Zákon č. 34/1957 Zb.Zákon o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch

Čiastka 19/1957
Platnosť od 24.07.1957 do31.12.1972
Účinnosť od 15.08.1957 do31.12.1972
Zrušený 84/1972 Zb.

34

Zákon

z 5. júla 1957

o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


HLAVA I

Vynálezy

Prvá časť

§ 1

Predmet práva

(1) Za vynález sa podľa tohto zákona považuje vyriešenie technického problému, ktoré je nové a znamená proti doterajšiemu stavu techniky pokrok, prejavujúci sa novým alebo vyšším účinkom.

(2) Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktorých predmet možno priemyslovo vyrábať alebo podľa ktorých možno postupovať pri prevádzaní výroby.

(3) Na potraviny, liečivá a chemicky vyrobené látky sa udeľujú patenty, len pokiaľ ide o spôsob ich výroby.

(4) Na nové spôsoby liečenia nemocí a ochrany pred nemocami, na nové odrody semien a rastlín a na nové plemená zvierat sa neudeľujú patenty, ale osvedčenia o pôvodcovstve. Podrobnosti o osvedčeniach o pôvodcovstve, najmä o ich udeľovaní a účinku, ako aj o príslušných odmenách upravia vyhláškou v Úradnom liste kompetentní ministri po dohode s ministrom financií a predsedom Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu (ďalej len „Úrad“).

§ 2

Subjekt práva

(1) Patent možno udeliť len na meno pôvodcu vynálezu. O udelenie patentu môže žiadať prihláškou vynálezu pôvodca alebo jeho dedič.

(2) Na vynález, ktorý je výsledkom kolektívnej práce, možno udeliť iba jeden patent, a to spolupôvodcovi alebo spolupôvodcom, ktorí podali prihlášku vynálezu. Za spolupôvodcu sa nepovažuje, kto poskytol pôvodcovi len technickú pomoc.

(3) Ak vynález urobil pôvodca alebo niektorý zo spolupôvodcov v súvislosti s jeho prácou v podniku alebo ak dostal naň pôvodca (spolupôvodca) hmotnú podporu od podniku, je pôvodca (spolupôvodca) povinný, ak podá prihlášku vynálezu, uviesť v nej tieto okolnosti a urobiť o tom súčasne oznámenie podniku. Ak sa zdráha pôvodca (alebo všetci spolupôvodcovia) podať na takýto vynález prihlášku a ak môžu tým byť ohrozené štátne záujmy, môže podnik sám s povolením Úradu podať prihlášku v mene pôvodcu (spolupôvodcu).

(4) O tom, či vynález bol urobený za podmienok uvedených v odseku 3, rozhodne v pochybnostiach Úrad.

(5) V prípade odúmrtia má štát postavenie dediča.

(6) Kde sa v tomto zákone uvádza podnik, rozumejú sa tým, pokiaľ z povahy veci neplynie niečo iné, tiež ostatné hospodárske organizácie, ako aj organizácie rozpočtové.

§ 3

Účinky patentu

(1) Vynález, na ktorý sa udelil patent, nesmie nikto s výnimkami ďalej uvedenými využívať bez súhlasu majiteľa patentu (pôvodcu alebo jeho dediča) alebo bez súhlasu toho, na koho právo udeliť súhlas na využitie vynálezu bolo prevedené.

(2) Vynález využíva, kto jeho predmet priemyslovo vyrába, ním obchoduje alebo ho priemyslovo upotrebí, alebo kto podľa neho postupuje pri prevádzaní výroby.

(3) Súhlas na využitie vynálezu sa udeľuje zmluvou, v ktorej sa uvedie najmä: rozsah práv k vynálezu, začiatok a doba platnosti zmluvy, podmienky účasti pôvodcu (dediča) na rozpracovaní a zavedení vynálezu, ako i výška odmeny a spôsob jej výplaty.

(4) Zmluva o využití vynálezu nadobúda účinnosť zápisom do patentového registra.

(5) Ak je na prospech národného hospodárstva, aby sa využíval predmet prihlášky ešte pred udelením patentu, uzavrie podnik zmluvu o využití predmetu prihlášky s podmienkou, že dôjde k udeleniu patentu; ak nedôjde k jeho udeleniu, možno zmluvu nahradiť dohodou o využití zlepšovacieho návrhu a o odmene zaň (ďalej len dohoda o využití a odmene).

(6) Pri udelení patentu na vynález urobený za okolností uvedených v § 2 ods. 3 prislúcha právo na využitie vynálezu štátu. Rovnaké právo prislúcha štátu, ak vynález odovzdá štátu pôvodca (dedič), ktorý urobil vynález nezávisle na práci v podniku alebo nedostal naň od podniku hmotnú podporu. Vynález možno odovzdať štátu súčasne s prihláškou vynálezu alebo v priebehu konania o nej alebo po celú dobu platnosti patentu, pokiaľ právo na využitie vynálezu neprislúcha už niekomu inému. Až dôjde v uvedených prípadoch k využitiu vynálezu štátom, musí byť s pôvodcom (dedičom) uzavretá zmluva o jeho účasti na rozpracovaní a zavedení vynálezu, ako aj o odmene a spôsobe jej výplaty.

(7) Ak prislúcha právo na využitie vynálezu štátu, môžu za podmienok určených pre podniky vynález využívať aj ľudové družstvá a podniky družstevných organizácií.

(8) Ak nedôjde v prípadoch uvedených v odseku 6 k dohode o odmene, rozhodne o nej súd, ak neviedlo zmierovacie konanie v príslušnej odborovej organizácii k odstráneniu nezhody. Bez tohto konania nemôže pôvodca (dedič) uplatniť nárok žalobou pred súdom. Doba, po ktorú trvalo prejednanie pred príslušnou odborovou organizáciou, sa nepočíta do premlčacej doby.

(9) Pôvodca vynálezu, pri ktorom právo na využitie prislúcha štátu, je povinný včas vyhovieť požiadavkám podniku, týkajúcim sa podania prihlášky v cudzine. Ak dôjde v cudzine k udeleniu patentu na takýto vynález alebo k jeho využitiu, má pôvodca (dedič) nárok na osobitnú odmenu, ktorej výška sa určuje zmluvou. Ak nevyhovie týmto požiadavkám bez závažných dôvodov, má podnik právo podať prihlášku sám s uvedením pôvodcu. Odmenu možno skrátiť alebo odoprieť, ak nevyhovel pôvodca (dedič) včas požiadavkám podniku, týkajúcim sa podania prihlášky v cudzine. Ak nedôjde k dohode o odmene, platí obdobne ustanovenie odseku 8.

(10) Smernice o odmenách za vynálezy vydá predseda Úradu po dohode s ministrom financií.

§ 4

Doba platnosti patentu

(1) Patent platí 15 rokov odo dňa podania prihlášky vynálezu.

(2) Patent zanikne:

a) ak uplynie doba jeho platnosti,

b) ak sa nezaplatia správne poplatky včas,

c) ak sa ho vzdá jeho majiteľ. V tomto prípade zanikne patent v čase, keď písomné vyhlásenie o vzdaní došlo Úradu.

§ 5

Žiadosť o určenie

Majiteľ patentu a každý, kto preukáže právny záujem, môže žiadať na Úrade o určenie, či sa porušuje (alebo neporušuje) patent ním uvedený. Určenie vydané Úradom je záväzné pre súdy a pre iné štátne orgány.

§ 6

Zrušenie patentu

(1) Úrad zruší patent, kedykoľvek zistí, že pri predmete patentu sa nesplnili podmienky predpísané pre udelenie patentu. Ak sa nesplnili tieto podmienky len pri časti patentu, zruší sa len táto časť patentu.

(2) Zrušenie pôsobí od začiatku platnosti patentu.

§ 7

Spory o pôvodcovstvo

(1) Spory o pôvodcovstvo (spolupôvodcovstvo) rozhoduje súd.

(2) Úrad prepíše patent na osobu, ktorá právoplatným rozhodnutím súdu bola uznaná za pôvodcu alebo spolupôvodcu.

(3) Ak bola uzavretá zmluva o využití vynálezu, prechádzajú pri prepise patentu práva a povinnosti z tejto zmluvy na osobu, na ktorú bol patent prepísaný, ak nepožiada táto osoba o uzavretie novej zmluvy; ak sa na základe zmluvy vyplatila odmena, je ten, kto ju dostal, povinný ju vyplatiť uvedenej osobe. To isté platí obdobne o zmluve uvedenej v § 3 ods. 6.

(4) Ak sa začal spor o pôvodcovstvo (spolupôvodcovstvo) v priebehu konania o prihláške, pokračuje Úrad v konaní o prihláške, avšak rozhodnutie vydá až po právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

Obmedzenie účinkov patentu

§ 8

(1) Patent nepôsobí proti tomu, kto nezávisle od pôvodcu pred podaním prihlášky vynálezcu využíval predmet patentu alebo vykonal opatrenia, ktoré sú na takéto využívanie potrebné.

(2) Predchádzajúci užívateľ môže žiadať od majiteľa patentu, aby jeho právo uznal vydaním listiny; ak to odoprie, rozhodne o tomto práve súd.

§ 9

V prípadoch, keď vynález má obzvlášť podstatný význam pre štát (napríklad význam obranný), avšak medzi príslušným podnikom a majiteľom patentu nebude dosiahnutá dohoda o podmienkach zmluvy o využití, rozhodne Úrad o práve štátu využívať vynález bez súhlasu majiteľa patentu. Ak sa nedosiahne dohoda o odmene za vynález takto využívaný, rozhodne o nároku na odmenu súd.

§ 10

Účinky patentu sa nevzťahujú na dopravné prostriedky (vozidlá, lode, lietadlá a pod.) a na zariadenia na dopravných prostriedkoch, ktoré sa dostávajú do Československa iba prechodne pri ich upotrebení pri doprave.

§ 11

Závislé patenty

(1) Na vynález, ktorý je závislý na inom prv prihlásenom vynáleze (vynález základný), na ktorý bol udelený patent, udelí sa patent závislý, ak predpokladá jeho využitie nevyhnutne využitie základného vynálezu.

(2) Ak sa zruší patent, ktorý bol udelený na základný vynález, alebo ak zanikne, stávajú sa na ňom závislé patenty samostatnými.

(3) Ak sa závislosť patentu nevyznačila, môže o to žiadať majiteľ patentu na základný vynález.

Druhá časť

Konanie o prihláške vynálezu

§ 12

(1) O udelenie patentu sa žiada prihláškou vynálezu (ďalej len prihláška), ktorá sa podáva na Úrade.

(2) Prihláška smie obsahovať len jediný predmet.

(3) O podaní prihlášky zašle Úrad prihlasovateľovi potvrdenie.

(4) Právo prednosti (priorita) prislúcha prihlasovateľovi od času, keď prihláška došla Úradu. Ak zmení prihlasovateľ v priebehu konania podstatu predmetu prihlášky, má právo prednosti len od času, keď podanie túto zmenu obsahujúce došlo Úradu.

(5) Výrobkom vystaveným na výstavách, usporiadaných na území Československej republiky, možno od času, keď boli vnesené do výstavy, priznať právo prednosti pod podmienkou, že vystavovaný výrobok bude prihlásený na patentovanie na Úrade najneskoršie do troch mesiacov po ukončení výstavy.

(6) Prihlášku môže prihlasovateľ kedykoľvek odvolať. Ak prislúcha právo na využitie predmetu prihlášky niekomu inému, je odvolanie účinné, len ak sa stalo s jeho súhlasom. Odvolanie pôsobí od času, keď došlo Úradu.

(7) Vláda upraví nariadením náležitosti prihlášok vynálezov, konanie o prihláškach vynálezov, konanie o rozkladoch proti rozhodnutiam Úradu a konanie o využití vynálezu a podrobnosti o priznávaní práva prednosti výrobkom vystaveným na výstavách.

§ 13

Úrad vykoná prieskum, či prihláška vyhovuje predpísaným požiadavkám. Ak nevyhovuje prihláška predpísaným požiadavkám a ak neodstráni prihlasovateľ na výzvu Úradu vytknuté vady v určenej lehote, môže Úrad konanie o prihláške zastaviť.

§ 14

Ak je potrebné, môže Úrad vyzvať prihlasovateľa, aby v určenej lehote dokázal možnosť uskutočnenia predmetu prihlášky. Ak tak neurobí prihlasovateľ bezdôvodne, predpokladá sa, že prihlásený predmet nie je uskutočniteľný.

§ 15

(1) Ak nevyhovuje predmet prihlášky podmienkam určeným pre udelenie patentu, Úrad prihlášku zamietne.

(2) Pri prieskume sa predmet prihlášky nepovažuje za nový, ak sa zistí, že tento predmet bol známy v Československu alebo v cudzine pred podaním prihlášky vynálezu, najmä:

a) že bol opísaný alebo zobrazený v uverejnených tlačivách, správach vedeckovýskumných a projekčno-konštrukčných organizácií alebo v dizertačných prácach;

b) že predmet prihlášky je obsahovo zhodný s predmetom niektorej prv podanej prihlášky;

c) že sa využíval alebo že bol vystavený alebo predvádzaný, a to tak zjavne a zreteľne, že tým bolo odborníkom umožnené jeho využívanie.

§ 16

Ak dospeje Úrad k záveru, že udelenie patentu na predmet prihlášky je možné, vyloží prihlášku so všetkými prílohami na verejné nazretie v Úrade po čas dvoch mesiacov odo dňa, keď Úrad vyloženie prihlášky oznámil.

§ 17

Proti zamýšľanému udeleniu patentu na predmet vyloženej prihlášky môže ktokoľvek podať námietky v lehote troch mesiacov od vyloženia prihlášky.

§ 18

(1) Pred rozhodnutím o prihláške treba dať prihlasovateľovi príležitosť, aby sa v konaní mohol vyjadriť a účinne obhájiť svoje práva a oprávnené záujmy.

(2) Prihlasovateľ má právo nazrieť do všetkého materiálu, ktorý je pri prieskume prihlášky namietaný, s výnimkou materiálu tajného.

§ 19

Ak je zistené, že predmet prihlášky zodpovedá podmienkam určeným pre udelenie patentu, rozhodne Úrad o udelení patentu, zapíše ho do patentového registra, vydá prihlasovateľovi patentovú listinu a uverejní udelenie patentu. Ak prihlášku podali niekoľkí spolupôvodcovia, vydá sa patentová listina každému z týchto spolupôvodcov, pričom sa v nej uvedú všetci spolupôvodcovia.

§ 20

Proti rozhodnutiu Úradu vo veciach týkajúcich sa vynálezov možno podať rozklad do 30 dní od doručenia rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozhodnutie o rozklade je konečné.

§ 21

Spôsob zastupovania prihlasovateľov splnomocnencami v konaní o vynálezoch upraví smernicami predseda Úradu po dohode s kompetentnými ministrami.

§ 22

(1) Ak zmešká účastník konania z ospravedlniteľného dôvodu lehotu na vykonanie nejakého úkonu v konaní, povolí mu Úrad navrátenie lehoty, ak o to požiada do dvoch mesiacov odo dňa, keď prekážka odpadla, a ak urobí v tejto lehote zmeškaný úkon.

(2) O navrátenie lehoty nemožno žiadať po uplynutí jedného roku odo dňa, keď nastalo zmeškanie lehoty, ďalej pri uplatnení alebo preukázaní práva prednosti alebo pri podaní námietok podľa § 17.

(3) Podnik, ktorý začal využívať predmet prihlášky alebo patentu v dobe medzi zánikom práv prihlasovateľa alebo majiteľa patentu a navrátením lehoty, alebo ktorý v tejto dobe už vykonal pre také využívanie potrebné opatrenia, je oprávnený využívať predmet prihlášky alebo patentu i naďalej.

Tretia časť

Vzťahy k cudzine

§ 23

(1) Ustanovenia medzinárodných zmlúv nie sú týmto zákonom dotknuté.

(2) Práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru v odbore vynálezov sa musí prihlasovateľ domáhať už v prihláške vynálezov. Do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky vynálezu musí prihlasovateľ bez vyzvania Úradu preukázať svoje právo prednosti.

§ 24

Cudzinci majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako československí občania.

§ 25

(1) Vynálezy urobené v Československej republike možno prihlásiť v cudzine len po ich prihlásení na patentovanie v Československu. Predmet prihlášky, o ktorom Úrad zistí, že nie je nový podľa § 15 ods. 2 písm. a), nemožno prihlásiť v cudzine. Československí občania môžu podať prihlášku vynálezu v cudzine alebo uzavrieť zmluvu o predmete prihlášky vynálezu prihlásenej v cudzine alebo patentu udeleného v cudzine len so súhlasom Úradu.

(2) Československí občania smú udeliť cudzincovi súhlas na využitie predmetu prihlášky podanej v Československu alebo na využitie vynálezu, na ktorý bol v Československu udelený patent, len so súhlasom Úradu.

(3) Podrobnosti na vykonanie ustanovení odsekov 1 a 2 upraví predseda Úradu vyhláškou v Úradnom liste po dohode s ministrom zahraničného obchodu.

HLAVA II

Objavy

§ 26

(1) Za objav sa považuje určenie predtým neznámych, objektívne jestvujúcich javov, vlastností alebo zákonitostí materiálneho sveta.

(2) Na objavy prihlásené podľa tohto zákona vydáva ich pôvodcom Úrad diplomy, a to po vypočutí Československej akadémie vied, prípadne Československej akadémie pôdohospodárskych vied.

(3) Diplomy sa neudeľujú na objavy geografické a geologické.

(4) Objavy zapisuje Úrad do registra objavov.

§ 27

Pôvodcom objavov, na ktoré boli udelené diplomy, sa vypláca odmena.

§ 28

(1) Náležitosti prihlášok objavov, spôsob ich prieskumu a udelenie diplomu upraví vláda nariadením.

(2) Smernice o odmenách za objavy vydá predseda Úradu po dohode s ministrom financií.

§ 29

Spory o pôvodcovstve objavu rozhoduje súd.

HLAVA III

Zlepšovacie návrhy

§ 30

Za zlepšovacie návrhy sa považujú návrhy výrobnotechnickej, organizačnotechnickej a organizačnohospodárskej povahy, ktoré umožňujú zdokonaľovať známu techniku, technológiu, skúšobné a výskumné metódy ako aj výrobky alebo účinnejšie využívať zariadenia, suroviny, materiály, palivá, pracovné sily, energie, výrobné plochy a iné zdroje alebo zlepšiť bezpečnosť a ochranu práce, sústavu riadenia zásobovania, evidencie, technické normy a pod.

§ 31

(1) Z rovnakých zlepšovacích návrhov má prednosť návrh, ktorý došiel podniku prv.

(2) Ak vykonal podnik pred dôjdením návrhu preukázateľne prípravy na vyskúšanie alebo zavedenie navrhovaného opatrenia, návrh odmietne.

(3) Ak spozná podnik, že zlepšovací návrh je preň prospešný, zabezpečí jeho zavedenie. Navrhovateľ má nárok na odmenu; o jej výške, ako aj o podmienkach účasti na rozpracovaní a zavedení návrhu uzavrie podnik s navrhovateľom dohodu o využití a odmene.

(4) Ak nedôjde k dohode s navrhovateľom, platí obdobne ustanovenie § 3 ods. 8.

(5) Navrhovateľ, s ktorým uzavrel podnik dohodu o využití a odmene a ktorého návrh bol zavedený, stáva sa zlepšovateľom. Predpisy o vydaní zlepšovateľského osvedčenia upraví vláda nariadením.

§ 32

(1) Podrobnosti o podávaní, prejednávaní a využití zlepšovacích návrhov určí vláda nariadením.

(2) Smernice o odmenách za zlepšovacie návrhy vydá predseda Úradu po dohode s ministrom financií.

HLAVA IV

Spoločné ustanovenia

§ 33

Spory o rozdelenie odmien za spoločné vynálezy, objavy alebo zlepšovacie návrhy rozhodujú súdy. Ustanovenie § 3 ods. 8 platí tu obdobne.

§ 34

(1) Vynálezy, objavy a zlepšovacie návrhy, ktoré slúžia pre obranu vlasti, sú tajné. Okrem toho sú tiež tajné vynálezy, objavy a zlepšovacie návrhy, ktoré v inom štátnom záujme vyhlási za tajné Úrad alebo príslušný podnik.

(2) Tajné vynálezy a objavy zapíše Úrad do osobitných zápisníc; zápisy v týchto zápisniciach majú rovnaké účinky ako zápisy v patentovom registre alebo v registre objavov.

§ 35

(1) Kto bol poverený úlohami podľa tohto zákona alebo kto akokoľvek sa účastní ich vykonávania, je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojich povinností.

(2) Povinnosť podľa predchádzajúceho odseku nezaniká ukončením činnosti alebo pracovného pomeru.

§ 36

(1) Podniky sú povinné venovať riadnu starostlivosť a podporu rozvoju a využitiu tvorivých schopností vynálezcov, objaviteľov a zlepšovateľov, ktoré sú zamerané na riešenie otázok prospešných pre národné hospodárstvo.

(2) Podniky sú povinné, pokiaľ tým neutrpí výroba, prevádzka alebo bezpečnosť práce, poskytovať v prípadoch uvedených v odseku 1 vynálezcom a zlepšovateľom bezodplatné porady a pomoc, ako i umožniť im používanie podnikových zariadení, nástrojov a materiálu nutných pre vyrobenie a preverenie skúšobných vzoriek.

§ 37

Podniky sú povinné plánovite usmerňovať vynálezeckú a zlepšovateľskú činnosť v príslušných odboroch výroby zostavovaním, vyhlasovaním a propagáciou tematických úloh, vypisovaním súťaží s odmenami, vydávaním technickej dokumentácie a propagáciou významných vynálezov a zlepšovacích návrhov. Podrobnosti na vykonanie tohto ustanovenia upraví predseda Úradu po dohode s kompetentnými ministrami vyhláškou v Úradnom liste.

§ 38

Podniky a každý, ktorého je to pracovnou úlohou, sú povinné dbať, aby vynálezy a zlepšovacie návrhy, upotrebiteľné na prospech národného hospodárstva, boli bez prieťahov prejednávané a plánovite zavádzané, rozširované a úplne využívané. Taktiež sú povinné dbať o čo najširšie využitie objavov, výskumných, vývojových a projekčno-konštrukčných prác, ako i technických noriem.

§ 39

Osobám, ktoré prispeli k rozpracovaniu, vyskúšaniu, zavedeniu alebo rozšíreniu vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu, sa vyplácajú odmeny podľa smerníc, ktoré vydá predseda Úradu po dohode s ministrom financií a s kompetentnými orgánmi.

§ 40

(1) Ak pracuje pôvodca alebo navrhovateľ na rozpracovaní, vyskúšaní alebo zavedení svojho vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu v podniku, kde je zamestnaný, je oslobodený od svojej vlastnej práce v rozsahu primeranom tejto spolupráci; pritom sa mu zachováva doterajší pracovný pomer i pracovné zaradenie a zaručuje jeho doterajší plat aspoň podľa priemeru za posledné tri mesiace.

(2) To isté platí, ak spolupracuje takto pôvodca (navrhovateľ) i v inom podniku. Tento podnik je povinný nahradiť podniku, kde je pôvodca (navrhovateľ) zamestnaný a ktorý mu vypláca jeho plat, časť platu za dobu, ktorú pôvodca (navrhovateľ) svojou spoluprácou zamešká v svojom podniku.

(3) Ak nie je pôvodca (navrhovateľ) v pracovnom pomere, určí sa odmena za jeho spoluprácu dohodou.

§ 41

Dohoda o využití a odmene je neplatná, pokiaľ využitiu zlepšovacieho návrhu bráni právo z patentu niekoho iného. Vyplatenú odmenu je navrhovateľ povinný vrátiť len vtedy, ak vedel o takomto práve v čase prijatia odmeny.

§ 42

(1) Odmeny za vynálezy, objavy a zlepšovacie návrhy sú oslobodené od daní v rozsahu priznanom príslušnými daňovými predpismi.

(2) Pôvodcovia vynálezov majú pri inak rovnakých podmienkach prednosť pri obsadzovaní miest vedeckých pracovníkov vo výskumných a skúšobných ústavoch a zariadeniach. Rovnakú výhodu možno priznať aj za zlepšovacie návrhy širšieho významu, o ktorých bola dojednaná dohoda o využití a odmene.

(3) Kompetentní ministri a vedúci podnikov môžu poskytovať pôvodcom vynálezov a zlepšovateľom, ktorých návrhy sú širšieho významu, i ďalšie výhody, napr. študijné alebo cestovné štipendiá, výhody pri ubytovaní, rekreácii a podobne.

HLAVA V

Orgány

§ 43

(1) Ústredným orgánom štátnej správy v odbore vynálezov, objavov, zlepšovacích návrhov a normalizácie je Štátny úrad pre vynálezy a normalizáciu so sídlom v Prahe.

(2) Na čele Úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

(3) Riadenie vynálezectva a zlepšovateľstva v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva prislúcha kompetentným ústredným úradom a v jednotlivých podnikoch vedúcim týchto podnikov.

§ 44

(1) Poradným orgánom predsedu Úradu je komisia expertov. Jej úlohy určí predseda Úradu.

(2) Členom komisie expertov prislúcha za vykonané práce odmena podľa smerníc, ktoré vydá predseda Úradu po dohode s ministrom financií.

§ 45

Podniky sú povinné vyhovieť dožiadaniu Úradu, zúčastniť sa na požiadanie spolupráce s Úradom, predložiť alebo vypožičať potrebné dokumenty, oznámiť výsledky skúšok a iných zistení.

§ 46

Podniky sú povinné prejednať a dohodnúť s orgánmi Revolučného odborového hnutia všetky svoje návrhy, týkajúce sa organizácie a riadenia vynálezeckého a zlepšovateľského hnutia.


HLAVA VI

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 47

(1) Prihlášky vynálezov a zlepšovacích námetov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa prejednajú podľa tohto zákona.

(2) Pre patenty udelené podľa doterajších predpisov platia pre zvyšujúcu dobu ich platnosti ustanovenia tohto zákona; pokiaľ sa v nich hovorí o majiteľovi patentu, rozumie sa ním i ten, na koho bol patent prevedený podľa doterajších predpisov.

(3) Ponuky vynálezov štátu, o ktorých sa nerozhodlo, sa prejednajú podľa § 3 tohto zákona.

(4) Nárok na odmenu majiteľov patentov, ktorých vynálezy štát prijal, upraví vláda nariadením.

§ 48

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, najmä:

a) zákon č. 6/1952 Zb. o vynálezoch a zlepšovacích námetoch v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov (vyhláška č. 68/1953 Zb.);

b) vládne nariadenie č. 10/1952 Zb. na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov (vyhláška č. 69/1953 Zb.);

c) vládne nariadenie č. 49/1953 Zb. o zoznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby;

d) vyhláška ministra predsedu Štátneho úradu plánovacieho č. 284/1952 Ú.l.*) o poskytovaní bezodplatných porád a pomoci vynálezcom a zlepšovateľom.

§ 49

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. augustom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) č. 332/1952 Ú. v.