Zákon č. 5/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

(v znení č. 596/2003 Z. z., 245/2008 Z. z.)

Čiastka 4/1999
Platnosť od 21.01.1999
Účinnosť od 01.09.2008