Vyhláška č. 766/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

(v znení č. 176/2005 Z. z.)

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2005 do31.07.2015
Zrušený 180/2015 Z. z.

OBSAH

766

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Splnenie podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa § 33 ods. 1 zákona sa preukazuje dokladmi podľa § 2 a 3.

§ 2

(1) Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a) a § 34 ods. 2 zákona sa preukazuje dokladom o splatení základného imania vo výške podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona, a to vyhlásením správcu účtu o splatení základného imania alebo výpisom z účtu.

(2) Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 1 vždy ku koncu kalendárneho roka.

(3) Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 zákona sa preukazuje dokladom o tom, že všetky akcie sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov na meno, a to zoznamom akcionárov a výpisom z účtu majiteľov zaknihovaných cenných papierov.

(4) Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje dokladmi o dôveryhodnom pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne zakladateľmi a dokladom o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej zdravotnej poisťovne, a to

a) pri fyzickej osobe prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisom z účtov, výpisom z katastra nehnuteľností,

b) pri právnickej osobe predložením účtovných závierok overených audítorom spolu s výrokom audítora, správ o hospodárení predkladaných valnému zhromaždeniu za posledné tri roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku.

(5) Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje

a) dokladmi podľa odseku 3,

b) zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni, zoznamom blízkych osôb,1) ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k inej zdravotnej poisťovni, zahraničnej poisťovni, v pobočke zahraničnej poisťovne alebo vo finančnej inštitúcii,2) s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takej inštitúcie a mena a priezviska týchto blízkych osôb,

c) zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má

1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo

2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(6) Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje

a) dokladom o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo zdravotného poistenia, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 33 ods. 5 zákona,

b) stručným odborným životopisom,

c) odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, potvrdením obdobného charakteru vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, štátu, ktorého je občanom, alebo štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,

d) čestným vyhlásením, že všetky predložené doklady podľa tohto odseku sú pravdivé.

(7) Splnenie podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. e) zákona sa preukazuje dokladmi potvrdzujúcimi prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny. Tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z obchodného registra, výpisom z registra emitenta alebo výpisom z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera.

(8) Splnenie podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 6 písm. b) a c) preukazujúcimi, že úzke väzby v rámci prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, neprekážajú výkonu dohľadu, a grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny.

(9) Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. g) zákona sa preukazuje

a) dokladom potvrdzujúcim informácie o technickom vybavení budúcej zdravotnej poisťovne s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme vrátane informácií o jeho bezpečnosti a bezpečnosti prenosu dát,

b) vnútornými pracovnými predpismi, smernicami alebo pokynmi upravujúcimi

1. systém vnútornej kontroly,

2. pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,

3. pravidlá uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

4. pravidlá kontroly výberu poistného,

5. pravidlá kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti,

6. pravidlá tvorby a vedenia zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

7. pravidlá zaraďovania poistencov na dispenzarizáciu,

c) vnútornými pracovnými predpismi upravujúcimi systém kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho z obchodnej činnosti a zoznamom vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík s vymedzením náplne ich činnosti a rozsahu zodpovednosti.

§ 3

(1) Doklady podľa § 2 sa predkladajú v origináloch; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady podľa § 2 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok sa preukazuje aj ich úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 116 Občianskeho zákonníka.

2) § 33 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 33 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z.