Nariadenie č. 51/1957 Zb.Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany o registri trestov

(v znení č. 66/1958 Zb.)

Čiastka 26/1957
Platnosť od 01.09.1957 do31.12.1961
Účinnosť od 06.11.1958 do31.12.1961
Zrušený 151/1961 Zb.

51

Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany

z 23. augusta 1957

o registri trestov

Minister spravodlivosti, minister vnútra a minister národnej obrany nariaďujú podľa § 414 ods. 1 zákona č. 64/1956 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) a podľa § 94 zákona č. 89/1950 Zb. o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny):


§ 1

Register trestov vedie Generálna prokuratúra.

§ 2

(1) Do registra trestov sa zapisujú:

a) hlavné tresty právoplatne uložené za trestné činy,

b) upustenie od potrestania pri trestných činoch (§§ 17a a 58 trestného zákona),

c) tresty odňatia slobody, nápravného opatrenia, verejného pokarhania a pokuty prevyšujúce 500 Kčs, právoplatne uložené súdom za priestupky,

d) tresty nápravného opatrenia uložené výkonným orgánom rady národného výboru za priestupok, ak bolo nápravné opatrenie premenené na trest odňatia slobody.

(2) Do registra trestov sa zapisujú aj všetky tresty vedľajšie uložené popri trestoch uvedených v odseku 1.

(3) Na rozkaz ministra spravodlivosti sa zapisujú do registra trestov tiež tresty uložené cudzozemskými súdmi.

§ 3

Zápisy týkajúce sa osôb, ktoré zomreli, alebo osôb starších ako 80 rokov, sa z registra trestov odstránia.

§ 4

Súdy a iné štátne orgány sú povinné oznamovať Generálnej prokuratúre všetky skutočnosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.

§ 5

(1) Štátnemu orgánu alebo inej organizácii socialistického sektora alebo osobe, ktorej sa zápis týka, sa vydá na ich žiadosť výpis z registra trestov.

(2) Vo výpise z registra trestov sa uvedú tieto doteraz nezahladené hlavné tresty spolu s trestami vedľajšími uloženými popri nich:

a) tresty odňatia slobody uložené nepodmienečne a trest smrti,

b) tresty nápravného opatrenia, ak bolo nápravné opatrenie premenené na trest odňatia slobody,

c) tresty odňatia slobody podmienečne odložené, ak bol nariadený výkon trestu.

(3) Vo výpise z registra trestov sa ďalej uvedú spolu s trestami vedľajšími:

a) tresty nápravného opatrenia uložené súdom, pokiaľ nápravné opatrenie nebolo ešte vykonané,

b) tresty odňatia slobody podmienečne odložené, pokiaľ sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, ako by nebol odsúdený.

(4) Vo výpise z registra trestov sa však neuvádzajú tresty uvedené v odseku 2 uložené za priestupok, ak od ich výkonu alebo odpustenia uplynul čas jedného roku.

§ 6

Na účely trestného konania sa vydá súdu, prokurátorovi, vyšetrovaciemu orgánu (§ 172 trestného poriadku), Ministerstvu spravodlivosti alebo výkonnému orgánu rady národného výboru odpis registra trestov.


§ 7

Nariadenie ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra č. 103/1953 Zb. o registri trestov sa zrušuje.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1957.


Dolanský v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.