Nariadenie vlády č. 171/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 24.06.2020
Účinnosť od 24.06.2020

OBSAH

171

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. júna 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 96d ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za slovami „§ 41 ods. 2 písm. e)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 49 ods. 3, § 51 ods. 6“.

2. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak bolo dieťa, ktoré podľa § 51 ods. 6 zákona musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny, prijaté do centra počas mimoriadnej situácie, lehotu na jeho zaradenie do profesionálnej náhradnej rodiny podľa § 51 ods. 6 zákona možno predĺžiť o dva týždne.“.

3. V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“)“.

4. V § 6 ods. 1 sa za slová „druhého bodu zákona“ vkladá slovo „alebo“.

5. V § 8 ods. 1 sa slovo „neumožní“ nahrádza slovami „môže v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 obmedziť“.

6. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Na účely ochrany života a zdravia dieťaťa centrum

a) pred osobným stretnutím dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou v priestoroch centra alebo pred pobytom fyzickej osoby v centre oboznámi tieto osoby s hygienickými a preventívno-zdravotnými pokynmi centra na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 a s povinnosťou dodržiavať tieto pokyny,

b) pred pobytom dieťaťa mimo centra poučí rodiča alebo inú blízku osobu o príznakoch ochorenia COVID-19, o základných hygienických opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať počas pobytu dieťaťa mimo centra, o oznamovacej povinnosti v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo u inej osoby, s ktorou bolo dieťa v kontakte počas pobytu mimo centra alebo s ktorou bola v kontakte iná osoba, s ktorou bolo dieťa v kontakte počas pobytu mimo centra,

c) zabezpečí možnosť pravidelného kontaktu s rodičom a inou blízkou osobou prostredníctvom informačných technológií vrátane vytvorenia priestoru pre takúto komunikáciu vo vonkajších priestoroch centra, ak z dôvodu ochrany zdravia dieťaťa nie je možné osobné stretnutie dieťaťa s rodičom a inou blízkou osobou ani vo vonkajších priestoroch centra,

d) postupuje podľa § 53 ods. 2 písm. a) zákona, ak nie je možné osobné stretnutie dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou z dôvodu nedodržania hygienických a preventívno-zdravotných pokynov centra rodičom alebo inou blízkou osobou.“.

7. V § 8 ods. 4 sa slová „opatrenia vykonajú“ nahrádzajú slovami „opatrenia môžu vykonať“.

8. V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovom „technológií“ vypúšťa čiarka a slová „ak nie“ sa nahrádzajú slovom „alebo“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.