Vyhláška č. 176/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 766/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Čiastka 73/2005
Platnosť od 28.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005 do31.07.2015
Zrušený 180/2015 Z. z.

OBSAH

176

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. apríla 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 766/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 766/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 9 sa písmeno b) dopĺňa bodmi 3 až 7, ktoré znejú:

3. pravidlá uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

4. pravidlá kontroly výberu poistného,

5. pravidlá kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti,

6. pravidlá tvorby a vedenia zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

7. pravidlá zaraďovania poistencov na dispenzarizáciu,“.

2. V § 2 ods. 9 písmeno c) znie:

c) vnútornými pracovnými predpismi upravujúcimi systém kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho z obchodnej činnosti a zoznamom vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík s vymedzením náplne ich činnosti a rozsahu zodpovednosti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Rudolf Zajac v. r.