Čiastka č. 124/1992 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
605/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov 01.01.1993
606/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi 30.12.1992
607/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 30.12.1992
608/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1993
609/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o akademickom uznávaní univerzitnej kvalifikácie (č. 32)