Oznámenie č. 86/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu

Platnosť od 21.04.2020
Účinnosť od 21.04.2020

OBSAH

86

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. apríla 1972 bol vo Florencii uzavretý Dohovor o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2143 zo 16. októbra 2019 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezidentka Slovenskej republiky podpísala listinu o pristúpení 21. novembra 2019. Listina o pristúpení bola uložená 28. novembra 2019 u depozitára, ktorým je vláda Talianskej republiky.

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 6. decembra 2019 v súlade s článkom 32 ods. 2.