Nariadenie vlády č. 152/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 12.06.2020
Účinnosť od 15.06.2020

OBSAH

152

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. júna 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená a) a b).

2. V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:

b) sa týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) môže poskytovať aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja.“.

3. § 1 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) V čase mimoriadnej situácie môže poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení

a) požadovať od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovanie tejto sociálnej služby, predloženie potvrdenia

1. ošetrujúceho lekára, ktoré nie je staršie ako tri dni, o tom, že táto fyzická osoba nemá prenosné ochorenie a nebolo jej nariadené karanténne opatrenie, alebo

2. o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín,

b) umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať táto sociálna služba, na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona.

(4) Právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona, sa uplatňuje za osobitných podmienok na predchádzanie alebo znižovanie rizika šírenia ochorenia COVID-19 určených poskytovateľom sociálnej služby vo vnútornom predpise s cieľom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2020.


Igor Matovič v. r.