Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2018 212/2018 Z. z. Novela zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
01.10.2018 213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia
01.10.2018 260/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
01.10.2018 261/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
01.10.2018 263/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností
01.10.2018 264/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
01.10.2018 265/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
01.10.2018 272/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
01.10.2018 274/2018 Z. z. Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
02.10.2018 275/2018 Z. z. Novela zákona o súdoch
11.10.2018 215/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
11.10.2018 281/2018 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
15.10.2018 268/2018 Z. z. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
15.10.2018 285/2018 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018
28.10.2018 130/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
30.10.2018 282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení