Vyhláška č. 161/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

(v znení č. 663/2004 Z. z.)

Čiastka 75/2004
Platnosť od 30.03.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 582/2007 Z. z.

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 12. marca 2004

o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Podrobnosti o obsahu žiadosti

§ 1

(1) Identifikačné údaje uvádzané v žiadosti o poskytnutie štátnej podpory (ďalej len „podpora“) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „žiadosť“) sú

a) u žiadateľa o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadateľ“) podľa § 7 písm. b) zákona s výnimkou obce

1. názov a sídlo žiadateľa,

2. identifikačné číslo organizácie,

b) u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec,

1. názov obce,

2. adresa obecného úradu.

(2) Prílohou k žiadosti na preukázanie identifikačných údajov žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona je kópia občianskeho preukazu, prípadne kópia sobášneho listu.

(3) Prílohou k žiadosti na preukázanie identifikačných údajov žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona s výnimkou obce je výpis z obchodného registra1) nie starší ako tri mesiace alebo výpis z iného zákonom určeného registra nie starší ako tri mesiace.

§ 2

(1) Žiadosť obsahuje účel podpory s označením druhu podpory a návrh požadovanej výšky podpory.

(2) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na viac účelov podľa § 5 ods. 1 zákona a viac druhov podpory podľa § 8 ods. 1 zákona na jednu stavbu, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory podľa jednotlivých účelov a druhov podpory.

(3) Ak sa požaduje súčasne poskytnutie viacerých druhov podpory podľa § 8 ods. 3 zákona, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory pre jednotlivé druhy podpory.

(4) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na byt podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona, prílohou k žiadosti je potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí.

(5) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na byt podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona, prílohou k žiadosti je potvrdenie zariadenia sociálnych služieb o skončení poskytovania starostlivosti o žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona.

§ 3

(1) V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:

a) názov a miesto stavby podľa ohlásenia stavebnému úradu alebo právoplatného stavebného povolenia,2) ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona,

b) číslo parcely stavebného pozemku a číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením mesiaca a roka začatia a dokončenia stavby, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona,

c) číslo a dátum vydania kolaudačného rozhodnutia,3) ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona,

d) obstarávacia cena podľa § 9 ods. 5 a 6 zákona,

e) počet bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov a výšky obstarávacej ceny každého bytu, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) zákona,

f) počet lôžok s uvedením celkovej obytnej plochy, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,

g) výpočet potreby tepla na vykurovanie pred uskutočnením obnovy bytovej budovy podľa § 5 ods. 5 písm. a) zákona a po jej uskutočnení s preukázaním splnenia energetického kritéria určeného osobitným predpisom,4)

h) meno a priezvisko alebo názov zhotoviteľa stavby,

i) spôsob obstarania stavby,

j) spôsob výberu5) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 11 zákona,

k) systém tepelnej ochrany stavby.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietok,5a) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona,

b) výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku nie starší ako tri mesiace,

c) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) a e) zákona,

d) doklad o obstarávacej cene, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f),

e) prepočet obstarávacej ceny podľa písmena d) na každý byt, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) zákona,

f) dokumentácia o stavebnotechnickom prieskume a o statickom posúdení s návrhom rozsahu a postupu obnovy bytovej budovy podľa § 5 ods. 5 písm. c) zákona zhotovená odborne spôsobilou osobou,6)

g) architektonická časť a technická správa projektovej dokumentácie stavby, ktorá bola predmetom stavebného konania, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona,

h) tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a budovy podľa osobitného predpisu,4) ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,6)

i) doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,6a) ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,

j) zmluva podľa § 11 ods. 6 zákona,

k) doklad o výbere zhotoviteľa stavby,

l) doklad o preukázaní zhody systému tepelnej ochrany stavby podľa § 10 ods. 12 písm. b) zákona.

§ 4

(1) Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona je

a) výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o výške prostriedkov určených na financovanie účelu, na ktorý sa požaduje podpora, vystavené na žiadateľa, manžela žiadateľa alebo nezaopatrené dieťa žiadateľa nie staršie ako tri mesiace, alebo písomné potvrdenie poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) o priznaní poistnej náhrady (§ 10 ods. 3 zákona) alebo

b) doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu nie starší ako tri mesiace potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.

(2) Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona s výnimkou obce je

a) výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady (§ 10 ods. 3 zákona) alebo

b) doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu nie starší ako tri mesiace potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.

(3) Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec, je

a) výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady (§ 10 ods. 3 zákona) alebo

b) doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu nie starší ako tri mesiace potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení, alebo

c) doklad preukazujúci, že obec má vo svojom rozpočte na uvedený účel zabezpečené finančné prostriedky v potrebnej výške,

d) uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase s predložením žiadosti.

§ 5

(1) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona žiadosť obsahuje údaje o jeho

a) zamestnaní alebo inej zárobkovej činnosti,

b) rodinnom stave a o počte nezaopatrených detí7) a o počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,

c) priemernom mesačnom zárobku podľa osobitného predpisu,8) ak ide o zamestnanca, alebo o základe dane z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu,9)

d) ostatných príjmoch, ktorými sú

1. dávky nemocenského poistenia,10)

2. dávky dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,10)

3. rodičovský príspevok,11)

4. príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,12)

5. peňažný príspevok za opatrovanie,13)

e) jednotlivých druhoch záväzkov a ich výške ku dňu podania žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona je

a) doklad preukazujúci povolenie na samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu,14)

b) kópia rodného listu dieťaťa,

c) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok15) a kópia daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,

d) doklad o zamestnaní a potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku,

e) doklad o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),

f) doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,

g) doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť; to platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,

h) doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky.

(3) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona žiadosť obsahuje údaje o výsledkoch jeho finančného hospodárenia.

(4) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona sú

a) potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky a kópie daňového priznania za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky15) alebo ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; to neplatí pre žiadateľa, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,16) alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona16a) (ďalej len „nezisková organizácia") alebo

b) záverečný účet obce za predchádzajúci kalendárny rok, ak je žiadateľom obec, alebo

c) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a kópia tohto daňového priznania za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok,15) alebo ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľom je nezisková organizácia, alebo

d) doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv17) v bytovom dome za predchádzajúci kalendárny rok a ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona.

§ 6

(1) Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona sa v žiadosti uvádza

a) určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,

b) určením dvoch ručiteľov,

c) označením zmluvy o budúcej zmluve o poistení úveru, alebo

d) označením bankovej záruky.

(2) Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona sa v žiadosti uvádza

a) určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,

b) označením zmluvy o budúcej zmluve o poistení úveru, alebo

c) označením bankovej záruky.

(3) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa odsekov 1 a 2 sú:

a) výpis z katastra nehnuteľností a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti nie staršie ako tri mesiace,

b) doklady ručiteľov podľa § 6 ods. 2,

c) zmluva o budúcej zmluve o poistení úveru, alebo

d) prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky.

§ 7

(1) Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 7 zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona je

a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok15) a kópia daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok alebo

b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok.

(2) Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienok uvedených v § 10 ods. 10 písm. a) až d) zákona je

a) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii alebo v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

b) písomné potvrdenie príslušného orgánu o zaplatení daní a poistného na sociálne poistenie a povinné zdravotné poistenie,18)

c) čestné vyhlásenie o plnení záväzkov voči veriteľom,

d) čestné vyhlásenie, že žiadateľ neporušuje rozpočtovú disciplínu.19)

(3) Na udelenie výnimky z poradia na poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 13 písm. a) zákona je prílohou k žiadosti doklad, že žiadosť sa predkladá v dôsledku riešenia následkov živelnej udalosti.

(4) Na udelenie výnimky z poradia na poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 13 písm. b) zákona je prílohou k žiadosti doklad o náhrade za žiadosť už podanú s uvedením pôvodného žiadateľa.

§ 8

Ak žiadosť predkladá jeden zo spoluvlastníkov, ktorého na to splnomocnil spoluvlastník podľa § 11 ods. 4 zákona, obsahom a prílohou k žiadosti sú údaje a doklady uvedené v § 2, 3 a 5 až 7 za každého splnomocniteľa.

§ 9

Technické podmienky

(1) Technickou podmienkou zlepšenia tepelnotechnických vlastností na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. e) a ods. 5 písm. a) zákona je

a) zlepšenie tepelnoizolačných vlastností plných a otvorových stavebných konštrukcií a

b) dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred uskutočnením účelu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní energetické kritérium určené osobitným predpisom,4) a

c) hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému v nadväznosti na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a

d) zabudovanie merania a regulácie v zásobovaní teplom a

e) dosiahnutie aspoň rovnakej doby životnosti pôvodnej stavebnej konštrukcie, ako je životnosť zatepľovacieho systému.

(2) Technickou podmienkou na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. e) a ods. 5 písm. b) zákona je uskutočnenie prác súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a kvality užívania stavby.

(3) Technickou podmienkou na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. e) a ods. 5 písm. c) zákona je dosiahnutie statickej bezpečnosti a stability stavby odstránením najmä

a) trhlín v betónových a murovaných konštrukciách,

b) trhlín v stykoch medzi stavebnými konštrukciami,

c) trhlín v oceľových konštrukciách a zvaroch,

d) korózie výstuže v betónových konštrukciách a ich spojov a korózie oceľových konštrukcií vrátane ich spojov,

e) straty rovinnosti zvislých rovinných konštrukcií,

f) straty priamosti prizmatických tyčových, stĺpových a trámových konštrukcií,

g) vzájomných posunov a pootočenia prvkov stavebných konštrukcií,

h) celkových zmien geometrického tvaru objektu,

i) nepriaznivých zmien funkčnej vlastnosti iných stavebných konštrukcií.

§ 10

Dĺžka času uskutočnenia stavby

(1) Dĺžka času uskutočnenia stavby, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona, môže byť najviac 24 mesiacov.

(2) Dĺžka času podľa odseku 1 sa posudzuje odo dňa otvorenia účtu v banke Štátnym fondom rozvoja bývania žiadateľovi.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Na žiadosti podané do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa vzťahuje doterajší predpis.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 143/2000 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


László Gyurovszky v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 Obchodného zákonníka.

2) § 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 76 zákona č. 50/1976 Zb.

4) STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

5) Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

5a) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

6a) § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

8) Napríklad § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

10) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

11) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 638/2002 Z. z.

13) § 64a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

15) § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

16) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

16a) § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

17) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.

18) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.