Vyhláška č. 608/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Čiastka 124/1992
Platnosť od 30.12.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.2003
Zrušený 18/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

30.12.1992