Oznámenie č. 65/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky, a medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Platnosť od 02.04.2020

65

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. marca 2020 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 13 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11 a Dodatku č. 12 uzavretý 30. januára 2020 medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019 – 2022 uzatvorený 20. februára 2020 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.