Nariadenie vlády č. 3/1957 Zb.Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly

Čiastka 3/1957
Platnosť od 05.02.1957 do25.06.1961
Účinnosť od 01.01.1957 do25.06.1961
Zrušený 56/1961 Zb.

OBSAH

3

Vládne nariadenie

zo 16. januára 1957

o zriadení Povereníctva štátnej kontroly

Vláda republiky Československej nariaďuje so súhlasom prezidenta repuliky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Pre výkon štátnej kontroly na Slovensku sa zriaďuje Povereníctvo štátnej kontroly.

§ 2

Podrobné vymedzenie úloh Povereníctva štátnej kontroly určí vláda.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonávajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.