Nariadenie vlády č. 77/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy

(v znení č. 10/1958 Zb.)

Čiastka 45/1953
Platnosť od 14.09.1953
Účinnosť od 01.04.1958