Zákon č. 324/2011 Z. z.Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Účinnosť od 23.11.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.