Nariadenie č. 42/1957 Zb.Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu

Čiastka 22/1957
Platnosť od 03.08.1957 do31.08.1961
Účinnosť od 15.06.1957 do31.08.1961
Zrušený 94/1961 Zb.

OBSAH

42

Nariadenie ministra školstva a kultúry

z 25. júla 1957

o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu

Minister školstva a kultúry ustanovuje podľa § 21 ods. 4 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

Absolventi Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe sa označujú „promovaný telovýchovný pedagóg“ s uvedením druhu a typu školy, pre ktoré nadobúdajú spôsobilosť vyučovať.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júnom 1957.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.