106

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

zo 14. júla 1982

na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike


Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška upravuje postup orgánov a organizácií pri navrhovaní, projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži, opravách, rekonštrukciách, pri uskutočňovaní výstavby, vrátane skúšok, pri prevádzke a pri trvalom vyradení zariadení uvedených v odseku 2 z prevádzky. Podľa tejto vyhlášky postupujú aj organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť.

(2) Zariadeniami podľa tejto vyhlášky sú:

a) tlakové nádoby a parné generátory pracujúce s rádioaktívnymi látkami, ktorých najväčší pracovný pretlak presahuje 0,07 MPa a ktorých objem je väčší než 10 litrov,

b) potrubia, rozdeľovače, zberače z rúr, vrátane armatúr, s najväčším pracovným pretlakom vyšším než 0,07 MPa s vnútornou svetlosťou nad Ms 70 systémov zabezpečujúcich chladenie jadrového reaktora, systémov plnenia, systémov normálneho a havarijného doplňovania, systémov dochladzovania reaktora, zariadení pre skladovanie vyhoreného paliva a čerpadlá, ktoré sú súčasťou týchto systémov,

c) zariadenia, ktoré zabezpečujú napájanie, ovládanie, reguláciu, ochranu, signalizáciu a meranie havarijných systémov a systémov dochladzovania rektora,

d) stavebná časť hermetickej zóny dimenzovaná na vnútorný pretlak, vrátane zariadení zabezpečujúcich jej hermetickosť pri maximálnej projektovanej nehode, (ďalej len „zariadenia“).

(3) Zariadeniami podľa odseku 2 nie sú palivové články, tyče systému regulácie a ochrany a zariadenia, ktoré sú predmetom výskumu a nie sú súčasťou projektom určených funkčných systémov nevyhnutných na prevádzku zariadení uvedených v odseku 2, ako aj zariadenia podliehajúce dozoru orgánov podľa osobitných predpisov,1)

§ 2

Prekladanie dokumentácie a dokladov

(1) Stavebník je povinný predložiť príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení (ďalej len „orgán dozoru“)2)

a) pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia3) návrh projektovej úlohy a zadávací program zabezpečenia akosti,4)

b) pred podaním žiadosti o stavebné povolenie5) úvodný projekt a program zabezpečenia akosti,6)

c) pred začatím stavebných prác časti vykonávacích projektov vybratých a vyžiadaných orgánom dozoru,

d) 3 mesiace pred prvým zavážaním paliva do reaktora:

1. predprevádzkovú bezpečnostnú správu,

2. program uvádzania zariadení do prevádzky,

e) pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia7) doklady o vykonanej evidencii zariadení podľa § 13.

(2) Stavebník je povinný prekontrolovať úplnosť dokumentácie uvedenej v odseku 1 pred jej predložením orgánu dozoru a o výsledku kontroly vyhotoviť záznam.

§ 3

Požiadavky na dokumentáciu

Organizácie, ktoré navrhujú, projektujú a konštruujú zariadenia, sú povinné v dokumentácií uplatňovať požiadavky osobitných predpisov, technických noriem, prípadne nových poznatkov vedy a techniky,8) pričom dokumentácia musí riešiť najmä:

a) konštrukčné vyhotovenie zariadení tak, aby nemohlo dôjsť k ich náhlemu porušeniu počas skúšok alebo prevádzky,

b) umožnenie prehliadok, kontrol, funkčných skúšok a revízií, čistenie, prefukovanie, odvzdušňovanie, odvodňovanie, omývanie dezaktivačnými roztokmi, opravy a údržbu zariadení, kontrolných skúšok základného materiálu, zvarových spojov a návarov,

c) snímateľnosť a odolnosť izolácie proti zmenám tvaru a izolačných vlastností pri častiach zariadení, prípadne uzloch, ktoré sa musia periodicky kontrolovať a majú tepelnú izoláciu,

d) kontrolu predĺženia potrubia a správnosť funkcie podpier a závesov pri potrubiach Ms 150 a väčšej svetlosti s teplotou pracovného média 250 °C a vyššou,

e) dimenzovanie zariadení a ich zdrojov energie, polohové riešenie armatúr v potrubiach, konštrukciu, počet a polohu indikátorov hladín pracovných médií v zariadeniach, signalizáciu dolnej a hornej hraničnej polohy hladín, dimenzovanie, umiestnenie a určenie druhu poistných zariadení a meracích prístrojov vrátane prístupu k nim,

f) bezpečné a nezávislé trasy elektrických vedení zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. c).

§ 4

Zoznam zariadení

Generálny projektant je povinný v etape spracovania úvodného projektu vypracovať zoznam zariadení podľa § 1 a návrh ich zaradenia do bezpečnostných tried, ak sa na ne vzťahujú osobitné predpisy,9) a predložiť ho orgánu dozoru pred jeho odovzdaním stavebníkovi. Stavebník zoznam odovzdá generálnemu dodávateľovi.

§ 5

Oprávnenie organizácií

(1) Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať, alebo vykonávať stavebné práce zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b) a d), montovať, rekonštruovať a opravovať zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. c), vyrábať prídavné materiály na zvarovanie a navrhovanie zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b) a d) a základné materiály zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) a b) a vykonávať skúšky podľa § 8 môžu len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie (ďalej len „oprávnené organizácie“).

(2) Oprávnenie vydáva orgán dozoru na základe písomnej žiadosti organizácie doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu.

(3) Organizácia v žiadosti o vydanie oprávnenia uvedie:

a) názov a adresu,

b) názov a adresu závodu (prevádzky), pre ktorý oprávnenie žiada, pokiaľ nie je v sídle organizácie,

c) názov a adresu svojho nadriadeného orgánu,

d) označenie druhu žiadaného oprávnenia a jeho rozsahu,

e) spôsob zabezpečenia výkonu činností, pre ktoré požaduje oprávnenie zo stránky technického vybavenia a odbornej kvalifikácie pracovníkov.

(4) Orgán dozoru po preverení odbornej spôsobilosti organizácie na činnosti, na ktoré sa oprávnenie žiada, vydá oprávnenie s uvedením podmienok vykonávania činností alebo žiadosť s odôvodnením zamietne.

(5) Ak orgán dozoru zistí, že oprávnená organizácia nedodržuje podmienky uvedené v oprávnení alebo porušuje predpisy na zaistenie bezpečnosti technických zariadení, oprávnenie organizácii odoberie.

§ 6

Povinnosti oprávnených organizácií

(1) Oprávnené organizácie sú povinné pred začatím činností uvedených v § 5 ods. 1 predložiť orgánu dozoru dokumentáciu, ku ktorej orgán dozoru vydá stanovisko. Dokumentácia musí byť orgánu dozoru predložená najneskôr 30 dní pred začatím činnosti, ak orgán dozoru neurčí inú lehotu.

(2) Dokumentáciou podľa odseku 1 sú najmä:

a) konštrukčné a montážne výkresy zostáv a častí zariadení, ktoré musia obsahovať:

1. označenie predpísanej akosti a stavu hutníckych polotovarov, prípadne iných častí a dielcov a prídavných materiálov, s určením technických dodacích podmienok použitých materiálov,

2. rozmery, hrúbky stien a potrebné údaje na ich dimenzovanie,

3. umiestnenie, druh, rozmery, súčiniteľ hodnoty zvarových spojov a ich klasifikačný stupeň,

4. druh skúšok, skúšobné médiá a ich parametre,

5. skúšobný pretlak kompletne zmontovaného zariadenia;

b) výpočty (pevnostné, dimenzovanie elektrických obvodov a pod.) vypracované podľa príslušných technických noriem, technických podmienok, prípadne nových poznatkov vedy a techniky, ak sa zainteresované organizácie s orgánom dozoru nedohodnú inak;

c) výpočty a dôležité technické údaje o parametroch poistných zariadení (druh, veľkosť, priepustnosť, umiestnenie, istenie, ochrany, selektivita a pod.);

d) technologické postupy pre nové alebo neobvyklé výrobné metódy, vrátane návrhu na ich overenie, i pre prípadné opravy a rekonštrukcie;

e) montážne predpisy;

f) technické podmienky na výrobu (montáž, opravy a rekonštrukcie) alebo im na roveň postavené iné doklady,10) ktoré musia obsahovať najmä:

1. spôsob, druh a rozsah tepelného spracovania pri zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) a b),

2. medzioperačné a výrobné (montážne) kontroly, vrátane určenia prípustných stavov zistených kontrolou a skúškami (hraničné hodnoty),

3. požiadavky na kvalifikáciu výrobných a montážnych pracovníkov, pracovníkov vykonávajúcich skúšky a revízie zariadení, ako aj pracovníkov vykonávajúcich kontrolu a vyhodnocovanie zvarov,

4. priebehy skúšok, ako aj spôsob a rozsah overovania technického stavu zariadení v prevádzke po celé obdobie ich životnosti,

5. plánovanú životnosť zariadenia.

(3) Opravou alebo rekonštrukciou zariadenia na účely tejto vyhlášky sa rozumie taký zásah do prevádzkovaného zariadenia, ktorý by mohol mať za následok zmenu jeho pôvodne požadovaných vlastností z hľadiska pevnosti, tesnosti, funkčnej spoľahlivosti, spôsobilosti a celkovej bezpečnosti.

§ 7

Všeobecné požiadavky

(1) Akosť a vlastnosti materiálov, ktoré sa použijú pri činnostiach uvedených v § 5 ods. 1, ako aj akosť a vlastnosti zariadení musia byť doložené atestmi alebo protokolmi s výsledkami skúšok.

(2) Ak nie je vykonávanie činností uvedených v § 5 ods. 1 upravené technickými normami a predpismi, sú oprávnené organizácie povinné dodržiavať dohodnuté technické podmienky.

§ 8

Skúšky zariadení

(1) Po skončení výroby zariadení a pred uvedením nových, rekonštruovaných alebo opravených zariadení do prevádzky sú oprávnené organizácie povinné:

a) pri zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) a b) vykonať:

1. stavebnú skúšku, pri ktorej sa kontroluje najmä, či sú v súlade s predloženou dokumentáciou

- hlavné rozmery zariadenia, umiestnenie hrdiel a prielezov, výstroja, pätiek, podstavcov a zmontovania jednotlivých častí podľa výkresov,

- značky materiálu, tavieb, vývalkov, výkovkov,

- záznamy o tepelnom spracovaní,

- zvarové spoje (vonkajšou a vnútornou prehliadkou), rádiogramy a ich vyhodnotenie,

- značky zváračov,

- údaje na štítku nádoby a údaje vyrazené na tlakových častiach;

2. prípadne projektom určenú individuálnu skúšku, ktorou sa rozumie skúška zariadenia v rozsahu potrebnom na preverenie úplnosti a funkcie zariadenia a riadneho vykonania montáže;

3. po úspešne vykonanej skúške (individuálnej skúške) prvú tlakovú skúšku, prípadne testnostnú skúšku;

b) pri zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. c) vykonať:

1. revízie podľa osobitných predpisov,11)

2. funkčné skúšky po skončení montáže,

3. funkčné skúšky za podmienok, ktoré zodpovedajú prevádzkovým podmienkam, vrátane odchýlok od hodnôt určených projektom,

c) pri zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. d):

1. skontrolovať kompletnosť dokladov o akosti,

2. vyhotoviť protokol o dokončení a kompletnosti stavebných a montážnych prác,

3. vykonať tesnostnú skúšku tlakom.

(2) Oprávnená organizácia je povinná najneskôr 14 dní vopred oznámiť orgánu dozoru termín konania skúšky, ak sa s orgánom dozoru nedohodne inak, a zabezpečiť technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na jej vykonanie.

(3) Pre každé zariadenie je výrobca povinný vyhotoviť, prípadne dodávateľ zabezpečiť samostatný pasport (revíznu knihu).

(4) Pri zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) sa pasport (revízna kniha) vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá výrobca zariadenia a druhé dostane ich prevádzkovateľ. Výrobca je povinný uschovávať pasport (revíznu knihu) počas plánovanej životnosti zariadenia. Prevádzkovateľ je povinný uschovávať pasport (revíznu knihu) do trvalého vyradenia zaradenia z prevádzky.

(5) Pri stavebnej skúške musí oprávnená organizácia predložiť kompletnú sprievodnú technickú dokumentáciu potvrdenú pracovníkmi, ktorí majú osvedčenie podľa § 11.

§ 9

Sprievodná technická dokumentácia

(1) Oprávnená organizácia je povinná vyhotoviť a odovzdať odberateľovi spolu s vyrobenými, zmontovanými a odskúšanými zariadeniami sprievodnú technickú dokumentáciu a po doručení stanoviska orgánu dozoru k týmto zariadeniam i toto stanovisko.

(2) Sprievodná technická dokumentácia zariadenia podľa odseku 1 musí byť vypracovaná v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou, príslušnými predpismi, technickými normami, technickými podmienkami, prípadne ďalšími požiadavkami určenými orgánom dozoru, pričom:

a) pri zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) musí obsahovať najmä:

1. pasport (revíznu knihu) vystavený oprávnenou organizáciou, po montáži doplnený

- záznamami o zabudovaných armatúrach a bezpečnostnom výstroji, atestmi, schématickým výkresom zapojenia armatúr a bezpečnostnej výstroje, základnými údajmi o armatúrach a prístrojoch merania a regulácie, ktoré musia byť potvrdené povereným pracovníkom (§ 11) oprávnenej organizácie,

- protokolmi o výsledkoch predpísaných skúšok vykonaných v priebehu montáže a po jej skončení,

- osvedčením o akosti a kompletnosti montážnych prác;

2. návod na obsluhu a pokyny na údržbu, vrátane overovania technického stavu počas prevádzkového využívania po celý čas ich životnosti;12)

b) pri zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. c) musí obsahovať najmä:

1. pasport (revíznu knihu) zariadení oprávnenej organizácie pozostávajúci najmä

- z atestov (osvedčení) čiastkových zariadení,

- z protokolov vyhotovených podľa § 8 ods. 1 písm. b),

- z protokolov o individuálnom vyskúšaní zabudovaného zariadenia alebo prvku,

- z montážnych výkresov s vyznačením odchýlok zodpovedajúcich skutočnému vyhotoveniu potvrdených povereným pracovníkom (§ 11) oprávnenej organizácie;

2. návod na obsluhu a pokyny na údržbu, vrátane overovania technického stavu počas prevádzkového využívania po celý čas ich životnosti.

(3) Oprávnené organizácie sú povinné po skončení montáže alebo stavby zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. b) a d) odovzdať odberateľovi sprievodnú technickú dokumentáciu, ktorá musí byť vypracovaná v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou, osobitnými predpismi, technickými normami, technickými podmienkami, prípadne ďalšími požiadavkami určenými orgánom dozoru, a musí obsahovať najmä:

a) pasport (revíznu knihu) zariadení oprávnenej organizácie pozostávajúci

1. z výkresov s vyznačením odchýlok zodpovedajúcich skutočnému vyhotoveniu, potvrdených povereným pracovníkom (§ 11) oprávnenej organizácie s identifikovateľným označením zvarov, zabudovaných armatúr a meracích prístrojov (alebo priechodiek a pod.) s uvedením základných parametrov a rozmerov zariadení alebo ich častí,

2. z atestov použitých materiálov (hutníckych polotovarov, prídavných materiálov, betónov a zabudovaných armatúr), z protokolov o výsledku skúšok vstupnej kontroly, z protokolov o individuálnom vyskúšaní zabudovaného zariadenia alebo prvku, zo záznamových listov o zvaroch, vrátane protokolov o výsledkoch predpísaných skúšok vykonaných v priebehu montáže i po jej skončení,

3. zo zoznamu zváračov (s vyznačením druhu a času platnosti oprávnenia), ktorí zváračské práce vykonali,

4. z osvedčenia o akosti a kompletnosti montážnych prác,

5. zo zápisov o kontrole a potvrdenia vnútornej čistoty zariadení,

6. zo zoznamov pracovníkov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnenia;

b) návod na obsluhu a pokyny na údržbu, vrátane overovania technického stavu počas prevádzkového využívania po celý čas ich životnosti.

(4) Správnosť a úplnosť dokladov uvedených v odseku 3 písm. a) bodov 1 až 5 potvrdzuje poverený pracovník (§ 11) oprávnenej organizácie, ktorý má príslušné osvedčenie vydané orgánom dozoru.

§ 10

Oznamovanie rozsahu a sortimentu výroby orgánu dozoru a archivácia dokumentácie

(1) Oprávnená organizácia je povinná oznámiť orgánu dozoru rozsah a sortiment výroby zariadení plánovaný na nasledujúci kalendárny rok so špecifikáciou zariadení určených na vývoz, vrátane termínu realizácie, a oboznámiť orgán dozoru so štruktúrou a zabezpečením vnútornej kontroly.

(2) Oprávnená organizácia je povinná archivovať prvotnú technickú dokumentáciu o akosti výroby najmenej 5 rokov od skončenia výroby zariadenia v rozsahu dohodnutom s orgánom dozoru. Po uplynutí tejto lehoty je oprávnená organizácia povinná odovzdať túto dokumentáciu prevádzkovateľovi zariadenia. Stanoviská orgánu dozoru je oprávnená organizácia povinná uschovávať počas plánovanej životnosti zariadenia, ak orgán dozoru neurčí inak.

§ 11

Osvedčenia pracovníkov

(1) Skúšky zariadení podľa § 8 a prehliadky, skúšky a revízie prevádzkovaných zariadení (§ 15) môžu vykonávať len pracovníci:

a) s predpísanou kvalifikáciou (odsek 2),

b) ktorých touto činnosťou organizácia poverila,

c) majú na ňu osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky a

d) najmenej päťročnú prax v odbore príslušných zariadení alebo dvojročnú prax, ak ide o pracovníkov s vysokoškolským technickým vzdelaním v príslušnom odbore (odsek 2).

(2) Uchádzači o osvedčenie musia mať skončené úplné stredné odborné vzdelanie:

a) strojníckeho smeru pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) a b),

b) elektrotechnického smeru pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. c),

c) stavebného smeru pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. d).

(3) Pracovníka prihlasuje na skúšku na vydanie osvedčenia organizácia, s ktorou je v pracovnom pomere.

(4) Orgán dozoru môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť organizácie povoliť výnimku z požadovaného odborného vzdelania a praxe.

§ 12

Dovoz zariadení

Organizácia pred uzavretím zmluvy na dovoz zariadení s organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť alebo organizácia, ktorá má oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť,13) je povinná požiadať orgán dozoru o stanovisko k dovozu zariadenia. V žiadosti musí uviesť plánovaný dovoz, stručný opis, základné technické údaje a množstvo dovážaných zariadení.

§ 13

Podmienky evidencie

(1) Orgán dozoru zaeviduje zariadenia uvedené v zozname podľa § 4.

(2) Finálny dodávateľ alebo finálny poddodávateľ14) (ďalej len „dodávateľ“) po dodaní zariadenia, ktoré podlieha evidencii, na stavbu je povinný do 14 dní písomne požiadať orgán dozoru o jeho zaevidovanie, ak sa s orgánom dozoru nedohodne inak. V žiadosti sa musí uviesť termín začatia a skončenia montáže zariadenia podľa platného časového plánu.

(3) Dodávateľ je povinný predložiť orgánu dozoru pri výkone dozoru na stavbe sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia, vrátane vydaného stanoviska (§ 9), pokiaľ zmontované zariadenie neodovzdal odberateľovi.

(4) Orgán dozoru posúdi sprievodnú technickú dokumentáciu a po skončení montáže zariadenie zaeviduje.

(5) Dodávateľ je povinný vyznačiť do sprievodnej technickej dokumentácie skutočné vyhotovenie dodávok a prác

a) v období pred prvým zavážaním paliva do reaktora v rozsahu, ktorý určí orgán dozoru,

b) pred odovzdaním zariadení odberateľovi v celom rozsahu.

§ 14

Uvádzanie zariadení do prevádzky

(1) Stavebník je povinný požiadať orgán dozoru, ak orgán dozoru neurčí inú lehotu, najneskôr 14 dní pred prvým zavážaním paliva do reaktora, energetickým spúšťaním, uvádzaním do skúšobnej prevádzky15) a pred uvedením do trvalej prevádzky zariadení (ďalej len „etapy“), o vydanie stanoviska o spôsobilosti zariadení k danej etape.

(2) Stavebník v žiadosti uvedie:

a) pre ktoré zariadenia a etapu žiada vydanie stanoviska,

b) vyhodnotenie predchádzajúcej etapy z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a funkčnej spoľahlivosti, ak nejde o prvé zavážanie paliva do reaktora,

c) splnenie ďalších požiadaviek orgánu dozoru.

(3) Organizácia zodpovedná za bezpečnú prevádzku zariadenia16) je povinná predložiť orgánu dozoru, ak orgán dozoru neurčí inú lehotu, najneskôr 14 dní pred prvým zavážaním paliva do reaktora, energetickým spúšťaním, uvádzaním do skúšobnej a trvalej prevádzky zariadení doklad o

a) zaškolení obsluhujúcich a technicko - riadiacich pracovníkov s menovitým zoznamom a uvedením ich funkcií,

b) spôsobilosti pracovníkov obsluhovať zariadenia,

c) splnení ďalších požiadaviek orgánu dozoru.

§ 15

Prevádzka zariadení

Počas prevádzky zariadení je prevádzkovateľ povinný:

a) zabezpečovať vykonávanie prehliadok, skúšok a revízií zariadení podľa tejto vyhlášky, osobitných predpisov, pokynov a návodov výrobcov, prípadne ďalších požiadaviek orgánu dozoru,

b) oznámiť najneskôr 14 dní vopred orgánu dozoru, ku ktorému dňu podľa harmonogramu bude zariadenie pripravené na revíziu, prehliadku, skúšku alebo opravu. Ak sa orgán dozoru chce zúčastniť revízie, prehliadky, skúšky alebo opravy zariadenia, oznámi to prevádzkovateľovi,

c) uschovávať a prehľadne evidovať sprievodnú technickú dokumentáciu, ako aj dokumentáciu o kontrolách, prehliadkach, skúškach, revíziách a opravách zariadení počas ich prevádzky až do ich trvalého vyradenia z prevádzky,

d) viesť pravidelné záznamy o priebehu prevádzky o dosahovaných parametroch, prevádzkových hodinách a ďalších dôležitých prevádzkových skutočnostiach,

e) bezodkladne informovať orgán dozoru o potrebe a rozsahu opráv alebo rekonštrukcií podľa § 6 ods. 3.

§ 16

Trvalé vyradenie zariadenia z prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný najmenej 30 dní vopred oznámiť orgánu úmysel trvale vyradiť zariadenie z prevádzky s uvedením programu a postupu trvalého vyradenia zariadenia z prevádzky. Po oznámení orgán dozoru prešetrí skutočný stav a rozhodne o zrušení evidencie zariadenia.

Všeobecné ustanovenia

§ 17

(1) Každú zmenu alebo dodatok k dokumentácii posúdenej orgánom dozoru musí spracovateľ dokumentácie prerokovať s orgánom dozoru.

(2) Orgán dozoru vydáva o výsledkoch dozoru podľa tejto vyhlášky, ak sa nedohodne iná lehota,

a) stanovisko do 30 dní od predloženia dokumentácia podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 4,

b) oprávnenie do 30 dní od podania žiadosti podľa § 5 ods.2,

c) stanovisko do 30 dní od predloženia dokumentácie podľa § 6 ods. 1 a § 9 ods.1,

d) osvedčenie do 30 dní od vykonania skúšky podľa § 11 ods. 1,

e) stanovisko do 30 dní od podania žiadosti podľa § 12 a 13,

f) stanovisko do 14 dní od podania žiadosti podľa § 14.

§ 18

(1) Orgány štátneho odborného dozoru spolupracujú pri výkone dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení najmä s orgánmi štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a orgánmi hygienickej služby.17)

(2) Organizácie pri plnení povinností podľa tejto vyhlášky úzko spolupracujú s orgánmi spoločenskej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.18)


§ 19

Prechodné ustanovenie

(1) Organizácie vykonávajúce činnosť uvedenú v § 5, ktoré nemajú na túto činnosť oprávnenie vydané orgánom dozoru, sú povinné požiadať o vydanie oprávnenia do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Oprávnenia vydané orgánom dozoru na činnosti uvedené v § 5 pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.

(2) Pre zariadenia vyrobené, rozpracované, rozostavané alebo prevádzkované ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky musí organizácia v prípadoch, v ktorých nie sú splnené požiadavky uvedené v tejto vyhláške, vypracovať návrh náhradného riešenia. Návrh musí predložiť a prerokovať s orgánom dozoru najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 20

Zrušujúce ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 7/1979 Zb. o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami jadrovoenergetických zariadení,

2. úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 1878/1980, ktorou sa určujú ďalšie vybraté tlakové zariadenia jadrovoenergetických zariadení, registrovaná v čiastke 26/1980 Zb.

§ 21

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1982.


Riaditeľ:

Ing. Macháč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) Úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 2638 z 8. 8. 1980, ktorou sa vyhradzuje výkon štátneho odborného dozoru nad jadrovo-energetickými zariadeniami, registrovaná v čiastke 38/1980 Zbierky zákonov.
§ 20 a § 65 ods. 4 písm. f) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

3) § 7 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

4) § 6 úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979 zo dňa 14. novembra 1979 o zaistení akosti vybraných zariadení v jadrovej energetike z hľadiska jadrovej bezpečnosti, registrovanej v čiastke 29/1979 Zbierky zákonov.

5) § 20 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

6) § 7 úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979.

7) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

8) § 37 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

9) § 5 úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979.

10) Napr. § 8 úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979.

11) Napr. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, ČSN 34 3800 Revízie elektrických zariadení a hromozvodov. ČSN 34 3800 Revízie elektrických zariadení a hromozvodov.

12) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, napr. úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979.

13) § 7 ods.1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

14) § 2 ods. 4 a 6 vyhlášky Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 44/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu.

15) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

16) § 35 písm. f) nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb.

17) § 7 zákona č. 174/1968 Zb.

18) Smernice ÚRO č. 124/1973 Zb. o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivostí o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.