Zákon č. 111/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.04.2019
Účinnosť od 26.04.2019

111

ZÁKON

z 2. apríla 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z. a zákona č. 329/2018 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. m) sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7“.

2. V § 4 ods. 1 písm. ad) piatom bode sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

3. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:

ai) zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.“.

4. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie činností uvedených v odseku 1 písm. a), b), e), i) až k), n), p) až z), ab), ac) a ae), ku ktorým dochádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd11j) alebo v inom chránenom území, na ktorom sa na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania určujú environmentálne ciele podľa osobitného predpisu,11k) alebo v osobitne chránenej časti prírody a krajiny11l) (ďalej len „chránené územie“). Podľa prvej vety možno podporiť realizáciu takých podporných programových aktivít, ktoré sa týkajú chráneného územia zahŕňajúceho aspoň čiastočne územie najmenej piatich obcí.“.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11j až 11l znejú:

11j) Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11k) § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

11l) § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 4 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

6. V § 4c ods. 2 a § 4d ods. 5 písm. k) sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3“.

7. Za § 4d sa vkladá § 4e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4e

Dotácia na podporné programové aktivity

(1) O dotáciu na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 môže požiadať

a) obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,

b) záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadosti na poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred termínom podania žiadosti.

(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada, vrátane popisu podporných programových aktivít, ktoré zohľadňujú osobitosti chráneného územia a podporenie ktorých má prispieť k dosahovaniu cieľov ich ochrany.

(4) O poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity.

(5) Výška prostriedkov fondu na poskytovanie dotácií na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(7) Na poskytovanie prostriedkov fondu na účel § 4 ods. 2 sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a všeobecný predpis o správnom konaní.“.

8. Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4f

Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie

(1) O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ai) môže požiadať

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

b) Slovenská inšpekcia životného prostredia.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť jednorazovo, na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle.

(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada.

(4) O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.

(5) Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § 4 ods. 1 písm. ai); za priame náklady sa považujú náklady na vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru a Slovenskej inšpekcie životného prostredia na úseku predchádzania, odhaľovania a dokumentovania environmentálnej trestnej činnosti a na zefektívnenie výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

(6) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.

(7) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a všeobecný predpis o správnom konaní.“.

9. V § 9 ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Termín na doručenie žiadosti podľa prvej vety sa považuje za zachovaný aj vtedy, ak bola žiadosť o podporu formou dotácie odovzdaná na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň uvedeného termínu.“.

10. V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

b) účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, finančných prostriedkov podľa § 4b a 4c alebo dotácie podľa § 4e a 4f,“.

11. V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ vkladá čiarka a slová „zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2“.

12. V § 11 ods. 2 sa za slovom „kompenzácie“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ sa vkladajú slová „zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) alebo zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2“.

13. V § 11 ods. 3 a 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „podľa § 4b a 4c“ sa vkladajú slová „alebo dotácie podľa § 4e a 4f“.

14. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ministerstvo zverejní výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4f najneskôr do 1. júla 2019. Dotáciu možno použiť do konca roku 2021.“.

15. Slová „finančné prostriedky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „prostriedky fondu“ v príslušnom tvare s výnimkou § 2 ods. 3 a § 3 písm. m) a s).

Čl. II

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

2. V § 7 ods. 9 písm. d) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. marca“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.