Vyhláška č. 61/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 30/1957
Platnosť od 28.11.1957 do07.05.1965
Účinnosť od 13.12.1957 do07.05.1965
Zrušený 25/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v účinnosť 25. júnom 1957 výmenou nót o jej schválení.

61

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 21. augusta 1957

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky bola 30. apríla 1957 dojednaná Dohoda o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Vláda Československej republiky Dohodu schválila 19. júna 1957.

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v účinnosť 25. júnom 1957 výmenou nót o jej schválení.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Vláda Československej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky majúc na zreteli, že zvýšený cestovný ruch, vyplývajúci obzvlášť z tradičného turistického styku medzi oboma spriatelenými krajinami, ako aj stále sa zvyšujúci objem vymieňaného tovaru vyžadujú vykonať opatrenia, ktorými sa vo vzájomnom styku uľahčí colné konanie, rozhodli sa uzavrieť Dohodu o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

VLÁDA ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stanislava Saura, vedúceho Ústrednej colnej správy Ministerstva zahraničného obchodu,

VLÁDA BULHARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY

Lazara Boneva, vedúceho Správy colníc Ministerstva obchodu,

ktorí vymenivší si svoje plnomocenstvá, o ktorých zistili, že sú v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Colné správy Zmluvných strán vykonávajú za účelom ochrany záujmov vlastných i záujmov druhej Zmluvnej strany kontrolu tovaru, osôb a ich batožiny, prepravovaných z územia jednej Zmluvnej strany na územie druhej Zmluvnej strany, účelom ktorej je zamedzenie akéhokoľvek prestupu tovaru a platidiel, ktorý by bol v rozpore s právnymi predpismi jednej z oboch Zmluvných strán a tým ohrozoval ich hospodárske a iné záujmy.

Pri vykonávaní tejto kontroly si obidve Zmluvné strany budú poskytovať navzájom pomoc.

Článok 2

Na dosiahnutie týchto cieľov si kompetentné colné orgány osvoja všetky právne predpisy druhej Zmluvnej strany, ktoré treba dodržiavať a kontrolovať pri vzájomnej preprave tovaru a osôb.

Colné správy Zmluvných strán si tieto predpisy vymenia najneskoršie do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody.

Colné správy Zmluvných strán si vymenia navzájom v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku služobné predpisy týkajúce sa otázok upravených touto Dohodou.

Všetky zmeny alebo zrušenia jednotlivých právnych a služobných predpisov, ku ktorým dôjde v budúcnosti, si budú colné správy Zmluvných strán bez meškania oznamovať.

Článok 3

Colné správy oboch Zmluvných strán sa dohodnú v osobitnom dojednaní na opatreniach na zamedzenie porušovania colných a devízových predpisov občanmi oboch štátov zúčastňujúcich sa turistických a rekreačných výprav.

Článok 4

Colné správy oboch Zmluvných strán sa dohodnú v osobitnom dojednaní na spôsobe prejednávania sťahovaných hnuteľností, ktoré dovážajú, prípadne vyvážajú občania jedného štátu, pracujúci trvale na území druhého štátu, ako aj na prejednávaní vecných darov, ktoré tieto osoby odosielajú rodinným príslušníkom do svojej vlasti.

Článok 5

Colné správy Zmluvných strán si budú poskytovať vzájomne pomoc pri potlačovaní trestných činov a priestupkov, ktorými by boli porušené colné alebo devízové predpisy jedného alebo druhého štátu.

Colné správy Zmluvných strán si oznámia po ukončenom trestnom konaní trestné činy a priestupky, ktorými boli porušené colné alebo devízové predpisy a na ktorých mali účasť občania druhej Zmluvnej strany.

Článok 6

Colné správy Zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti a informácie z odboru colníctva, najmä o nových spôsoboch práce, budú navzájom študovať svoje colné systémy a budú sa usilovať zjednotiť základné formy colného konania.

Článok 7

V otázkach týkajúcich sa spolupráce a vzájomnej pomoci v rámci tejto Dohody, konajú spolu colné správy oboch Strán priamo.

Colné správy budú mať podľa potreby spoločné porady za účelom výmeny skúseností a zlepšenia vykonávania tejto Dohody.

Článok 8

V písomnom styku vyplývajúcom z tejto Dohody sa používa jazyk Zmluvnej strany, ktorá robí oznámenie, alebo jazyk ruský.

Všetky takéto písomnosti treba úradne opečiatkovať a podpísať.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť potrebné opatrenia na to, aby materiály a informácie poskytnuté na základe tejto Dohody, boli používané len na služobnú potrebu tak, aby bolo zaručené plnenie tejto Dohody.

Článok 10

Nedielnou súčasťou tejto Dohody je pripojený Záverečný protokol.

Článok 11

Táto Dohoda vyžaduje schválenie podľa vnútroštátnych predpisov Zmluvných strán a vstúpi v účinnosť dňom výmeny nót o jej schválení.

Zmluvné strany súhlasia však s tým, že táto Dohoda sa bude vykonávať už odo dňa jej podpisu.

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu 3 rokov; jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalšie 3 roky, ak 6 mesiacov pred uplynutím tejto doby nebude jednou zo Zmluvných strán vypovedaná.

Spísané v Sofii 30. apríla 1957 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Stanislav Saur v. r.

Za vládu

BULHARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY:

Lazar Bonev v. r.

Záverečný protokol

k Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Obidve Zmluvné strany sa dohodli čo do výkladu a vykonávania niektorých ustanovení Dohody na tomto:

§ 1

1. Pod pojmom „právne predpisy“ sa rozumia

v Československej republike všetky normy, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov alebo v Úradnom liste, alebo ktoré boli štátnym orgánom na to kompetentným vydané pre určitý okruh osôb;

v Bulharskej ľudovej republike zákony, nariadenia a vyhlášky, ktoré boli publikované v „Izvestijách“ prezídia Národného zhromaždenia, alebo ktoré boli štátnym orgánom na to kompetentným vydané pre určitý okruh osôb.

2. Pod pojmom „tovar“ treba rozumieť pre potreby tejto Dohody všetky hnuteľnosti, ktoré majú hodnotu.

3. Pod pojmom „platidlá“ sa rozumejú peniaze a všetky platebné dokumenty.

§ 2

1. Za právne a služobné predpisy, ktoré prichádzajú do úvahy na výmenu, sa považujú také, ktoré upravujú prestup osôb, tovaru a platidiel cez hranice. V tom sú zahrnuté aj predpisy o zákazoch a obmedzeniach dovozu, vývozu a prevozu, predpisy o ochrane monopolu zahraničného obchodu, ako i trestné predpisy.

2. Predpisy sa budú odovzdávať v 5 exemplároch.

§ 3

Za občanov každého Zmluvného štátu sa považujú v zmysle tejto Dohody aj osoby trvale bývajúce na ich území.

§ 4

Za občanov v zmysle čl. 4 Dohody sa považujú všetci robotníci a zamestnanci, ktorí zákonne pobývajú na území jednej zo Zmluvných strán nepretržite aspoň 6 mesiacov.

§ 5

1. Obidve Strany si budú navzájom oznamovať prípady, keď hodnota tovaru, ktorý bol predmetom trestného činu alebo priestupku, bola viac než 400 Kčs alebo 400 Leva (podľa vnútorných cien), alebo keď hodnota platidiel prekročila hranicu 200 Kčs alebo 200 Leva.

2. Oznámenia sa budú zasielať hromadne vždy po uplynutí každého štvrťročia. Prípady, keď hodnota tovaru alebo platidiel, ktoré boli predmetom trestného činu alebo priestupku, prevyšuje päťnásobok hodnoty určenej v predchádzajúcom odseku, sa oznamujú bezodkladne.

§ 6

Obidve Strany sa dohodli, že si budú navzájom oznamovať aj také prípady, keď síce nedošlo k trestnému činu alebo priestupku podľa predpisov štátu, ktorého colné orgány prípad zistili, ale boli porušené colné alebo devízové predpisy druhej Zmluvnej strany.

Pre oznamovanie takýchto prípadov platia zásady stanovené v § 5 tohto Záverečného protokolu.

§ 7

Obidve Strany sa dohodli, že Dohoda bude vykonávaná už odo dňa jej podpisu. Čl. 3 - 4 sa však budú vykonávať až po publikácii Dohody.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 29.