Vyhláška č. 161/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

(v znení č. 663/2004 Z. z.)

Čiastka 75/2004
Platnosť od 30.03.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 582/2007 Z. z.