Vyhláška č. 73/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957
Účinnosť od 14.01.1958

73

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 9. októbra 1957

o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948


Medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou bol vo Varšave 30. septembra 1955 dojednaný Prvý dodatkový protokol k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948.

Prezident republiky ratifikoval Prvý dodatkový protokol 22. decembra 1956 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 27. februára 1957.

Podľa svojho § 4 Prvý dodatkový protokol nadobudol účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 27. februárom 1957.

České znenie Prvého dodatkového protokolu k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948 sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)


David v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 34.