Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.07.2018 228/2018 Z. z. Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
25.07.2018 227/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky
25.07.2018 226/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja
25.07.2018 225/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 204/2018 Z. z.
24.07.2018 224/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu
23.07.2018 223/2018 Z. z. Novela vyhlášky o postupe zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
23.07.2018 222/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozsahu odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti
23.07.2018 221/2018 Z. z. Novela nariadenia o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
20.07.2018 220/2018 Z. z. Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
19.07.2018 219/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
19.07.2018 218/2018 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
18.07.2018 217/2018 Z. z. Novela zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
18.07.2018 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve
18.07.2018 215/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
18.07.2018 214/2018 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
18.07.2018 213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia
18.07.2018 212/2018 Z. z. Novela zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
18.07.2018 211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
18.07.2018 210/2018 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
18.07.2018 209/2018 Z. z. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
18.07.2018 208/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch
12.07.2018 207/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
12.07.2018 206/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
12.07.2018 205/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
12.07.2018 204/2018 Z. z. Novela vyhlášky o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
10.07.2018 203/2018 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
10.07.2018 202/2018 Z. z. Oznámenie o pozastavení dohody medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov na služobné cesty
09.07.2018 201/2018 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
04.07.2018 200/2018 Z. z. Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
04.07.2018 199/2018 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
04.07.2018 198/2018 Z. z. Novela zákona o azyle