Nariadenie vlády č. 376/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel

Čiastka 167/2007
Platnosť od 18.08.2007
Účinnosť od 30.09.2007

OBSAH

376

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júla 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel sa mení takto:

1. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Ustanovenia § 2 sa nevzťahujú na historické lietadlá.“.

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

3. V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:

b) vykonávajúcimi lety na účely úprav, opráv a údržby.“.

4. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2007.


Robert Fico v. r.