Čiastka č. 1/1979 Zb.

Vydaná dňa: 23.01.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách 23.01.1979
2/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebných obvodoch č. 37 so sídlom v Moldave nad Bodvou a č. 49 so sídlom v Úbreži
3/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu 24.01.1979
4/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení 23.01.1979
5/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky 07.02.1979
7/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení 23.01.1979