Oznámenie č. 257/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry

Platnosť od 18.09.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2018 v súlade s článkom 14 ods. 1.

257

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. novembra 2017 bola v Mexiku podpísaná Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2018 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 113/1970 Zb.).


DOHODA O SPOLUPRÁCI MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SPOJENÝCH ŠTÁTOV MEXICKÝCH V OBLASTI ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, ŠPORTU A KULTÚRY

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojených štátov mexických (ďalej len „zmluvné strany“);

vedené želaním upevniť spoluprácu v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry medzi oboma krajinami;

v presvedčení, že táto spolupráca prispeje k upevneniu priateľských vzťahov a vzájomnému porozumeniu medzi oboma krajinami;

dohodli sa takto:

ČLÁNOK 1

Základné ustanovenia

1. Účelom tejto dohody je podporovať spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami oboch zmluvných strán v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry prostredníctvom realizácie činností, ktoré prispievajú k prehĺbeniu vzájomného porozumenia a priateľstva medzi oboma krajinami.

2. Všetky aktivity uskutočňované zmluvnými stranami podľa tejto dohody sa pritom riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch krajín, ako aj medzinárodnými dohodami, ktorými sú zmluvné strany viazané.

ČLÁNOK 2

Školstvo

1. Zmluvné strany spolupracujú v oblasti školstva predovšetkým formou

a) výmeny informácií týkajúcich sa vzdelávacieho systému oboch krajín;

b) podpory priamej spolupráce medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami štátov zmluvných strán, predovšetkým formou výmeny študentov, pedagogických, vedeckých a výskumných pracovníkov;

c) podpory štipendií a programov spolupráce zameraných na doktorandské (PhD.) štúdium a výskum vo verejných vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách;

d) vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní, diplomov, akademických hodností a titulov udeľovaných v štátoch zmluvných strán v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi;

e) zlepšovania úrovne vedomostí a vyučovania úradného jazyka štátu druhej zmluvnej strany a jej literatúry;

f) nadviazania spolupráce medzi vysokoškolskými a výskumnými inštitúciami na účely vykonávania spoločných akademických projektov a dohôd o priamej spolupráci;

g) poskytovania tréningu a konzultácií súvisiacich so spoločnými projektmi a účasti na odborných seminároch a konferenciách;

h) výmeny odborníkov v oblasti manažmentu vzdelávania a inovácií, a

i) inou formou dohodnutou zmluvnými stranami.

ČLÁNOK 3

Kultúra

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry najmä prostredníctvom

a) podpory priamej spolupráce a výmeny informácií medzi umeleckými a kultúrnymi inštitúciami a organizáciami oboch krajín v oblasti literatúry, filmu, umeleckých výkonov, výtvarného umenia, hudby a ľudového umenia;

b) účasti autorov, umelcov a kritikov z oblasti literatúry, filmu, umeleckých výkonov, výtvarného umenia, hudby, ľudového umenia, dizajnu a architektúry na podujatiach organizovaných vo svojich domovských krajinách;

c) výmeny sólistov a umeleckých skupín a ich účasti na medzinárodných festivaloch organizovaných vo svojich domovských krajinách;

d) podpory aktivít zameraných na šírenie svojej literárnej a dramatickej tvorby výmenou spisovateľov a dramatikov;

e) účasti na knižných veľtrhoch a medzinárodných stretnutiach, ako aj prostredníctvom realizácie prekladateľských a spoluvydavateľských projektov;

f) vzájomnej výmeny expertov a pozorovateľov na podujatiach organizovaných domovskými krajinami;

g) spolupráce medzi príslušnými subjektmi v oblasti vysielania, šírenia audiovizuálnych záznamov a medzi tlačovými agentúrami;

h) spolupráce a výmeny informácií medzi vysielateľmi a úradmi príslušnými v oblasti nových informačných technológií oboch krajín;

i) výmeny materiálov (hraných a dokumentárnych) a odborníkov v oblasti televízneho vysielania na nekomerčnom základe;

j) spolupráce medzi knižnicami a múzeami oboch zmluvných strán a prostredníctvom výmeny odborníkov, odborných publikácií, mikrofilmov, vedeckej literatúry, digitálnych informácií, kópií dokumentov, databáz a predpisov v tejto oblasti;

k) spolupráce v oblasti kinematografie prostredníctvom výmeny filmov a organizácie stretnutí výrobcov filmov, odborníkov a technikov pracujúcich v tejto oblasti, ako aj prostredníctvom recipročnej účasti na filmových festivaloch v oboch krajinách;

l) výmeny informácií a dokumentov týkajúcich sa ochrany autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom s cieľom oboznámenia sa s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v danej krajine v týchto oblastiach;

m) poskytovania vhodnej ochrany autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami, ktorými sú zmluvné strany viazané, a prostredníctvom zabezpečenia primeranej vymožiteľnosti autorských práv a príbuzných práv, a

n) akejkoľvek inej formy dohodnutej medzi zmluvnými stranami.

ČLÁNOK 4

Mládež

1. Zmluvné strany podporujú výmenu mládeže a spoluprácu medzi odborníkmi v tejto oblasti, ako aj výmenu informácií o publikáciách a projektoch s cieľom zlepšovania/skvalitnenia práce s deťmi a mladými ľuďmi v ich príslušnej krajine.

2. Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi ich organizáciami mládežníckej dobrovoľníckej služby, ktorá podporuje neformálne vzdelávanie mladých ľudí, posilňuje porozumenie a solidaritu medzi mládežou oboch krajín.

3. Zmluvné strany si budú vymieňať informácie týkajúce sa osvedčených postupov a dosiahnutých úspechov získaných z aktivít rozvinutých v oblasti mládeže v ich príslušnej krajine.

ČLÁNOK 5

Zraniteľní ľudia

Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi inštitúciami oboch krajín v realizácii vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít týkajúcich sa najviac zraniteľnej časti populácie, venujúc pozornosť najmä ženám, deťom, ľuďom s hendikepom a starším ľuďom.

ČLÁNOK 6

Šport

Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi ich príslušnými kompetentnými úradmi, inštitúciami a organizáciami pre oddych, telesnú výchovu a športové záležitosti.

ČLÁNOK 7

Kultúrne dedičstvo

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vymieňať si skúsenosti a podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti zachovania, obnovy, ochrany a šírenia diel, ktoré sú súčasťou ich kultúrneho dedičstva.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú posilňovať spoluprácu pri prevencii nelegálneho obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty v súlade s medzinárodným právom, ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zmluvné strany sa zaväzujú umožniť vzájomnú výmenu odborníkov v oblasti nelegálneho obchodovania.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatniť a vyčerpať všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, v rámci spolupráce pri navrátení alebo reštitúcii chráneného kultúrneho majetku, ktorý bol nezákonne vyvezený z územia druhej zmluvnej strany, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými zmluvami, ktorých sú zmluvnými stranami.

4. Podmienky spolupráce v tejto oblasti budú dohodnuté v osobitných zmluvách uzavretých medzi príslušnými inštitúciami zmluvných strán.

ČLÁNOK 8

Programy spolupráce

1. Zmluvné strany spoločne vypracujú viacročné programy spolupráce (ďalej len „programy spolupráce“) v oblasti školstva, kultúry, mládeže, umenia, športu a zraniteľných ľudí, ktoré sú v súlade s prioritnými záujmami zmluvných strán.

2. Programy spolupráce špecifikujú ciele, formy spolupráce, technické požiadavky, pracovný harmonogram a oblasť realizácie. Tieto programy spolupráce budú určovať práva a povinnosti vrátane finančných záväzkov každej zo zmluvných strán.

3. Žiadne z ustanovení tejto dohody nebude vysvetľované tak, aby zabránilo obom zmluvným stranám žiadať podľa vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných záväzkov finančnú podporu z externých zdrojov na vykonávanie programovej spolupráce.

4. Zmluvné strany zabezpečia priaznivé podmienky na spoluprácu v rozsahu dohodnutých programov spolupráce.

ČLÁNOK 9

Spoločná komisia

1. Zmluvné strany vytvoria spoločnú komisiu (ďalej len „komisia“), ktorá bude zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán.

2. Komisia zasadá striedavo v Slovenskej republike a Spojených štátoch mexických v termíne, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú diplomatickou cestou.

3. Úlohou komisie je predovšetkým

a) definovať prioritné oblasti, v ktorých by bolo možné vykonávanie programov spolupráce v súlade s článkom 8 predmetnej dohody;

b) dohliadať na plnenie tejto dohody, ako aj posudzovať a schvaľovať dohodnuté programy spolupráce;

c) navrhovať spôsoby riešenia úloh vyplývajúcich z vykonávania aktivít uskutočňovaných v rámci tejto dohody a predkladať odporúčania zmluvným stranám, a

d) prerokovať ďalšie záležitosti dohodnuté oboma zmluvnými stranami.

ČLÁNOK 10

Vstup, pobyt a odchod účastníkov

Každá zmluvná strana poskytuje v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi všetky potrebné náležitosti pre vstup, pobyt a odchod účastníkov, ktorí sú oficiálne zahrnutí v programovej spolupráci vyplývajúcej z dohody. Títo účastníci podliehajú platným vnútroštátnym právnym predpisom prijímajúcej krajiny a budú opúšťať krajinu v súlade s ich platnou vnútroštátnou legislatívou.

ČLÁNOK 11

Dovoz a vývoz zariadení a materiálov

V súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť všetky potrebné administratívne, daňové a colné náležitosti potrebné na dočasný dovoz zariadení a materiálov, ktoré majú byť použité pri realizácii dohodnutých programov spolupráce, na svoje územie, ako aj na ich vývoz z neho.

ČLÁNOK 12

Riešenie sporov

Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z výkladu alebo vykonávania tejto dohody vzájomnými konzultáciami a rokovaniami.

ČLÁNOK 13

Prerušenie vykonávania dohody

1. Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu zachovania verejného poriadku, ochrany zdravia alebo bezpečnosti obyvateľov zmluvných strán.

2. Druhá zmluvná strana je bezodkladne písomne informovaná o tomto prerušení alebo pozastavení diplomatickou cestou.

3. Zmluvná strana, ktorá pozastavila vykonávanie dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu diplomatickou cestou o ukončení pozastavenia jej úplného alebo čiastočného vykonávania.

ČLÁNOK 14

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty (30) deň nasledujúci po dni doručenia neskoršej nóty, ktorou si zmluvné strany oznámia splnenie podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomným oznámením diplomatickou cestou. V takom prípade platnosť tejto dohody sa skončí sto osemdesiaty (180) deň odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

3. Táto dohoda môže byť zmenená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny musia byť vykonané písomnou formou. Tieto zmeny nadobudnú platnosť podľa postupu uvedeného v bode 1 tohto článku.

4. Ukončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na platnosť a dokončenie programov spolupráce vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli v čase ukončenia platnosti tejto dohody úplne ukončené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými podpísanej 9. augusta 1968 v Mexiku.

Dané v Mexiku 21. novembra v roku 2017 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:


Alena Gažúrová v. r.
Za vládu
Spojených štátov mexických:


Luis Videgaray Caso v. r.