Vyhláška č. 48/1957 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní mincí 1 Kčs

Čiastka 24/1957
Platnosť od 16.08.1957 do14.10.1993
Účinnosť od 16.08.1957 do14.10.1993
Zrušený 211/1993 Z. z.

OBSAH

48

Vyhláška ministra financií

z 23. júla 1957

o vydaní mincí 1 Kčs

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Dňom 2. septembra 1957 sa dávajú do obehu mince 1 Kčs (ďalej len „mince“).

§ 2

(1) Mince sa razia z hliníkového bronzu zloženého z 91 dielov medi, 8 dielov hliníka a 1 dielu mangánu. Z kilogramu mincového kovu sa razí 250 mincí. Priemer mince je 23 mm a jej okraj je vrúbkovaný.

(2) Razenie mincí má byť čo najpresnejšie. Pokiaľ to nemožno celkom docieliť, je dovolená úchylka nahor i nadol v hrubej váhe 15/1000, v obsahu hliníka 1 % a v obsahu mangánu 0,2 %.

§ 3

Na líci mince je štátny znak Československej republiky, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jednom riadku s dvoma lipovými lístkami, medzi ktorými je rok výroby. Na rube je obraz ženy, ktorá zasadzuje pravou rukou do zeme lipu a v ľavej ruke drží sadenice líp a rýľ opretý o zem. Nad zasadzovanou lipou je označenie hodnoty mince „1“. Pod obrazom je meno autorky „M. Kučová“.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ďuriš v. r.