Vyhláška č. 766/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

(v znení č. 176/2005 Z. z.)

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2005 do31.07.2015
Zrušený 180/2015 Z. z.

OBSAH