Predpisy v roku 1957

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1957 Zb. Vyhláška ministerstva spravodlivosti o úplnom znení trestného zákona 06.01.1957
2/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch 01.02.1957
3/1957 Zb. Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly 01.01.1957
4/1957 Zb. Nariadenie o organizácii filmového podnikania 01.01.1957
5/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť národných výborov vo veciach výkupu poľnohospodárskych výrobkov a zjednocujú predpisy na tomto úseku 01.01.1957
6/1957 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o hospodárskych stavebných zmluvách 01.03.1957
7/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov 01.01.1957
8/1957 Zb. Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch 15.03.1957
9/1957 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov 20.05.1957
10/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch 20.05.1957
11/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov 16.03.1957
12/1957 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o voľbách do národných výborov 31.03.1957
13/1957 Zb. Zákon o čestnom odznaku „Materstvo" 16.03.1957
14/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb. 01.04.1957
15/1957 Zb. Nariadenie o odmenách k štátnym cenám Klementa Gottwalda 16.03.1957
16/1957 Zb. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám J. A. Komenského v roku 1957 16.03.1957
17/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 01.01.1957
18/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti 23.03.1957
19/1957 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 07.04.1957
20/1957 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti 07.03.1957
21/1957 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia
22/1957 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice 01.05.1957
23/1957 Zb. Zákon o podnikových fondoch pracujúcich 01.01.1957
24/1957 Zb. Zákon o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve 10.05.1957
25/1957 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1957 01.01.1957
26/1957 Zb. Zákon o notárskych poplatkoch 01.07.1957
27/1957 Zb. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám 250. výročia založenia inžinierskych škôl v Prahe 21.05.1957
28/1957 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti vysokých škôl a ich zložiek 13.06.1957
29/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954 28.06.1957
30/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch 01.07.1957
31/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok 18.07.1957
32/1957 Zb. Zákon o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách 01.09.1957
33/1957 Zb. Zákon o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl 01.09.1957
34/1957 Zb. Zákon o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch 15.08.1957
35/1957 Zb. Zákon o technickej normalizácii 15.08.1957
36/1957 Zb. Zákon o voľbách sudcov a sudcov z ľudu ľudových a krajských súdov a o úprave niektorých ich pomerov 29.07.1957
37/1957 Zb. Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov ľudových a krajských súdov 29.07.1957
38/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach so Záverečným protokolom 13.08.1957
39/1957 Zb. Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc 01.07.1957
40/1957 Zb. Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení Pomocníkov Pohraničnej stráže 30.07.1957
41/1957 Zb. Zákon o využití nerastného bohatstva (banský zákon) 01.01.1958
42/1957 Zb. Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu 15.06.1957
43/1957 Zb. Nariadenie o vynálezoch 15.08.1957
44/1957 Zb. Nariadenie o objavoch 15.08.1957
45/1957 Zb. Nariadenie o zlepšovacích návrhoch 15.08.1957
46/1957 Zb. Nariadenie o technickej normalizácii 15.08.1957
47/1957 Zb. Nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs 16.08.1957
48/1957 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí 1 Kčs 16.08.1957
49/1957 Zb. Nariadenie o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 01.01.1958
50/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ministerstvo pracovných síl a Povereníctvo pracovných síl 01.09.1957
51/1957 Zb. Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany o registri trestov 01.09.1957
52/1957 Zb. Nariadenie ministra financií o ďalšej zmene nariadenia o správnych poplatkoch 15.08.1957
53/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o Československej akadémii vied 12.11.1957
54/1957 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách 12.11.1957
55/1957 Zb. Zákon o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 16.11.1957
56/1957 Zb. Zákon o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe 16.11.1957
57/1957 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými občanmi 16.11.1957
58/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne 28.11.1957
59/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na poli sociálnej politiky so Záverečným protokolom 13.12.1957
60/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky 13.12.1957
61/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 13.12.1957
62/1957 Zb. Nariadenie o novej organizácii rozhlasu a televízie 02.12.1957
63/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín 02.12.1957
64/1957 Zb. Nariadenie o miestnej bezpečnosti 01.01.1958
65/1957 Zb. Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov 01.01.1958
66/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov 24.12.1957
67/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi 24.12.1957
68/1957 Zb. Zákon o umelom prerušení tehotnosti 30.12.1957
69/1957 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959 01.01.1958
70/1957 Zb. Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa 30.12.1957
71/1957 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani 01.01.1958
72/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948 14.01.1958
73/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948 14.01.1958
74/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 14.01.1958
75/1957 Zb. Zákon o občianskych preukazoch 01.03.1958
76/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom 01.03.1958
79/1957 Zb. Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) 01.01.1958
80/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) 01.01.1958
81/1957 Zb. Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti 31.12.1957
82/1957 Zb. Zákon o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave 31.12.1957
Presunúť na začiatok