Oznámenie č. 500/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Čiastka 185/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 7, bodu 12 § 71a ods. 3 až 11, bodov 12, 13 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

500

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z. a oznámenie č. 601/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 7, bodu 12 § 71a ods. 3 až 11, bodov 12, 13 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. e) sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“.

2. V § 9 ods. 1 sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“.

3. V § 15 ods. 15 sa slová „kurzy Národnej banky Slovenska,“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006).“.

4. V § 16 sa slovo „účtovných“ nahrádza slovom „účtových“.

5. § 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho obstaraním, a ktorý sa hneď uvádza do užívania, je možné účtovať priamo na príslušné účty účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok.“.

6. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Účtovné odpisy sa vypočítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve podľa § 13 zákona. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.“.

7. V § 24 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

8. V § 49 ods. 8 písm. c) sa číslo „424“ nahrádza číslom „427“.

9. V § 52 ods. 7 a § 62 ods. 5 sa slovo „zostatky“ nahrádza slovom „stavy“.

10. V § 65 odsek 7 znie:

(7) V prospech účtu 648 – Zákonné poplatky sa účtujú príjmy podľa osobitného predpisu72).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

72) Napríklad zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

11. V § 66 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„V prospech tohto účtu sa účtuje aj použitie zdrojov fondu, ak bol zaúčtovaný náklad, ktorý sa hradí z fondu.“.

12. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠71a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Nakúpené eurobankovky a euromince z predzásobenia a nakúpené euromince v štartovacom balíčku za protihodnotu v slovenských korunách sa účtujú na osobitnom analytickom účte k účtu 211 – Pokladnica.

(2) Eurobankovky a euromince z predzásobenia, ktoré budú uhradené po 1. januári 2009, sa účtujú na ťarchu osobitného analytického účtu 211 – Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 261 – Peniaze na ceste alebo 231 – Krátkodobé bankové úvery, ak bol prijatý úver.

(3) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa účty hlavnej knihy otvoria podľa § 37b zákona v eurách a informatívne v slovenských korunách. Ku dňu zavedenia eura sú konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov na účte 702 – Konečný účet súvahový začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov na účte 701 – Začiatočný účet súvahový po prepočítaní na eurá a zaokrúhlení na najbližší eurocent75).

(4) Ku dňu zavedenia eura sa účtujú začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov prepočítané konverzným kurzom s výnimkou podľa odseku 5 na účte 701 – Začiatočný účet súvahový v eurách so súvzťažným zápisom na jednotlivých novootváraných súvahových účtoch v eurách. Začiatočné stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uvedú informatívne k začiatočným stavom v eurách.

(5) Ku dňu zavedenia eura sa prijaté preddavky a poskytnuté preddavky vyjadrené 31. decembra 2008 v mene euro účtujú v hodnote prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase prijatia preddavku alebo poskytnutia preddavku. Ku dňu zavedenia eura sa jednotlivé zložky účtov časového rozlíšenia vyjadrené 31. decembra 2008 v mene euro zaúčtujú v hodnote v eurách ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

(6) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaný konverzným kurzom na eurá zaokrúhlený na najbližší eurocent75) účtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(7) Jednotlivé položky analytickej evidencie k analytickým účtom sa prepočítajú na eurá kurzom podľa § 37b ods. 2 až 4 zákona. Rozdiel medzi súčtom jednotlivých položiek analytickej evidencie a začiatočným stavom analytického účtu v eurách sa účtuje na vecne príslušný analytický účet so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 545 – Kurzové straty alebo v prospech analytického účtu 645 – Kurzové zisky.

(8) Kladný rozdiel medzi stranou má dať a dal účtu 701 – Začiatočný účet súvahový, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých účtov na eurá, sa účtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový. Záporný rozdiel medzi stranou má dať a dal účtu 701 – Začiatočný účet súvahový, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých účtov na eurá, sa účtuje v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu 379 – Iné záväzky a na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový. Súčasne sa účtuje uvedený rozdiel v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 545 – Kurzové straty alebo na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 645 – Kurzové zisky.

(9) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa ku dňu zavedenia eura

a) otvoria súvahové účty hlavnej knihy podľa odsekov 3 až 6,

b) účtujú konečné stavy jednotlivých analytických účtov nákladov prepočítané konverzným kurzom na eurá zaokrúhlené na najbližší eurocent75) v prospech účtu 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov,

c) účtujú konečné stavy jednotlivých analytických účtov výnosov prepočítané konverzným kurzom na eurá zaokrúhlené na najbližší eurocent75) na ťarchu účtu 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu výnosov,

d) účtuje začiatočný stav účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní prepočítaný konverzným kurzom na eurá zaokrúhlený na najbližší eurocent75) na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov.

(10) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa pri zostavovaní účtovnej závierky po dni zavedenia eura zahrnú do výkazu ziskov a strát aj náklady a výnosy, ktoré boli účtované od začiatku účtovného obdobia do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura.

(11) V období duálneho hotovostného peňažného obehu sa hotovosť v slovenských korunách účtuje na osobitnom analytickom účte prepočítaná konverzným kurzom na eurá zaokrúhlená na najbližší eurocent75).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:

75) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.“.

13. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Ku dňu 1. januára 2009 sa z účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok prevedie suma, ktorá zodpovedá súboru hnuteľných veci a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok, na príslušný účet účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný.“.

14. V prílohe účtovej triede 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty účtová skupina 71 – Výsledkový uzávierkový účet znie:

„710 – Účet ziskov a strát

711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠2a

Osobitné ustanovenie na účely zostavenia účtovnej závierky ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro vSlovenskej republike

V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa použije vzor súvahy a vzor výkazu ziskov a strát, ktorý je ustanovený na zostavenie riadnej účtovnej závierky.

§ 2b

Osobitné ustanovenia na účely zostavenia účtovnej závierky ku dňu, ktorý nasleduje po 1. januári 2009

(1) Údaje uvedené v účtovných výkazoch v slovenských korunách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa prepočítajú konverzným kurzom tak, že najskôr sa prepočítajú údaje v súčtových riadkoch, pričom sa postupuje od najvyššieho s účtového rádu po najnižší.

(2) V prílohe č. 4 časti II. odseku 2 sa uvádzajú aj informácie ozmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka a oprepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.“.

2. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2009.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia po prvýkrát v roku 2009.“.

3. V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvahy odsek 3 znie:

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.“.

4. V prílohe č. 2 časti Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov astrát odsek 3 znie:

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.“.

5. V prílohe č. 3 časti Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov astrát pre priebežnú účtovnú závierku odsek 3 znie:

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.“.

6. Príloha č. 4 časť I. sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.“.

7. V prílohe č. 4 časť III. ods. 9 písm. f) sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

8. Slová „v tisíc Sk“ sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „v celých eurách“.

9. Slová „Sk – slovenská koruna“ sa vypúšťajú v celom texte opatrenia.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008, okrem čl. I bodov 1 až 7, bodu 12 § 71a ods. 3 až 11, bodov 12, 13 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií