Oznámenie č. 601/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007
Účinnosť od 01.02.2019