Nariadenie vlády č. 47/1957 Zb.Nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs

Čiastka 24/1957
Platnosť od 16.08.1957 do31.12.2007
Účinnosť od 16.08.1957 do31.12.2007
Zrušený 211/1993 Z. z.

OBSAH

47

Vládne nariadenie

z 23. júla 1957

o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Sústava zákonných peňazí sa doplňuje mincami 1 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.