Zákon č. 453/2003 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 196/2003
Platnosť od 20.11.2003
Účinnosť od 01.08.2021
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 4 ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov