súčasne s medzinárodnou rešeršou v súlade s pravidlom 69.1(b) a neurobila sa žiadna zmena podľa článku 19 a neuplynula lehota na podanie týchto zmien, v stanovisku sa môže uviesť, že prihlasovateľ si želá, aby sa začiatok medzinárodného predbežného prieskumu odložil v súlade s pravidlom 69.1(d),

(c) Ak sú podľa ustanovení článku 34 predložené úpravy spolu s návrhom, musí sa to uviesť vo vyhlásení.

PRAVIDLO 54

Prihlasovateľ oprávnený podať návrh

54.1. Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

(a) S výnimkou ustanovenia odseku (b) pobyt alebo občianstvo prihlasovateľa sa na účely článku 31 (2) Zmluvy určí podľa pravidla 18.1. (a) a (b).

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici prijímací úrad, alebo ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, národný úrad zmluvného štátu alebo úrad činný pre tento zmluvný štát, aby rozhodol o otázke, či má prihlasovateľ trvalý pobyt alebo sídlo v zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok, alebo či je občanom takého zmluvného štátu. Orgán pre nedzinárodný predbežný prieskum informuje prihlasovateľa o každej takejto žiadosti. Prihlasovateľ môže predložiť svoje argumenty priamo úradu, ktorého sa to týka. Úrad rozhodne o tejto otázke bezodkladne.

54.2 Právo podať návrh

Právo podať návrh podľa článku 31(2) vznikne, ak prihlasovateľ, ktorý podáva návrh, alebo ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, aspoň jeden z nich má trvalé bydlisko alebo národnosť zmluvného štátu viazaného hlavou II Zmluvy a medzinárodná prihláška bola podaná na tomto prijímacom úrade alebo na úrade, ktorý zastupuje zmluvný štát viazaný hlavou II.

54.3. Medzinárodné prihlášky podané na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade

Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), považuje sa Medzinárodný úrad na účely článku 31 (2) Zmluvy za úrad činný pre zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je občanom.

54.4. Prihlasovateľ, ktorý nie je oprávnený podať návrh

Ak prihlasovateľ nemá právo podať návrh, alebo v prípade dvoch alebo viacerých prihlasovateľov, ktorých nemajú právo podať návrh podľa ustanovení pravidla 54.2., platí, že návrh nebol predložený.

Pravidlo 54bis

Lehota na podanie návrhu

54bis.1 Lehota na podanie návrhu

(a) Návrh sa môže podať kedykoľvek pred uplynutím nasledujúceho obdobia, podľa toho, ktoré uplynie neskôr:

(i) tri mesiace od doručenia správy o medzinárodnej rešerši prihlasovateľovi alebo uznesenia podľa článku 17(2)(a) a písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1 alebo

(ii) 22 mesiacov od dátumu priority.

(b) Návrh vypracovaný po uplynutí lehoty podľa odseku (a) sa považuje za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum tak deklaruje.

Pravidlo 55

Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)

55.1. Jazyk návrhu

Návrh sa podáva v jazyku medzinárodnej prihlášky alebo, ak sa prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom bola zverejnená, v jazyku zverejnenia. Ak sa podľa pravidla 55.2. požaduje preklad medzinárodnej prihlášky, návrh je v jazyku prekladu.

55.2. Preklad medzinárodnej prihlášky

(a) Ak ani jazyk, v ktorom je medzinárodná prihláška podaná, ani jazyk, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejnila, nie je prípustný pre orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý má vykonávať medzinárodný predbežný prieskum, prihlasovateľ musí, s výnimkou odseku (b), predložiť spolu s návrhom preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je tak:

(i) jazykom prípustným pre tento orgán, ako aj

(ii) jazykom zverejnenia.

(a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v odseku (a) musí obsahovať každý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b) alebo 20.6(a), a každú časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b) alebo 20.6(a), ktoré sa považovali za obsiahnuté v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 20.6(b).

(a-ter) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum musí preveriť každý preklad podľa odseku (a), či je v súlade s požiadavkami na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11, v takom rozsahu, aký je nutný na účely medzinárodného predbežného prieskumu.

(b) Ak sa preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka podľa odseku (a) odovzdal orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je súčasťou rovnakého národného úradu alebo medzivládnej organizácie ako orgán pre medzinárodnú rešerš, prihlasovateľ nemusí predkladať preklad podľa odseku (a). V takom prípade ak prihlasovateľ nepredloží preklad podľa odseku (a), medzinárodný predbežný prieskum sa vykoná na základe prekladu predloženého podľa pravidla 23.1(b).

(c) Ak požiadavky uvedené v odsekoch (a), (a-bis) a (a-ter) nie sú splnené a odsek (b) sa neuplatňuje, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovaný preklad alebo požadovanú opravu v lehote primeranej okolnostiam. Lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ju môže predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(d) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (c), uvedenej požiadavke sa vyhovelo. Ak prihlasovateľ tak nevykoná, žiadosť sa považuje za nepredloženú a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vydá o tom uznesenie.

55.3 Jazyk a preklad úprav a listov

(a) S výnimkou odseku (b), ak medzinárodná prihláška bola podaná v inom jazyku, ako bola zverejnená, každá úprava podľa článku 34, ako aj každý list uvedený v pravidle 66.8(a), 66.8(b) a v pravidle 46.5(b) použitého na základe pravidla 66.8(c) sa musí predložiť v jazyku zverejnenia.

(b) Ak sa požaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 55.2,

(i) každá úprava a každý list uvedený v odseku (a) a

(ii) každá úprava podľa článku 19, ktorá sa musí vziať do úvahy podľa pravidla 66.1(c) alebo (d), a každý list uvedený v pravidle 46.5(b) musí byť v jazyku tohto prekladu. Ak takéto úpravy alebo listy boli alebo sú podané v inom jazyku, musí sa predložiť aj preklad.

(c) Ak sa úprava alebo list nepredloží v požadovanom jazyku podľa odseku (a) alebo (b), orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil úpravu alebo list v požadovanom jazyku v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(d) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie úpravy v požadovanom jazyku v lehote uvedenej v odseku (c), úprava sa nevezme do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie listu uvedeného v odseku (a) v požadovanom jazyku v lehote podľa odseku (c), príslušná úprava sa nemusí vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu.

Pravidlo 57

Manipulačný poplatok

57.1 Poplatková povinnosť

Návrh na medzinárodný predbežný prieskum podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu („rokovací poplatok“), pričom poplatok vyberie orgán pre predbežný medzinárodný prieskum, ktorému sa návrh predložil.

57.2 Výška poplatku

(a) Výška rokovacieho poplatku je určená sadzobníkom poplatkov

(b) Manipulačný poplatok je splatný v mene alebo v jednej z mien, ktoré predpísal orgán pre medzinárodný predbežný prieskum („predpísaná mena“).

(c) Ak je predpísaná mena vo švajčiarskych frankoch, orgán ihneď zašle uvedený poplatok medzinárodnému úradu vo švajčiarskych frankoch.

(d) Ak je predpísaná mena v inej mene než švajčiarsky frank a táto mena

(i) je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví pre každý orgán, ktorý predpisuje takú menu na platbu manipulačného poplatku, ekvivalentnú výšku tohto poplatku v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia a orgán sumu v tejto mene ihneď prevedie Medzinárodnému úradu,

(ii) nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, orgán zodpovedá za konverziu manipulačného poplatku z predpísanej meny na švajčiarske franky a poplatok vo švajčiarskych frankoch vo výške stanovenej sadzobníkom poplatkov ihneď prevedie Medzinárodnému úradu; eventuálne, ak si orgán želá, môže konvertovať manipulačný poplatok na eurá alebo americké doláre a ihneď previesť Medzinárodnému úradu ekvivalentnú čiastku tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch, ako ju stanovil generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia, ako sa uvádza v bode (i).

(e) Ak sa výmenný kurz medzi švajčiarskou menou a predpísanou menou oproti poslednému použitému výmennému kurzu zmení, určí generálny riaditeľ nové sumy v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia. Novourčené sumy sa použijú po uplynutí dvoch mesiacov od ich uverejnenia vo Vestníku, ibaže sa príslužný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum s generálnym riaditeľom dohodne na kratšej lehote, v tomto prípade príslušný orgán používa spomenuté sumy až od dohodnutého dátumu.

57.3 Dátum a spôsob platenia

(a) S výhradou odsekov (b) a (c) manipulačný poplatok je splatný v lehote jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu alebo 22 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr.

(b) S výhradou odseku (c), ak bol návrh predložený orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 59.3, manipulačný poplatok je splatný v lehote jedného mesiaca od dátumu, keď ho orgán prijal, alebo 22 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr.

(c) Ak v súlade s pravidlom 69.1(b) chce orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začať medzinárodný prieskum súčasne s medzinárodnou rešeršou, orgán vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil manipulačný poplatok v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(d) Výška manipulačného poplatku je výška poplatku platná v deň platby.

57.4 Vrátenie poplatku

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti manipulačný poplatok prihlasovateľovi, ak

(i) je návrh späťvzatý predtým, ako ho orgán zaslal medzinárodnému úradu alebo

(ii) ak sa návrh považuje za nepodaný podľa pravidla 54.4 alebo 54bis.1(b).

57.6 Vrátenie poplatku

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti manipulačný poplatok prihlasovateľovi

(i) ak sa návrh vezme späť predtým, než ho zaslal tento orgán Medzinárodnému úradu, alebo

(ii) ak sa návrh podľa pravidla 54.4 alebo 54bis.1(b) považuje za nepodaný.

PRAVIDLO 58

POPLATOK ZA PREDBEŽNÝ PRIESKUM

58.1 Právo požadovať poplatok

(a) Každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil v jeho prospech poplatok („poplatok za predbežný prieskum“) za vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu a výkon všetkých ostatných úloh zverených orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu.

(b) Výšku prípadného poplatku za medzinárodný predbežný prieskum stanoví orgán pre medzinárodný predbežný prieskum. Na stanovenie lehoty splatnosti a výšky poplatku za medzinárodný predbežný prieskum sa použije pravidlo 57.3 mutatis mutandis.

(c) Poplatok za predbežný prieskum sa platí priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum. Ak je tento orgán národným úradom, je splatný v mene predpísanej týmto úradom. Ak je tento orgán medzivládnou organizáciou, je splatný v mene toho štátu, kde má organizácia sídlo, alebo v inej mene voľne zameniteľnej na menu uvedeného štátu.

58.3 Vrátenie poplatku

Orgány pre medzinárodný predbežný prieskum informujú Medzinárodný úrad o rozsahu a podmienkach prípadného vrátenia súm zaplatených na poplatok za predbežný prieskum v prípade, že sa návrh považuje za nepodaný, a Medzinárodný úrad tieto informácie bez odkladu uverejní.

Pravidlo 58bis

Predĺženie lehôt na platbu poplatkov

58bis.1 Výzva orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že

(i) zaplatená suma je nedostatočná na pokrytie manipulačného poplatku a poplatku za predbežný prieskum alebo

(ii) poplatky podľa pravidla 57.3 a 58.1(b) nie sú zaplatené,

orgán vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil požadovanú sumu, ktorá pokryje tieto poplatky, prípadne spolu s poplatkom za neskorú platbu podľa pravidla 58bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum poslal výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ v lehote stanovenej v tomto odseku nezaplatil celú sumu, prípadne ani poplatok za oneskorenú platbu podľa pravidla 58bis.2, bude sa návrh s výnimkou odseku (c) považovať za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum o tom vydá uznesenie.

(c) Každá platba, ktorú orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostane skôr, ako odošle výzvu podľa odseku (a), bude sa považovať za prijatú pred uplynutím lehoty podľa pravidla 57.3 alebo podľa pravidla 58.1(b).

(d) Každá platba, ktorú orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal skôr, než tento orgán postupoval podľa odseku (b), bude sa považovať za prijatú pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

58bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

(a) Zaplatenie poplatkov na základe výzvy podľa pravidla 58bis.1(a) môže orgán pre medzinárodný prieskum podrobiť poplatku za oneskorenú platbu v jeho prospech. Výška poplatku je:

(i) 50 % nezaplatených poplatkov uvedených vo výzve, alebo

(ii) ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia než manipulačný poplatok, suma sa rovná manipulačnému poplatku.

(b) Výška poplatku za oneskorenú platbu však nepresiahne sumu, ktorá sa rovná dvojnásobku manipulačného poplatku.

Pravidlo 59

Príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

59.1. Návrhy podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy

(a) Pri návrhoch podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy musí každý prijímací úrad zmluvného štátu viazaný ustanoveniami hlavy II Zmluvy alebo úrad činný pre tento zmluvný štát v súlade s podmienkami príslušnej dohody podľa článku 32 (2) a (3) Zmluvy Medzinárodnému úradu oznámiť, ktorý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je príslušný na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu medzinárodných prihlášok, ktoré sa na ňom podali. Medzinárodný úrad túto informáciu bezodkladne zverejní. Ak je na medzinárodný predbežný prieskum príslušných niekoľko orgánov, platí mutatis mutandis pravidlo 35.2.

(b) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), platí mutatis mutandis pravidlo 35.3. (a) a (b). Odsek (a) tohto pravidla sa nepoužije v prípade, keď Medzinárodný úrad je príjímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

59.2 Návrhy podľa článku 31 (2) (b)

Pre návrhy podľa článku 31 (2) (b) dá Zhromaždenie pri určovaní orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum príslušného pre medzinárodné prihlášky podané na národnom úrade, ktorý je sám orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, prednosť tomuto orgánu; ak národný úrad nie je sám orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum. Zhromaždenie dá prednosť orgánu odporučenému týmto úradom.

59.3 Odovzdanie návrhu príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Ak sa návrh predloží prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý nie je príslušný vykonávať medzinárodný predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky, tento úrad alebo orgán označí návrh dátumom, keď návrh dostal, a ak sa nerozhodne postupovať podľa odseku (f), návrh ihneď predloží Medzinárodnému úradu.

(b) Ak sa návrh predloží Medzinárodnému úradu, Medzinárodný úrad označí návrh dátumom, keď návrh dostal.

(c) Ak je zaslaný návrh Medzinárodnému úradu podľa odseku (a) alebo postúpený Medzinárodnému úradu podľa odseku (b), Medzinárodný úrad bezodkladne

(i) odovzdá návrh tomuto orgánu a upovedomí o tom prihlasovateľa, ak je iba jediným orgánom príslušným vykonať medzinárodný predbežný prieskum, alebo

(ii) vyzve prihlasovateľa, ak sú príslušné dva alebo viac orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum, aby v rámci lehoty platnej podľa pravidla 54bis.1(a) alebo 15 dní od dátumu výzvy, podľa toho, ktorá uplynie neskôr, uviedol príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorému má zaslať návrh.

(d) Ak sa oznámenie predloží podľa požiadavky odseku (c)(ii), Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu odovzdá návrh orgánu príslušnému na medzinárodný predbežný prieskum uvedený prihlasovateľom. Ak sa také oznámenie nepredloží, návrh sa bude považovať za nepredložený a Medzinárodný úrad o tom vydá uznesenie.

(e) Ak sa návrh odovzdá príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa odseku (c), bude sa považovať za prijatý v zastúpení tohto orgánu podľa dátumu na návrhu vyznačenom podľa odseku (a), prípadne podľa odseku (b), a takto odovzdaný návrh bude tento orgán považovať za prijatý podľa tohto dátumu.

(f) Ak sa úrad alebo orgán, ktorému bol návrh predložený podľa odseku (a), rozhodne odovzdať tento návrh priamo príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, odseky (c) až (e) sa použijú mutatis mutandis.

Pravidlo 60

Niektoré nedostatky návrhu

60.1 Nedostatky návrhu

(a) S výhradou odsekov (a-bis) a (a-ter), ak návrh nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v pravidlách 53.1, 53.2(a)(i) až (iii), 53.2(b), 53.3 až 53.8 a 55.1, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby opravil nedostatky v návrhu v lehote primeranej okolnostiam. Lehota nesmie byť kratšia ako mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ju môže predĺžiť kedykoľvek pred prijatím rozhodnutia.

(a-bis) Na účely pravidla 53.4, ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, stačí, ak údaje uvedené v pravidle 4.5(a)(ii) a (iii) uvedie jeden z nich, ktorý má právo podľa pravidla 54.2 podať návrh.

(a-ter) Na účely pravidla 53.8, ak sú dvaja alebo viac prihlasovateľov, stačí, ak návrh podpíše jeden z nich.

(b) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh došiel s pôvodným dátumom podania pod podmienkou, že návrh pri predložení umožňoval identifikáciu medzinárodnej prihlášky; inak sa predpokladá, že návrh došiel v deň, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal opravu.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh považuje za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum tak deklaruje.

(e) Ak nedostatok zistil Medzinárodný úrad, upozorní na tento nedostatok orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý potom postupuje podľa odsekov (a) až (c).

(f) Ak návrh neobsahuje vyhlásenie týkajúce sa úprav, bude orgán pre medzinárodný predbežný prieskum postupovať podľa pravidiel 66.1 a 69.1 (a) alebo (b).

(g) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo 53.9 (c)], ale žiadne úpravy sa v skutočnosti nepredložili, vyzve orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prihlasovateľa, aby úpravy predložil v lehote ustanovenej vo výzve, a bude postupovať podľa pravidla 69.1 (e).

Pravidlo 61

Oznámenie návrhu a voľby

61.1 Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyznačí na návrhu dátum prijatia alebo, ak je to možné, dátum podľa pravidla 60.1(b). Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum bez zbytočného odkladu alebo zašle návrh Medzinárodnému úradu a kópiu ponechá vo svojich spisoch, alebo zašle kópiu Medzinárodnému úradu a žiadosť ponechá vo svojich spisoch.

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ihneď informuje prihlasovateľa o dátume prijatia návrhu. Ak sa návrh posudzuje podľa pravidiel 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b) alebo 60.1(c) ako nepredložený, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to oznámi prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.

61.2 Správa zvoleným úradom

(a) Správou podľa článku 31 (7) podá Medzinárodný úrad.

(b) V správe musí byť uvedené číslo a dátum podania medzinárodnej prihlášky, meno prihlasovateľa, dátum podania prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje, (ak sa priorita uplatňuje), a dátum prijatia návrhu orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Správa sa musí zaslať zvolenému úradu spolu s postúpením podľa článku 20. Voľby vykonané po tomto postúpení sa musia oznámiť ihneď po tom, čo sa uskutočnili.

(d) Ak prihlasovateľ výslovne požiada zvolený úrad podľa článku 40(2) pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, musí Medzinárodný úrad na základe žiadosti prihlasovateľa alebo zvoleného úradu ihneď uskutočniť postúpenie podľa článku 20 tomuto úradu.

61.3. Informácie pre prihlasovateľa

Medzinárodný úrad písomne informuje prihlasovateľa o správe podľa pravidla 61.2 a o zvolených úradoch oznámených podľa článku 31 (7).

61.4 Zverejnenie vo vestníku

Medzinárodný úrad musí ihneď po podaní návrhu, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky zverejniť informáciu o návrhu a príslušných zvolených štátoch vo vestníku, ako stanovujú Administratívne smernice.

Pravidlo 62

Kópia písomného posudku vypracovaného orgánom pre medzinárodnú rešerš a kópia úprav podľa článku 19 pre medzinárodný predbežný prieskum

62.1 Kópia písomného posudku vypracovaného orgánom pre medzinárodnú rešerš a úpravy vykonané pred podaním návrhu

Po prijatí návrhu alebo jeho kópie od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum Medzinárodný úrad ihneď zašle tomuto orgánu

(i) kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1, ak tak už neurobil národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš a tiež koná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, a

(ii) kópiu úprav podľa článku 19, stanovisko uvedené v tomto článku a list požadovaný podľa pravidla 46.5(b), ak orgán už neuviedol, že už túto kópiu prijal.

62.2 Úpravy vykonané po podaní návrhu

Ak v čase podania úprav podľa článku 19 bol už návrh predložený, musí prihlasovateľ, najlepšie súčasne s podaním úprav Medzinárodnému úradu, podať aj orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum kópiu týchto úprav, stanovisko podľa tohto článku a list požadovaný podľa pravidla 46.5(b). V každom prípade musí Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu zaslať kópiu týchto úprav, stanovisko a list tomuto orgánu.

Pravidlo 62bis

Preklad písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš pre orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

62bis.1 Preklad a pripomienky

(a) Na základe žiadosti orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ak nie je písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1 v anglickom alebo inom jazyku, ktorý akceptuje tento orgán, preloží písomný posudok Medzinárodný úrad do angličtiny alebo bude zaň zodpovedný.

(b) Medzinárodný úrad zašle kópiu prekladu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v lehote dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad a kópiu zároveň zašle prihlasovateľovi.

(c) Prihlasovateľ môže vypracovať písomné pripomienky k správnosti prekladu a zaslať ich orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodnému úradu.

Pravidlo 63

Minimálne požiadavky na orgány pre medzinárodný predbežný prieskum

63.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek

Minimálne požiadavky uvedené v článku 32(3) sú:

(i) národný úrad alebo medzivládna organizácia musí mať aspoň 100 zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ktorí mají dostatočnú technickú kvalifikáciu na vykonávanie prieskumu;

(ii) úrad alebo organizácia musí mať u seba aspoň minimálnu dokumentáciu podľa pravidla 34, a to riadne usporiadanú na účely prieskumu;

(iii) úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať prieskum v požadovaných technických odboroch a so znalosťou aspoň tých jazykov, v ktorých je spísaná alebo preložená minimálna dokumentácia podľa pravidla 34,

(iv) úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol v súlade so všeobecnými pravidlami medzinárodnej rešerše,

(v) úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

Pravidlo 64

Známy stav techniky pre medzinárodný predbežný prieskum

64.1 Známy stav techniky

(a) Na účely článku 33 (2) a (3) je známym stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kdekoľvek vo svete v písomných materiáloch (včítane výkresov a iných vyobrazení) za predpokladu, že k sprístupneniu došlo pred rozhodným dátumom.

(b) Na účely odseku (a) rozhodujúci dátum znamená

(i) s výhradou bodov (ii) a (iii) dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu,

(ii) ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje prioritu zo skoršej prihlášky a má dátum medzinárodného podania, ktorý spadá do obdobia priority, dátum podania takejto skoršej prihlášky, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovažuje uplatnenie priority za neplatné,

(iii) ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje prioritu skoršej prihlášky a má dátum medzinárodného podania, ktorý je neskorší ako dátum, keď uplynulo obdobie priority, ale v období dvoch mesiacov od tohto dátumu, dátum podania takejto skoršej prihlášky, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovažuje uplatnenie priority za neplatné pre iné dôvody ako tvrdenie, že dátum medzinárodného podania medzinárodná prihlášky je neskorší ako dátum, keď uplynulo obdobie priority.

64.2. Nepísomné zverejnenie

V prípadoch, keď k sprístupneniu verejnosti došlo ústnym oznámením, použitím, predvedením alebo inými nepísomnými spôsobmi („nepísomné zverejnenie“), pred rozhodným dátumom podľa pravidla 64.1 (b) a dátum takého nepísomného zverejnenia je uvedený v písomnom zverejnení, ktoré sa sprístupnilo verejnosti k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší než rozhodný dátum, sa nepísomné zverejnenie nepovažuje za súčasť známeho stavu techniky na účely článku 33 (2) a (3). Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume však napriek tomu na také nepísomné zverejnenie upozorní, spôsobom ustanoveným v pravidle 70.9.

64.3. Niektoré zverejnené doklady

V prípadoch, keď prihláška alebo patent, ktorá by predstavovala známy stav techniky na účely článku 33 (2) a (3), keby sa zverejnila pred rozhodným dátumom podľa pravidla 64.1, sa zverejnila k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší ako rozhodný dátum, ale podala pred rozhodným dátumom, alebo ak sa v nej uplatňovala priorita z prvšej prihlášky, ktorá bola podaná pred rozhodným dátumom, nepovažuje sa taká zverejnená prihláška alebo patent za súčasť známeho stavu techniky na účely článku 33 (2) a (3). Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume však napriek tomu na takú prihlášku alebo patent upozorní spôsobom ustanoveným v pravidle 70.10.

PRAVIDLO 65

TVORIVÉ RIEŠENIE ALEBO RIEŠENIE, KTORÉ NIE JE NAPORÚDZI

65.1 Posúdenie známeho stavu techniky

Na účely článku 33 (3) vezme medzinárodný predbežný prieskum do úvahy vzťah každého jednotlivého nároku k známemu stavu techniky ako k celku. Vezme do úvahy vzťah nároku nielen k jednotlivým dokladom alebo ich častiam posudzovaným oddelene, ale aj jeho vzťahu ku kombináciám takých dokladov alebo ich častí, ak sú také kombinácie pre odborníku naporúdzi.

65.2 Rozhodný dátum

Na účely článku 33 (3) je dátum rozhodný pre posúdenie tvorivého riešenia (riešenia, ktoré nie je naporúdzi) dátum podľa pravidla 64.1.

Pravidlo 66

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

66.1 Podklad medzinárodného predbežného prieskumu

(a) S výhradou odsekov (b) až (d) musí byť medzinárodný predbežný prieskum založený na medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná.

(b) Prihlasovateľ môže predložiť úpravy podľa ustanovení článku 34 v čase podania návrhu alebo s výhradou pravidla 66.4 bis predtým, než sa vyhotovila správa o medzinárodnom predbežnom prieskume.

(c) Úpravy podľa článku 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, musia sa vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu, pokiaľ nie sú nahradené alebo zrušené úpravou podľa ustanovení článku 34.

(d) Úpravy podľa článku 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, a úpravy podľa článku 34 predložené orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum sa musia s výhradou pravidla 66.4 bis na účely medzinárodného predbežného prieskumu vziať do úvahy.

(d-bis) Opravu zrejmých chýb, ktoré sú dovolené podľa pravidla 91.1, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vezme do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu s ohľadom na pravidlo 66.4bis.

(e) Návrhy týkajúce sa vynálezov, vo vzťahu ku ktorým sa nevyhotovila žiadna medzinárodná rešeršová správa, nemusia byť predmetom medzinárodného predbežného prieskumu.

66.1bis Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš

(a) S výhradou odseku (b) písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 sa bude považovať za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a).

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže oznámiť Medzinárodnému úradu, že odsek (a) neuplatňuje vo svojom konaní s ohľadom na písomné posudky vypracované podľa pravidla 43bis.1 orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo orgánmi uvedenými v oznámení za predpokladu, že takéto oznámenie sa neuplatňuje v tom prípade, ak národný úrad alebo medzivládna organizácia koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, ako aj orgán pre medzinárodný predbežný prieskum. Medzinárodný výbor okamžite zverejní každé takéto oznámenie vo vestníku.

(c) Ak písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 sa na základe oznámenia podľa odseku (b) nepovažuje za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a), orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to písomne oznámi prihlasovateľovi.

(d) Písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1, ktorý nie je na základe odseku (b) považovaný za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a), musí ho orgán pre medzinárodný predbežný prieskum aj napriek tomu vziať do úvahy v konaní podľa pravidla 66.2(a).

66.1ter Top-up rešerše

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vypracuje rešerš („top-up rešerš“) na zistenie dokumentov uvedených v čl. 64, ktoré boli zverejnené alebo sa stali dostupnými uvedenému orgánu, pre následnú rešerš ku dňu vypracovania medzinárodnej rešeršnej správy, ak sa domnieva, že takáto rešerš bude slúžiť užitočnému účelu. Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že niektorá zo situácií uvedených v čl. 34 ods. 3 alebo 4 alebo v pravidle 66.1 písm. e) existuje, top-up rešerš sa bude vzťahovať len na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sú predmetom medzinárodného predbežného prieskumu.

66.2 Písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

(i) domnieva, že existuje situácia podľa článku 34 (4)

(ii) domnieva, že správa o medzinárodnom predbežnom prieskume by mala byť záporná, pokiaľ ide o niektoré nároky, pretože vynález v nich uplatnený nie je nový, neobsahuje tvorivé riešenie (ktoré nie je naporúdzi) alebo nie je priemyselne využiteľný;

(iii) zistí nedostatky vo forme alebo obsahu medzinárodnej prihlášky podľa tejto Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu;

(iv) domnieva, že niektorá úprava presahuje rozsah podstaty medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná

(v) chce pripojiť ku správe o medzinárodnom predbežnom prieskume pripomienky k zrozumiteľnosti nárokov, opisu a výkresov alebo k otázke, či nároky majú plnú oporu v opise, oznámi to uvedený orgán písomne prihlasovateľovi. Ak národné zákonodarstvo národného úradu, ktorý koná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, neumožňuje, aby sa viacnásobne závislé nároky zostavili spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený v druhej a tretej vete pravidla 6.4 (a), môže orgán pre predbežný medzinárodný prieskum uplatniť článok 34 (4) (b), ak tieto nároky nie sú takto zostavené. V takom prípade, to tento orgán písomne oznámi prihlasovateľovi.

(vi) domnieva, že nárok sa týka vynálezu, vo vzťahu ku ktorému sa nevyhotovovala žiadna medzinárodná rešeršová správa, a rozhodol sa neuskutočňovať medzinárodný predbežný prieskum, pokiaľ ide o tento nárok, alebo

(vii) domnieva, že výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín nemá k dispozícii v takej forme, aby sa mohol vykonať riadny medzinárodný predbežný prieskum, spomenutý orgán to písomne oznámi prihlasovateľovi. Ak národné zákonodarstvo národného úradu činného ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nedovoľuje, aby viacnásobne závislé nároky boli zostavené spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený v druhej a tretej vete pravidla 6.4 (a), môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v prípade, že sa nepoužije tento spôsob zostavenia nárokov, uplatniť článok 34 (4) (b). V takom prípade to tento orgán písomne oznámi prihlasovateľovi.

(b) Oznámenie obsahuje v plnom rozsahu odôvodnenie stanoviska orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Oznámenie obsahuje výzvu prihlasovateľovi, aby predložil písomnú odpoveď a prípadné úpravy.

(d) Oznámenie musí určiť lehotu na odpoveď. Lehota musí byť primeraná okolnostiam. Obvykle je dvojmesačná od dátumu oznámenia. V žiadnom prípade nesmie byť kratšia než jeden mesiac od uvedeného dátumu. Lehota je aspoň dvojmesačná od uvedeného dátumu, ak správa o medzinárodnej rešerši je odosielaná zároveň s oznámením. S výhradou odseku (e) nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od uvedeného dátumu.

(e) Lehota na odpoveď na oznámenie sa môže na žiadosť prihlasovateľa podanú pred uplynutím lehoty predĺžiť.

66.3 Riadna odpoveď orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Prihlasovateľ môže odpovedať na výzvu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 66.2 (c) a okolností prípadu tým, že vykoná úpravy, alebo ak nesúhlasí s názorom tohto orgánu, uvedie dôvody, prípadne oboma spôsobmi.

(b) Odpoveď sa predkladá priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

66.4 Dodatočná možnosť predložiť úpravy a dôvody

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže vydať jeden alebo viac dodatočných písomných posudkov, pričom platia pravidlá 66.2 a 66.3.

(b) Na žiadosť prihlasovateľa mu môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum poskytnúť jednu alebo viac dodatočných možností na predloženie úprav alebo dôvodov.

66.4bis Posúdenie úprav, dôvodov a opráv zjavných chýb

Úpravy, dôvody a opravy zjavných chýb nemusí orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vziať do úvahy na účely písomného posudku a správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, ako ich prijal alebo mu boli oznámené, podľa toho čo sa hodí, po začatí vypracovávania písomného posudku alebo správy.

66.5 Úpravy

Každá zmena nárokov, opisu alebo výkresov včítane zrušenia nárokov, vypustenia časti opisu alebo vypustenia niektorých výkresov sa považuje za úpravu, ak nejde o opravu zjavnej chyby.

66.6 Neformálny styk s prihlasovateľom

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum sa môže kedykoľvek spojiť s prihlasovateľom neformálne, a to telefonicky, písomne alebo pri osobnom rozhovore. Uvedený orgán rozhodne podľa úvahy, či na žiadosť prihlasovateľa povolí viac osobných rozhovorov, alebo či odpovie na neformálne písomné oznámenie prihlasovateľa.

66.7 Kópia a preklad skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje

(a) Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum potrebuje kópiu skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje v medzinárodnej prihláške, Medzinárodný úrad mu ju na požiadanie bez odkladu dodá. Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nedostane kópiu preto, lebo prihlasovateľ nesplnil požiadavky podľa pravidla 17.1, a ak skoršia prihláška nebola podaná orgánu, ktorý koná ako národný úrad, alebo prioritný doklad nie je dostupný tomuto orgánu z digitálnej knižnice v súlade s Administratívnymi smernicami, správa o medzinárodnom predbežnom prieskume môže byť vypracovaná, ako keby k uplatneniu priority nedošlo.

(b) Ak prihláška, ktorej priorita sa nárokuje v medzinárodnej prihláške, je v inom jazyku než v jazyku alebo v jednom z jazykov, ktoré používa Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, môže tento orgán, ak platnosť nároku na prioritu je relevantná na vyjadrenie názoru, na ktorý sa odkazuje v článku 33(1), vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad v príslušnom jazyku alebo v jednom z príslušných jazykov v lehote dvoch mesiacov od dátumu výzvy. Ak sa preklad v tejto lehote nepredloží, možno správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovať tak, ako keby k nárokovaniu priority nebolo došlo.

66.8 Forma úprav

(a) S výhradou odseku (b), ak sa upravuje opis alebo obrázky, vyžaduje sa, aby prihlasovateľ predložil náhradný list za každý list medzinárodnej prihlášky, ktorý sa pre úpravu líši od listu, ktorý pôvodne podal. List, ktorý je doložený k náhradnému listu alebo listom, musí upozorniť na rozdiely medzi nahradzovanými listami a náhradnými listami, uviesť podklady na úpravy v pôvodne podanej prihláške a tiež vysvetliť dôvod úprav.

(b) Ak úprava spočíva vo vypustení niektorých častí alebo v menších zmenách alebo v dodatkoch, náhradným listom podľa odseku (a) môže byť kópia príslušného listu medzinárodnej prihlášky obsahujúca zmeny alebo dodatky za predpokladu, že nebudú nepriaznivo ovplyvňovať jasnosť a spôsobilosť na priamu reprodukciu. Ak niektorá úprava spočíva v zrušení celého listu, uvedie sa taká úprava v liste, v ktorom sa vysvetlia aj dôvody úpravy.

(c) Ak sa menia nároky, pravidlo 46.5 sa použije mutatis mutandis. Súbor nárokov predložený podľa pravidla 46.5, použitého na základe tohto odseku, musí nahrádzať všetky pôvodne podané nároky alebo nároky už skôr zmenené podľa článku 19 alebo 34, podľa toho, o aký prípad ide.

PRAVIDLO 67

PREDMET PODĽA ČLÁNKU 34 (4) (a) (i)

67.1 Vymedzenie

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je povinný vykonať medzinárodný predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky potiaľ, pokiaľ sú jej predmetom:

(i) vedecké a matematické teórie;

(ii) odrody rastlín alebo zvierat, alebo v podstate biologické postupy pre pestovanie rastlín a zvierat a produkty týchto postupov, ibaže ide o mikrobiologické postupy a produkty;

(iii) plány, pravidlá alebo metódy obchodnej činnosti, výkon rýdzo duševných úkonov alebo prevádzkovanie hier; plány, pravidlá alebo metódy obchodnej činnosti, výkon rýdzo duševných úkonov alebo prevádzkovanie hier;

(iv) chirurgické a terapeutické metódy pre liečenie ľudí a zvierat, ako aj diagnostickej metódy;

(v) prosté uvedenie informácií;

(vi) programy pre počítače potiaľ, pokiaľ orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je vybavený na vykonávanie medzinárodného predbežného prieskumu na tieto programy.

Pravidlo 68

Nedostatok jednotnosti vynálezu (Medzinárodný predbežný prieskum)

68.1. Bez výzvy na obmedzenie alebo zaplatenie

Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že požiadavka jednotnosti vynálezu nie je splnená, a ak nevyzve prihlasovateľa na obmedzenie nárokov alebo na zaplatenie dodatočných poplatkov, vykoná medzinárodný predbežný prieskum s výhradou článku 34 (4) (b) a pravidla 66.1 (e) na medzinárodnú prihlášku ako celok, ale uvedie v písomnom posudku a v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, že sa domnieva, že požiadavka jednotnosti vynálezu nebola splnená, a udá pre tento svoj názor dôvody.

68.2 Výzva na obmedzenie alebo na zaplatenie

Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že požiadavka jednotnosti vynálezu nie je splnená a rozhodne sa vyzvať prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby obmedzil nároky alebo zaplatil dodatočné poplatky, vo výzve musí

(i) uviesť aspoň jednu možnosť obmedzenia, ktorá by podľa názoru orgánu pre medzinárodný prieskum zodpovedala platnej požiadavke,

(ii) uviesť dôvody, pre ktoré medzinárodná prihláška nezodpovedá požiadavke jednotnosti vynálezu,

(iii) vyzvať prihlasovateľa, aby vyhovel výzve v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy,

(iv) uviesť sumu požadovaných dodatočných poplatkov, ktoré musí prihlasovateľ zaplatiť v prípade, že tak rozhodne, a

(v) vyzvať prihlasovateľa, aby zaplatil, podľa okolností, poplatok za sťažnosť uvedený v pravidle 68.3(e) v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy, a uviesť požadovanú sumu, ktorú treba zaplatiť.

68.3 Dodatočné poplatky

(a) Sumu dodatočných poplatkov za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34(3)(a) určí kompetentný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Dodatočné poplatky za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34(3)(a) sa platia priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočné poplatky zároveň so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené vyhlásenie, že medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkou jednotnosti vynálezu alebo že suma požadovaných poplatkov je nadmerná. Sťažnosť preskúma kontrolný orgán vytvorený v rámci orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý, ak zistí, že sťažnosť bola oprávnená, rozhodne o úplnom alebo čiastočnom vrátení dodatočných poplatkov prihlasovateľovi. Na žiadosť prihlasovateľa sa text sťažnosti, ako aj rozhodnutie o nej oznámi zvoleným úradom v prílohe správy o medzinárodnom predbežnom prieskume.

(d) Členom kontrolného orgánu uvedeného v odseku (c) môže byť aj osoba, ktorá vydala rozhodnutie o predmete sťažnosti.

(e) Preskúmanie žiadosti uvedenej v odseku (c) môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podrobiť poplatku za sťažnosť vo svoj prospech. Ak prihlasovateľ v predpísanej lehote podľa pravidla 68.2(v) nezaplatil požadovaný poplatok za sťažnosť, sťažnosť sa bude považovať za nepodanú a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to oznámi. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak kontrolný orgán uvedený v odseku (c) zistí, že sťažnosť bola úplne oprávnená.

68.4 Postup v prípade nedostatočného obmedzenia nárokov

Ak prihlasovateľ síce obmedzí nároky, ale nedostatočne pre splnenie požiadavky jednotnosti vynálezu, postupuje orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34 (3) (c).

68.5 Hlavný vynález

V prípade pochybnosti, ktorý vynález je hlavným vynálezom na účely článku 34 (3) (c), sa považuje vynález uvedený v nárokoch na prvom mieste za hlavný vynález.

Pravidlo 69

Začiatok a lehota medzinárodného predbežného prieskumu

69.1 Začiatok medzinárodného predbežného prieskumu

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začne medzinárodný predbežný prieskum okrem odsekov (b) až (e), keď má k dispozícii:

(i) návrh,

(ii) splatnú čiastku (úplnú) za manipulačný poplatok a poplatok za predbežný prieskum vrátane, ak sa vyžaduje, poplatok za neskorú platbu podľa pravidla 58bis.2 a

(iii) buď správu o medzinárodnej rešerši, alebo vyhlásenie orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa článku 17(2)(a), že sa žiadna medzinárodná rešeršná správa nevyhotoví, a písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1,

pokiaľ prihlasovateľ výslovne nepožiada o odloženie začiatku medzinárodného predbežného prieskumu až do uplynutia príslušnej lehoty podľa pravidla 54bis.1(a),

(b) Ak národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš a tiež koná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, môže sa medzinárodný predbežný prieskum, ak si to národný úrad alebo medzivládna organizácia želá a s výhradou odsekov (d) a (e), začať súčasne s medzinárodnou rešeršou.

(b-bis) Ak v súlade s odsekom (b) národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, aj ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, si želá začať medzinárodný predbežný prieskum súčasne s medzinárodnou rešeršou a posúdi, že sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 34(2)(c)(i) až (iii), národný úrad alebo medzivládna organizácia nemusí vo svojej kompetencii ako orgán pre medzinárodnú rešerš vypracovať písomný posudok podľa pravidla 43bis.1.

(c) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že sa majú vziať do úvahy úpravy podľa článku 19 [pravidlo 53.9 (a) (i)], orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum skôr, dokiaľ nedostane kópiu dotyčných úprav.

(d) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, aby sa medzinárodný predbežný prieskum odložil [pravidlo 53.9(b)], orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum pred

(i) prijatím kópie úprav vykonaných podľa článku 19,

(ii) prijatím oznámenia od prihlasovateľa, že nehodlá robiť úpravy podľa článku 19 alebo

(iii) uplynutím príslušnej lehoty ustanovenej podľa pravidla 46.1.

(e) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo 53.9 (c)], ale v skutočnosti neboli také úpravy predložené, nezačne orgán pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodný predbežný prieskum predtým, než dostane úpravy, alebo pred uplynutím lehoty ustanovenej vo výzve podľa pravidla 60.1 (g), podľa toho, k čomu dôjde skôr.

69.2 Lehota na medzinárodný predbežný prieskum

Lehota na vypracovanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume bude podľa toho, ktorá uplynie neskôr:

(i) 28 mesiacov od dátumu priority alebo

(ii) šesť mesiacov od začatia medzinárodného predbežného prieskumu stanoveného v pravidle 69.1, alebo

(iii) šesť mesiacov od dátumu, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prijal preklad predložený podľa pravidla 55.2.

Pravidlo 70

(Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)

Medzinárodná predbežná správa o patentovateľnosti vypracovaná orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum (Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)

70.1 Vymedzenie

Na účely tohto pravidla sa pojmom „správa“ rozumie správa o medzinárodnom predbežnom prieskume.

70.2 Podklad správy

(a) Ak došlo k úprave nárokov, potom vychádza správa z upravených nárokov.

(b) Ak správa bola podľa pravidla 66.7 (a) alebo (b) spracovaná tak, akoby nedošlo k uplatneniu priority, musí sa to v nej uviesť.

(c) Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že niektorá úprava presahuje rozsah vynálezu pri podaní medzinárodnej prihlášky, spracuje správu tak, akoby k úprave nedošlo, a uvedie to v správe. Uvedie aj dôvody, prečo podľa jeho mienky úprava rozsah presahuje.

(c-bis) Ak boli upravené nároky, opis alebo obrázky, ale k náhradnému listu alebo listom nebol doložený sprievodný list uvádzajúci podklady na úpravy v pôvodne podanej prihláške, ako sa vyžaduje podľa pravidla 46.5(b)(iii) alebo podľa pravidla 46.5(b)(iii) použitého na základe pravidla 66.8(c), alebo prípadne 66.8(a), môže sa správa vypracovať tak, ako keby sa úpravy nevykonali; v takom prípade sa to uvedie v správe.

(d) Ak sa nároky vzťahujú na vynálezy, na ktoré sa nespracovala medzinárodná rešeršová správa, a neboli preto predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, musí sa to v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume uviesť.

(e) Ak sa vzala do úvahy oprava zjavnej chyby podľa pravidla 66.1, uvedie sa to v správe. Ak sa nevzala do úvahy oprava zjavnej chyby podľa pravidla 66.4bis, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum uvedie, ak je to možné, tento nedostatok v správe, primerane to oznámi Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad koná v zmysle administratívnych smerníc.

(f) V správe sa uvádza dátum, keď sa vykonala top-up rešerš podľa pravidla 66.1ter, alebo inak sa uvedie, že top-up rešerš sa nevykonala.

70.3. Označenie

V správe musí byť označený orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý ju spracoval, s uvedením názvu tohto orgánu, a medzinárodná prihláška s uvedením jej čísla, mena prihlasovateľa a dátumu medzinárodného podania.

70.4 Dátumy

V správe sa uvedie:

(i) dátum, keď bol podaný návrh a

(ii) dátum správy; to je dátum, keď bola správa dokončená.

70.5 Zatriedenie

(a) V správe sa znovu uvedie zatriedenie podľa pravidla 43.3, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum s týmto zatriedením súhlasí.

(b) Inak uvedie orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zatriedenie, ktoré považuje za správne, a to aspoň podľa medzinárodného patentového triedenia.

70.6 Údaj podľa článku 35 (2)

(a) Údaj podľa článku 35 (2) tvoria slová „ÁNO“ alebo „NIE“ alebo zodpovedajúce slová v jazyku správy, alebo nejaké vhodné značky určené v Administratívnych smerniciach, ku ktorým sa pripoja prípadné citácie, vysvetlenia alebo pripomienky podľa poslednej vety článku 35 (2).

(b) Ak nie je splnené niektoré z troch kritérií uvedených v článku 35 (2) t. j. novosť, tvorivé riešenie (ktoré nie je naporúdzi) a priemyselná využiteľnosť, je stanovisko záporné. Ak je v takom prípade splnené len niektoré kritérium, uvedie sa to v správe.

70.7 Citácia podľa článku 35 (2)

(a) Správa obsahuje citáciu dokladov, ktoré sú závažné pre podporu záverov uskutočnených podľa článku 35(2), či tieto doklady sú alebo nie sú citované v správe o medzinárodnej rešerši. Dokumenty citované v správe o medzinárodnej rešerši sa majú citovať v správe iba vtedy, ak ich orgán pre medzinárodný predbežný prieskum považuje za relevantné.

(b) Ustanovenie pravidla 43.5 (b) a (e) platí aj pre správu.

70.8 Vysvetlenie podľa článku 35 (2)

Administratívne smernice obsahujú pokyny pre prípady, v ktorých je alebo nie je potrebné uvádzať vysvetlenie podľa článku 35 (2), a formu takých vysvetlení. Tieto pokyny sa budú riadiť týmito zásadami:

(i) vysvetlenie sa uvedie vždy, keď je stanovisko k niektorému nároku záporné;

(ii) vysvetlenie sa uvedie vždy, keď je stanovisko kladné, ibaže bol niektorý materiál citovaný z dôvodov ľahko zistiteľných nahliadnutím do citovaného materiálu;

(iii) vysvetlenie sa spravidla uvedie v prípade spomenutom v poslednej vete pravidla 70.6 (b).

70.9 Nepísomné zverejnenie

Nepísomné zverejnenie obsiahnuté v správe podľa pravidla 64.2 sa uvedie označením druhu, dátumu, keď sa písomné zverejnenie so zmienkou o nepísomnom zverejnení sprístupnilo verejnosti, a dátumu, keď k tomuto nepísomnému zverejneniu došlo.

70.10 Niektoré zverejnené doklady

Každá zverejnená prihláška a každý patent uvedený v správe podľa pravidla 64.3 sa uvedú ako také a pripojí sa údaj o dátume ich zverejnenia, dátume podania a prípadne uplatnenej priorite. Pokiaľ ide o dátum priority, môže sa v správe uviesť, že sa priorita podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum neuplatnila oprávnene.

70.11 Zmienka o úpravách

Ak sa na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum vykonali úpravy, uvedie sa to v správe. Ak v dôsledku úprav došlo k vypusteniu celého listu, spresní sa to takisto v správe.

70.12. Zmienka o určitých nedostatkoch a iných veciach

Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že v čase vypracovania správy:

(i) medzinárodná prihláška obsahuje niektorý nedostatok podľa pravidla 66.2 (a) (iii), uvedie to v správe s odôvodnením;

(ii) (bez zmeny okrem toho, že bodka sa nahrádza bodkočiarkou);

(iii) existuje niektorá zo situácií podľa článku 34 (4), uvedie tento názor a odôvodnenie k nemu v správe;

(iv) nie je k dispozícii výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín v takej forme, aby sa mohol vykonať riadny medzinárodný predbežný prieskum, uvedie to v správe.

70.13. Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodný predbežný prieskum, alebo ak boli medzinárodná prihláška alebo medzinárodný predbežný prieskum obmedzené podľa článku 34 (3), uvedie sa to v správe. Tam, kde sa medzinárodný predbežný prieskum vykonal na obmedzené nároky [článok 34 (3) (a)], alebo iba na ktorý vynález [článok 34 (3) (c)], uvedie sa v správe, ktoré časti medzinárodnej prihlášky boli a ktoré časti medzinárodnej prihlášky neboli predmetom medzinárodného predbežného prieskumu. Správa musí obsahovať údaje podľa pravidla 68.1., ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nevyzval prihlasovateľa k obmedzeniu nárokov alebo k zaplateniu dodatočných poplatkov.

70.14. Splnomocnený úradník

V správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý je zodpovedný za túto správu.

70.15 Forma; názov

(a) Požiadavky na vonkajšiu formu správy upravia Administratívne smernice.

(b) Správa bude mať názov „Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (hlava II Zmluvy o patentovej spolupráci)“ spolu s uvedením, že správu o medzinárodnom predbežnom prieskume vypracoval orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

70.16 Prílohy k správe

(a) K správe sa musia priložiť nasledovné náhradné listy a listy:

(i) každý náhradný list podľa pravidla 66.8 obsahujúci úpravy podľa článku 34 a každý list podľa pravidla 66.8(a), 66.8(b) a 46.5(b) použitého na základe pravidla 66.8(c);

(ii) každý náhradný list podľa pravidla 46.5 obsahujúci úpravy podľa článku 19 a každý list podľa pravidla 46.5 a

(iii) každý náhradný list podľa pravidla 26.4 použitého na základe pravidla 91.2, ktorý obsahuje opravu zjavných chýb autorizovanú týmto orgánom podľa pravidla 91.1(b)(iii), a každý list podľa pravidla 26.4 použitého na základe pravidla 91.2,

ak žiadny takýto list nebol nahradený alebo považovaný za zrušený neskorším náhradným listom alebo zmenou, ktorej výsledkom je zrušenie celého listu podľa pravidla 66.8(b), a

(iv) ak správa obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(e), každý náhradný list a každý list týkajúci sa opravy zjavných chýb, ktorý sa nevzal do úvahy podľa pravidla 66.4bis.

(a-bis) Ak náhradné listy podľa pravidla 46.5(a) nie sú nahradené alebo považované za zrušené náhradnými listami podľa pravidla 66.8(c), musia byť priložené k správe. Ak náhradné listy podľa pravidla 66.8(c) nie sú nahradené neskôr predloženými listami podľa pravidla 66.8(c), musia byť priložené k správe. Sprievodné listy podľa pravidla 46.5 (b) alebo pravidla 66.8(a) alebo (c) sa k správe neprikladajú.

(b) Bez ohľadu na odsek (a) každý nahradený alebo zrušený náhradný list uvedený v tomto odseku a každý list v tomto odseku, ktorý sa týka takéhoto náhradného alebo zrušeného listu, sa tiež priloží k správe vtedy, keď

(i) orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je toho názoru, že príslušné nahradenie alebo zrušenie úprav ide nad rámec opisu medzinárodnej prihlášky, tak ako bola podaná, a správa obsahuje údaj uvedený v pravidla 70.2(c);

(ii) príslušné nahradenie alebo zrušenie úpravy nesprevádzal list označujúci podklad na zmenu v prihláške, tak ako bola podaná, a správa je vypracovaná, ako keby úprava nebola vykonaná, a obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(c-bis).

V takom prípade nahradený alebo zrušený náhradný list sa označí podľa administratívnych smerníc.

70.17. Jazyky vyhotovenia správy a príloh

Správa a všetky prílohy sú vyhotovené v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, ktorej sa týkajú, alebo ak sa medzinárodný predbežný prieskum vykonával podľa pravidla 55.2. na základe prekladu medzinárodnej prihlášky, v jazyku prekladu.

(b) (zostáva zrušené)

PRAVIDLO 71

ODOVZDANIE SPRÁVY O MEDZINÁRODNOM PREDBEŽNOM PRIESKUME

71.1 Prijímatelia

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum odovzdá v rovnaký deň jedno vyhotovenie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume Medzinárodného úradu a jedno vyhotovenie prihlasovateľovi, a to včítane prípadných príloh.

71.2. Kópia citovaných materiálov

(a) Žiadosť podľa článku 36 (4) možno predložiť kedykoľvek po dobu siedmich rokov od dátumu medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorej sa správa o medzinárodnom predbežnom prieskume týka.

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže od účastníka (prihlasovateľa alebo zvoleného úradu), ktorý žiadosť podal, žiadať úhradu nákladov za obstaranie a zaslanie kópií. Výšku nákladov za obstaranie upravia dohody podľa článku 32 (2) uzavreté medzi orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodným úradom.

(d) Každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže vykonávať svoje povinnosti podľa odsekov (a) a (b) prostredníctvom inej úradovne, ktorá voči nemu nesie zodpovednosť.

Pravidlo 72

Preklad správy o medzinárodnom predbežnom prieskume a písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš

72.1 Jazyky

(a) Každý zvolený štát môže požadovať, aby správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovaná v inom jazyku, než je úradný jazyk alebo jeden z úradných jazykov jeho národného úradu, bola preložená do angličtiny.

(b) Takú požiadavku treba oznámiť Medzinárodnému úradu, ktorý ju bez odkladu uverejní vo Vestníku.

72.2. Kópie prekladu pre prihlasovateľa

Medzinárodný úrad odovzdá kópiu prekladu podľa pravidla 72.1 (a) správy o medzinárodnom predbežnom prieskume prihlasovateľovi zároveň s postúpením tohto prekladu príslušnému zvolenému úradu alebo úradom.

72.2bis Preklad písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1

V prípade uvedenom v pravidle 73.2(b)(ii) písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 musí na základe žiadosti príslušného zvoleného úradu Medzinárodný úrad preložiť do angličtiny alebo byť zaň zodpovedný. Medzinárodný úrad musí zaslať kópiu prekladu príslušnému zvolenému úradu v lehote dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad a zároveň zaslať kópiu prihlasovateľovi.

72.3 Pripomienky k prekladu

Prihlasovateľ sa môže písomne vyjadriť o správnosti prekladu správy o medzinárodnom predbežnom prieskume alebo o správnosti písomného posudku vypracovanému orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 a musí zaslať kópiu pripomienok každému príslušnému zvolenému úradu a Medzinárodnému úradu.

Pravidlo 73

Odovzdanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume alebo písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš

73.1 Príprava kópií

Medzinárodný úrad vyhotoví kópie dokladov odovzdávaných podľa článku 36 (3) (a).

73.2 Odovzdanie zvoleným úradom

(a) Medzinárodný úrad odovzdá predloženú správu podľa článku 36(3)(a) každému zvolenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1, ale nie pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak prihlasovateľ vyslovene požiada zvolený úrad podľa pravidla 40(2), Medzinárodný úrad musí na základe žiadosti tohto úradu alebo prihlasovateľa

(i) bezodkladne zaslať správu podľa článku 36(3)(a) tomuto úradu, ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume už bola zaslaná Medzinárodnému úradu podľa pravidla 71.1,

(ii) (bezodkladne zaslať tomuto úradu kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1 orgánom pre medzinárodnú rešerš, ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume ešte nebola zaslaná Medzinárodnému úradu podľa pravidla 71.1.

(c) Ak prihlasovateľ vzal návrh späť alebo akékoľvek zvolenie alebo celé zvolenie, aj napriek tomu sa musí vykonať odovzdanie podľa odseku (a) zvolenému úradu alebo úradom dotknutým účinkom späťvzatia, ak Medzinárodný úrad prijal správu o medzinárodnom predbežnom prieskume.

Pravidlo 74

Preklad príloh k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume a jeho predloženie

74.1. Obsah prekladu a lehota na jeho predloženie

(a) Ak zvolený úrad požaduje predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy, prihlasovateľ predloží v lehote uvedenej v tomto článku preklad každého náhradného listu uvedeného v pravidle 70.16. a priloženého k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, ak takýto list nie je v jazyku požadovaného prekladu medzinárodnej prihlášky. Rovnaká lehota sa použije aj vtedy, ak sa predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky zvolenému úradu musí uskutočniť vzhľadom na vyhlásenie podľa článku 64 (2) (a) (i) Zmluvy v lehote uvedenej v článku 22 Zmluvy.

(b) Ak predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy zvolený úrad nepožaduje, môže tento úrad požadovať od prihlasovateľa, aby predložil v lehote uvedenej v tomto článku preklad každého náhradného listu uvedeného v pravidle 70.16., ktorý je priložený k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume a nie je v jazyku, v ktorom bola medzinárodná prihláška zverejnená.

Pravidlo 76

Preklad prioritného dokladu.

Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi.

76.1 zrušené

76.2 zrušené

76.3 zrušené

76.4 Lehota na preklad prioritného dokladu

Prihlasovateľ nie je povinný predložiť žiadnemu zvolenému úradu preklad prioritného dokladu pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 39.

76.5 Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi

Pravidlá 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter a 51bis sa použijú za predpokladu, že

(i) určený úrad, prípadne určený štát sa považuje za zvolený úrad, prípadne za zvolený štát;

(ii) každý odkaz v uvedených pravidlách na článok 22, článok 23(2) alebo článok 24(2) sa bude považovať za odkaz na článok 39(1), článok 40(2) alebo článok 39(3);

(iii) (bez zmeny, okrem toho, že bodka sa nahrádza bodkočiarkou);

(iv) ak bola vypracovaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na účely článku 39(1), preklad úprav podľa článku 19 sa bude vyžadovať iba vtedy, ak sú úpravy priložené k správe,

(v) použitie pravidiel 47.1(a) až 47.4 sa zúži vo vzťahu k pravidlu 61.2(d).

PRAVIDLO 77

OPRÁVNENIE PODĽA ČLÁNKU 39 (1) (b)

77.1 Výkon oprávnenia

(a) Každý zmluvný štát, ktorý určí dlhšiu lehotu, než je lehota určená v článku 39 (1) (a), oznámi takto určenú lehotu Medzinárodnému úradu.

(b) Oznámenie, ktoré došlo Medzinárodnému úradu podľa odseku (a), uverejní Medzinárodný úrad bez odkladu vo Vestníku.

(c) Oznámenie o skrátení skôr určenej lehoty platí pre návrhy podané po uplynutí troch mesiacov od dátumu, keď sa oznámenie uverejnilo.

(d) Oznámenie o predĺžení skôr určenej lehoty platí od dátumu, keď ho Medzinárodný úrad uverejní vo Vestníku, pre návrhy, ktoré sú v tom čase v konaní, a pre návrhy podané neskôr, ibaže zmluvný štát určí neskorší dátum platnosti oznámenia.

Pravidlo 78

Úprava nárokov, opisu a výkresov vo zvolených úradoch

78.1 Lehota

(a) Ak si prihlasovateľ želá uplatniť právo podľa článku 41 na úpravu nárokov, opisu a výkresov pred príslušným zvoleným úradom v lehote jedného mesiaca od splnenia požiadaviek podľa článku 39(1)(a) za predpokladu, že ak predloženie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume podľa článku 36(1) sa neuskutočnilo pred uplynutím lehoty platnej podľa článku 39, musí uplatniť uvedené právo najneskôr do štyroch mesiacov od uplynutia tohto dátumu. V každom prípade prihlasovateľ môže uplatniť právo kedykoľvek neskôr, ak to dovoľuje vnútroštátne právo uvedeného štátu.

(b) V zvolenom štáte, v ktorom národné zákonodarstvo ustanovuje, že prieskum sa začína iba na osobitnú žiadosť, môže národné zákonodarstvo ustanoviť, že lehota, v ktorej môže prihlasovateľ vykonať právo podľa článku 41, bude rovnaká, ako dovoľuje národné zákonodarstvo na predloženie úprav v prípade prieskumu národných prihlášok na osobitnú žiadosť s podmienkou, že táto lehota neuplynie pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

78.3 Úžitkové vzory

Ustanovenia pravidiel 6.5 a 13.5 sa primerane použijú pri zvolených úradoch. Ak došlo k voľbe pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, odkaz na lehotu podľa článku 22 sa nahrádza odkazom na lehotu podľa článku 39.

ČASŤ D

Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy III Zmluvy

PRAVIDLO 79

KALENDÁR

79.1 Datovanie

Prihlasovatelia, národné úrady, prijímacie úrady, orgány pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodný úrad používajú na účely Zmluvy a Vykonávacieho predpisu dátumy podľa kresťanského letopočtu a gregoriánskeho kalendára; ak používajú aj iné letopočty alebo kalendáre, uvedú aj údaj kresťanského letopočtu a gregoriánskeho kalendára.

Pravidlo 80

Počítanie lehôt

80.1 Ročné časové obdobia

Ak je obdobie určené na jeden rok alebo na určitý počet rokov, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď nastala rozhodná skutočnosť, a obdobie uplynie v príslušnom ďalšom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaké meno, a dňom, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, keď nastala rozhodná skutočnosť; ak taký mesiac nemá deň rovnakého čísla, obdobie uplynie posledným dňom tohto mesiaca.

80.2 Mesačné časové obdobia

Ak je obdobie určené na jeden mesiac alebo na určitý počet mesiacov, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď nastala rozhodná skutočnosť, a obdobie uplynie v príslušnom ďalšom mesiaci, a to dňom, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď nastala rozhodná skutočnosť; ak taký mesiac nemá deň rovnakého čísla, obdobie uplynie posledným dňom tohto mesiaca.

80.3 Denné časové obdobia

Ak je obdobie určené určitým počtom dní, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď nastala rozhodná skutočnosť, a obdobie uplynie dňom, ktorý je posledný v počte.

80.4 Miestne dátumy

(a) Dátum rozhodný pre začiatok počítania času je dátum, ktorý platí v určitom mieste v čase, keď nastala rozhodná skutočnosť.

(b) Dátum, ktorým obdobie uplynie, je dátum, ktorý platí v mieste, kde sa musí podať požadovaný doklad alebo zaplatiť požadovaný poplatok.

80.5 Uplynutie lehoty v deň pracovného pokoja alebo v deň štátneho sviatku

Ak okamih uplynutia nejakého obdobia, v ktorom má nejaký doklad alebo poplatok dôjsť národnému úradu alebo medzivládnej organizácii, pripadá na deň

(i) keď úrad alebo organizácia nie je prístupná verejnosti na vybavovanie úradných záležitostí,

(ii) keď sa v mieste sídla takéhoto úradu alebo organizácie nedoručuje obyčajná pošta,

(iii) ktorý, v prípade situovania takého úradu alebo organizácie vo viacerých lokalitách, je štátnym sviatkom aspoň v jednej z lokalít, v ktorej je takýto úrad alebo organizácia situovaná, a úrad koná o národných prihláškach za podmienok daných príslušným národným zákonom, v takom prípade lehota uplynie nasledujúcim dňom, alebo

(iv) ktorý, keď je takýto úrad vládnym orgánom zmluvného štátu poverený udeľovaním patentov, je štátnym sviatkom v časti takéhoto zmluvného štátu, a úrad koná o národných prihláškach za podmienok príslušného národného zákona, v takom prípade lehota uplynie nasledujúcim dňom;

lehota uplynie ďalším nasledujúcim dňom, keď prestanú existovať štyri uvedené okolnosti.

80.6 Dátum dokladov

Ak sa obdobie začína dňom, ktorým je datovaný nejaký doklad alebo list vypravovaný z národného úradu alebo medzivládnej organizácie, môže každý účastník, ktorý na tom má právny záujem, preukázať, že taký doklad alebo list bol podaný na poštovú prepravu neskôr, a v tom prípade sa dátum skutočného podania na poštovú prepravu považuje za počítanie času za dátum, keď sa obdobie začína. Ak prihlasovateľ predloží bez ohľadu na dátum, keď uvedený doklad alebo list bol podaný na poštovú prepravu, národnému úradu alebo medzivládnej organizácii uspokojivý dôkaz o tom, že doklad alebo list, došiel po viacerých než siedmich dňoch odo dňa, ktorým je datovaný, bude národný úrad alebo medzivládna organizácia príslušné obdobie posudzovať tak, ako že uplynie o taký počet dní neskôr, ktorý presahuje sedem dní odo dňa, ktorým je doklad alebo list datovaný, do dňa, keď došiel.

(b) zrušené.

80.7 Koniec pracovného dňa

(a) Obdobie, ktoré uplýva určitým dňom, uplynie v okamihu, keď sa na národnom úrade alebo medzivládnej organizácii, kde sa musí podať doklad alebo zaplatiť poplatok, končia úradné hodiny.

(b) Každý úrad alebo organizácia môže ustanovenie v odseku (a) predĺžiť až do polnoci rozhodného dňa.

PRAVIDLO 81

ZMENA LEHÔT URČENÝCH ZMLUVOU

81.1 Návrh

(a) Každý zmluvný štát alebo generálny riaditeľ môže navrhnúť zmeny lehôt podľa článku 47 (2).

(b) Návrhy zmluvných štátov sa predkladajú generálnemu riaditeľovi.

81.2 Rozhodnutie urobené Zhromaždením

(a) Ak má o návrhu rozhodnúť Zhromaždenie, zašle generálny riaditeľ jeho text všetkým zmluvným štátom aspoň dva mesiace pred zasadaním Zhromaždenia, na program ktorého bude návrh zaradený.

(b) Pri prerokúvaní návrhu na Zhromaždení môže byť návrh pozmenený alebo navrhnuté následné zmeny.

(c) Návrh je prijatý, ak žiadny zo zmluvných štátov prítomných v čase hlasovania proti nemu nehlasuje.

81.3 Písomné hlasovanie

(a) Ak má dôjsť k písomnému hlasovaniu, zašle generálny riaditeľ všetkým zmluvným štátom popri návrhu aj písomné oznámenie s výzvou, aby svoj hlas odovzdali písomne.

(b) Vo výzve bude určená lehota, v ktorej musí Medzinárodnému úradu dôjsť odpoveď s odovzdaným písomným hlasom. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace od dátumu výzvy.

(c) Odpovede musia byť kladné alebo záporné. Návrhy zmien a prosté poznámky sa nepovažujú za hlasy.

(d) Návrh sa považuje za prijatý, ak žiadny zo zmluvných štátov nehlasuje proti zmene a ak aspoň polovica zmluvných štátov vyjadrí buď súhlas, alebo nedostatok záujmu, alebo sa zdrží hlasovania.

Pravidlo 82

Nepravidelnosti v poštovom styku

82.1. Oneskorenie alebo strata poštovej zásielky

(a) Každý účastník, ktorý má na tom právny záujem, môže predložiť dôkaz o tom, že doklad alebo list podal na poštovú prepravu päť dní pred uplynutím lehoty. S výnimkou prípadu, kde pozemná alebo lodná pošta dôjde spravidla do miesta určenia do dvoch dní od podania, alebo prípadne tam, kde nie je k dispozícii letecká pošta, možno taký dôkaz predložiť jedine pri použití leteckej pošty. V každom prípade však možno dôkaz predložiť jedine vtedy, ak išlo o zásielku podanú doporučene.

(b) Ak sa národnému úradu alebo medzinárodnej organizácii, ktorým sa zásielka adresovala uspokojivo preukázalo podanie zásielky na poštovú prepravu, oneskorené prijatie sa odpustí; ak sa doklad alebo list stratili v priebehu poštovej prepravy, dovolia uvedené orgány, aby sa im predložilo nové vyhotovenie, s podmienkou, že zainteresovaná strana im uspokojivo preukáže, že doklad alebo list, ponúkaný ako náhrada, sú totožné so strateným dokladom alebo listom.

(c) V prípadoch uvedených v odseku (b) sa dôkaz o včasnom podaní na poštovú prepravu a tam, kde došlo k strate dokladov alebo listu, nahradný doklad alebo list včítane dôkazu totožnosti predloží do jedného mesiaca od dátumu, keď účastník zistil alebo pri riadnej starostlivosti mohol zistiť oneskorenie alebo stratu, ale najskôr do šiestich mesiacov po uplynutí zmeškanej lehoty.

(d) Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia, ktoré oznámili Medzinárodnému úradu, že budú na prepravu dokladov alebo listov používať dodávacie služby iné, než sú poštové orgány, musia aplikovať ustanovenia odsekov (a) až (c), ako keby dodávacou službou bol poštový orgán. V takom prípade sa nepoužije z odseku (a) posledná veta, ale možno iba ponúknuť dôkaz, ak dodávacia služba zaznamenala podrobnosti podania v čase podania. Oznámenie môže obsahovať údaj o tom, že sa vzťahuje iba na prepravu určitými dodávacími službami alebo dodávacími službami, ktoré vyhovujú určitým kritériám. Túto informáciu zverejní Medzinárodný úrad vo Vestníku.

(e) Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia môžu postupovať podľa odseku (d):

(i) aj keď prípadne použité dodávacie služby nepatria medzi takto špecifikované alebo nevyhovujú určeným kritériám v oznámení podľa odseku (d), alebo

(ii) aj keď tento úrad alebo organizácia nezaslali Medzinárodnému úradu oznámenie podľa odseku (d).

82.2 Prerušenie poštového styku

(a) Každý účastník, ktorý má na tom právny záujem, môže predložiť dôkaz o tom, že v posledných desiatich dňoch pred uplynutím lehoty došlo v mieste jeho bydliska, podnikania alebo pobytu k prerušeniu poštového styku v dôsledku vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, prírodnej pohromy alebo iného podobného dôvodu.

(b) Ak národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorým sa zásielka adresovala, uzná dôkaz za uspokojivý, odpustí oneskorený príjem, ale len vtedy, keď účastník uspokojivo preukáže, že zásielku podal na poštovú prepravu do piatich dní po obnovení poštového styku. Pravidlo 82.1 (c) platí primerane.

PRAVIDLO 82 bis

OSPRAVEDLNENIE NEDODRŽANIA LEHOTY URČENÝM ALEBO ZVOLENÝM ŠTÁTOM

82 bis 1 Pojem „lehota“ v článku 48 (2)

Pod pojmom „lehota“ v článku 48 (2) sa rozumie:

(i) každá lehota určená v Zmluve alebo v tomto Vykonávacom predpise;

(ii) každá lehota určená prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum alebo Medzinárodným úradom alebo lehota, ktorú môže aplikovať prijímací úrad podľa svojho národného zákonodarstva;

(iii) každá lehota určená určeným alebo zvoleným úradom a lehota, ktorú môže taký úrad aplikovať podľa svojho národného zákonodarstva, pokiaľ sa týka úkonov pred takým úradom.

82 bis 2 Navrátenie do predchádzajúceho stavu a ďalšie ustanovenia, ktorých sa týka článok 48 (2)

Ustanovenia národného zákonodarstva podľa článku 48 (2), ktoré určenému alebo zvolenému štátu umožňujú ospravedlniť nedodržanie lehôt, sú tie ustanovenia, ktoré upravujú navrátenie do predchádzajúceho stavu, obnovu konania, reštitúciu in integrum alebo pokračovanie v konaní, aj keď sa nedodržala lehota, a všetky iné ustanovenia o predlžovaní lehôt alebo o odpustení ich zmeškania.

Pravidlo 82ter

Oprava chýb prijímacieho úradu alebo Medzinárodného úradu

82ter.1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatnenej priority

(a) Ak prihlasovateľ určenému alebo zvolenému úradu uspokojivo dokáže, že dátum medzinárodného podania je nesprávny v dôsledku chyby prijímacieho úradu alebo že prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad mylne považoval uplatnenie priority za nevykonané, a ak ide o takúto chybu, ktorú by určený alebo zvolený úrad sám opravil podľa národného zákonodarstva alebo národnej praxe, keby sa jej dopustil, tak uvedený úrad chybu opraví a koná o medzinárodnej prihláške, ako keby sa jej priznal opravený dátum medzinárodného podania alebo ako keby sa uplatnenie priority nepovažovalo za neplatné.

(b) Ak prijímací úrad udelil dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe včlenenia prvkov alebo častí odkazom podľa pravidiel 4.18 a 20.6, ale určený alebo zvolený úrad zistí, že

(i) prihlasovateľ nesplnil pravidlá 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu,

(ii) neboli splnené požiadavky podľa pravidiel 4.18, 20.6(a)(i) alebo 51bis.1(e)(ii) alebo

(iii) prvky alebo časti prihlášky nie sú úplne obsiahnuté v príslušnom prioritnom doklade,

určený alebo zvolený úrad môže s výhradou odseku (c) nakladať s medzinárodnou prihláškou, ako keby dátum medzinárodného podania bol pridelený podľa pravidla 20.3(b)(i) alebo 20.5(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c), podľa toho, čo sa vyžaduje, za predpokladu, že pravidlo 17.1(c) sa použije mutatis mutandis.

(c) Určený alebo zvolený úrad nebude konať o medzinárodnej prihláške podľa odseku (b), ak sa dátum medzinárodného podania pridelil podľa pravidla 20.3(b)(i) alebo 20.5(b) alebo bol opravený podľa pravidla 20.5(c) bez toho, aby nedal možnosť prihlasovateľovi vyjadriť sa k zamýšľanému konaniu alebo podať žiadosť podľa odseku (d) v lehote primeranej okolnostiam.

(d) Ak určený alebo zvolený úrad v súlade s odsekom (c) oznámil prihlasovateľovi, že zamýšľa konať o medzinárodnej prihláške, ako keby dátum medzinárodného podania bol opravený podľa pravidla 20.5(c), prihlasovateľ môže v oznámení predloženom tomuto úradu v lehote stanovenej podľa odseku (c) požiadať, aby sa chýbajúca časť považovala za nepredloženú na účely národného konania v tomto úrade, vtedy sa uvedená časť nepovažuje za predloženú a úrad koná o medzinárodnej prihláške, ako keby nemala opravený dátum medzinárodného podania.

Pravidlo 82quater

Ospravedlnenie zmeškania lehôt

82quater.1 Ospravedlnenie zmeškania lehôt

(a) Každá zainteresovaná strana môže predložiť dôkaz, že lehota predpísaná vo Vykonávacom predpise na vykonanie úkonu pred prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom stanoveným pre doplnkovú rešerš, orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum alebo pred Medzinárodným úradom nebola dodržaná z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, živelnej pohromy, všeobecnej nedostupnosti elektronických komunikačných služieb alebo z iného podobného dôvodu v mieste, kde má zainteresovaná strana sídlo, miesto podnikania alebo pobyt, a že príslušný úkon vykonala hneď, ako to bolo objektívne možné.

(b) Každý takýto dôkaz sa musí, podľa potreby, odoslať úradu, orgánu alebo Medzinárodnému úradu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty, ktorá platí pre daný prípad. Ak adresát tieto okolnosti považuje za preukázané, zmeškanie lehoty sa ospravedlní.

(c) Na ospravedlnenie zmeškania nemusí prihliadať žiadny určený alebo zvolený úrad, pred ktorým prihlasovateľ, v čase rozhodnutia o ospravedlnení zmeškania, už vykonal úkony uvedené v článku 22 alebo 39.

PRAVIDLO 83

PRÁVO VYSTUPOVAŤ PRED MEDZINÁRODNÝMI ORGÁNMI

83.1 Dôkaz práva

Medzinárodný úrad, príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš a príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môžu požadovat predloženie dôkazu o práve podľa článku 49.

83.1.bis Prípad, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom

(a) Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom zmluvného štátu alebo pred úradom činným pre tento štát, v ktorom má prihlasovateľ, alebo ak je prihlasovateľov viac, aspoň jeden z týchto prihlasovateľov, trvalý pobyt alebo sídlo alebo je jeho občanom, je oprávnená vystupovať, ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

(b) Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, je oprávnená, ak ide o medzinárodnú prihlášku, vystupovať pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva všetky jeho ďalšie funkcie, pred príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš a pred príslušným orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

83.2 Informácie

(a) Národný úrad alebo medzinárodná orgánizácia poskytne na žiadosť Medzinárodnému úradu, príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum informáciu o tom, či určitá osoba, o ktorej sa tvrdí, že má právo pred národným úradom alebo medzinárodnou organizáciou vystupovať, toto právo skutočne má.

(b) Táto informácia je pre Medzinárodný úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zaväzná.

ČASŤ E

Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy V Zmluvy

PRAVIDLO 84

VÝDAVKY DELEGÁCIÍ

84.1 Výdavky, ktoré znášajú vlády

Výdavky delegácie, ktorá sa zúčastňuje na práci orgánu zriadeného touto Zmluvou alebo podľa nej, znáša vláda, ktorá ju vymenovala.

PRAVIDLO 85

NEPRÍTOMNOSŤ UZNÁŠANIASCHOPNEJ VÄČŠINY NA ZHROMAŽDENÍ

85.1 Písomné hlasovanie

V prípade podľa článku 53 (5) (b) oznámi Medzinárodný úrad rozhodnutia prijaté Zhromaždením (pokiaľ nejde o rozhodnutia týkajúce sa len jeho vlastného konania) tým zmluvným štátom, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby odovzdali svoj hlas, alebo sa zdržali hlasovania písomne do troch mesiacov od dátumu oznámenia. Ak v tejto lehote počet zmluvných štátov, ktoré odovzdali svoj hlas alebo sa zdržali hlasovania dosiahne ten počet, ktorý chýbal do uznášaniaschopnej väčšiny na zasadaní, nadobudnú rozhodnutia účinnosť, ak je ovšem aj potom zároveň zachovaná potrebná väčšina.

Pravidlo 86

Vestník

86.1 Obsah

Vestník uvádzaný v článku 55(4) musí obsahovať:

(i) pre každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku údaje stanovené v administratívnych smerniciach prevzaté z titulnej stránky zverejnenej medzinárodnej prihlášky, výkres (ak nejaký je) z tejto prvej stránky a anotáciu,

(ii) sadzobník všetkých poplatkov, ktoré sa platia prijímacím úradom, Medzinárodnému úradu, orgánom pre medzinárodnú rešerš a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum,

(iii) oznámenia, ktoré sa vyžadujú podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu,

(iv) informácie, ktoré sa týkajú udalostí v určených alebo vo zvolených úradoch oznámených Medzinárodnému úradu podľa pravidla 95.1 vo vzťahu k zverejneným medzinárodným prihláškam,

(v) všetky iné užitočné informácie predpísané Administratívnymi smernicami, pokiaľ k nim nie je prístup Zmluvou alebo Vykonávacím predpisom zakázaný.

86.2 Jazyky. Forma a prostriedky zverejnenia. Časovanie.

(a) Vestník sa zverejní súčasne v anglickom a francúzskom jazyku. Preklady do angličtiny a francúzštiny zabezpečí Medzinárodný úrad.

(b) Zhromaždenie môže rozhodnuť, že sa Vestník bude vydávať v iných jazykov než v tých, ktoré sú uvedené v odseku (a).

(c) Formu a prostriedky, ktorými sa bude zverejňovať Vestník, stanovia administratívne smernice.

(d) Medzinárodný úrad zabezpečí, že pre každú medzinárodnú prihlášku zverejní vo Vestníku informácie podľa pravidla 86.1(i) v deň zverejnenia alebo čím skôr po dátume zverejnenia medzinárodnej prihlášky.

86.3. Vydávacie obdobie

Vydávacie obdobie Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.4. Predaj

Predplatné a iné predajné ceny Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.5. Názov

Názov Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.6 Ďalšie podrobnosti

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa Vestníka môžu určiť Administratívne smernice.

Pravidlo 87

Výtlačky publikácií

87.1 Výtlačok publikácie na požiadanie

Medzinárodný úrad vytlačí zdarma každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku, Vestník a každú inú publikáciu všeobecného záujmu zverejnenú Medzinárodným úradom v súvislosti so Zmluvou alebo týmto Vykonávacím predpisom orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a národným úradom na základe žiadosti príslušného orgánu alebo úradu. Ďalšie detaily týkajúce sa formy a prostriedkov, ktorými sa budú publikácie zasielať, stanovia administratívne smernice.

PRAVIDLO 88

ZMENA VYKONÁVACIEHO PREDPISU

88.1 Požiadavka jednomyseľnosti

Zmena ďalej uvedených ustanovení tohto Vykonávacieho predpisu vyžaduje, aby žiadny štát, ktorý má právo hlasovať v Zhromaždení, nehlasoval proti navrhovanej zmene:

(i) pravidlo 14.1 (odovzdávací poplatok);

(iii) pravidlo 22.3 [lehota podľa článku 12 (3)];

(iv) pravidlo 33 (relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš);

(v) pravidlo 64 (známy stav techniky pre medzinárodný predbežný prieskum);

(vi) pravidlo 81 (zmena lehôt ustanovených Zmluvou);

(vii) tento odsek (pravidlo 88.1).

88.2 zrušené

88.3 Požiadavka, aby určité štáty nehlasovali proti

Zmena ďalej uvedených ustanovení tohto Vykonávacieho predpisu vyžaduje, aby žiadny štát uvedený v článku 58 (3) (a) (ii), ktorý má právo hlasovať na Zhromaždení, nehlasoval proti navrhovanej zmene:

(i) pravidlo 34 (minimálna dokumentácia);

(ii) pravidlo 39 [predmet podľa článku 17 (2) (a) (i)];

(iii) pravidlo 67 [predmet podľa článku 34 (4) (a) (i)];

(iv) tento odsek (pravidlo 88.3).

88.4 Konanie

Každý návrh na zmenu ustanovení uvedených v pravidlách 88.1 alebo 88.3 sa musí oznámiť v prípade, že o návrhu má rozhodnúť Zhromaždenie, všetkým zmluvným štátom aspoň dva mesiace pred začatím tohto zasadania Zhromaždenia, ktoré je zvolané na rozhodnutie o návrhu.

PRAVIDLO 89

ADMINISTRATÍVNE SMERNICE

89.1 Rozsah

(a) Administratívne smernice obsahujú ustanovenia, ktoré sa týkajú:

(i) vecí, v ktorých Vykonávací predpis výslovne odkazuje na smernice;

(ii) všetkých podrobností pre aplikáciu tohto Vykonávacieho predpisu.

(b) Administratívne smernice nesmú byť v rozpore so Zmluvou, s Vykonávacím predpisom alebo akoukoľvek dohodou uzavretou Medzinárodným úradom s orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo s orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

89.2 Právomoc

(a) Administratívne smernice vypracuje a vyhlási generálny riaditeľ po porade s prijímacími úradmi a orgánmi pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Zmeniť ich môže generálny riaditeľ po porade s úradmi alebo orgánmi, ktoré majú priamy záujem na navrhovaných zmenách.

(c) Zhromaždenie môže vyzvať generálneho riaditeľa ku zmenám Administratívnych smerníc a generálny riaditeľ podľa toho musí postupovať.

89.3 Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti

(a) Administratívne smernice a každá ich zmena sa uverejní vo Vestníku.

(b) Pri každom uverejnení sa uvedie dátum, keď uverejnené ustanovenia nadobúdajú účinnosť. Dátumy sa môžu pre rôzne ustanovenia líšiť, ale žiadne ustanovenie nemôže nadobudnúť účinnosť pred uverejnením vo Vestníku.

Pravidlo 89bis

Podávanie, spracovanie a podanie medzinárodnej prihlášky a ostatných dokladov v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami

89bis.1 Medzinárodné prihlášky

(a) Medzinárodné prihlášky možno s výnimkou odsekov (b) až (e) podať a spracovať v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami v súlade s Administratívnou smernicou za predpokladu, že prijímací úrad povolí podávanie medzinárodných prihlášok v papierovej forme.

(b) Tento vykonávací predpis sa použije mutatis mutandis na medzinárodné prihlášky podané v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami s výnimkou osobitných ustanovení v Administratívnej smernici.

(c) Administratívna smernica bude obsahovať ustanovenie a požiadavky týkajúce sa podávania a spracúvania medzinárodných prihlášok podaných úplne alebo čiastočne v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami vrátane, ale nie výhradne, na základe ustanovení a požiadaviek na potvrdenie príjmu, spôsobu potvrdenia medzinárodného dátumu podania, požiadaviek na formu a dôsledky nesplnenia týchto požiadaviek, podpisy na dokladoch, prostriedky na overenie dokladov a totožnosti strán komunikujúcich s úradmi a orgánmi a postup podľa článku 12, ktorý sa týka prijímacej kópie, archívnej kópie a rešeršnej kópie, a môže obsahovať rozdielne ustanovenia a požiadavky vzhľadom na medzinárodné prihlášky podané v rôznych jazykoch.

(d) Žiadny národný úrad alebo medzivládna organizácia nesmú prijímať ani spracovávať medzinárodné prihlášky podané elektronickou formou alebo elektronickými prostriedkami, ak neoznámia Medzinárodnému úradu, že sú pripravené tak urobiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Administratívnej smernice. Medzinárodný úrad uverejní toto oznámenie vo Vestníku.

(e) Žiadny prijímací úrad, ktorý predložil Medzinárodnému úradu oznámenie podľa odseku (d), nesmie odmietnuť spracovanie medzinárodnej prihlášky podanej elektronickou formou alebo elektronickými prostriedkami, ktorá je v súlade s príslušnými požiadavkami uvedenými v Administratívnej smernici.

89bis.2 Ostatné doklady

Pravidlo 89bis.1 sa použije mutatis mutandis pre ostatné doklady a korešpondenciu, ktorá sa týka medzinárodnej prihlášky.

89bis.3 Odovzdávanie medzi úradmi

Ak je v Zmluve, vo vykonávacom predpise alebo Administratívnej smernici uvedené, že podanie, oznámenie alebo odovzdávanie („podania“) medzinárodnej prihlášky, oznámenia, podania, korešpondencie alebo iného dokumentu jedným národným úradom alebo medzivládnou organizáciou inému úradu alebo orgánu, ak súhlasia obaja, odosielateľ aj príjemca, toto odovzdanie sa môže uskutočniť elektronickou formou alebo elektronickými prostriedkami.

Pravidlo 89ter

Kópia dokladov podaných v papierovej forme v elektronickej forme

89ter.1 Kópia dokladov podaných v papierovej forme v elektronickej forme

Každý národný úrad alebo medzivládny orgán môže umožniť, aby prihlasovateľ, ak medzinárodnú prihlášku alebo iný doklad týkajúci sa medzinárodnej prihlášky podal v papierovej forme, mohol predložiť kópiu v elektronickej forme podľa Administratívnej smernice.

ČASŤ F

Pravidlá, ktoré sa týkajú niekoľkých hláv Zmluvy

Pravidlo 90

Zástupcovia a spoloční zástupcovia

90.1 Ustanovenie zástupcu

(a) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade, osobu, ktorá má právo vystupovať, ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, môže prihlasovateľ ustanoviť za svojho zástupcu na zastupovanie pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš, smie ustanoviť prihlasovateľ ako svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.

(b-bis) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktorá koná ako orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš, môže prihlasovateľ ustanoviť za svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.

(c) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, smie ustanoviť prihlasovateľ ako svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.

(d) Zástupca ustanovený podľa odseku (a) môže, ak nie je v ustanovujúcom dokumente uvedené niečo iné, určiť jedného alebo niekoľkých ďalších zástupcov, aby zastupovali prihlasovateľa ako zástupcovia prihlasovateľa

(i) pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že každá takto ustanovená osoba ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, podľa toho, o ktorý prípad ide,

(ii) osobitne pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš alebo pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že osoba takto ustanovená ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide.

90.2 Spoločný splnomocnenec

(a) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a prihlasovatelia neustanovili zástupcu, ktorý by ich všetkých zastupoval („spoločný zástupca“) podľa pravidla 90.1(a), smie byť jeden z prihlasovateľov, ktorý je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9, ustanovený ostatnými prihlasovateľmi ako ich spoločný splnomocnenec.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a všetci prihlasovatelia neustanovili spoločného zástupcu podľa pravidla 90.1(a) alebo spoločného splnomocnenca podľa odseku (a), bude sa prvý prihlasovateľ, ktorý je uvedený v žiadosti, ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade, považovať za spoločného splnomocnenca všetkých prihlasovateľov.

90.3 Účinky úkonov zástupcov a spoločných zástupcov alebo úkonov voči zástupcom a spoločným zástupcom

(a) Každý úkon zástupcu alebo voči zástupcovi má účinok úkonu prihlasovateľa alebo prihlasovateľov alebo voči dotyčnému prihlasovateľovi alebo prihlasovateľom.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí zástupcovia, ktorí zastupujú rovnakého prihlasovateľa alebo rovnakých prihlasovateľov, bude mať každý úkon týchto zástupcov alebo úkon voči nim účinok úkonu prihlasovateľa alebo prihlasovateľov alebo voči spomenutému prihlasovateľovi alebo prihlasovateľom.

(c) S výhradou pravidla 90bis.5 druhej vety má každý úkon spoločného zástupcu alebo jeho zástupcu, alebo úkon voči nim, účinok úkonu všetkých prihlasovateľov alebo účinok úkonu voči nim.

90.4 Spôsob ustanovenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca

(a) Ustanovenia zástupcu vykoná prihlasovateľ podpísaním žiadosti, návrhu alebo plnomocenstva. Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, vykoná sa ustanovenie spoločného zástupcu alebo spoločného splnomocnenca podpisom žiadosti, návrhu alebo plnomocenstva každého prihlasovateľa, podľa jeho voľby

(b) Okrem pravidla 90.5 plnomocenstvo sa predloží buď prijímaciemu úradu, alebo Medzinárodnému úradu s podmienkou, že ak je plnomocenstvom ustanovený zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (b-bis), (c) alebo (d) (ii), predloží sa plnomocenstvo orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide.

(c) Ak plnomocenstvo nie je podpísané, alebo keď sa požadované plnomocenstvo stratilo, alebo keď údaj týkajúci sa mena alebo adresy ustanovenej osoby nevyhovuje pravidlu 4.4, predpokladá sa, že plnomocenstvo neexistuje, pokiaľ sa nedostatok neodstráni.

(d) Okrem odseku (e) každý prijímací úrad, každý orgán pre medzinárodnú rešerš, každý orgán kompetentný vykonávať doplnkovú rešerš, každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodný úrad sa môžu zrieknuť požiadavky podľa odseku (b), aby sa im predložilo individuálne splnomocnenie, v tomto prípade sa nebude uplatňovať odsek (c).

(e) Ak zástupca alebo splnomocnenec predložil oznámenie o späťvzatí, ktoré sa týka pravidiel 90bis.1 až 90bis.4, požiadavka podľa odseku (b) na individuálne splnomocnenie sa podľa odseku (d) nesmie vziať späť.

90.5 Všeobecné plnomocenstvo

(a) Ustanovenie zástupcu, pokiaľ ide o jednotlivú medzinárodnú prihlášku, možno urobiť v žiadosti, návrhu alebo v oddelenom oznámení s odkazom na existujúce plnomocenstvo ustanovujúce tohto zástupcu, aby zastupoval prihlasovateľa, pokiaľ ide o akúkoľvek medzinárodnú prihlášku, ktorú smie prihlasovateľ podať (t. j. „všeobecné plnomocenstvo“), s podmienkou, že:

(i) všeobecné plnomocenstvo bolo uložené podľa odseku (b), a

(ii) jeho kópia je pripojená k žiadosti, návrhu alebo k oddelenému oznámeniu; táto kópia nemusí byť podpísaná.

(b) Všeobecné plnomocenstvo sa uloží na prijímacom úrade s podmienkou, že ak sa ustanovuje zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (b-bis), (c) alebo (d) (ii), uloží sa na orgáne pre medzinárodnú rešerš alebo na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide.

(c) Ktorýkoľvek prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán kompetentný vykonávať doplnkovú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum sa smie zrieknuť požiadavky podľa odseku (a)(ii) na priloženie kópie plnej moci k žiadosti, návrhu alebo osobitnému oznámeniu, podľa toho, o ktorý prípad ide.

(d) Napriek odseku (c), ak zástupca predloží akékoľvek oznámenie o späťvzatí podľa pravidla 90bis.1 až 90bis.4 prijímaciemu úradu, orgánu pre doplnkovú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum alebo Medzinárodnému úradu, podľa toho, o ktorý prípad ide, zašle kópiu všeobecného plnomocenstva tomuto úradu, orgánu alebo Medzinárodnému úradu.

90.6. Odvolanie a zrieknutie sa

(a) Ustanovenie zástupcu alebo spoločného splnomocnenca môžu odvolať osoby, ktoré ho urobili, alebo ich právni nástupcovia, pričom v takom prípade sa bude ustanovenie ďalšieho zástupcu podľa pravidla 90.1 (d) týmto zástupcom tiež považovať za odvolané. Každé ustanovenie ďalšieho zástupcu podľa pravidla 90.1 (d) môže tiež prihlasovateľ odvolať.

(b) Ustanovenie zástupcu podľa pravidla 90.1 (a) bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok odvolanie každého prvšieho ustanovenia zástupcu vykonaného podľa tohto pravidla.

(c) Ustanovenia spoločného splnomocnenca bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok odvolanie každého prvšieho ustanovenia spoločného splnomocnenca.

(d) Zástupca alebo spoločný splnomocnenec sa môže zriecť svojho ustanovenia oznámením, ktoré podpíše.

(e) Pravidlo 90.4 (b) a (c) platí primerane aj pre listinu obsahujúcu odvolanie alebo zrieknutie sa podľa tohto pravidla.

Pravidlo 90bis

Späťvzatia

90 bis.1. Späťvzatie medzinárodnej prihlášky

(a) Prihlasovateľ môže vziať medzinárodnú prihlášku späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, ak oznámenie o späťvzatí, zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, dôjde do Medzinárodného úradu pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90 bis.2 Späťvzatie určenia

(a) Prihlasovateľ môže vziať určenie ktoréhokoľvek určeného štátu späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority. Späťvzatie určenia štátov, ktoré boli zvolené, bude mať za následok späťvzatie zodpovedajúcej voľby podľa pravidla 90bis.4.

(b) Ak bol určený štát na účely získania tak národného patentu, ako aj regionálneho patentu, bude späťvzatie určenia tohto štátu znamenať len späťvzatie určenia na účely získania národného patentu, s výnimkou prípadu, keď bolo uvedené niečo iné.

(c) Späťvzatie určenia všetkých určených štátov sa bude považovať za späťvzatie medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 90 bis.1.

(d) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(e) Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, keď oznámenie o späťvzatí zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum dôjde do Medzinárodného úradu pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90 bis.3. Späťvzatie uplatnenej priority

(a) Prihlasovateľ môže vziať späť prioritu, ktorú uplatnil v medzinárodnej prihláške podľa článku 8(1), kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak sa v medzinárodnej prihláške uplatnila viac ako jedna priorita, môže prihlasovateľ použiť svoje právo podľa odseku (a), pokiaľ ide o jednu, niekoľko, alebo všetky uplatňované priority.

(c) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(d) Ak späťvzatie uplatnenej priority spôsobí zmenu dátumu priority, potom každá lehota, počítaná od pôvodného dátumu priority, ktorá dosiaľ neuplynula, s výhradou odseku (e), sa bude počítať od dátumu priority, ktorý je výsledkom tejto zmeny.

(e) V prípade lehoty podľa článku 21 (2) (a) môže však Medzinárodný úrad pokračovať v medzinárodnom zverejnení na základe spomenutej lehoty počítanej od pôvodného dátumu podania, ak späťvzatie zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum dostane Medzinárodný úrad po ukončení technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90bis.3bis Späťvzatie žiadosti o doplnkovú rešerš

(a) Prihlasovateľ môže vziať žiadosť o doplnkovú rešerš späť kedykoľvek pred dňom odovzdania správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši alebo vyhlásenia, že sa nevyhotoví žiadna taká správa, prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu podľa pravidla 45bis.8(a)

(b) Späťvzatie bude účinné hneď po prijatí oznámenia adresovaného prihlasovateľom špecifikovanému orgánu pre doplnkovú rešerš alebo medzinárodnému úradu v lehote podľa odseku (a) za predpokladu, že ak oznámenie nedošlo orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš v dostatočnom predstihu, tak, aby sa zamedzilo odovzdaniu správy alebo vyhlásenia podľa odseku (a), oznámenie tejto správy alebo vyhlásenia podľa článku 20(1) uplatneného podľa pravidla 45bis.(8)(b) bude neúčinné.

90 bis.4. Späťvzatia návrhu alebo voľby

(a) Prihlasovateľ môže vziať návrh alebo niektorú alebo všetky voľby späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia adresovaného prihlasovateľom Medzinárodnému úradu.

(c) Ak oznámenie o späťvzatí prihlasovateľ predloží orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, vyznačí tento orgán dátum prijatia na oznámení a postúpi ho ihneď Medzinárodnému úradu. Predpokladá sa, že oznámenie sa predložilo Medzinárodnému úradu v termíne podľa vyznačeného dátumu.

90bis.5 Podpis

Každé oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90bis.1 až 90bis.4 musí podpísať prihlasovateľ. Ak sú dvaja alebo viac prihlasovateľov, vyžaduje sa podpis všetkých. Prihlasovateľ, ktorý sa považuje za spoločného splnomocnenca podľa pravidla 90.2(b), nie je oprávnený podpísať takéto oznámenie v mene ostatných prihlasovateľov.

(b) (zrušené)

(i) (zrušené)

(ii) (zrušené)

(iii) (zrušené)

90bis.6 Účinok späťvzatia

(a) Späťvzatie podľa pravidla 90 bis medzinárodnej prihlášky, určenia, uplatnenia priority, návrhu, alebo voľby nemá žiadny účinok v určenom alebo zvolenom úrade, ak prieskum medzinárodnej prihlášky podľa článku 23 (2) alebo článku 40 (2) sa už začal.

(b) Ak bola medzinárodná prihláška vzatá späť podľa pravidla 90 bis.1, medzinárodné konanie o medzinárodnej prihláške sa preruší.

(b-bis) Ak bola žiadosť o doplnkovú rešerš vzatá späť podľa pravidla 90bis.3bis, orgán, ktorého sa to týka, zastaví vykonanie doplnkovej rešerše.

(c) Ak bol návrh alebo všetky voľby vzaté späť podľa pravidla 90 bis.4, konanie o medzinárodnej prihláške orgán pre medzinárodný predbežný prieskum preruší.

90 bis.7. Oprávnenie podľa článku 37 (4) (b)

(a) Každý zmluvný štát, ktorého národné zákonodarstvo umožňuje, čo je opísané v druhej časti článku 37 (4) (b), musí o tom písomne informovať Medzinárodný úrad.

(b) Oznámenie podľa odseku (a) musí Medzinárodný úrad ihneď zverejniť vo Vestníku a bude platiť pre medzinárodné prihlášky podané viac ako jeden mesiac po dátume tohto zverejnenia.

Pravidlo 91

Oprava zjavných chýb v medzinárodnej prihláške a iných dokumentoch

91.1 Oprava zjavných chýb

(a) Zjavná chyba v medzinárodnej prihláške alebo inom dokumente, ktorý predložil prihlasovateľ, sa môže opraviť v súlade s týmto pravidlom, ak prihlasovateľ o to požiada.

(b) Opravu chyby s výhradou autorizácie musí vykonať „kompetentný orgán", t. j.

(i) v prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo v jej oprave – prijímací úrad,

(ii) v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je kompetentný podľa bodu (iii) – orgán pre medzinárodnú rešerš,

(iii) v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo v zmenách podľa článku 19 alebo 34, ak sa podala žiadosť o medzinárodný predbežný prieskum a nebola vzatá späť ku dňu začatia medzinárodného predbežného prieskumu v súlade s pravidlom 69.1 – orgán pre medzinárodný predbežný prieskum,

(iv) v prípade chyby v dokumente, ktorý nie je uvedený v bodoch (i) až (iii) predložených prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum alebo Medzinárodnému úradu, inej než chyby v anotácii alebo v zmenách podľa článku 19 – týmto úradom, orgánom alebo Medzinárodným úradom, podľa okolností.

(c) Kompetentný orgán musí autorizovať opravu chyby podľa tohto pravidla iba vtedy, ak je kompetentnému orgánu zrejmé, že v príslušnom čase podľa odseku (f) sa ešte niečo plánovalo, než čo sa objavuje v príslušnom dokumente, a že nič iné ako navrhovaná oprava by nemohlo byť plánované.

(d) V prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v oprave alebo ich zmene kompetentný orgán musí na účely odseku (c) vziať do úvahy iba obsah opisu, nárokov a výkresov a prípadne opravu alebo príslušnú zmenu.

(e) V prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo jej opravy alebo v dokumente uvedenom v odseku (b)(iv) kompetentný orgán musí na účely odseku (c) vziať do úvahy iba obsah samotnej medzinárodnej prihlášky a prípadne príslušnú opravu alebo dokument uvedený v odseku (b)(iv) spolu s akýmkoľvek iným dokumentom predloženým so žiadosťou, opravu alebo dokument, prípadne každý prioritný doklad vzťahujúci sa na medzinárodnú prihlášku, ktorá je dostupná orgánu v súlade s administratívnymi smernicami, a každý iný dokument obsiahnutý v spise medzinárodnej prihlášky, ktorý má orgán v príslušnom čase podľa odseku (f).

(f) Príslušný čas na účely odsekov (c) a (e) bude

(i) v prípade chyby v časti medzinárodnej prihlášky k dátumu podania – dátum medzinárodného podania,

(ii) v prípade chyby v dokumente inom než medzinárodná prihláška k dátumu podania vrátane chyby v oprave alebo zmene medzinárodnej prihlášky – dátum predloženia dokumentu.

(g) Chyba nebude opraviteľná podľa tohto pravidla, ak

(i) sa chyba týka vypustenia jedného prvku alebo viacerých prvkov medzinárodnej prihlášky uvedených v článku 3(2) alebo jedného celého listu alebo viacerých celých listov medzinárodnej prihlášky,

(ii) tam, kde ho udeľuje orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v prípade, že sa udelilo pred spracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume;

(iii) tam, kde ho udeľuje Medzinárodný úrad v prípade, že sa udelilo pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu priority.

(h) Ak prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, čo sa zdá ako opraviteľná zjavná chyba v medzinárodnej prihláške alebo inom dokumente, môže vyzvať prihlasovateľa, aby požiadal o opravu podľa tohto pravidla.

91.2 Žiadosti o opravu

Žiadosť o opravu podľa pravidla 91.1 sa predloží kompetentnému orgánu do 26 mesiacov od dátumu priority. Žiadosť musí špecifikovať chybu, ktorá sa má opraviť, a navrhovať opravu a môže, podľa voľby prihlasovateľa, obsahovať aj stručné vysvetlenie. Pravidlo 26.4 sa použije muatis mutandis k navrhovanému spôsobu opravy, ktorý sa musí uviesť.

91.3 Autorizácia a účinok opravy

(a) Kompetentný orgán musí ihneď rozhodnúť, či autorizuje alebo zamietne autorizáciu opravy podľa pravidla 91.1 a ihneď oznámiť prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu autorizáciu alebo zamietnutie a v prípade zamietnutia jeho dôvod. Medzinárodný úrad musí postupovať podľa administratívnych smerníc vrátane oznámenia podľa potreby, prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a určeným a zvoleným úradom autorizáciu alebo zamietnutie.

(b) Ak sa oprava zjavnej chyby autorizovala podľa pravidla 91.1, príslušný dokument sa musí opraviť v súlade s administratívnymi smernicami.

(c) Ak sa autorizovala oprava zjavnej chyby, tak bude účinná

(i) v prípade medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná, k dátumu medzinárodného podania,

(ii) v prípade chyby v inom dokumente ako medzinárodnej prihláške, tak ako bola podaná, vrátane chyby v oprave alebo zmene medzinárodnej prihlášky, k dátumu predloženia dokumentu.

(d) Ak kompetentný orgán odmietne autorizáciu opravy podľa pravidla 91.1, Medzinárodný úrad musí na základe jemu predloženej žiadosti prihlasovateľom v lehote dvoch mesiacov od dátumu odmietnutia a s výhradou zaplatenia zvláštneho poplatku, ktorého výšku fixne stanovia v administratívne smernice, zverejniť žiadosť o opravu, dôvod zamietnutia autorizácie a všetky ďalšie stručné pripomienky, ktoré prihlasovateľ môže predložiť, ak je to možné, spolu s medzinárodnou prihláškou. Kópiu žiadosti, dôvody a pripomienky (ak nejaké sú), sa musia, ak je to možné, zahrnúť do postúpenia podľa článku 20, ak medzinárodná prihláška nebola zverejnená s účinkom podľa článku 64.3.

(e) Opravu zrejmej chyby nemusí vziať do úvahy žiadny určený úrad, v ktorom sa konanie alebo prieskum medzinárodnej prihlášky začal už pred dátumom oznámenia úradu podľa pravidla 91.3(a) o autorizácii opravy kompetentným orgánom.

(f) Určený úrad nemusí vziať do úvahy opravu, ktorá bola oprávnená podľa pravidla 91.1, len ak zistí, že by nedovolil vykonanie opravy podľa pravidla 91.1, ak by bol kompetentným orgánom, za predpokladu, že žiaden určený úrad nezamietne opravu oprávnenú podľa pravidla 91.1 bez toho, aby dal príležitosť prihlasovateľovi vyjadriť sa v lehote primeranej okolnostiam k úmyslu úradu, že nebude brať opravu do úvahy.

Pravidlo 92

Korešpondencia

92.1. Požiadavky týkajúce sa sprievodného listu a podpisu

(a) Každú písomnosť predkladanú prihlasovateľom v priebehu medzinárodného konania podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ nejde o samotnú medzinárodnú prihlášku a pokiaľ táto písomnosť nie je sama listom, treba priložiť k listu, v ktorom sa označí medzinárodná prihláška, ktorej sa týka. List musí prihlasovateľ podpísať.

(b) Ak nie sú splnené požiadavky podľa odseku (a), prihlasovateľ sa upovedomí a vyzve, aby zanedbanie napravil v lehote určenej výzvou. Takto určená lehota bude primeraná okolnostiam; aj keď by táto lehota uplynula neskôr než lehota pre predloženie písomnosti (alebo aj keď lehota pre predloženie písomnosti už uplynula), nesmie byť kratišia než desať dní a dlhšia než jeden mesiac začínajúc od odoslania výzvy. Ak dôjde k náprave zanedbania v lehote určenej výzvou, na zanedbanie sa neprihliada; inak sa prihlasovateľovi oznámi, že sa neprihliada na písomnosť.

(c) Ak sa od požiadaviek podľa odseku (a) odstúpi a na písomnosť prihliadne v medzinárodnom konaní, neprihliada sa už na to, že požiadavky neboli splnené.

92.2 Jazyky

(a) S výnimkou pravidiel 55.1 a 55.3 a odseku (b) tohto pravidla sa musí každý list alebo doklad predkladať prihlasovateľom orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v rovnakom jazyku ako medzinárodná prihláška, ktorej sa to týka; ak sa však preklad medzinárodnej prihlášky odovzdal podľa pravidla 23.1(b) alebo predložil podľa pravidla 55.2, použije sa jazyk tohto prekladu.

(b) Každý list prihlasovateľa určený orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum môže byť v inom jazyku než medzinárodná prihláška, pokiaľ uvedený orgán použitie takého jazyka schválil.

(c) zrušené

(d) Každý list od prihlasovateľa Medzinárodnému úradu musí byť v angličtine, francúzštine alebo inom jazyku zverejnenia, ktorý môžu povoliť Administratívne smernice.

(e) Každý list alebo oznámenie Medzinárodného úradu určené prihlasovateľovi alebo národnému úradu bude vo francúzštine alebo angličtine.

92.3. Poštovné zásielky od národných úradov a medzivládnych organizácií

Každý doklad alebo list pochádzajúci od alebo odovzdávaný národným úradom alebo medzivládnou organizáciou a zakladajúci skutočnosť, od ktorej dátumu začína plynúť lehota podľa Zmluvy alebo podľa tohto Vykonávacieho predpisu, musí sa odoslať leteckou poštou, s podmienkou, že pozemná pošta sa smie použiť namiesto leteckej v tých prípadoch, keď obvykle pozemná pošta dôjde do miesta určenia do dvoch dní od podania, alebo tam, kde služby leteckej pošty nie sú k dispozícii.

92.4 Použitie telegrafu, ďalekopisu, faxu atď.

(a) Doklad tvoriaci medzinárodnú prihlášku a každý neskorší doklad alebo korešpondencia, ktorá sa jej týka, sa smie bez ohľadu na ustanovenie pravidla 11.14 a 92.1(a), ale s výnimkou odseku (h), odovzdávať, ak je to realizovateľné, telegraficky, ďalekopisom, faxom alebo inými komunikačnými prostriedkami, ktorých výsledkom je podanie vytlačeného alebo napísaného dokumetu.

(b) Podpis uvádzaný na doklade odovzdávanom faxom, sa bude na účely Zmluvy a tohto Vykonávacieho predpisu uznávať ako vlastný podpis.

(c) Ak sa prihlasovateľ pokúsi odovzdať doklad niektorým iným prostriedkom než tým, ktorý je uvedený v odseku (a), ale časť alebo celý prijatý doklad je nečitateľný alebo časť dokladu nedošla, bude sa predpokladať, akoby doklad nedošiel, pokiaľ je prijatý doklad nečitateľný alebo pokus o odovzdanie neuspel. Národný orgán alebo medzivládna organizácia bude ihneď informovať prihlasovateľa.

(d) Každý národný úrad alebo medzivládna organizácia môžu požadovať, aby originál dokladu, predkladaného ktorýmkoľvek z prostriedkov podľa odseku (a) a sprevádzajúci list identifikujúci toto prvšie podanie, sa poskytli do 14 dní od dátumu predloženia, s podmienkou, že táto požiadavka bola oznámená Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad túto informáciu zverejnil vo Vestníku. V oznámení musí byť uvedené, či sa táto požiadavka týka všetkých alebo len určitých druhov dokladov.

(e) Ak prihlasovateľ opomenie predložiť originál dokladu, ako sa požaduje v odseku (d), môže dotyčný národný úrad alebo medzivládna organizácia, v závislosti od druhu predkladaného dokladu a s ohľadom na pravidlá 11 a 26.3,

(i) vzdať sa požiadavky podľa odseku (d) alebo

(ii) vyzvať prihlasovateľa, aby predložil v primeranej lehote určenej vo výzve, originál predkladaného dokumentu, s podmienkou, že keď predkladaný doklad obsahuje vady alebo ukazuje, že originál obsahuje vady, vo vzťahu ku ktorým môže národný úrad alebo medzivládna organizácia vydať výzvu na opravu, tento úrad alebo organizácia môžu takú výzvu vydať navyše alebo namiesto postupu podľa položky (i) alebo (ii).

(f) Ak sa nepožaduje podľa odseku (d) predloženie originálu dokladu, ale národný úrad alebo medzivládna organizácia považujú za nevyhnutné, aby dostali originál uvedeného dokumentu, môžu vydať výzvu podľa odseku (e) (ii).

(g) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve podľa odseku (e) (ii) alebo (f):

(i) keď je uvedeným dokumentom medzinárodná prihláška, bude sa táto považovať za späťvzatú a prijímací úrad o tom vydá vyhlásenie;

(ii) keď je uvedeným dokumentom doklad nasledujúci za medzinárodnou prihláškou, bude sa predpokladať, že tento doklad nebol predložený.

(h) Žiadny národný úrad alebo medzivládna organizácia nemusí prijať doklad predložený prostriedkami podľa odseku (a), pokiaľ neoznámil Medzinárodnému úradu, že je pripravený také dokumenty prijímať týmito prostriedkami, a Medzinárodný úrad túto informáciu nezverejnil vo Vestníku.

Pravidlo 92bis

Záznam zmien určitých údajov v žiadosti alebo návrhu

92bis.1 Záznam zmien Medzinárodným úradom

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo prijímacieho úradu zaznamená Medzinárodný úrad zmeny týchto údajov v žiadosti alebo v návrhu:

(i) osoba, meno, pobyt, občianstvo alebo adresa prihlasovateľa;

(ii) osoba, meno alebo adresa zástupcu, spoločného splnomocnenca alebo vynálezcu.

(b) Medzinárodný úrad nezaznamená požadovanú zmenu, ak žiadosť o záznam prijal po uplynutí 30 mesiacov od dátumu priority.

PRAVIDLO 93

UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV A SPISOV

93.1 Prijímací úrad

Prijímací úrad uchováva záznamy a spisy týkajúce sa medzinárodnej prihlášky alebo zamýšľanej medzinárodnej prihlášky včítane prijímacieho vyhotovenia po dobu najmenej 10 rokov od dátumu medzinárodného podania, alebo ak dátum medzinárodného podania nebol uznaný, od dátumu, keď došla.

93.2 Medzinárodný úrad

(a) Medzinárodný úrad uchováva spis včítane archívneho vyhotovenia medzinárodnej prihlášky po dobu najmenej 30 rokov od dátumu, keď došlo archívne vyhotovenie.

(b) Základné záznamy Medzinárodného úradu sa uchovávajú bez časovného obmedzenia.

93.3 Orgány pre medzinárodnú rešerš a orgány pre medzinárodný predbežný prieskum

Orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum uchováva spis medzinárodnej prihlášky, ktorú dostal, po dobu najmenej 10 rokov od dátumu medzinárodného podania.

93.4 Reprodukcia

Na účely tohto pravidla sa záznamy, kópie a spisy môžu uchovávať ako fotografické, elektronické a iné reprodukcie za predpokladu, že reprodukcie sú také, aby sa splnila povinnosť uchovávať záznamy, kópie a spisy podľa pravidla 93.1 až 93.3.

Pravidlo 93bis

Spôsob podania dokumentov

93bis.1 Postúpenie na požiadanie; postúpenie prostredníctvom digitálnej knižnice

(a) Ak Zmluva, tieto pravidlá alebo Administratívne smernice umožňuje Medzinárodnému úradu komunikovanie, oznámenie alebo odovzdanie („podanie“) medzinárodnej prihlášky, oznámenia, podania a korešpondenciu alebo iný dokument („dokument“) postúpiť určenému alebo zvolenému úradu, takáto komunikácia sa uskutoční iba na základe žiadosti príslušného úradu a v lehote stanovenej týmto úradom. Táto žiadosť sa môže podať s ohľadom na individuálnu špecifikáciu dokumentov alebo špecifikáciu tried, alebo tried dokumentov.

(b) Podanie podľa odseku (a), ak s tým súhlasil Medzinárodný úrad a určený alebo príslušný zvolený úrad, považuje sa za vykonané v lehote, keď Medzinárodný úrad sprístupní dokument tomuto úradu v elektronickej forme z digitálnej knižnice v súlade s Administratívnymi smernicami, z ktorej má úrad oprávnenie získať tento dokument.

Pravidlo 94

Prístup ku spisom

94.1 Prístup k spisu uchovávanému Medzinárodným úradom

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo inej ním oprávnenej osoby dodá Medzinárodný úrad po zaplatení nákladov kópiu akýchkoľvek dokladov, ktoré obsahujú jeho spisy.

(b) Medzinárodný úrad musí na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou článku 38 a odsekov (d) až (g), poskytnúť kópie každého dokumentu obsiahnutého v jeho spise. Poskytnutie kópií môže byť predmetom peňažnej náhrady nákladov za služby.

(d) Medzinárodný úrad nesmie umožniť prístup k akejkoľvek informácii obsiahnutej v jeho spise, ktorý bol vylúčený zo zverejnenia podľa pravidla 48.2(l), a k žiadnemu dokumentu obsiahnutému v jeho spise, ku ktorému sa vzťahuje žiadosť podľa tohto pravidla.

(e) Na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa Medzinárodný úrad nesmie umožniť prístup k žiadnej informácii obsiahnutej v jeho spise a k žiadnemu dokumentu obsiahnutému v jeho spise, ku ktorému sa vzťahuje taká žiadosť, ak zistí, že

(i) táto informácia zjavne neslúži na účely informovania verejnosti o medzinárodnej prihláške,

(ii) prístup verejnosti k tejto informácii by bol zjavne na ujmu osobným alebo ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a

(iii) neprevláda záujem verejnosti mať prístup k tejto informácii.

Pravidlo 26.4 sa uplatní mutatis mutandis, pokiaľ ide o spôsob, akým prihlasovateľ musí predložiť informáciu, ktorá je predmetom žiadosti podľa tohto odseku.

(f) Ak Medzinárodný úrad vylúčil informáciu z prístupu verejnosti v súlade s odsekmi (d) alebo (e) a táto informácia je tiež obsiahnutá v spise medzinárodnej prihlášky uchovávanej prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom stanoveným pre doplnkovú rešerš alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, Medzinárodný úrad musí ihneď podľa toho informovať tento úrad a orgán.

(g) Medzinárodný úrad nesmie umožniť prístup k akémukoľvek dokumentu obsiahnutému vo svojom spise, ktorý bol pripravený výhradne pre interné použitie Medzinárodného úradu.

(c) Medzinárodný úrad zašle, ak ho požiada zvolený úrad, kópie správ o medzinárodnom predbežnom prieskume podľa odseku (b) v mene tohto úradu. Medzinárodný úrad bez odkladu zverejní detaily každej žiadosti vo vestníku.

94.1bis Prístup k spisu uchovávanému prijímacím úradom

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo ktorejkoľvek osoby splnomocnenej prihlasovateľom prijímací úrad môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(b) Prijímací úrad môže na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou odseku (c), umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(c) Prijímací úrad nesmie umožniť prístup podľa odseku (b) k akejkoľvek informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(l) alebo z prístupu verejnosti v súlade s pravidlom 94.1(d) alebo (e).

94.1ter Prístup k spisu uchovávanému orgánom pre medzinárodnú rešerš

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo akejkoľvek osoby splnomocnenej prihlasovateľom orgán pre medzinárodnú rešerš môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(b) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže na žiadosť akejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou odseku (c), umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému vo jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(c) Orgán pre medzinárodnú rešerš nesmie umožniť prístup podľa odseku (b) k žiadnej informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(l) alebo z prístupu verejnosti v súlade s pravidlom 94.1(d) alebo (e).

(d) Odseky (a) až (c) sa uplatnia mutatis mutandis pre orgán menovaný pre doplnkovú rešerš.

94.2 Prístup k spisu uchovávanému orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo ktorejkoľvek osoby splnomocnenej prihlasovateľom orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(b) Na žiadosť ktoréhokoľvek určeného úradu, ale nie pred vypracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, a s výnimkou odseku (c), môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum umožniť prístup ku každému dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(c) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nesmie umožniť prístup podľa odseku (b) k žiadnej informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(1) alebo z prístupu verejnosti v súlade s pravidlom 94.1(d) alebo (e).

94.2bis Prístup k spisu uchovávanému určeným úradom

Ak vnútroštátne právo uplatňované určeným úradom dovoľuje prístup tretím stranám k spisu národnej prihlášky, tento úrad môže povoliť prístup k akýmkoľvek dokumentom, ktoré sa týkajú medzinárodnej prihlášky, obsiahnutým v jeho spise v rovnakom rozsahu, ako to stanovuje vnútroštátne právo pre prístup k spisu národnej prihlášky, ale nie pred najskorším z dátumov, ktoré sú uvedené v článku 30(2)(a). Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

94.3 Prístup k spisu uchovávanému zvoleným úradom

Ak vnútroštátne právo uplatňované zvoleným úradom dovoľuje prístup tretím stranám k spisu národnej prihlášky, takýto úrad môže povoliť prístup k akýmkoľvek dokumentom, ktoré sa týkajú medzinárodnej prihlášky, vrátane každého dokumentu, ktorý sa týka medzinárodného predbežného prieskumu, obsiahnutého v jeho spise, v rovnakom rozsahu, ako stanovuje vnútroštátne právo pre prístup k spisu národnej prihlášky, ale nie pred najskorším z dátumov, ktoré sú uvedené v článku 30(2)(a). Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

Pravidlo 95

Informácie a preklady z určených a zo zvolených úradov

95.1 Informácie týkajúce sa udalostí v určených a vo zvolených úradoch

Každý určený alebo zvolený úrad oznámi Medzinárodnému úradu tieto informácie týkajúce sa medzinárodných prihlášok v lehote dvoch mesiacov alebo hneď, ako je to primerane možné, po tom, ako sa vyskytne niektorá z nasledujúcich udalostí:

(i) po úkonoch prihlasovateľa vykonaných podľa článku 22 alebo 39 deň vykonania týchto úkonov a číslo každej národnej prihlášky, ktoré bolo pridelené medzinárodnej prihláške,

(ii) ak určený alebo zvolený úrad explicitne zverejní medzinárodnú prihlášku podľa svojej legislatívy alebo praxe, číslo a dátum národného zverejnenia,

(iii) ak je udelený patent, dátum udelenia patentu a ak určený alebo zvolený úrad explicitne zverejní medzinárodnú prihlášku vo forme, v ktorej je udelený podľa vnútroštátneho práva, číslo a dátum národného zverejnenia.

95.2 Dodávky kópií prekladov

(a) Na žiadosť Medzinárodného úradu mu každý určený alebo zvolený úrad zašle kópiu prekladu medzinárodnej prihlášky, ak ho tomuto úradu predložil prihlasovateľ.

(b) Medzinárodný úrad môže na žiadosť a pod podmienkou uhradenia výdavkov dodať komukoľvek kópie prekladov, ktoré mu došli podľa odseku (a).

Pravidlo 96

Sadzobník poplatkov

96.1 Sadzobník poplatkov pripojený k Vykonávaciemu predpisu

Výška poplatkov podľa pravidiel 15, 45bis.2 a 57 sa uvádza vo švajčiarskej mene. Je určená sadzobníkom poplatkov pripojeným k tomuto Vykonávaciemu predpisu, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou.

SADZOBNÍK POPLATKOV

PoplatkySuma
1. Poplatok za medzinárodné podanie: (pravidlo 15.2)1 330,- švajčiarskych frankov plus
15,- švajčiarskych frankov
za každý list nad 30 listov,
2. manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš: (pravidlo 45bis.2)200,- švajčiarskych frankov,
3. manipulačný poplatok: (pravidlo 57.2)200,- švajčiarskych frankov.

Zľavy

4. Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s administratívnymi smernicami podaná

(a) v elektronickej forme, žiadosť nie je kódovaná v znakovom formáte:100,- švajčiarskych frankov,
(b) v elektronickej forme, žiadosť je kódovaná v znakovom formáte:200,- švajčiarskych frankov,
(c) v elektronickej forme, žiadosť, opis, nároky a anotácia sú kódované v znakovom formáte:300,- švajčiarskych frankov.

5. Medzinárodný poplatok za podanie podľa bodu 1 (prípadne znížený podľa bodu 4), manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš podľa bodu 2 a manipulačný poplatok podľa bodu 3 sú znížené o 90 %, ak je medzinárodná prihláška podaná

(a) prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom a má bydlisko v štáte, uvedenom ako štát, ktorého hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 25 000 USD (podľa údajov o priemernej hodnote hrubého domáceho produktu na obyvateľa za ostatných desať rokov uvedených v konštantných hodnotách amerického dolára v roku 2005 zverejnených Organizáciou Spojených národov) a ktorého štátni občania a obyvatelia, ktorí sú fyzickými osobami, podali menej než desať medzinárodných prihlášok za rok (na milión obyvateľov) alebo menej než 50 medzinárodných prihlášok za rok (v absolútnych číslach) podľa ostatného päťročného priemeru počtu podaní za rok zverejneného Medzinárodným úradom, alebo

(b) prihlasovateľom, či je, alebo nie je fyzickou osobou, ktorý je občanom a má bydlisko v štáte, ktorý podľa klasifikácie Organizácie Spojených národov je uvedený prinajmenšom ako rozvinutá krajina,

za predpokladu, že v čase podania medzinárodnej prihlášky neexistujú žiadni majitelia medzinárodnej prihlášky, ktorí by nespĺňali kritériá uvedené v písmene (a) alebo (b) a za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, musí každý z nich spĺňať kritériá stanovené v písmene (a) alebo (b). Zoznamy štátov uvedené v písmene (a) a (b)3 bude aktualizovať, podľa smerníc vypracovaných Zhromaždením, generálny riaditeľ prinajmenšom každých päť rokov. Kritériá stanovené v písmenách (a) a (b)3 bude Zhromaždenie revidovať najmenej každých päť rokov.

3 Poznámka editora: Prvé zo štátov boli zverejnené vo Vestníku 12. februára 2015, str. 32 (pozri www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html)

ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA NADOBUDNUTIA PLATNOSTI A PRECHODNÉ OPATRENIA

(1) Zmeny lehôt stanovených v článku 22(1) s výnimkou odsekov (2) a (3) nadobudnú platnosť 1. apríla 2002. Zmeny sa zatiaľ budú aplikovať na určené úrady, ktorých sa to týka, na všetky medzinárodné prihlášky, pokiaľ ide o uplynutie 20-mesačnej lehoty od dátumu priority, ktorá uplynie k dátumu alebo po dátume nadobudnutia platnosti zmien vo vzťahu k tomuto úradu, a pokiaľ ide o úkony podľa článku 22(1), ktoré prihlasovateľ nevykonal.

(2) Ak 3. októbra 2001 ktorákoľvek z týchto zmien nie je zlučiteľná s národným zákonom, ktorý sa uplatňuje v úrade, nebude sa vzťahovať na tento úrad dovtedy, kým nebude zlučiteľná s týmto zákonom, za predpokladu, že dotknutý úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 31. januára 2002. Medzinárodný úrad prijaté oznámenie promptne zverejní vo vestníku.

(3) Každé oznámenie zaslané Medzinárodnému úradu podľa odseku (2) môže byť kedykoľvek vzaté späť. Takéto späťvzatie Medzinárodný úrad promptne zverejní vo vestníku a zmeny nadobudnú platnosť dva mesiace od dátumu zverejnenia alebo skôr, alebo neskôr od dátumu, ktorý sa môže uviesť v oznámení o späťvzatí.

(4) Každému zmluvnému štátu, ktorého národný zákon nie je zlučiteľný so zmenami, sa odporúča, aby bezodkladne novelizoval zákon tak, aby bol zlučiteľný so zmenami, aby nemusel predkladať oznámenie podľa odseku (2), alebo ak je toto oznámenie nutné, aby mohlo byť následne vzaté späť čím skôr podľa odseku (3).

(5) Zmeny pravidla 90bis nadobudnú platnosť 1. apríla 2002.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

2) Pravidlo 94 sa v plnom znení bude aplikovať iba na medzinárodné prihlášky podané 1. júla 1998 a po tomto dátume. Pravidlo 94 nadobudne platnosť pred 1. júlom 1998 a bude sa aplikovať po tomto dátume na medzinárodné prihlášky podané pred týmto dátumom.

3) Sadzobník poplatkov na tejto strane nadobudne platnosť 1. januára 1998. S platnosťou od 1. júla 1998 bude novelizovaný tak, že sa zruší bod 3 a prečísluje sa bod 4 na bod 3 (pozri sadzobník poplatkov platný od 1. júla 1998).

4) Nová suma základného poplatku a poplatku za určenie platí iba pre medzinárodné prihlášky podané od 1. januára 1998 a po tomto dátume.

5) Výška poplatkov uvedená na tejto strane nadobudne platnosť 1. júla 1998.

6) Nový základný poplatok a poplatok za určenie platia iba za medzinárodné prihlášky podané 1. januára 1998 alebo po tomto dátume.

7) Pozri aj pravidlo 15.5(a) pre potvrdzovací poplatok, ktorý je tiež splatný.