Nariadenie č. 52/1957 Zb.Nariadenie ministra financií o ďalšej zmene nariadenia o správnych poplatkoch

Čiastka 27/1957
Platnosť od 31.10.1957 do31.12.1960
Účinnosť od 01.10.1957 do31.12.1960
Zrušený 160/1960 Zb.
Redakčná poznámka

vynímajúc ustanovenie čl. I č. 2, ktoré nadobúda účinnosť 15. augustom 1957

52

Nariadenie ministra financií

z 9. októbra 1957

o ďalšej zmene nariadenia o správnych poplatkoch

Minister financií nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Nariadenie ministra financií č. 60/1955 Zb. o správnych poplatkoch v znení nariadenia č. 71/1956 Zb. (ďalej len „nariadenie“) sa mení takto:

1. V sadzobníku I sa menia ustanovenia položky 79 písm. b) a položky 116. Nové znenie týchto ustanovení je v prílohe, ktorá je súčasťou tohto nariadenia.

2. Sadzobník III sa mení podľa prílohy, ktorá je súčasťou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1957, vynímajúc ustanovenie čl. I č. 2, ktoré nadobúda účinnosť 15. augustom 1957.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.


Sadzobník I

správnych poplatkov vyberaných výkonnými orgánmi národných výborov a inými orgánmi štátnej správy, s výnimkou orgánov vyberajúcich poplatky podľa sadzobníkov II až VI

Oddiel G

Cestná premávka a doprava

Pol.Predmet poplatkuPoplatok, ak ide o
automobil alebo traktor Kčsmotocykel alebo príves Kčs
79b) v iných než pod písm. a) uvedených prípadoch
ak ide o motorové kolo s obsahom do 50 ccm
300
-
100
10

Oddiel N

Finančná správa

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
116Povolenie vecnej lotérie, z hernej istiny10 %,
najmenej však 40 Kčs

Sadzobník III

správnych poplatkov vyberaných v konaní o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatky podľa pol. 2, 5, 6, 9, 10 a 12 sú zročné bez vyrubenia pri predložení podania, ktorým sa má začať konanie. Platí sa kolkovými známkami, ktoré sa nalepia na podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku (§ 7 ods. 1 zákona); ak sa platí však na písomnú výzvu poplatok prevyšujúci 100 Kčs, platí sa na účet Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu (ďalej len „Úrad“).

2. Okrem prípadu uvedeného v poznámke 2 k oddielu B nemožno poplatky podľa tohto sadzobníka ani znížiť, ani odpustiť. Na ich zaplatenie nemožno povoliť splátky.

3. Poplatky podľa tohto sadzobníka nemožno vrátiť, vynímajúc prípady uvedené v oddiele B a prípady, v ktorých poplatník zaplatil na poplatok viacej, než bol povinný (§ 11 ods. 1 č. 4 nariadenia).

Oddiel A

Spoločný pre konanie o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
1Overenie neúradného odpisu vyžiadané účastníkom konania, za každú i len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overuje, a to 
 a) ak sa overuje odpis cudzojazyčnej listiny4
 b) inak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Oddiel B

Vynálezy

Poznámky k celému oddielu:

1. Pre poplatky podľa tohto oddielu je nerozhodné, či ide o patent samostatný alebo závislý.

2. Poplatníci, u ktorých sú podľa rozhodnutia Úradu splnené podmienky pre odpustenie poplatku podľa § 10 ods. 3 zákona a § 10 nariadenia, sú od poplatkov podľa tohto oddielu oslobodení. Oslobodenie zanikne, ak uzavrie majiteľ patentu zmluvu o využití vynálezu; v tom prípade je poplatník povinný platiť poplatky zročné po uzavretí tejto zmluvy.

3. Od poplatku podľa tohto oddielu sú oslobodené:

a) úkony týkajúce sa patentov, ktoré sú celkom alebo sčasti v majetku štátu, alebo ku ktorým štát alebo podnik štátneho socialistického sektora nadobudol podľa doterajších predpisov výlučné právo vynález používať a ním voľne nakladať;

b) úkony týkajúce sa vynálezov, ktorých predmet je podľa zákona alebo preto, že vynález bol odovzdaný štátu, oprávnený využívať štát. Toto oslobodenie sa vzťahuje na poplatky zročné po dni, keď bol vynález odovzdaný štátu;

c) úkony, o ktoré požiada majiteľ patentu na vyzvanie Úradu.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
2Konanie o prihláške vynálezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
 Poznámka:
Od poplatku je oslobodené konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol urobený za okolností uvedených v § 2 ods. 3 zákona č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích
návrhoch, a konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol súčasne s prihláškou odovzdaný štátu.
 
3Udelený patent na vynález, ročný poplatok podľa doby platnosti patentu, a to: 
 za 1. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 2. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 3. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 4. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 5. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 6. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 7. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 8. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 9. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 10. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 11. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 12. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 13. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 14. rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 15. rok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
 Poznámky:
1. Ročné poplatky platí majiteľ patentu; môže ich platiť i pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Ročné poplatky sú zročné bez vyrubenia každý rok vopred, a to vždy pätnásteho dňa v mesiaci, najbližšie nasledujúceho po dni, ktorým sa začína platnosť patentu. Ak sa začína platnosť patentu pätnásteho dňa v mesiaci, je poplatok zročný pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca. Ročné poplatky možno zaplatiť aj za niekoľko alebo za všetkých 15 rokov naraz vopred.
3. Ak nie sú ročné poplatky (prípadne i s prirážkou podľa poznámky 4) zaplatené do 6 mesiacov odo dňa zročnosti, patent zanikne dňom zročnosti poplatku [§ 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 34/1957 Zb.]. Nezaplatenie ročných poplatkov za dobu od začiatku platnosti patentu do konca poplatkového roku, v ktorom bolo doručené rozhodnutie o udelení patentu, má tento účinok len vtedy, ak nie sú uvedené poplatky zaplatené najneskoršie do pätnásteho dňa v mesiaci, najbližšie nasledujúceho po dni, ktorým uplynie lehota 6 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o udelení patentu.
4. Ak sa zaplatí ročný poplatok (jeho časť) po dni zročnosti (poznámka 2), musí byť zároveň s ním zaplatená prirážka vo výške poplatku (nezaplatenej časti poplatku). Táto prirážka sa však neplatí pri poplatkoch za dobu od začiatku platnosti patentu do konca poplatkového roku, v ktorom bolo doručené rozhodnutie o udelení patentu, a za poplatkový rok po tomto poplatkovom roku bezprostredne nasledujúci, ak boli všetky tieto poplatky zaplatené v lehote určenej v druhej vete poznámky 3.
5. Ročné poplatky sa platia na účet Úradu.
6. Zaplatené ročné poplatky za udelený patent, ktorý zanikol tým, že sa ho jeho majiteľ vzdal, alebo ktorý bol zrušený, vrátia sa na žiadosť, pokiaľ v čase, keď patent zanikol alebo bol zrušený, neboli ešte zročné.
 
4Tlač patentového spisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
 Poznámky:
1. Poplatok platí majiteľ patentu; môže ho platiť i pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho
prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Poplatok je zročný v lehote určenej písomnou výzvou Úradu na zaplatenie poplatku.
 
5Konanie o žiadosti za zápis zmluvy o využití vynálezu alebo za zápis prevodu práva udeliť súhlas na využitie vynálezu do patentového registra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
6Konanie o žiadosti o určenie, či sa porušuje alebo neporušuje patent uvedený v žiadosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
7Vydanie osvedčenia o práve prednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
8Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) úradného vyhotovenia (patentovej listiny, osvedčenia a pod.), ďalej vydanie úradného odpisu alebo výpisu (jednoduchého i overeného) z úradných záznamov, registrov, listín a spisov na žiadosť, za každú i len začatú stranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Oddiel C

Ochranné známky

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
9Konanie 
 a) o prihláške ochrannej známky i s jej prípadným zápisom do registra ochranných známok100
 b) o žiadosti za obnovu zápisu ochrannej známky i s prípadným zápisom200
 c) o žiadosti za zápis prevodu ochrannej známky alebo o súhlas na prevod ochrannej známky i s prípadným zápisom20
 d) o návrhu na výmaz ochrannej známky alebo o návrhu zisťovacom40
 Poznámka k písm. b):
Ak je žiadosť za obnovu podaná po uplynutí ochrannej doby, zvyšuje sa celý poplatok o 20 Kčs.
 
10Konanie o žiadosti za medzinárodný zápis jednej ochrannej známky 20
a za každú ďalšiu do tej istej žiadosti pojatú známku 10 Kčs.
11Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) osvedčenia o zápise ochrannej známky, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných známok20

Oddiel D

Chránené vzory

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
12Konanie
a) o prihláške chráneného vzoru k zápisu do registra chránených vzorov i s prípadným zápisom
40
 b) o žiadosti za zápis prevodu chráneného vzoru20
 c) o žiadosti za zápis práva na používanie chráneného vzoru (licencia)20
 d) o návrhu na výmaz chráneného vzoru alebo o návrhu zisťovacom40
13Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) osvedčenia o zápise chráneného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra chránených vzorov20