Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2021 127/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.09.2021 288/2021 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
01.09.2021 309/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
01.09.2021 310/2021 Z. z. Novela zákona o byrokracii
01.09.2021 319/2021 Z. z. Novela vyhlášky o požadovaných študijných a učebných odboroch a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
01.09.2021 327/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
01.09.2021 329/2021 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
06.09.2021 332/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.09.2021 335/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 501 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
10.09.2021 336/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
15.09.2021 334/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
17.09.2021 339/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
18.09.2021 340/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
19.09.2021 199/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
20.09.2021 338/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
27.09.2021 341/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
29.09.2021 342/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky