Čiastka č. 12/1984 Zb.

Vydaná dňa: 29.06.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1984 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
56/1984 Zb. Zákon o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení 01.09.1984
57/1984 Zb. Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich 01.09.1984
58/1984 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti 01.09.1984
60/1984 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov 01.07.1984
61/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb 01.08.1984
62/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby