Uznesenie č. 147/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020

Platnosť od 10.06.2020
Účinnosť od 10.06.2020

147

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 366

z 10. júna 2020

k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020

Číslo materiálu:12317/2020

Predkladateľ: minister vnútra a predseda ústredného krízového štábu

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády SR č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020;

B. ukončuje

B.1. núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020;

C. zrušuje

C.1. pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uloženej podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 vo vzťahu k zamestnancom subjektov uvedených v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírenú uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020,

C.2. zákaz uplatňovania práva na štrajk podľa bodu D.1. uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 uložený vo vzťahu k subjektom uvedeným v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírený uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 uplynutím 13. júna 2020,

C.3. zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;

D. konštatuje

D.1. že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu;

E. ukladá

predsedovi vlády

E.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

E.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády SR vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

minister vnútra

podpredseda vlády a minister hospodárstva

minister zdravotníctva

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

prednostovia okresných úradov

predsedovia vyšších územných celkov