Vyhláška č. 177/2020 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii v znení vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 401/2019 Z. z.

Platnosť od 27.06.2020
Účinnosť od 27.06.2020 do28.02.2021
Zrušený 70/2021 Z. z.

OBSAH

177

VYHLÁŠKA

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

z 22. júna 2020,

ktorou sa mení vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii v znení vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 401/2019 Z. z.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii v znení vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 401/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 9a ods. 2 sa slová „1. júla 2020“ nahrádzajú slovami „1. marca 2021“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Roman Krpelan v. r.