Čiastka č. 22/1976 Zb.

Vydaná dňa: 01.10.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva 01.10.1976
111/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva 01.10.1976
112/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov 16.10.1976
113/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a o Likvidačnom protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky 16.10.1976
114/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky 16.10.1976
115/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy 16.10.1976
116/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o potlačení a trestaní zločinu apartheidu 16.10.1976
117/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii 01.10.1976